Mynasypmy ýa ýok?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Käwagt pikir edýän... esasanam bagtym çüwende :), men mynasypmy şoňa ýa ýok?!
Bütin durmuş bolmagy az mümkinçilikli(% tarapdan) zatlar bolup duran ýaly göwnüme bolmasa. Ýa "her kim duşan, gazanan we alan zadyna mynasyp" diýilýän pikir dogrymyka?!
Bir tarapdan pikir etseň, adalatly ýalam, sebäbi menden "az mynasyplaram" bar ýaly şol gazanan/alan zadyma. Ýöne beýleki tarapdan... menden has işeňňir, has "gowy", has edepli, has Alla ýakyn, has mylaýym we az gödek, has gaýratly, has we ş. m.ler bar.
Bu kiçi göwünlilik däl, men özümi ýigrenýän adam däl. Ýöne... ýöne käwagt begensemem, şükür etsemem az ýaly, esasanam üstünlik/başga zat gazananymda/alanymda/duşamda :)
PS Meni begendiren täzelik boldy, men özümi mynasyp göremok :D Beý diýsemem, ýüz öwürmekçi däl bagtym çüwende :D

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Name tazelik boldy-how

Name tazelik boldy-how Bayram aga? Akademiki mi?
Isleseniz bu yere yazyn, ya shahsyrak bolsa, jan edemde gurlessek hem bolar...

Aý aýdyp güjeňlemäýin,

Aý aýdyp güjeňlemäýin, tersräk düşünjekler barmyka diýýän :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

yaman bilesim geldi name

yaman bilesim geldi name bolanyny:))
name-de bolsa, sizin uçin gowy zat bolmaly, shol sebapli hem gutlayan, Alla sizi "shol" nygmata mynasyp etsin!

Sag bol,

Sag bol, Amin!
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

sorag hakynda bolsa, men

sorag hakynda bolsa, men ozumem koplenç ozumi elimdaki bar zatlara mynasyp goremok... ya-da ozumden utanyan, sheyle yagdaylarym barka shukur edemok, edip bilemok diyip...
Edil bashga adamlara garanymda bolsa, shol adamy ozunin elindakilerine mynasypdyr, sholara yetmek uçin hokmanam zahmet çekendir diyip pikir edyan! Imeyet to çto zaslujiwayet diyyan-da gysgaça.

Onda türkmeniň bir

Onda türkmeniň bir nakylyna ýa nakyl däl duzly sözüne razy däldä? Ýagny "gawunyň gowusyny şagal iýer"? Ýa ony aýdan göriplikden aýdaýdymyka?
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Ony aýdan “şagalyñ”

Ony aýdan “şagalyñ” (göçme manyda) özi bolan bolsa näme ? şagalam görüplikden bolmasa, mesligine aýdandyr belki..

Men pikir edip oturşyma,

Men pikir edip oturşyma, hemme zat öz ugruna bir hili häzirki netijäni beren ýaly. Näme üçin men? Näme üçin men şu ýagdaýda? Her aýratyn bir ýagdaýy alaňda, şoň mümkinçiligi(=weroýatnost'=probability) gaty az, hemmesini bile alaňda hasam az, -->0.
Ýöne "eýle, beýle" bolup, häzirki ýagdaýda biz.
Men Amerika gaýtjak däldim, sebäbi okuwdan halys bolupdym. Ýöne eýle-beýle bolup özleri çagyrdylar, ýogsam men hiç ýerik dokument tabşyrmandym(apply etmedim).
Haýran galaýmaly... diňe bagtym çüwýän ýaly :D

-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

mynasyp siz şona,

mynasyp siz şona, mynasyp...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Aslynda her kim bir zada

Aslynda her kim bir zada mynasyp menin pikirimçe. Sende okuw bar bolsa başgasynda iş bar, ya saglyk bar, ya owadanlyk bar, ya bagtly durmuşy bar... we ş.m. Yöne mynasyplyk azajygam bolsa adamynyn özüne bagly. Yagny sen bir zat etjek bolup aladasyny edersin, ugrunda ylgarsyn sonam Alla şol aladan üçin gowy zatlary nesip eder. Alla hemme ynsany bir yaratmandyr. Her kimin ayratyn hasyetleri bar, ayratyn ukyplary bar. Başgasynda bu bar, mende name üçin yok? Ol name üçin beyle, men name üçin beyle dal? yaly soraglar döremez yaly Alla her ynsana "cüzi irade" diyilen bir zat beripdir.
İn gowsy Alla şükür edip yaşamak. Elbetde özüni mynasyp görmezlik gowy hasyet menin pikirimçe yöne şonun bilen birlikde şükür edip bilmek hem geek.