Çap ediljek kitapjyk üçin ýazgylary seceliň!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kitapjyk barada has ginishleyin maglumaty shu yerden okap bilersiniz!

Men in wajyp shertlerini shu yere yazyp, sholar boyunca sahypadaky yazgylary shu yerde teklip etmeginizi hayish etmekci! Berlen linkde bolsa kitapjygyn ayratynlyklary barada tekliplerinizi yazyp bilersiniz!

Ynha, hazire denic yazylan in mohum shertler:

Sahypalardaky ähli ýazgylardan bölümler döretmeli diýen karara gelipdik, ynha, şeýle:

1- Kitapjyk 40 sahypadan ybarat bolup biler;
2- Başlangyç üçin alty bölümden ybarat bolmaly:
a-Makalalar;
b-Hekaýalar;
ç-Goşgylar;
d-Degişmeler;
e-Söhbetdeşlikler;
f-Garyşyk(?!)
3- Yazgylar dineje Turkmen dilinde bolmaly;
4- Yazgylar redaktirlenmez, hakyky bolshy yaly alynar, belki, harp sawlikleri duzedilip biler;
5- Sohbetdeshliklerde birsydyrgyn bolmagy ucin dineje soraglar we ashagyndanam degishli jogaplary goylar;
6- Makaladyr, hekayalar dine ozumize degishli bolman hem biler, terjime bolsa, terjimeligi bildiriler, ozune degishli bolsa at we familiyasy goylar;
7- Goshgylar dine agzalara degishli bolmaly, yone in azyndan terbiyeleyji gowy goshgylardan biri goyulsyn diyilse, onda beyiklerin goshgylaryndan biri alnyp biler;
8- Her bolum ucin azyndan 4-5 yazgy gerek bolup biler, kitapjygyn sahypa sanyna baglylykda has kop/az hem bolup biler;
9- Ikinji shertin f-bolumi ucin sizin tekliplerinize garashyaryn. Meselem: edebiyat, bilim, ustunlikler burcymyz, hepdanin/ayin wakasy/blogy we sh.m.

Indi siziň teklipleriňize garaşýan, şu bölümler boyunça ýazgylar arasynda iň oňatlaryny saýlanmaly. Haýsy ýazgydyr goşgylar we ş.m. gazetde çap etdirilmeli, haýsylary ilkinji çykjak kitapjykda ýer almaly?!

Aýdyp oturyň!

Sag boluň!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

a-Makalalar:1-ÝERDÄKI

a-Makalalar:
1-ÝERDÄKI PERIŞDELER (Terjime: Emin - Gurbandurdy Gurbanmuhammedow)?;
2-Gije (Jonnuk - Mergengeldi Amangeldiyew) ;
3-Durmuşymyzdaky uly daşlar (Terjime: maxatt - Maksat jumayew?!) ;
4-Ideal adam, ideal mugallym (Tomiris - Tumar Hudayberdiyewa) ;
5-
b-Hekaýalar:
1-Bir sagatjyk (Terjime: Gadyr - Gadyr Nuryagdiyew) ;
2-Eje mähri (Terjime: ata - Atamyrat Atamyradow) ;
3-Çopan we onuñ agajy (Terjime: Hatice - ?! ) ;
4-
5-
ç-Goşgylar:
1-
2-Soygi gudraty ( Lider - Hazar Rejepow) ;
3-
4-“Dünýä bilen Mekanjyk” (Harmandali - ?!)
5-
d-Degişmeler:
1-
2-
3-
4-
5-
e-Söhbetdeşlikler:
1-Bayram;
2-Mergen;
3-mc_merw;
4-diwana
f-Garyşyk(?!)
1-TMOLYMPIAD nakyllary ( Bayat-Hajy - Guycmammet Garabayew)
2-

PS: Reply etman,hayish! Kitaphada wagtym gutardy, entak ozum editlejek we doldurjak!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Meň söhbetdeşligimi

Meň söhbetdeşligimi aýyrsana, kitapda çykara uly manysy ýok. Asyl ony okamaga kimde gyzyk bar?
NAhar edeňde içine hemme zady atjak bolup alada galmaly däl Atamyrat aga. Şonuň ýalam, birje kitapa hemme ýazylan zatlaram goşmak gerek däl.
Men asyl kitapda guwanyp ýazara ýazgy kän görmedimem sahypada. Şu sahypada şol ýazylaýjak zatlaryň proýektleri, pikirleri, garalama görnüşleri ýatyr. Ýöne kitaba goýmak üçin olary gowja gözden geçirmeli
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Men umuman kitap pikirini

Men umuman kitap pikirini goldaýan. Ýöne terjimeleri näme üçin kitapda çap etmeli düşünemok... gel gaty isleseňiz, çap ediň, emma asyl nusgasyna salgylanyň!
Makala... makala diýip nämä düşünýäňiz?

Quote:

1-ÝERDÄKI PERIŞDELER (Terjime: Emin - Gurbandurdy Gurbanmuhammedow)?;
2-Gije (Jonnuk - Mergengeldi Amangeldiyew) ;
3-Durmuşymyzdaky uly daşlar (Terjime: maxatt - Maksat jumayew?!) ;
4-Ideal adam, ideal mugallym (Tomiris - Tumar Hudayberdiyewa)

1-Makalamyka? Bilmedim... aslynda makala ýaryşyna goýlanam bolsa, meň düşünişimde muňa makala diýlenok. Muňa "oýlanma" diý, ýene diý... garaz edebi eser.
2-Hekaýa. Awtor aýmtanmy?
we beýlekiler.
Men saňa aýdaýyn, makala bir zady aýtjak bolmaly, aýtmaly! Bir pikiri öňe sürmeli, adamlara, okyjylara ýakyn temada bolmaly. Erkin temada pikir ýöretme makala bolanokmyka diýýän. Meň pikirlerim.
Garaz, entäk başlap başlamankaň tankyt bilen dolduranyma bagyşla, ýöne kitap üçin ediljek bolsa, keýpiň kök wagty inetde çyrşan setirleriň bolman, has saýhally bolsa gowy.

-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Umuman bayrami goldayarin..

Umuman bayrami goldayarin.. Terjime edilen eserlerdir yazgilari bu kitapcada cap etmek gerek dal.. Olar uchin ayratin terjime edilen yazgilar adi bilen ya-da bashga bir pikir astinda jemlesek has yerlikli bolarmika diyyan men-a..

Ol yokardaki eserlerem makala dal-de oylanma we shm bolaymasa..

Onsoňam, terjime etmäge

Onsoňam, terjime etmäge şol hekaýalaryň awtorlaryndan rugsat alman, kitap edip çykarmak bikanuny, moral prinsiplere garşy, pikir ogurlyk we ş. m.
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

bah, men terjime eden

bah, men terjime eden hekayajygymam goyupsynyza olaryn hataryna, Ata aga :)
chap etjek bolsanyz dagy men ozumden bir zatlar duzushdireyin, belki ozumizinki bolsa ojagaz terjimedenem has gyzykly bolar.

terjime etmekde

terjime etmekde yarishjakmi?:)

Shol bir hekaya saylali.. Ikimizem terjime edeli we shu yerde goyali.. Haysisi has kop telpek yignasa sholam jengiji bolsun!:)

Aslinda gyz bilen yarishmali dallay shular yali zatlarda.. Gyzlarin has kop telpek aljagy onunden gornup duran yali birhili..:)

Quote: Aslinda gyz bilen

Quote:

Aslinda gyz bilen yarishmali dallay shular yali zatlarda.. Gyzlarin has kop telpek aljagy onunden gornup duran yali birhili..:)

Buda "Yenilsemem 1 bahanam bolsun, shu wagt gamyny iyip goyayin" diyip oturshynmy ya ?

Aslinda yengilesim yok-la

Aslinda yengilesim yok-la welin.. owunmayin diyyan-da..:)

Umuman hatyjang ongki terjimelerini okadym we azda-kande "terjime" diyip nama dushunyanini chaklayan.. Aslinda bolmalisi hem onun edishi yali. Men bolsa terjima bashga hili garayan birneme we ozumden goshyan zatlarim bolman durmayar. Guryrak gorsem olleyan, gaty myjjyk bolsa birneme azaltyan kabir zatlarini. Asil muna terjime diyilmeyar.. Yone men "terjime" etsem sheytman durup bilemok..

Edebiyatda hosh seredilenok beyle zatlara welin men edebiyatchy dal-da..:)

PS: Mergen smaylik goymansin welin gaharlandinmay?:)

Menem shu wagt shol smaylik

Menem shu wagt shol smaylik goymanyma uns berdim welin, eyyam reply edenin uchin gichda...Ay ziyani yok, barde 2'sini goyayin ol post'yn yerinede :D :D

hekayalary terjime edip

hekayalary terjime edip yaryshasyn gelse bash ustune :) men yenilmelem bolsam gorkamok

bashdan kabul etme-how:)

bashdan kabul etme-how:) Belkam yengersin?!:)

men hem

men hem yaryshayin-la:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

tijen onda:) "Elinden we

tijen onda:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata wrote: Çap ediljek

ata wrote:

Çap ediljek kitapjyk üçin ýazgylary seceliň!

Pul secilyar! Yazgi saylanyar(mika diyyardim)! :)

ha-ha-ha, turk ysy gelip dur

ha-ha-ha, turk ysy gelip dur entagem menden :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Yokarda kop zat yazylypdyr,

Yokarda kop zat yazylypdyr, wagtym az, umumy yazjak:

1-Men kitapjyk ucin saylanmagyny maslahat berip, oz saylanlarymy goydum in bashda, sizem goyubermeli;
2-Makala hokmunde makala bu sahypada ya yok ya-da yok diyiljek yagdayda az, shonun ucinem, makala bolsa bolmasa onadrak yazgydyr oydenlerimi goydum. Olam "shu saylandy, cap ediljekdir!" diymek dal, pikir alyshylar entak;
3-Nahara hemme zat goshmak barada - men pikirlerimi yazdym, pikirlerinize acyk hem. Kitapjykda kop zat bolsa gowy mana-ha;
4-Kitapjyk cap etmek dushushygyn bir netijesi bolmaly, muny cap etmek hem belli yagdayda goldaw isleyar, bu babatda sahypanyn "sadaka" organizasyonundan hem shahsymdan peydalanarmykam diyipdim, entak belli dal.
5-Bayram, sen makala we goshgy yaryshy geciripdin, makala yaryshynyn netijesini ozunem bilyan, sheyle organizasyon ansat bolmayar sheyle bir, men synanyshyan hazir, pashmasa goybolsun etmek men ucinem ansat, goreli entak;
6-Reply etmayin diyipdim, garagol :))
7-Terjime goyulmasa, sahypada yeterlik gowy yazgy barmyka?! Men hazirlikce dine shu sahypadan goymakcy, talyplarda-da talyplarynkylary, son saylanar in wajyplary. Terjime barada - eserin hakyky eyeleri bn habarlashmak we rugsat almak kynyrak bolarmyka diyyan, hak meselesine gelsek - biz guycli kitap dal-de, onatja yazgy we tejribeleri oz icine alan we halkymyza-da okalan yagdayinda peydaly boljak kicijek kitapjyk barada gurrun edyas, professional zat dal;

Hazir bular, sonam yazaryn-da!

Pikir we saylanlarynyza entagem garashyaryn :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gepin tümmek

gepin tümmek yeri!!!

p:):):):):):)

asenarist.blogcu.com
shundan eger halasanyz we aşa suwjuk görmeseniz alyp bilersiniz jan doganlar!!! mena 1-2 hepde yupitere gitjek ozalam yza galyberdim sapaklardan...son examdan son aylanaryn
ol yerde doly dynmadyklaram bardyr...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr