:: edil şu wagt name edesiniz gelyar::

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam salam salam! Men men men sizi sizi sizi yetip yetip yetip gelyan gelyan gelyan doglan doglan doglan günlerinizi tüys tüys yüregimden gutlayan... Yöne yöne size şeyle sorag bilen yüzlenesim gelya.. edil şu wagt.. şu yazgylary okap otyrkanyz name edesiniz gelyar.. elbetde hemme kişin kellesindaki pikirler, etsem goysamlar üytgeşikdir.. gyzykly bolayjak yaly.. basss..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

yanja mc_merw agan toyuny

yanja mc_merw agan toyuny görüp tort iyesim gelip başlady.. byram yaman erbet sygyr bakmaga gidesim gelya.. yöne edil şu wagt.. :)

ey bir basseynde suwa

ey bir basseynde suwa dushesim gelya diyaymesen, bashga alyp yatan zad-a yok :)

A düşäý sen :) ýokmy

A düşäý sen :) ýokmy töwerekde basseýn ? çüm gonilikgän! :)

ay yeke ozum gitmage

ay yeke ozum gitmage yaltanyan :)), menden bashga dali yok shu wagt basseyne dushesi geliberer yaly :)), entek howa-da bir doly maylap baranok...

shu wagt gaty gowy howa bar,

shu wagt gaty gowy howa bar, ana edil shu wagt Garrygaladaky daglaryn iing gowy yerine gezmane chykasym gelyar.

Edil Garrygala bolmasa-da,

Edil Garrygala bolmasa-da, biza 19-na piknige gitmekçi Daşarbat diyen yere..senem geläý :)))

haha Hatychka, sizin

haha Hatychka, sizin gitjeginiz chynmy ozi? Oktyabryn 27-sinden bari dagdan gelengizoga :D

Oy men toje Dasharbat diyen

Oy men toje Dasharbat diyen yeri bilyan. A sen hireden Hatice?

Life is just so wonderful!!!

Feya! Kim bilen gezmage

Feya! Kim bilen gezmage gidesin gelyar?:)

hihi

Agamjan, nirden bildinizay biri bilen gidesimin gelyanini? sizden zat gizlap bolanogow :)

Waý waý waý

Waý waý waý waý...
-------------------------------------------------
Dostuň garaga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garaga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

şu wagt sapak bolmasa we

şu wagt sapak bolmasa we menem öye gidip yatsam... gije giç yatyas irdenem okuw zat diyip ir turyas...onson şeydip nadip yatyp bolarka diyip yörüs

bira görünmeyan nomerden

bira görünmeyan nomerden telefon edip yapyp yene edip yene yapyp , (çaldyrmak, wyzuw atyp bolyamay.. ay orsçasyny bilemok).. ay etdi.... (bizar etdi).. şony bilip yaman içimi dökesim gelya..:) başga üytgeşik zat edesi gelyan yokmy:?()(:)

"özel numaradan" jan

"özel numaradan" jan edyanleri bilmek kyn.sebabi arza zat berip "savcılığa" gitmeli.
in gowysy ony gadagan edip bolyar. yagny sana yapyk nomerden jan etmeklerini gadagan edip bolyar.

salam..!şu vagt stambulda

salam..!
şu vagt stambulda howa bulutly, milayim ve çalaja şemal öwsüp dur... emma bir hili ukini getiryar, beter rahatladyami, namemi. edere işin bolmasa arzuwlara çümdürüp, öyüni küysedip başlaya.
garaz edil şu vagt baryp, aşgabadyn bir çetinde, çolün içinde, sowujak çagan içine ayagini sokup, arkan asmana bakip yatasim gelya...
bir goşgy hem badilay şuna menzeşrak:
arkayin gerip elin
uludan alıp demin
tep-ter yaşil otlarin
üstünde arkan yatsan
menem asman sen yali diyip
asmana habar gatsan
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

1 mugallym bar ana şon

1 mugallym bar ana şon gözüne inne sokup çykaryp son yene sokup çykarasym gelyar
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ay dost sen-a wank ekenin-ay

ay dost sen-a wank ekenin-ay :)))

ey dost nirdenay sen:)

ey dost nirdenay sen:)

kym

kym olmygallym?namuchin?

COME CLOSER!

yaman erbet fitji...

yaman erbet fitji...

Edil su wagt sapak bolmasa

Edil su wagt sapak bolmasa gyzlar bilen serdar yoluna piknige gitjek .Gelibem 1hepdlap gozum uky almadygy ucin suynip yatasym gelyar .
Bolmasada 5 gatly jaydan oklamak islardim ozumi :(

basymrak awgust

basymrak awgust gelaysedida..

şu wagtam bir yere gidip

şu wagtam bir yere gidip gelmeli welin yaltanyp yatyryn.. şu hemme kişinin yörap gidip gelyan yerine:L

awgust gelse bolya manara,

awgust gelse bolya manara, naçe yöremeli bolsam hem razy :))

yöremeli yeri in ansady

yöremeli yeri in ansady la... yaydandyryan yeri ajy naharlaryn sony...:U auuuu.... :P

nirden ay sen dost.antepdena

nirden ay sen dost.antepdena dalsin?

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

ey dr turkmen... barsam bara

ey dr turkmen... barsam bara sümügünden aslyşyp ökjane depip gaydaryn gönii ... :P köçamizden bir geç .. seni agama aydyp yüzüni pozdurayyn göni:P

basym menem kosmosa

basym menem kosmosa uchyan..mars'a gidyan diyilyami..

mars'da name ishin baray?

mars'da name ishin baray? Gowi yer dalow o yer, gidiji bolayma..:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Hahaha :D"

ha ha

Gidip gelenlerden sorap gor. nahili yerdigini aydyp bereler:)

men gidip geldim-a:)

men gidip geldim-a:) Shondanam aytyan-da..

Hatyja Marsa özüm

Hatyja Marsa özüm ugradýan. Gidesiň gelse habar edäý :D
-------------------------------------------------
Dostuň garaga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garaga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

sen dine Marsa ugradyanmy ?

sen dine Marsa ugradyanmy ? eyyam aytmala mugt dagy ugradyan bolsan :) chykdajy edip gider yaly yer dal eken. indi bashga yyldyza gitjek shu hepde basym..

Edil häzir Mergen bir

Edil häzir Mergen bir awtobus şeýtanlary toplap otyr Marsa tarap ugratmaga. Gideýin diýseň senem ibermegi mümkin :D
Ol Şeýtan ýöne üýtgeşik zat. Birlik we köplügi ýok, bir seretseňä bir topar adam ýaly şeýtanlar, bir seretseňem birje adam...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

duyn yadyma cagede bishyan

duyn yadyma cagede bishyan ishliklini yatlatdy Ayechka, indem shu wagt shondan iyip-iyip gyzgynjyk cagede yatasym gelyar:)

Chagede yatmak bolegi sende

Chagede yatmak bolegi sende galsyn welin, gumda
bishirilen ichleklini paylashsana Gulnar :D
Ayechka-da TM'de hezil edip yormi her zat iyip ? :)

ha ha

Mergen wrote:

gumda bishirilen ichleklini paylashsana Gulnar :D

wah tapsak paylasharys welin ozumizem shona yetip bilemizok:)

Sen sheyle ichlekli

Sen sheyle ichlekli bishiryan 1 yer tapyp goy,
tomus'da uyshup gideris nesip bolsa :)

"2 bolup uyshup gideris"

"2 bolup uyshup gideris" diyyanmi? :)))

"Menem alyn aranyza"

"Menem alyn aranyza" diydiginmi bu ? :D
Hava bolsa, gelibermeli :)

ay yok-lay, men "3-iy

ay yok-lay, men "3-iy lishnyy" bolaryn :))

seryozno pikir edyan alip

seryozno pikir edyan alip gitsin gyzy ishlekli iymage..:) Ennere etmalin:)

Senden bashga adamyn

Senden bashga adamyn bolmajagyny na bilyan ? :)
Gulnar'y utandyrmaly, biz erkek, beyle oyunlary
ediberyas welin, son bizi gorenlerinde gyzaryp
gogerip duran bolmasynlar how :D

toba

toba -toba , tomusda obshiy dushushyk bolanda diydi how:) senem gelyanmi tomusda?

Tomusda bize uysup gelin

Tomusda bize uysup gelin iyjeginiz gomme islekli bolsun .Elin ozum edip bererin .

baybaa:P

baybaa:P

Beyle gulkinc name yazdymay

Beyle gulkinc name yazdymay :D.Goryan weli hezil edipsin ay:)))

adresini yazsana :))

adresini yazsana :))

Adresim

Adresim "www.tmolympiad.org".Geliber :))

Maya! Yany bilen milka-da

Maya! Yany bilen milka-da barmy ya dinge ishleklimi?:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Jalaýlaşýaňow :) Görýän welin, dile-de çeper :D Nä döw çaldy? :)"

HA HA

toba toba ayuuuuuu oglan nameler bolyarow Size:)
Mayajan mena komekleshmage gitjek daldirin, ishim kan bolar, tayyn bolandan son baryp gaydaymasam:)

Yogsada senden basga

Yogsada senden basga jogabada garasamok ,Keyp kellande.Hacan gelsene gapymyz acykdyr :))) Azasmasan bolyar.:))

Elbetde :) Dine dowun islan

Elbetde :) Dine dowun islan zady bolar :)))

sen gyz gaty köp kişa

sen gyz gaty köp kişa işlekli-mişlekli sözi berdin welin tomusyn edil başynda çykyp zat edip gidiberjek dal dami...manada epesli bergin bardyr:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Anna akga gaygy etmesene

Anna akga gaygy etmesene tomusa cenli ya pelek ..Galanynam goribererisde.Cykmajagyma anyk bilyan :)))

ishlekli diydiniz welin,

ishlekli diydiniz welin, ishde bishiryan pirajogy yadyma dushup gitdi, way agzamayyn agzym suwjaryp bashlar :)

Biz adaty ishlekli barada

Biz adaty ishlekli barada aydamzok, gyzgyn gumda bishirilenini diyyas :) Pirojok dagy bilen denar eder yaly dala ol ishlekli....Mmmmmmmm...

mana shu wagt shol pirajok

mana shu wagt shol pirajok bolsada bolyar, ol ishleklini nirden tapayyn... ony goz onumede getirip bilemoga... waayyy yagy jygyrdap dur goz onume gelip gitdi... boldy how damak galyan haziiirrr

shu wagt mengem agzym

shu wagt mengem agzym suwjuryar

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

alaja- mulaja, pishijik-

alaja- mulaja, pishijik- gujujik sogish indi sizin bilen oynajak dallay,

pishik bilen gujuk omur

pishik bilen gujuk omur onushyarmay..hachan gorsen gyzyl gyrlym..

shu wagt name edesim

shu wagt name edesim gelyar?
top oynasym gelyar
yatasym gelyar
biri bilen tanyshasym gelyar
parashutly bokesim gelyar
kitap yazasym gelyar
oye gidesim gelyar.
yetyami shunchasy?:(

Duynki yaly gyzlar bolup

Duynki yaly gyzlar bolup yene gezmage gidesim gelyar.

Tomusda Maya'lara ishlekli

Tomusda Maya'lara ishlekli iymane gidesim gelyar :) bashga kim gitjek ?

howa

menem gitjekdirin:) elin edilen ishlikli bar bolsa galmarys, bileje Feyan wertalyodynda gideris bomy:)

Uly howes bilen sana-da oyde

Uly howes bilen sana-da oyde garasyan :D

Mara gidip yegenlerimi

Mara gidip yegenlerimi göresim gelyar.

meninem yaman erbet towuk

meninem yaman erbet towuk kowalasym gelya... bir öye gideyin.. kowalap hezil etjek:)

mekdepde okayakam bizin horazymyz yokdy.. 1-2 hepde son bardym welin taze horoz alanlarny derrew bildim.. nadip bilendirin öydyaniz.. towuklaryn hemmesinin(köpüsisinin) yensesi ütülipdi:)

vVv wrote: meninem yaman

vVv wrote:

meninem yaman erbet towuk kowalasym gelya..

Sen name horozmy?:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "haha :)) horAz yone :))"

sub

Gadyr wrote:
vVv wrote:

Sen name horozmy?:)

hökman horoz bolmalymy towuk kowalamak üçin :) yo la ..men horoz a dal welin öye baramda in gowy hobimin biri derrew ketege seretmek.. yumurtga bar bolsa azar beremok.. derrew sogany gowuryan.. üstüned e ajyga goşyan.. üstüne de yumurtga... paçak bolya göni.. esasan yanja tamdyrdan çykan çörek bilen iysen.. yanynda da gaymaklyja sowujak gatyk bolsa.. ...mmmm... ey howa yene bulaşyp ugrady.. men gaçayyn:)

edil shu wagt kakao ichip,

edil shu wagt kakao ichip, bosh (ishleman) oturasym gelyar.

yatasym gelyar 3 sagat uky

yatasym gelyar 3 sagat uky bn ayakda...:(
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

A berda yat, elinden tutup

A berda yat, elinden tutup saklayan barmy :))

çayymy demlap, hiç kim

çayymy demlap, hiç kim azar bermese, işigi yapy penjiranin önünde otyryp gazet okasym gelyar...

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

Shu wagt denze gidesim

Shu wagt denze gidesim gelyar..gun batyp gelyarka denizin kenarynda ayak yalanach yorap tolkunlara seredesim gelyar..

biz bir gezek gyzlar bolup

biz bir gezek gyzlar bolup gyşyn ortasynda, hatda 1.nji yanwar guni denizin gyrasynda, prigalka, kovalaşdym oynadyk:)) hemmamiz palto adikli :))

hezildigini..menem gitsedim

hezildigini..menem gitsedim gysh, guyz, yaz, tomus tapawudy yok..ay, giderin nesip bolsa 2 sagat bizden yol yakyna.. :)

ay men pikirimçe howa

ay men pikirimçe howa gyzgyn bolsun has gowy bolya.. bu gyş hem denizin kenarynda 1 hepdami geçirdim:) yone howa uytgap duryan bulutly ve sowukdy:) tomus başgaça bolyandyrla..

Menä şol garamyrady

Menä şol garamyrady göresim gelýä...
-------------------------------------------------
Dostuň garaga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garaga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bu blog bir hili

Bu blog bir hili Jadyly Hunjidaki gyzlaryn arasyndaky gurrune menzedi oydyan:::)))
Men shumahal birine jan edesim gelyar, yone name etjegimi bilemok, telefon yok:((

menin dineje shu wagt 2 sany

menin dineje shu wagt 2 sany manty, dograma, yany bilen duye calyny icsem, arassa howadanam dem alyp asmany synlap dursam boldy, dine dowun isleyan zatlary bashga hic zadam gerek dallay:)

milka wrote: dine dowun

milka wrote:

dine dowun isleyan zatlary bashga hic zadam gerek dallay:)

Dow yali oglana durmusha chikarali seni onda!:)

ha ha

bolyar yone ol dow yaly oglany nireden tapyp bolarka:)
ayuwww Dow nirelerde sen, wi yogsada ol dow bolsa menem ona mynasyp bolmaly bolarynda men kim bolayyn onda:(

Sen Guljemal bolay

Sen Guljemal bolay onda:::)))

Ongler bayram aydipdi,

Ongler bayram aydipdi, yadynga dushenokmi? Okuwli oglanlara gyz tapmak ansat bolyar diyipdi we shol yerde dow yali oglanlar suw yali gyzlari alyar diyipdi. Men-a sho wagtam goshulipdim hazirem goshulyan shona.. Shu formula gora sen suw yali gyz bolarsin-da milka, sheyel dalmi?:)

Baýramyň sözleri

Baýramyň sözleri haçandan bäri sitatalara düşüp ýöraý? :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ha ha

Way bir okuwly oglany tapda men dow tapdym diyde otyr diyyanmi:) buu dunyade bu dowlerin kandigini:))))))))))))))))))))name ahyrzaman golaylashyamyka

shrek bola:)

shrek bola:)

Ol sanan zatlaryny döwem

Ol sanan zatlaryny döwem iyip bilmaymese, tüweleme işdan bar ekeni :))..

way

way men iyip bilyarina dowem iyer ol zatlary, juda galaysa, gallany birine berayarisda

ay mana şu vagt işlekli

ay mana şu vagt işlekli hem gerek dal, suyt hem islamok.
beyik bir yere çykasim gelya, yokardan şaherin üstünden sinlap seredip durasym gelyar...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

milanky döw yaly birine

milanky döw yaly birine çykaraly wepanam beyik bir yere:):):)
gadya agam name beyle dil mil çeperle tüweleme...önün gowy öytyan(geljegin manysynda!!!:))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

kan bir düşünmedim velin,

kan bir düşünmedim velin, gowy zada yazdiniz oydyan:)
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

ay howalar maylayar-da anna

ay howalar maylayar-da anna jan! Bizem tasirinde galyas yilayan howalarin.. Edil pishikler yali miyawlashmasagam jalaylashyas-da birneme.. Ayiplashmarsiniz-da..:)

Gyyyuw yaz gelda bilenokmy

Gyyyuw yaz gelda bilenokmy sonam .Ynha solam yagny baharam Gadyr aga seyle oz tasirini yetiryar .Bar bolany .Alada galyp yorme .:)))))

ha ha

yer depesim gelyar. ot orasym gelyar, pilimem in sonyndan alyp birinin manlayyna beresim gelyar:)

bizin oye bar, yer dep, ot

bizin oye bar, yer dep, ot or.. pili eline alan wagtyn guk diy yone gaçyp yetişeli :)

Pilini in sonunda birnin

Pilini in sonunda birnin manlayyna ber, sonam ol pil baryp oz manlayyna degsin::::)))

hhhh

Wah Akguljan yer depmage, ot ormaga dasha gitmek gerek dal, hokmet tarapyndan miras dushen ucastogymyz bar ishde ana shol yere gunde cyksanam az bolyamyshyn:)

Reschik pili kimin manlayyna berjegimi bilemokda birinji,

kölegedede çyk:):P edil

kölegedede çyk:):P

edil hazir 45 mn son examen bar ... gije gaty az yatdym gusasym glyar köp okadym öytyan:) yürege bagra düşdi azajyk kellami boşadayyn yenlayin diyip gelşim...yatasym gelyar,çay içesim gelyar,kino göresim gelyar,____yn yanyna gidesim gelyar:)))))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

menem edil şu egzamenden

menem edil şu vagt egzamenden çykyp gelyan, uff keypim gaty gowy.
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

hiç zat edesim gelonok,

hiç zat edesim gelonok, hatda pikirlenmek hem islamok.
_________________________________________
Dünyade ahli zat kyn, hatda pikirlenmek hem...

A men bolsa su wagt joya

A men bolsa su wagt joya cekip gok bakja ekesim gelyar .

Gyzlarymyz tüweleme dayhan

Gyzlarymyz tüweleme dayhan gyzy yaly :D.. Yer depyani haysy, joya gazyany, pagta yigyany :))))...

Yok-la men-a ynanamok..

Yok-la men-a ynanamok.. Bulara gurle diyseng..:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: ":) "

Walla yalan sozlamok

Walla yalan sozlamok .Hatdaduyn hojayynymyzyn yorunjasyny hem orup berdim .Indem gidip sarymsagynyn ustuni bogmakcy .Hatda meydan isini soyyan .Onler 3 gekdar pagtam hem bardy .Su wagt gaydamson bugday boldy .Nebsim agyryar :(

bizin mellegimiz we daçamyz

bizin mellegimiz we daçamyz bar;)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Onda insallah gelniniz

Onda insallah gelniniz islar:))

Onda insallah

Onda insallah gelniniz
taze
Submitted by selmonelk85 on Wed, 2008-04-16 05:33.

Onda insallah gelniniz islar:))

Telpek goy
»
reply quote

aldyngmy jogaby:):):)

bay sho

selmonelk85 wrote:

Hatda duyn hojayynymyzyn yorunjasyny hem orup berdim

bay sho yorunjalaryn ustunde uzanyp yataysan...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Yorunja bolmas gazona

Yorunja bolmas gazona bardyr .Barynda sonda yatayyn .

ha ha o gazonlarda itleri

ha ha o gazonlarda itleri gezdiryalera:)
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

A sen gazet yazda yatyber

A sen gazet yazda yatyber .

bay son onun yorunja

bay son onun yorunja menzeyan yeri galyami?!:)
men gowysy aynani açip yumşajik postelimde yatayinlay
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Gozel gownun .bolmasa Gidip

Gozel gownun .bolmasa Gidip gazondan yygda yumşajik postelin ustunne dok we heziller edip yat .:))))

ay indi yorunjada yatmagyn

ay indi yorunjada yatmagyn gyzygam galmadylay, beydip zahmet chekip yorunjada menzetmeli bolsa yatjagamdal:))
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

A sen gazet yazda yatyber

A sen gazet yazda yatyber .

Ajyja unaş içesim (iyesim)

Ajyja unaş içesim (iyesim) gelyar..

edil şu wagt gyzlaryn nama

edil şu wagt gyzlaryn nama nahili düşünyanini bilesim gelyar.. ...:)

Edil su wagt daga gidip

Edil su wagt daga gidip gelesim gelyar ,emma dezurny bolamson nahar etmeli .Bolmasa Arcabile munip giderdim .

Palaw bişiresim

Palaw bişiresim gelyar.

Içim gyssa nahar bişiresim gelyar (sebabini bilemok), başga nahili güymenje tapyp bolarka? Kömek!

Kocede gezim et .Ahli zady

Kocede gezim et .Ahli zady unut .Hatda meni cakmadyk yylanam uzak yasasyn diyip gez,ine bu basgaca bolyar .

şu tomus işlayjekdim welin

şu tomus işlayjekdim welin 19 yaşyng tomusy hemişe tapdyranok diyip türkmenistana gidesim gelip başlady şulary okap...

daşarda oturyp yaga bişen gyzyl burçlyja kadili somsa, yzyndan hem dogan garyndaş bilen gök çay, onsong hem tuwalede gidip gizlenipjik bir çilim:)

Shu soragy okap, syrkaw

Shu soragy okap, syrkaw yatan mamamy bejeresim gelyar.

Life is just so wonderful!!!

Menem su wagt yaramok

Menem su wagt yaramok .Mumkin bolsa meneinem yurekden bejergi almagym gerek .Manada bir sereday az wagtlyk .

Edil...

Edil şu wagt bir Mugallymy erbet edip depesim gelyar... Yangja egzamenim geçdi... Wahh. Hrrrr...

-------------------------------------------
Life is wonderful without exams

Ogo beyle bolsa gelsene

Ogo beyle bolsa gelsene ,barde-de depip gitsene bir iki sanysyny .Gaty arkan gaysaryarlar solar :))

ha nha

ol yerden adam cagyryp na alada edyan:) mana duyduraymaly ekeninda onyn yaly hezilligi ozum alyp cykjaga:)

shu wagt IT'ishniklerden

shu wagt IT'ishniklerden gowy naushnik we mikrofon sypyryp alsadym..berenoklarda..

baramda ayt :) bile

baramda ayt :) bile gaçarys....

mollumdan:)

Edil su wagt gawaya

Edil su wagt gawaya adalarynda dync alasym gelyar .

uchasym gelyar

uchasym gelyar

Turanyma 30-40 minut boldy.

Turanyma 30-40 minut boldy. Bugun 6 njy gun. Dush(shower) alasym gelyar. Hazir gitjek.
Aslynda, 6 sagat dync uka chalsyljak zat yok. Hepde ici 5.5-6 sagat bilen onyas.
6 njy we 7nji gun 8 sagat yatyan hezil edip. Zapravka, hepde icinde ekstra uky gerek :)

Kochede adam yok, herkim

Kochede adam yok, herkim Pasha(Easter, Paşte) bayramyny belleyan bolaymasa, kochede-de mashyn azajyk..Gidip denizi dinlap, kellami dynch aldyrasym gelyar, kopden bari gidemok...

Edil suwagt enem atamyn

Edil suwagt enem atamyn yanyna gidesim gelyar .Olary seyle bir goresim geldi.

antalya gidip Akdeniz

antalya gidip Akdeniz kenarynda güneşlap yataysama kem bolmaz:)

Bagysla birinji gezek opyt

Bagysla birinji gezek opyt geciryan .Bolmasa gaty gorman :((

Salam Jorash !Hakyky

Salam Jorash !Hakyky masgara boldum .Henize cenli su surat goymany owrenjek boldup dalirare geldim .Mergenin diyyanine-de dusunmedim.Soranlarymam ay sol yerde bardyr diyip basyndan sowan boldular .Zyyany yok ahyr sony opyt gecirip owrenerin .Yone sahypa musurdan dolarmyka diyip gorkyan .:D Bolyar yazyp dur .Saglygyn .menem suwagt terjimami yetisdirjek bolup basagay.

:)

hehe, Maya, barde salam hat yazan yaly edipsina :)) shu wagt seni goresim gelyar :)

Diymesene meninem seni.Hol

Diymesene meninem seni.Hol gezekki cakylygyny kabul edesim gelyar .Nesip bolsa Mayyn ayaklaryna biz staza gidyas .Sonda men sizlere bir-iki gunlik jyraryn .Aslynda 9 maya barjakdym .Bolmady hic gabat getirip bilemok .Nawagt bos boljagymy 1 hepde onunden aydaryn .Bolyar onda senm yazyp dur!

garashyan!!!

garashyan!!!

Maya

Maya yazmana bashga renk tapan dalsin.. ak zat bn yazay indiki gezek:P

islam, ol mana yazanson,

islam, ol mana yazanson, hemmesinin gozune ilmesin gara gok bolup diyendir-da :) ak bir diymawer, indi ony test etjek bolar :)

:))

:)) haha

hawa, Maya shony hem barlap gorse, men-a genem gorjek dal indi:))

CTRL+A basda, gok

CTRL+A basda, gok background'da ak edip okaber :))
Hatice goze ilmesin diyyar welin, gayta beylekilerden ayratyn bolup duranson hasam goze ilyar, ustune-de okap bolanok welin, ondanam beter "namekanay bu ?" diydiryar :)) T.e. maksat gorunmezlik bolsa, netija barylmandyr :)

bete bet diymeli

bete bet diymeli:P

wah edil sol wagt idili

wah edil sol wagt idili renk kellame gelmedi .Borla bu gun yene birini synap gorjek.

Ey way beytmede .Ol yerde

Ey way beytmede .Ol yerde yazyan zatlary men ikimizin aramyzda galsyn diyip yazyan .Beytjek bolsam menem yazyp bilyana .Yazaysan konkretna oykelejek .Men dine menem aram aram yatlaweri diymek isledim .

Boysana menmi gaharjan .Ay

Boysana menmi gaharjan .Ay gorunyan bolaymasa .Indi e-mailine kop yazaryn ..Bir-iki gunden barar .

Islam, indi pushman boldunmy

Islam, indi pushman boldunmy ak bilen yaz diyenine ? :D

Islam pusman edyan

Islam pusman edyan daldirde .Akda yazmagymy isledi inede akda yazyan .Islam bu senin ucin ,Okaber

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "ak bn yazyan ak yurekliler uchin:P"

Quote: Islam bu senin ucin

Quote:

Islam bu senin ucin ,Okaber

bah illenki şeyle-de bolayya:) bize yörite yazjak yokmay :P

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "bolan bendanki bir bolsun-da:D"

yörite:) ___________________

yörite:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ay akgul, Gadyr aga

ay akgul, Gadyr aga yetirman, ozum yorite yazayayyn diydim :))
akgul okaber, bular sana degishli, ay gizlin zadymyz bolmanson, gara harpam bolar diyip pikir etdim :))

ine

Yorite,Akgul,bu senin uchin okaber

Akgul beydip gaty

Akgul beydip gaty gormesene .Ine buda sana .Yorite yazyan .Yagdaylaryn nahili okuwlar nadyar .Gynasa ayday ozum bir alajyny tapmaga calysaryn .Eger gynasalar Gugo bilen mugallymlaryn saclaryny uteris hem-de depisdireris .Bormy

yokhow nama gaty goreyin

yokhow nama gaty goreyin :))

mendirinda.. barsi isleg blogy, menem oyun edesim geldi :D

okuwlar gül yatjak, yene 2 sany presentation bilen bir "araştırma ödev" galdy.. 2.nji gun hemmesi gutarya, son yene hezillik :D

wii özün gowjamy? PS:

wii özün gowjamy?

PS: agzalar bagyşlan, pm yazmaga yagday yok, barde yazasym geldi :))))

Gynanýan... näme etjegimem

Gynanýan... näme etjegimem bilemok :(
Barsa ýeňildi :(
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

menem

menem gynandym:(

kellam agyryar, sag kelle

kellam agyryar, sag kelle bilen calyshasym gelyar shu wagt:)

şu wagt yaman ukysyz .. 3

şu wagt yaman ukysyz .. 3 günden bari ay boldum .. yaman erbet yatasym gelya 2 ayagymam galdyryp.. çaltrak birinji gün gelsedi... aauuu:D

urrraaa şugun in sonky

urrraaa şugun in sonky examymy hem tabşyrdym, şonun şanyna gezmage gidesim gelya :D

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekel :D"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! Gozun aydyn!"

ohhow, telpek berilyan dagy

ohhow, telpek berilyan dagy bolsa, men her examden son, yazyp durjag-a barik :))
menem gecen hepde tabshyryp dynandyryn-ow ;)) menem shon shanyna gezmage gidesim gelya ;))

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Tuff tuff !"
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! :D"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Examenlerini dynanyng uchin! :)"

tuweleme, gutlanyp bildin.

tuweleme, gutlanyp bildin. indi telpeklerini alyp gezmage gitsenem bolar :)
P.S. her gezekki ekzamenden son beyle hezillik yetdirmez :D

dogry aydyan, podderjka

dogry aydyan, podderjka berenlere sag bolsun aydyan :))

Quote: podderjka

Quote:

podderjka berenlere

podderjka dalhow, telpek berenlere diymeli :)

basym mengkam bashlayar

basym mengkam bashlayar menem barik aydaymaly kena exmaninlering gutarssang telpek beryan ekenler ;)

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

Eyyam 4 gundir 2 uklap

Eyyam 4 gundir 2 uklap islerimi edyan .Yatasym gelyar

Beh kim seni beyle pikir

Beh kim seni beyle pikir deryasina cekyar??:)

Wah gadyr aga bilsem

Wah gadyr aga bilsem beydip ejir cekip yorjekdal:)

edil shu wagt, yagny 10-15

edil shu wagt, yagny 10-15 minutdan, oz duhowkada bisiren naharymy(balyk) iymeli. Gapdalyndan pomidor+kartoska+komelek we shm. Oglanlar on men naharlaryma shikayat edyardiler, men galmagal edemson, inda shikayat etman iyyarler :D gecenki chigrak bolupdy, shu wagt onkusinden koprak gyzdyryan. In ansat nahar, aslyna seretsen...
Ha birem oy ish(homework) bar 1nji gune, islesem hem, islemesem hem gutaraymaly wagtynda(shu wagt yarysyny gutardym)...

Men bir ýazgy

Men bir ýazgy taýynlamalydym ýokary okuw jaýlarynda okatmak üçin sertifikat almak üçin, ýa-da has dogrusy mugallymçylyk kärimi oňat bilýän diýip.
Şony etmän ýaltanyp ýördüm, ýöne 3 günde bir iş ýazdym, programmaň direktory öwdi :) "Grammatikasyna ýene göz aýla, ýöne gowy iş" diýip. Bir görsem, hemmelerden soň başlap, öň gutaraýypdyryn.
Indi häzir grammatikasyna seretmeli, ýöne men naharam bişirmeli :( Näme etjegimi bilemok. Birinden-birini taşlamaly.
PSPS Nahar bişirmegi başaramogam, halamogam
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

nahar bishirshinem ish

nahar bishirshinem ish yazyshyn yaly bolsady diyyanmi ? :) ikisinem tashlasan "has" ach galarsyn. alyp chykmaly borda :)

menem 2.güne çenli

menem 2.güne çenli proyektdaki yer titreme hasabyny dynaymaly!!!
onada compym virus alanson programma işlemedi,düyn dostuma geldim,bu yerdde inet bar:( çydaman gija köp oturdym bugünem türkmenler piknige gidipdir hazir yzlaryndan gitjek bolup otyrys...bu gije nesip bolsa yatman hasaba geçmeli...yadamanjyk gelsek!!!
+ düyn tm palow bişirdim,towuk etinden yarylyançak iydik
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Wah mende-de bolaysadi

Wah mende-de bolaysadi exam.ler!:) Menem gutaran wagty "urraa" zat diyen bolup pashirdan bolsadim..:)

O dowurler indi bizden gecaydi oydyan..:)

Edil suwagt guyup duran

Edil suwagt guyup duran yagysyn astynda ozumden gidyancam durasym gelyar

Dograma iyesim gelyar.

Dograma iyesim gelyar.

way yatlatmada

way yatlatmada ;)

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

Exam'leri oz wagtlaryna

Exam'leri oz wagtlaryna suyshirdesim gelyar...Onunden habar berman sheydenleri tutup depesim gelyar, ichimi sovadyp bilmesem gaydyp yene depesim gelyar..

egzaminlering suyshirdip

egzaminlering suyshirdip name etjek yene gabatlaynyp gelse yene suyshurdesing geler
:)
way sapagym bashlap gitdi gideyin shu tmolympiada girsem wagty bilen chykamok :)

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

Egzamenleri "öz" wagtlaryna

Egzamenleri "öz" wagtlaryna suyshirdesim gelyar diydim, "yorite men uchin 1 ay gich edin, bu ay cheta keypim yoklay" diyyan yoga.

yok menem bey diyemok siz

yok menem bey diyemok siz yalngysh duhindingiz yone shushirtsengiz yene adam pahyr yene shushurdesi gelyar :)

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

yyljak otag, önümde tv,

yyljak otag, önümde tv, elimde iyer-içer yaly birzatlar bolsyn, başga zat islamok. :)
_________________________________________
Dünyade ahli zat kyn, hatda pikirlenmek hem...

ichgysgynch

Bahar shenliklerne gidesm gelya, yone gyzsyz, onrak alada etmandirin!
shon uchin "ileriye yatyrym yapmak" isleyan :))

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "dine gyz yetmeyar, alkogol hem gerek. :)"

Türkmenistana tizrak

Türkmenistana tizrak gidesim gelyar. Duşuşjaklarym we görjeklerim bar.. :)
_________________________________________
Garry oglanjyk...

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • metamorphic 2 telpek goyyar we yazyar: "sen menin dertdeşim ekenina!! :))"

gyssanma sysansang

gyssanma sysansang bolmaz:)

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

name üçin bolmaz diyang?

name üçin bolmaz diyang? önden görüjimi sen?
_________________________________________
Garry oglanjyk...

sapaga girman Bengü-ni

sapaga girman Bengü-ni dinlemage gidesim gelyar
nahar iyesim gelyar,ajykdym:(
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

onda menem...

onda menem sana işdan açyk bolsun diyesim gelyar... :))

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

ay diyseng boljak :) sebabi

ay diyseng boljak :) sebabi her gezek gyssansang bolmayar :)

__________________________________________
yagshylyga yagshylyk her kishinging ishidir
yamanlyga yagshylyk ar kishining ishidir

shu durmushda adam ynsanyng gownune degmekden alla saklasyn

edil shu wagt ichim gysyar.

edil shu wagt ichim gysyar. ishlasim gelenok.. tmolympiad'a girip guymeneyin diysem, barde hem sheyle.. gowysy oye gideyin basymrak.

hmm, entägem öýňüze

hmm, entägem öýňüze gitmänsiň:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

:)

oz elimde bolsa gitjekle :) ishi tashlap bolanok. biraz sabyr etmeli oylane chenli :)

seňki hezil eken-laý,

seňki hezil eken-laý, öýläne çenli iş, soň öý:)
Öýde-de tükgerip ýatarsyň-da, ýa ýene tmolympiadda näme ýazdylarka, men näme ýazarkam diýip oýlanyp geçýämiň:)
Ene-ataňa aýdyp berýärmiň ýa bärdäki gyýbatlary:)
Diplomat bar, Gurban bar, ata bar, indem Myrat çykdy bir ýerlerden diýip :)

Men bolsa, häzir şu Myradyň soraglaryna çopança pikirlerim bn jogap bersem diýip otyryn.
Bärdäki tm oglanlaryna aýdýan ýagdaýlar barada, üstümden gülýäler, aý, kän waka bar-laý, ala wakyrdy bolýas öz-ä welin, olary agza edip ýazdyryp bilemok, aý, aslynda, geregem däl, geläýseler eňňere ederler bärini, onsop maňa hasam kyn bolar:)
Maşgalamyza aýdamok sahypa we içindäkiler barada. Söhbetdeşlikde aýdypdym:))
Aý, munça ýazdym, ýeter-laý, men-ä ýaltanýan:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hehe, hava menki hezil

hehe, hava menki hezil bolaram her gun oylane chenli ish bolsa. yone dine shu gun oylane chenli, sonam 2 hepde oyde :) 12 sagat ishdele men her ay 2 hepde :)
bari girsemem ichim gysdyryar diyip indi aydanyma okunip otyryn, yonekey sadaja gurrunleri okap yylgyryanam edil shu wagtkym yaly :)
oydemi? hmmm, ay edil at tutup gurrun bermesemem, sheyle sahypa giryan, kop yurtdan giryan turkmen talyplar bar diyyan. "ay, pylan pylan diyipmishler" diyip discuss'a edemok :) her gurrunden dine manyly, peydaly arasynda gulkunch zatlary umumy bolushyan.

?

Hatice wrote:

yone dine shu gun oylane chenli, sonam 2 hepde oyde :) 12 sagat ishdele men her ay 2 hepde :)

näme, petrol şereketlerinden birinde işleýärmiň ýa :)
petrol şereketlerinde işleýän dostlarym bar, şolaryň käbirleri "2 hepde iş, 2 hepde dynç" diýen yaly etdiler, ýöne "2 hepde deňiz/çöl, 2 hepde hem ofis" diýýänleri hem bar.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sholarynky yaly cholde, yone

sholarynky yaly cholde, yone men ish wagty her gun dine ofise oyden gatnap ishleyan, son dynja chykyan.

baý, çylşyrymly

baý, çylşyrymly aýtyň-aý :)
işiňde başarnyk dileýän, jigim! işde bäri hezil berýändir, bolmasa başga-da birnäçe güýmenere zat bardyr-laý, kompýuterde oýun oýnamak, internetden gyzykly zatlary ýa habarlary okamak, joralaryň bn habarlaşmak we ş.m. Kino, surat murat-a diýmedimem :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sag bolun ! kompyuterde oyun

sag bolun ! kompyuterde oyun oynamakdan bashga agzap gechenleriniz bilen bosh wagtym guymenyan :)

men ejeme gurung beryan

men ejeme gurung beryan tmolympiad hakda kawagtlar gulup hezil etyar , belki gulkunjirak aytyandyrynda

______________________________________
Live in the present, not in the past

şu wagt tm gidesim

şu wagt tm gidesim gelýär, maşgalamyzy, dost-ýarlarymy, özüme ýakyn ynsanlary göresim gelýär, duşuşyklara-da gatnaşasym gelýär welin, aý, gatnaşjak däl-laý :)
Ha-ha, baryp bilemog-ow, şondan-laý :)

PS: Bu blog uzap gitdi, açylmasy kyn bolagaýdylaý, kynçylyk çekip otyrypman, no-2-sini açyp goýberseňizläň :))
PS2: TÇ-dekäk özbek dostlarym bardy-laý, şolaryň gepleýişlerini ýada salaýyn diýdim, gowy görýän-dä sebäbi:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hmm

Edil shu wagta futzal oynasym gelya.

Where is Hereket, There is Bereket!

ilki bilena gaty erbet ejemi

ilki bilena gaty erbet ejemi göresim gelyar:(((( ondan sonam gyzgynjak türkmen çöregi bn buz yalıjak türkmen gavunı yada garpız iyesim gelyar :( ya sabır...

birileri bilen gurleshesim

birileri bilen gurleshesim gelya, achyk, mayiljak howada gezesim gelya, bu ashgabadyn howasy gaty yssy ekenlay, gunduz dashary chykar yali dal
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

...

zavtrak etmedim, praktikadan gaçyp birzatlara garbanmalouw

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

shu wagt yeke ozum bir

shu wagt yeke ozum bir yerlerik gidesim gelyar , hich kimi goresimem gelenok yeke yashasym gelyar , dunyani terk edesim gelyar , belki shonda .............

______________________________________
Live in the present, not in the past

...

(to be continued!!!) :))
dursana, belkini bilmek üçin özüni öldürjega bolanopkmy??
~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

gowy zat islesen aydasyn

gowy zat islesen aydasyn gelenok öytayan

yatasym gelya
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Oglanlar bilen oturup

Oglanlar bilen oturup dasarda gok cay suzup,cigit cigitlap yaslygymyzy yatlasym gelyar

mekdep

mekdep yillarina gaydip dolanasim gelyar

shu tema yaly No 2 sini

shu tema yaly No 2 sini achmazmyka vvv ya-da bashga biri..achylmasy kyn

özüň açaý, gorkup

özüň açaý, gorkup oturma, sögmeris :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"