Doglan günüñ bilen, Anna (el_mariachi) !

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Ine ertir saýmyzyñ iñ hormatlanýan agzalarynyñ biri bolan el-mariachi Annanyñ Doglan Güni.
Menem näme öz gezegimde ony gutlamak üçin şu wagt irem bolsa ýazayyn diýdim.

Anna, seniñ ýetip gelen Doglan günüñ bilen Gutlaýan. Gutlamak bilen saña hemmeleriñ arzuw edişi ýaly ilki bilen jan-saglyk, uzak ömür , okuwyñda - işleriñde üstünlik hemra bolmagyny we ýüregiñde beslän arzuwlaryñam hasyl bolmagyny tüýs ýüregimden arzuw edýän! Yzynam beýleki agzalar iñ gowy gutlaglar bilen üstüni ýetirerler diýip umyt edyän!

Feyajyk, gitmänkäñ gutlap git onda agañy ! :))

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gutlayan..:)"
  • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme ilatlar yetisikli .!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gutlayan dogan, doglan

Gutlayan dogan, doglan gününi.
5 aprelde dogylmak bir ayratynlykdyr, her adama miyesser etmez. :)
_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

Agamjan, Doglan Gunungizi

Agamjan, Doglan Gunungizi Tuýs ýuregimden Gyzgyn Gutlaýan! Size Uly Bagt, Jan-Saglyk (hokman gerek) Uzak omur Arzuw edyan! Nesip bolsa, yureginizin halan gyzyna oylenip, iing Suyji Durmushda yashamagyngyzy, we oyngizde sallanchagyng badynyng yatmazlygyny, chagalang sesining yanglanyp durmagyny Beyik Alladan dileyan! Shol iing shatlykly gununizde hem bizede bokmek nesip etsin :) suwjaryp bildim oydyan :)

Hatychka sana hem kop sag bolsun aytyan!

Bu gutlanyshygam Akgul'inki

Bu gutlanyshygam Akgul'inki yaly bolarmyka ? 1 gun onunden, 1 ay sonuna chenli ? :D

DG'in bilen Anna, basymjak okuwyny gutaryp, oz "kerpich oryan" firmany achmak nesip etsin enshalla :)) Mashgala kerpichlerinem in yakyn wagtda orup bashlamagyn dilegleri bilen !

ol restoranam achasy gelyadi

ol restoranam achasy gelyadi oydyan :)on 1 yerde yazypdy saytda..ol arzuwyna-da yetsin enshallah!

Menem Doglan gununi

Menem Doglan gununi gutlayan.
Alla-Tagalla hayyrly we uzyn ömür bersin.
Durmuşynda üstünlikler arzuw edyan!!!!

***MENZİL***

men-a ertir gutlajak:)

men-a ertir gutlajak:)

Ay, Anna dost, gutlayan we

Ay, Anna dost, gutlayan we ilki bilen bir gowja gyz tapyp, bahymrak oylenmegini :)), sonam jan-saglyk we yene shuna menzesh anry-bari zatlary arzuw edyan :)))...
Hawa, geljekde-de bir ady belli arhitektor dagy bolup gidip, bir giden "gokdeshenlerin" proyektini cyzmagyny arzuw edyan :))
ps: koroche, Atamyrat bilen galtamandan tolk bolmasa, mashyn surmegi owrenerin, nemedersin-da :)))

Quote: ilki bilen bir

Quote:

ilki bilen bir gowja gyz tapyp, bahymrak oylenmegini :))

Gyz tapyar-da yryp bilenokmi namemi?:) Shol suyrenip yorshi..:)

hezillik barmy,

hezillik barmy, hezillik...
edilen arzuwlar indiki ýaş toýuňa çenli hasyl bolsun.
ýaş toýlar gutly bolsun.

paid tha cost to be da Bo$$

Anna gutlaýan! Soňky

Anna gutlaýan!
Soňky döwürler aktiwligiň peseldile? Ýa bloglaryň sebäplimi? :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Anna sen telpek berenokmy

Anna sen telpek berenokmy gutlayanlara :))
Menem pursatdan peydalanayin onda .
Yaş toyun gutly bolsun .Naçe dagy yaşadyn Anna .Ya menki yaly köpin geçip azyn galaydymy senem :))
Bagytly yaşa ...
---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

men hem gutlayan! Uzynrak

men hem gutlayan!
Uzynrak edip son gutlaryn, hazir wagt yok :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hehe, ata aga, sen gorguli

hehe, ata aga, sen gorguli hemishe sheyle-da :))... jalko-da bir tarapdan :)), biz yaly bosh adam dal-da sen yone :))

Aslynda Atamyrat aga her

Aslynda Atamyrat aga her gezek shony yazanda ichim gyjyklaya...
"Hazir wagtym yok, son yazarynda"=1 sozlem, 5 soz, 26 harp.
Edil shon yerine
"Anna bagt, saglyk we ustunlik arzuw edyarin" diymegin uly tapawudy yok! 36 harp, tapawudam 10 harp.
Ya Atamyrat aganyn sonky 10 harpy yazara wagty yokmyka? Suyrap alyp baryalarmyka?
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • Şeytan 3 telpek goyyar we yazyar: "Menin adymdan el mariach_a sowgat bersene shulary"

Haha:) Hawa dogri aydyan

Haha:) Hawa dogri aydyan aslinda.. Ichini gyjyklamazca dal..:) Yone ata aga bir gutlasa uzyyyn edip gutlamagi halayar.. Bizim kopumiz yali 30 sozde dindirasi gelenok.. Shondan bolaymasa..:)

Gadyr aga joga beripdir-a

Gadyr aga joga beripdir-a men yerime :)
Men hem goshulyan belli mocberde sana , Bayram :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gutlyş

Gutlyş

doglan gunun gutly bolsun, Anna!

doglan gunun gutly bolsun, Anna!

Irden reminder'im yatlatdi

Irden reminder'im yatlatdi annang doglan gununi welin.. Gelip gutlap yetisheyin durup yorkam, bir seretsem eyyam duynden gutlap goyupdirlar balkanli gyzlar..:)

Gutlayan menem! Hayirli uzak omur dileyarin!!:) Beyleki yartingi hem tap chaltrak..:)

PS:Beyleki yarti: wtoraya polowina..:)

ANASHKA GUTLYSH! bagtly

ANASHKA GUTLYSH! bagtly durmush arzuw edyarin, bar arzuwlaryna yetmegini Biribardan dileg edyarin!

ANNA aga doglan guning

ANNA aga doglan guning bilen
yasha soy we gul. bular hemishe hemdeming bolsun! yashyng nache bolsa bolsun dunyaning butin gowluklary sening bilen bolsun! sanga durmushda lukmanchylygyda hayran galdyrjak saglygyny arzuw edyan. Durmushung butin aladalarynyng senden uzakda bolmagyny dileg edyarin. gulmek sening endiginge owrulsin! eger aglaysyngam dinge bagtlylykdan agla

Dogulmadyk gunun bilen !

Hormatly Anna aga doglan gununiz bilen .!Size durmusda jan saglyk beglik we egsilmez bagt arzuw edyarin .Uzak yasan hem-de durmusda eden ahli arzuwynyza yetin .!
Ak gelin oldasynyz bolsun !

A birden ol melerak, bugday

A birden ol melerak, bugday renklirak gyzlary halayan bolsa ? :D

Tamam ,melerek hem

Tamam ,melerek hem yoldasynyz bolmagyny arzuw edyan .:D

wi bir zat yadymdan

wi bir zat yadymdan chykypdyr perishde yaly gelningiz bolsun

Munam ýörite ýazypsyňmy?

Munam ýörite ýazypsyňmy? :D
Waýýýdaaa... :D Tapalyň onda Anna bir "perişdäni"?
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Bayram aga "uly baslar kici

Bayram aga "uly baslar kici islar diyipdirler" siz birinji adimi adin da:)

menem gutlayan :)

menem gutlayan :)

Haha =)) "Mena ertir

Haha =))
"Mena ertir gutlajak" diysen, menem 2 sahypalyk gutlag
dagy tayinlap gelersin oytdum, sena onaraydyn :D

ay dogulandan son gutlasan

ay dogulandan son gutlasan has gowyda:))

Anna, jigim, täzeden

Anna, jigim, täzeden gutlamak isleýärin:

Biribar saňa bereketli, haýyrly bir ömür bersin! Okuwyňda, işiňde, ähli haýyr amallaryňda başarnykly etsin! Islän arzuwlaryňa ýetirsin! Geljekde gurjak maşgalaňy(zy) (haýsy bagtly bolsa) hem, hadys buşdulygy bilen "Jennetden bir bakja" eýlesin!

Täze ýaşyň gutly bolsun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bah, Annanyn ozi

bah, Annanyn ozi gornenokla..bu gutlaglary okap bir gordumika ?

beylede galtaman telpek

beylede galtaman telpek paylanson, bulam telpek sorarlar oydup, gacyar oydyan :))

el-mariachi doglan günün

el-mariachi doglan günün bilen...

doglan gününiz bilen Anna

doglan gününiz bilen Anna aga! wepali yar, süyji durmuş arzuw edyan.
biraz gija galdym, emma yene hiçden yagşydyr
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Hemmanize ullakan

Hemmanize ullakan ullakan-goçak-agirt...sagbolsun aytyan!!!

bu yyl birhilirak geçdi bizdüzgin diysenem boljak,ilki monte_kristo öye geldi olam bilenok ekeni,menem mana namay diyip öy işlemmi edip otyrdym,olam geldi kola-solasy bn oturmaga ona aytdym ey bugün doglan günüm diyip...ondan son bile gutlamaga gitdik---sapagynam içinelay diyip:)
on bn azajyk iyien badyma 2 kursdaşym-biri arap-jan etdi biz şu yerrakde gel gutlayas diyip...olaram oturan yerimize çagyrdyk olar bn-em şaşşlyk-kebap zat iyip gerk bolup öyede yörap gitdim gaty köp gidipdir aşgazana...
ertesi başga - türkmen oglan jan etdi gutlayas gel hem bu gün aşgazan bayramy diyip---yene öy işin başyndakam...turup sagat 20:30 töweregi olara gitdim...türkmen palow-çorba iyip sonam gowja tort kesdik - son men öye gitjek diyip tutdurdym sagat 23:30-dan son öye gaytdym ...demem alara garynda yer galmandyr epesli dykylypdyr...
ertesi(bugün)işe gija galdym - 1 sagat - olarada aytdym doglan günümdi diyip son işde günortan naharynda üyşüp gutladyk,mena balyk bn towuk iydim ... son işden çykyp sapaga gaytjak bolamdada başga 1 dostum aytdy sen doglan günün şugün dami diyip ona aytdym,5-nedi how olam aytdy ay natdinay
gel şuyere biz pylanylar bolup sana syurpriz etjekdik...yanja şolardan geldim:)

suratlaram son wagt tapdygym sayyn goyjak bolaryn

P.S:göze başa köp düşüpdiris öytyan gyz dileyan köplay,olam gerek garrap başlapdyrys:)gadyr aga innelaba goyberdi welin - ay zyyany yok:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

o how doglan gün diyip

o how doglan gün diyip kombayny döwayme how.. :P hazirrajik bol..:V