Iň owadan Kuran okanyşy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Şuny diňläp hiç ýadamok!
http://www.youtube.com/watch?v=UVFc1MzLEC8&feature=PlayList&p=9A20F7F4355C69B2&index=1
Bir hili gaty mylaýym, ýüzip barýamy?
Şu wideony görsem bir hili bolýan... aýlanasym gelýä hemme musulman ýurtlara
Alla bizi bagyşlasyn!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "yaman haladym.."

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Howa

Ony okayanyn adyna Meshari Rashid diyilya youtube shony yazsan cykaryp berer. Eger basga karylary dinlemek isleseniz www.islamway.com a girin hemme karyny taparsynyz download hem edip bolyar. Oglanlan kur'an dinleyanini esdip begenyan Alla hemmamize hidayet bersin!

Men in gowy goryanlerimden:

Men in gowy goryanlerimden: Fahd Al-Kanderi

http://www.youtube.com/watch?v=Ffw7qLz3K5w

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "adamyn içini rahatladya..."

Fahd Al-Kanderi'nin namazda

Fahd Al-Kanderi'nin namazda dal wagty, gaytalamak uchin okayshy :)
Shular yaly yagdayda-da owazly, yerine yetirip okayshyna telpek goyyan.


Men-a Mustafa Ismaili

Men-a Mustafa Ismaili dinleyan "Ynha, Gurhany in gowy shu okayar!" diyip. Onem goyupdym Hz.Meryem baradaky okayanyny, ynha:


yene biri:


Sonam onun okuwcysy bar, Ahmet Naina diyip, Mustafa Ismael bakyyete gocenson, dowam etdirisjisi diyip bilinyan bolmaly, ynha:


"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ahmet naina izmire gelipdi

Ahmet naina izmire gelipdi 2004 yilinda ramazan ayinin songki gunlerinde.. Jiwoy dinglemek nesip edipdi izmirdaki palan metjidinde..:) Ady oldur yadima dushmedi shol metjidin..

Garrayas, tr.ni goresim gelyar tazeden aylanip chikasim gelyar.. Dile angsat 3 yil bolup baryar..:(

UK-ya-da gelyar myshy

UK-ya-da gelyar myshy cykypdy, gelen bolsa barjakdym yorite dinlemage:)
Yone Sami Yusufyn ozi barde, ka shaherlerde konsert beryar ilahileri bn:)
Bir gezek gitjekdim welin, bir say-sebap bilman gitman galypdym.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Kiçi çagalaryn okayanlaram

Kiçi çagalaryn okayanlaram gaty gowy bolyar.
Arap yada malaziya, endoneziya taraplar gowy okayar.

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

http://www.youtube.com/watch?

Menem dinlap gorayjekdim

Menem dinlap gorayjekdim welin youtuby blocklap goyupdyrlar, gaty gynandym :(

http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?v=K1mjVd_dems
gyzjagaz bet aydyan eken, maslahat:)

shu wagt seng yerinde bolyp

shu wagt seng yerinde bolyp shu zatlang baryny bashdan okap cykasym gelerdi qarman bularang bary ushenden song dalde yazyalyp yoren wagty okapdym:)

Men bolsa sizin yerinizde

Men bolsa sizin yerinizde bolasym gelerdi: hemme yazylan yerlerde oz atjygymam goyasym gelerdi, t.e-yazgylarymy
yokardaky yazgylary goyanlary alla gorasyn, kyn gununde yardymjysy bolsun!yaman owadan aydyarlar..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

wayyyy, yene telpek

wayyyy, yene telpek beryarler!urrraaaa!!!men pahyryn gownuma tapybildiniz:D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Yarym kilo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gownun telpek bilen ganatlanyan bolsa ine yene bir telpek! :D:D"

yokarda"Kuran okanyshy"

yokarda"Kuran okanyshy" diyip yazylgy-okanyshmy ya okalysh?

Name Hudaý diňe arapçamy

Name Hudaý diňe arapçamy gürleýär, türkmençe zada düşünmezmikä, ondan başgada aýdylýan zatlaryň manysyny bilmezden owazyny eşideniňde näme peýdasy bar!
Näme üçin Hudaýyň sözi bolýan bolsa ol her bir milletiň dilinde bolmaly däl, näme Hudaý milletleri ýaratmadymy!?
Menä size düşünemok...

uffff bizar bolmadyngmy,

uffff bizar bolmadyngmy, seret musulamnlar hakykatdan hem seng yalyny gorup ozlerini kamilleshdiryar, samsyklap otyryp ozingi we ugruna janyngy goyjak bolyan dawangy pese dushuryang!!!

Aslymaryly dost, ozuňe

Aslymaryly dost, ozuňe asylly oglan, ýöne soraga jogap tapmaga çalyşmagyň deregine sorag berýäniň agzyny ýapmakçy bolýarmysyň! Haçana çenli hakykatdan gaçyp gezjek...!
Eger bilmeýän bolsaň bizar bolunmaly başga zatlar kändir...ýöne sen olary görmek isläňok, görseň hem diýmäge çekinýäň...çünki meniň agzymy ýapmaga çalyşyşyň ýaly...seniňkini hem ýapjaklaryň kändigini bilýärsiň...
aý bolýarda saglygyň

http://www.youtube.com/watch?