Ötünç soraýaryn.

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hormatly agzalar! Siziń hemmäńiziń öńüńizde ötünç soraýaryn. Sebäbini öwrenmek isleýänlere aşakda ýazylanlary okamagy haýyş edýärin:

Men aslynda bu sahypany google-da başga bir zady gözläp ýörkäm tapdym. Şondan soń başda bu sahypanyń synçysy bolup başladym. Soń sahypanyń barşynda käbir şahsy pikirlerimi goldaw tapyp, sahypada täsirlerimi artdyryp, sahypanyń ugruny bir gapdala çekmek isledim. Bu betniýetimiń amala aşmagy üçin birnäçe nick-ler açdym. Olaryń her biri başga maksat bilen çykyş edýärdi – aslynda maksatlary birdi. Ol niklerdäki atlarymda-da tanaýan käbir adamlarymyń atlaryny, käbirinde bolsa toslama maglumatlary ýerleşdirdim. Şol sebäplem esasy ulanýan nick-ime şu ady goýdum.

Ýöne etmişi boýnuma almagymyń sebäbini, nick-lerimiń atlaryny soramań. İndi men şol gara niýetlerim arkaly gazanan telpeklerimi kimlere bereýin – olar takmynan 170 töweregi. İne mańa şu we beýleki meselelerde maslahat bermegińizi haýyş edýärin. Eger meni arańyzda tananlar bar bolsa-da olaryń hem meniń bilen ikiçäk hat alyşmagyny haýyş edýärin. Sebäbi aslynda etmişim üçin ahyryýetiń şaýatlarynyń bolmagyny hem islämok, ýöne gul hakyndanam halas bolaýyn diýdim. Men indi beýle zat etmerin – telpeklerimi birlaý paýlamsoń başgaça nick bilen hakyky maglumatlarymy ýazyp sahypada bolaryn enşallah.

Hakyńyz galan bolsa mende halal etmegińizi haýyş edýärin.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

 • zamana 1 telpek goyyar we yazyar: "Halal bolsun! "
 • intperson 1 telpek goyyar we yazyar: "Beyik ŞEYTANA şöhrat !!!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Jogaplarynyza garashyan

Jogaplarynyza garashyan dostlarym

satan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • intperson 1 telpek goyyar we yazyar: "Beyik ŞEYTANA şöhrat !!!"

GYyuw dostjan sen yene

GYyuw dostjan sen yene bulardan basga nameleri edip yetisdin .Men biraz sahypada boup gecyan zatlary sypdyrdyryp hic zada dusunmangaldym Basarsan we zahmt gormesen dusundiray .,Hayys !!!!!!!!!!!

telpekleri paylap başlaber

telpekleri paylap başlaber in ansady şol
menden başlasan garşy bolman:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Şeytan 1 telpek goyyar we yazyar: "İlkinji bolup teklip edenin üçin! Göwnün galmasyn!"

Quote: Soń sahypanyń

Quote:

Soń sahypanyń barşynda käbir şahsy pikirlerimi goldaw tapyp, sahypada täsirlerimi artdyryp, sahypanyń ugruny bir gapdala çekmek isledim.

Haysy gapdala ??

Hemme soraglarynyza jogap

Hemme soraglarynyza jogap bermage tayyar - esasy zat bagyshlasanyz bolyar. Men bashda chykyshlarymda kop uns berılyan yaly gorkezıp propogandanyn netıjesınde unsı ozume chekmek ısledım. Sonra bolsa oz shahsy pıkırlerım bılen sahypada oz hakımıyetımı gurmak ısledım - Allah bagyshlasyn enshallah sızem bagyshlan dostlarym.

satan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • intperson 1 telpek goyyar we yazyar: "Beyik ŞEYTANA şöhrat !!!"

Entagem "haysy tarapa" diyen

Entagem "haysy tarapa" diyen soragyma jogap almadym.
Men particular sorag soradyma dost, gayrat etde umumy yerin gurruni bilen jogap bermay.

name hakda mowzuk ya da blog

name hakda mowzuk ya da blog açan bolsa şo tarapa bolaymasa.. :)

Eeee, onson name hakdamysh

Eeee, onson name hakdamysh blog ??
Mena umumy gurrunden bashga zat goremok, gurrunin haysy blog'lardaky, namani nira chekmek barada gidyanine dusunmanem "eyle, beyle, telpeginem eyt, beyt" diyip biljek dal. Gowysy sen jogap berjek bolup durma, men oyun edip soramok, ozi jogap berse govy bolar.

mendenem ötünç

Mergen wrote:

Eeee, onson name hakdamysh blog ??
Mena umumy gurrunden bashga zat goremok, gurrunin haysy blog'lardaky, namani nira chekmek barada gidyanine dusunmanem "eyle, beyle, telpeginem eyt, beyt" diyip biljek dal. Gowysy sen jogap berjek bolup durma, men oyun edip soramok, ozi jogap berse govy bolar.

özi bir yerde aydypdyr.. biri birinden üytgeşik lakamlar ulandym diyip.. menem özüm düşünişimçe jogap beren bolan bolan bolup yörşüm .. yöne senin göwnünden degerli dal.. aytdyn gutardy...dilegde bol..:)
----------------------------------------------------
Başa iş düşende hasratam gerek!
Yöne olam gerek öz çeni bilen!
Öz ilin hasratyn çekenin daldir,
Öz derdine aglap geçenin bilen!

Biri-birinden uytgeshik

Biri-birinden uytgeshik lakamlar ulanandygyna dusundim, yone 1 sebap bilen edendira shonam ?? Gury yere diyenini dinledip biljek hala geljek bolup ish edinen daldira ?? T.e. sheyle etmek bilen name gazanjak boldy, namani propaganda etdi/etjekdi we sh.m. zatlar gyzyklandyryar meni...

meni hem gyzyklandyrdy welin

meni hem gyzyklandyrdy welin sonky yazan zatlary göwnüme yaramady diysem yalan bolar.. seninem aydyşyn yaly in gowusy özünden dinlali..

Mergen dostum, erbet etmısh

Mergen dostum, erbet etmısh etjek bolupdyryn diysemem aslynda beyle nıyetimem yokdy. Dogrymy aytsam bu sahypadan peydalanyanlar dunyanin her kunjeginden bolanson sholaryn gozunde bir orun tutup, olary watanchylyk, millilik ahenlerinde ogitirlemek islapdim. Elbetde beytmek hokmanam daldi, goy mohum bolayanda da mana layyk ishem daldi. Men kim SIZ kim? Emma adam pahyr cig suyt emen diyleni da. Menem oz nebsime boyun egayipdirin.

Belki soragyna yene-de jogap berip bilen daldirin. Emma eshek bilen den bolman onun onune hich bolmanda saman bir oklan ahyryn. Hakkini helal et.

satan

Telpekler (3 kisiden 7 sany)

Bu komment ucin
 • zamana 5 telpek goyyar we yazyar: "sowgadyn derkar dal sheytan"
 • intperson 1 telpek goyyar we yazyar: "Beyik ŞEYTANA şöhrat !!!"
 • zorekenim 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

meselem bir yazgy yazan

meselem bir yazgy yazan bolsa şona yene öz başga nick bilen "Berekella! Gowy yazypsyn!" zat diyip goldaw berip öz tarapyna çekjek bolan bolaymasa diyip düşündim me na..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Şeytan 1 telpek goyyar we yazyar: "Umuman dogruny bilipsin!"

ay vVvjan

ay vVvjan prosto yikdindaray:P
herkim dushundi shonun oz tarapyna chekjek bolyandygy.. yone shol oz tarapy name, shol soralyp dur..hirrrr...
howwa zamana hem shol, nesilaladasam shol we yene yene... prosto haysi gapdala chekjek bolyar shol soralyp dur...

islam wrote: zamana hem

islam wrote:

zamana hem shol, nesilaladasam shol we yene yene...

baaa, dogrudanam-may? nesiladasy gowja zatlar yazyan yalydy :))...

ay, Sheytan, name ucin munca azara galanyna bir gramam dushunemok, bashga ishin-guyjun yokmy? senin tasirin astynda galmak beyle dursun, yazgylaryny okasamam, kan bir unsem beremokdym... bar hamana birileri senin tasirin astynda galdy-da, onson name? bosh-lay men pikirimce, gulkunc gelya...
"Sahypan hakimiyetini ele gecirmek" munyn-a anekdotmy namemi?
Yone sho yokardaky iki nikem senki bolsa, olaryn yazan erbet zatlary kan yadyma dushenok... garaz, 2 gepde-de, biderek arrygyny gynapsyn-daray, shemal bilen yumruklashan yaly...

Quote:

Quote:

shemal bilen yumruklashan yaly...

Okeana siyen yaly :)))

P.S. Ayiplashmashak yokdur, kichilikde eshidipdim shu deneshdirmani, paylashayayin diydim :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "Hitay entegem gorunishin suratyny chekmansin=))"

ay bilemog-ay

ay bilemog-ay gyzgynyma yazdim-da shu Wepanin sonki yazanlarini gorup.. oyun edyarmi chynymy, dalga gechjek bolyarmy dushunmamson yazip goyberdim.. belki bolmanam bilerler..

ba, bey diysene onda :))...

ba, bey diysene onda :))... ay men-a shu Wepan ozundenem shubhelenip bashladym-ow :)), Sheytan Vendor bolsa, olam Samaelmi namemi? :)))), yone ozi jogap berjek bolup dur :))

haha dogurdanam Vepa yaman

haha dogurdanam Vepa yaman haydayalay, bir sebabi bar yalyla :)

sfasdf

Feya wrote:

haha dogurdanam Vepa yaman haydayalay, bir sebabi bar yalyla :)

----------------------------------------------------
Başa iş düşende hasratam gerek!
Yöne olam gerek öz çeni bilen!
Öz ilin hasratyn çekenin daldir,
Öz derdine aglap geçenin bilen!

Dogry aydyan dostum, men

Dogry aydyan dostum, men shemal bilenem dal gopan harasat bilen yumruklashandyryn belkem. Senem hakkini helal et. Aslynda nicklerimin sanyny kopeltmegim erbet zat yazjakdymy gorkezmandi bolmanda. Gowy zat yazylan bolsa-da shonun ahini wahini yetirijiler bolmaly diyip pikir edyardim - indi welin dushunyan. Bey diysem yokarky nickler menki diydigimem dal. Belki dogry belki yalnysh.

satan

Telpekler (3 kisiden 7 sany)

Bu komment ucin
 • zamana 1 telpek goyyar we yazyar: "Sen haçan adam boljak!"
 • intperson 1 telpek goyyar we yazyar: "Beyik ŞEYTANA şöhrat !!!"
 • zorekenim 5 telpek goyyar we yazyar: "wah agzalar beyle ynanjan bolman"

Islam dost, oz tarapym

Islam dost,
oz tarapym diyyanim shu yere giryanlerin beyinlerinde orun alyp olary watanchylyk ruhuna itermekdi. Emma men ozumde sizinkiche watanchylyk ruhunyn yokdugyna indi goz yetirdim.
Yeter ki hakkini helal et. Yokarky agzan nicklerin kabiri dogry kabirem yalnysh bolup biler. Sebabi sen ondaky profillere ynanma, erbet yeri olaryn kabirinde hakykatda da shol ady bolan adamlar bar. Emma men sholary ulandym. Olar bilen ikichak kontakta gechip halallashjak bolup yorun. Olaryn kopusi inet-denem peydalananoklar shu gunler.

satan

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • zorekenim 1 telpek goyyar we yazyar: "yene 7 sanysy galdy"
 • intperson 1 telpek goyyar we yazyar: "Beyik ŞEYTANA şöhrat !!!"

Alla bagyshlasyn

Alla bagyshlasyn..
yone shu nikini chaltrak uytgetsene gayrat et.. yagny sheytandan bir ayir:(
sana yuregimem awayar!

yöne adyny şeytan diyip

yöne adyny şeytan diyip onarmansyn.. men pikirimçe şo sözden başga da şona menzeşrak söz ya da lakam kanmika diyyan.. pikirlenmek gerek yaly bolup dur :)

Dost çykaran netijeleriňem

Dost çykaran netijeleriňem ýazsana. Menä näme ýazjagymy bilemok.

-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

men yazayynmy:?

men yazayynmy:?

"IMHO" dalde "bilyan" diyyan

"IMHO" dalde "bilyan" diyyan bolsan yaz, yogsa-da ozi jogap berse gowy bolarmyka diyyan, onun bu sahypa "hakim" boljak bolmak sebabini in gowy onun ozi bilyandir...

bor::::) onda özünden

bor::::) onda özünden dinlayelin..

Seytan indi hakyny halal

Seytan indi hakyny halal etjek bolsan gayrat etde nace nikin we atlarynam aydyp goybersene:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogry aydyan :)))"

nicklerin haysilar'dygyny

nicklerin haysilar'dygyny ayt! Onson azda-kande saytin gurrunini nira chekmekchi bolandigini chaklasa bolarmika diyyan!

Halallyk soran bolsan, halalligin shertlerini-de yerine getir: azkem dushundir name edenini..

Eger muni etmeseng halallik dilemegin manisi galmayar..

Gadyr, Mylayym Siz menden

Gadyr, Mylayym

Siz menden nicklerimi sorapsynyz, men bolsa shu temany yazamda eyyam sholary soramazlygy hayysh edipdim. Halallygyn sherti etmalin shony - nickleri gorkezmegi. Sebabi nicklerin kabirindaki atlar hakykatdanam bar adamlar. Son olary gorenizde men bilen bulashdyryp olara bashgacha garamagynyz mumkin.

Bayramyn yuzlenmesine gelsek, men sheyle netija geldim shu wagta, galanam sizin maslahatynyza bagly shu wagta chenli.

1-Indiden beylak shu niyetimden el chekjek we telpeklerimi gutaryancha gowy yazgylara bermekchi.
2-Beyleki nicklerimdaki telpekleri hem ozune unsi chekmezler yaly ara wagt salybrak yuwash yuwashdan paylajak gowy yazylara - Jemi 170 toweregi telpek.
3-Bu sahypa menin uchin mahirli sahypa bolar indi - inshallah. Shol sebaplem taze nick acharyn nesip bolsa - ol yerde hakyky profilimi gorkezerin. Yone onki etmishlerimden utanyanlygym uchin haysy nick boljagyny aydyp biljek dal.

satan

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • intperson 1 telpek goyyar we yazyar: "Beyik ŞEYTANA şöhrat !!!"
 • zorekenim 5 telpek goyyar we yazyar: "öz adymdan"

Sen ukyn yetmandir öydyan?

Sen ukyn yetmandir öydyan? :D
_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

Quote: Sebabi nicklerin

Quote:

Sebabi nicklerin kabirindaki atlar hakykatdanam bar adamlar. Son olary gorenizde men bilen bulashdyryp olara bashgacha garamagynyz mumkin.

ay onda eyle bolsa shol kabir adamlardan birinji soraysana men sheyle etdim hakimi halal edin diyip,

Sheytan, menina bagyshla

Sheytan,

menina bagyshla diyyanleri, otunch sorayanlary dine Alla tabshyryan. Sen manaha eden yamanlygyn yok, shonun uchin sana zat diyip biljek dal!

Sana eden zady yok bolsa

Sana eden zady yok bolsa Alla tabshyryp natjek?:) Alla tabshyrmak = Oz guyjun yetmeyan halatlarda; sana yamanlik edenlere aydilyar feyajyk..:)

Gadya agam, menem ol mana

Gadya agam, menem ol mana hich zat etmanson "sana zat diyjek dal" diydimda.

Gadya agam diydin welin,

Gadya agam diydin welin, şul yadyma dushdi :D


---------------
Miwe yetişdimi, yigna güyz wagty..

Galustyan shol dovurem

Galustyan shol dovurem prikoldylay :)) Reva'da dovyar..

- Gadya Petrovich Hrenova ?
- DA !
- Ya by toje poteryalsa :D

Shuda dowyar :)


Ay dost, mena senin logikana

Ay dost, mena senin logikana dushunyan daldirin...Bar maksadyn bizin watanchylyk damarymyzy tapyp, ona agram bermek bolsa, bu niyetini gizlap name etjek ?? Ya bu pikirine garshy 1 zatlar diyenler barmy bular yaly aylam-dolam yoly saylapsyn welin ?

Mergen jan sen gowusy menin

Mergen jan sen gowusy menin logikamy derneme. In gowusy meni bagyshlan. Men eyyam beyleki nicklerimdaki telpekleri yuwash yuwashdan paylap bashladym. Enshallah olar gutaranson oz telpeklerimem paylaryn. Sonra bashga nick bilen aranyza dolanyp gelerin enshallah - Allah inshallah shonda dogry yolda saklawersin meni. Dilegde bol DOSTUM!

satan

ey tmolympiady bulam bujar

ey tmolympiady bulam bujar etdinarey:) mendenem şüphelenip başladylar.. Vendor samuel roberto carlos ronaldo .. eyleki beyleki zat diyip.. çaltrak agy ganary saylaly.. :) kim erbet kim gowy..:) tmolympiadda jyzaklaman yazalyn oynalyn.. wagt geçirelin.. :P

Sen shu wagt sheydip

Sen shu wagt sheydip gurlemegin sebapli nache adama garshy bizin dogry dal zatlar pikir etmegimize(sui zan) sebap bolyan, "telpek paylap bashladym" diymek bilenem, sonky dovur birilerine telpek beren adamlaryn arasyndan kabirlerine shuphe bilen garamagymyza sebap bolyan we...Onsonam senin yalan yashryk nick'ler bilen yazan zatlaryny bilmek bizin hakymyz dalmi ?? "Shu, shu, shu nick'ler meninki, olaryn hakyky eyelerinin mundan habaram" yok diysen has govy bolar, yogsa birgiden adamdan shuphe edilmegine, kabirleri bilen "shulam shol bolaymasyn ?" diyip, arkayin gurlesilmezligine sebap bolyan...Nick'lerin hakyky eyelerine "sen shol bolayma ?" diymeris, bizem samsyk dal, dusunyas olaryn habarlarynyn hem yok bolup biljekdigine...Onsonam, barybir bu nick'leri tashlajak bolsan, olary aytdyn-aytmadyn senin uchin tapavudy yok, yone bizin uchin bar..

Men bilyan bu şeytanin

Men bilyan bu şeytanin logikasyny ol yenede barde özüne üns çekjek bolandyr:)Yogsa oturyp epesli wagt geçenson ötünç dilenip durmazdymyka diyyan:)Wii yogsa da bizem mugtyna bagyşlamzok:)

au shu otunc soramak bilenem

au shu otunc soramak bilenem unsi ozune cekjek bolyamy namemi? :)))

Otunch soramagam gowy

Otunch soramagam gowy zat.
Yone Mus Mus'lap oturanyndan, Mustapa diyayse has gowy boljakdyda
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Nicklerimin biri .......................

Aslynda nicklerimin soralmazlygyny hayysh edipdim, emma köpçülik tarapyndan talap edilenson sizem boş goymayyn diydim. Esasy zat hakynyzy bagyşlasanyz bolyar.

ZOREKENIM - Onunam 24 telpegi bar.

Yeter ki bagyşlan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • zorekenim 1 telpek goyyar we yazyar: "hay siz betniyetler diysaney"

+ mikgim, zamana, intperson,

+ mikgim, zamana, intperson, demokrat_molla, (gynansamda) nesilaladasy...

a

Mergen wrote:

+ mikgim, zamana, intperson, demokrat_molla, (gynansamda) nesilaladasy...

eger seytan- zamana bir adam bolsa, men bir zada dusunemok.

Hem seytan tema achyar men ozume telpek berdim, adamlary yalnys tarapa gonukdirdim, eyle beyle, yone indi pikirimden dandim diyip, sonra yene sho bir zamana seytana "halal bolsun" diyip telpek beryar...

Netijelerinem yazsana... Gyz

Netijelerinem yazsana...
Gyz bolubam nik yasaymaly ekenin men bilen PMlesher yaly.
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha:)"

otunc??

seyle bir otunc sorayan welin gorenem adam oldurendir oyder. bolarda onca-mynca garagolluk.

meni nirden sokdunyzay

Ohohow jemagat, siz name 2 hepde inete girmedim diyip ayak tozlarymy asmana galdyrayypsynyz. Sheytan adyn yigrenjiligi yaly ozunem yigrenji biri bolmaly - gaty gaharym gelyar shu wagt. Emma pygamberimiz (s.a.w) hakyky palwanyn goresde yenen dal-de gaharyny yenen adamdygyny nygtapdyr. Gaharymy bas geleyin enshallah.

Oglanlar, gyzlar men intak bu barada chykysh ederin, ine ishe gelip inet-e girenimden galagoplyk.

Sheytan - Allah ...... bersin.

nesilaladasy

Dost men nesilaladasyny öz

Dost men nesilaladasyny öz hatarymda görkezmandim, yöne dogry ol yerde senin e-mailini ulanypdym. Onunam öz sebabi bar. Dost son ikiçak habarlaşarys. Senem hakyny bagyşla, men indi niyetimden dandim.

satan

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • zorekenim 5 telpek goyyar we yazyar: "galanynam al telpeklerin"

men Yenish Atayew - Mary

men Yenish Atayew - Mary TTM-nin 2000, HTTU-nyn bolsa 2004 uchurymy. Hunarim halkara hukugy we diplomatiya, ozum Mary welayatynyn Wekilbazar etrabyndan, mashgalaly - men bulary ozumi tanatmak uchin yazyan, belkem yalnysh hereketdir - Allah bilir. Dogry meninem ikinji nickim bar - yenis.atayev . Emma zamana meninki dal, emma ol yerde menin e-mail adresim gorkezilipdir - men intak onun anygyna yeterin.

nesilaladasy

men aslynda Guyje "yok tochno bilemok" diyenim siz sebaplidi..

men aslynda Guyje "yok tochno bilemok" diyenim siz sebaplidi.. gyzmalyk edenim uchin bagyshlan:( Mergen son aydipdi, Nesilaladasy bolup bilmez ol Marydan giryar diyip:(( ay siz telpek beripsiniz bir yerde ha, shona-da allanypdyrys..

Hormatly agzalar gaharyma

Hormatly agzalar gaharyma yazayypdyryn eslirak. Gaty gormersiniz-da. Yagdayymy dushunin sizem, menin yerimde ozunizi goyup gorun.

nesilaladasy

Men Seytan'dan we

Men Seytan'dan we beylekilerden chykan/giren telpekleri yzarlap gelipdim yokarda atlaryny yazan adamlarymyn shol 1 adamdygy kararyna, senin adyny yazanymda-da garshysyna "gynansamda" diyip goyupdym, shu wagt senin daldigini bilip begendim :)
Men yalnyshym, sorry.

P.S. Bashda Yslam'a "ol daldir" diyipdimem welin, son kellame sheytan girip, birnache telpegem girdi-chykdy gorup, yazaydym..

Aslynda men shu yagday

Aslynda men shu yagday bilenem kan gyzyklanamogam. Men dushunemok, bolanda name 5-10 nikin? Bot toplabermeli. Munda otunch soramak name gerek? Yalnyshlyk eden yerinde sorasan bolya welin, gahara, uzyn tema degyan gurrun dallay.
Yenish sen gaharlanma men pikirimche.
Sheytan bolsa, name uchin shu temany uzadyanyny aydanok. Bolanda name birnache nikin? Aytjak zadyn bolsa gonuje ayt, bolmasa gepi suyremesene.
PS Mana absolyutno parallelno shu gurrunler. Ertir yene 2-3 adam shun yaly birnache nikli bolup chykaysa-da
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

eyy wayey nameler bolayaray

eyy wayey nameler bolayaray indi haysy bir telpek beren shol diyip yoremelay

reklama!!! __________________

reklama!!!
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

na yaşlaram bagtly bolsun..

na yaşlaram bagtly bolsun.. howwa gazygynda garrasyn.. na me.. ody bilen girip küli bilen çyksyn.. :)

Susurluk'yn gansyz

Susurluk'yn gansyz wersiyasy..

Miwe yetişdimi, yigna güyz wagty..

ay şeytan barde-de

ay şeytan barde-de şeytanlygyny edyanow... boldy şu gürrini yapalynla...hakyny halal edyan eder etmeyanem etmez. her kimin özüne degişli zat bu...
şeytanlygyny edip bardede bir giden adamyn ünsüni özüne çekip bildin...

Yokarda Şeytanyn

Yokarda Şeytanyn yazanlaryndan yene bir oyun oynayana menzeyale.Yogsada bagyslama oyununy oynayan bolmasyn bizin bilen . nikine layik hereketler edyaney . hay "şeytan " diysanim ... :))

---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Şeytan 1 telpek goyyar we yazyar: "Her giz seni yatlaryn dostum !"

beyleki nicklerimin yene

beyleki nicklerimin yene biri demokrat_molla
Yone men onun parolyny yatdan chykarypdyryn, onda 35 telpek bar ahyryn, indi name edip bilerin. Maslahatlarynyza garashyan dostlarym. Bolmasa editorler shol telpekleri menin hasabyma gechirip berayseler nahili bolarka ???

satan

Telpekler (2 kisiden 10 sany)

Bu komment ucin
 • zamana 5 telpek goyyar we yazyar: "sowgadyn ozune nesip etsin!"
 • zorekenim 5 telpek goyyar we yazyar: "Menem yzyna berjek beren telpeklerini"

yok sana shol

yok sana shol telpekler! name how zapchas boldunlay hem bagyshla hem telpekler:D ol telpekleri der dokup ozun gazanan bolsan berler, onsuzam mugt berlen telpekler bolsa name olarda gozun bar senin?? shol telpeklerem in aktiw hasap edilyan agzalara berayin diyen bolmali-da?!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Şeytan 1 telpek goyyar we yazyar: "Nickine doneyin islam jan !!!"

Ol "Telpekleri shu hasaba

Ol "Telpekleri shu hasaba gechirin, men olary paylayin"
diyjek boldy Yslam, yalnysh dushunip beter gomup goyma :D

Seytan, gel govusy sen hemme nick'ini yaz, moder'lerem hemmesini block'lasynlar, telpeklerem owarram, barybir idili
dal yollar bilen gazanylan telpeklerin gadry "0", biderek
paylajak dagy etjek bolubam oturma, barybir kop bolegi oz-ozune beren telpeklerin, t.e. hich kimden alynan dal...

Menin yokarda yazan nick'lerimin arasynda(Nesilaladasy'ndan bashga) senki dal barmy ?? Menin pikirimche yok...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Şeytan 1 telpek goyyar we yazyar: "Shu gezek goldanyn uchin al, nesip etsin!"

Mergen, ol telpekler owarram

Mergen, ol telpekler owarram bolsa, onson "oboroda" (aylanshyga) bashga taze telpek gelya dalmi? :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Şeytan 1 telpek goyyar we yazyar: "Telpekler dynmanka senem payyny al dost!"

Sen onun nick'lerini yzarlap

Sen onun nick'lerini yzarlap gor Guych, ilden telpek alan wagty az-azdyr, kop telpegi kopchulikleyin paylanyshykda dushen telpekler, t.e. 1 yillik agza bolubam, 1 post yazmanam 23 telpek alanlar bardyra ?! Ynha, edil sholar yaly, olam koneden bari agza bolup galanson telpek uyshipdir, yogsa bizin telpek baryny berip "bayadan" adamymyz dal ol...Diyjek bolyanym, ol telpeklerin koooopusi bizden gitmedi olary yzyna gaytaryp almakda beyle howesli bolar yaly, 100'lap agzada 23'lap telpek bar, yogsa olar 1 post'am yazmadyk, olaryn telpeklerini almayshymyz yaly, bu Sheytan'ynkyny hem almalyn, yone oda hak etman alan telpeklerini ulanyp bilmesin, t.e. yapalyn !!!

islam dost men sen isleyshin

islam dost men sen isleyshin yaly nicklerimi aydaryn.
Yone moder-lerin ony yapmagyna men garshy, eger sheyle edilayen halatynda bu adalatsyz hereket bolar - onda menem oz nobatdaky hereketlerimi gurnamaly bolaryn.

Menin bilen in gowusy razylashayyn.

satan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • zorekenim 1 telpek goyyar we yazyar: "al onda telpeklerini yzyna"

Şeýtan men öň aýtdym

Şeýtan men öň aýtdym uzatma diýip. Temanam uzatma, näme aýtjak bolsaň onam!
Uzatsaň, eger agzalar şikaýat etse, şu temanam aýyraryn, şu nikiňem bloklaryn!
Muny çaga gürrüň kabul etme, ýöne her gün şol bir zady ýazyp uzadýaňda. Nämä garaşýaň adamlardan? Näme, "berekella" diýsinlermi? Ýa "eşek ekeniň" diýsinlermi?
Hiç zat barada ýazyp uzadýaňlaý...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Şeytan 1 telpek goyyar we yazyar: "Goy hemmele shikayat etsin, mana name?"

Şeýtan, ynansaň maňa

Şeýtan, ynansaň maňa tapawudy ýok. Ýöne agzalary sen bilgeşleýin öjükdirjeň bolýanyň ýaly.
Menä sen hapa sögünmeseň ýa biri bilen gygyryşmasaň hiç zat diýmekçi däl. Ýöne içýakgynçlyk edýäňdä :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Ol nikleriňem bloklajak

Ol nikleriňem bloklajak däl, näme etseň şony et!
Ýöne adamlar şikaýat etse, nikleriň käbirini bloklaryn!
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Şeytan 1 telpek goyyar we yazyar: "Elinden geleni et bayram jan"

Agzalaryn ahlisi shuny

Agzalaryn ahlisi shuny bilsin ki !!!
In gowusy mana boyun bolun menin aydanlaryma, men sizin onunizde tokay otlap at gazanyshym yaly yene pyssy pujurlyklaryn bashyny bashlamaga hergiz tayyar.

Moderlerin ahlisem shuny berk bellesin ki !!!
Olaryn bar edip biljek zady menin nickimi blocklarlar - emma men belki bashga nicklerin astynda girip bilerina bashga nickler bilen. Islesem bashga IP kodlar arkaly hem girip bilerin - sebabi indi bu dowurde IP kodlaryny yalnysh gorkezyan programmalar hem elyeterli, her yerde bar elhamdulillah - edil meninkin bolshy yaly.

Shol sebapli in gowusy menin garshyma yokarda kabirlerinin yazyshy yaly bolgusyz shyltaklary oklaman - ahyr sony ozunize nesip eder.

satan

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • zorekenim 5 telpek goyyar we yazyar: "Moderlere dil yetirme!"

Ýöne nikiň Şeýtan

Ýöne nikiň Şeýtan bolubam, "elhamdulillah" diýşiňä ironiýa boldy :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Boyun bolaly ?? Govusy seni

Boyun bolaly ?? Govusy seni dinlali ?? WTF ?? Kellan yerindemi bir ??
Sen ozune namedirin/kimdirin oydyanay ?? Hachan at gazandyn beyle indi panlan bolyan welin ?? Sag elinden alyp, chep eline telpek bermek arkaly "meshhur" boldunmy ?? Ya sen beter kompleks'li adamda, bu zatlar sana 1 govunlik cheshmesimi ??

Gurrunlerin beter manysyz we chaga gurrun, onsonam sen 100 sany nick bilen gireninde-de bize 1 kopuk, bize yazyanlardan has kop, yazylyanlar mohum, barde at gazanjak bol, bir yana suyrejek bol, barybir elinden gelen zat bolmaz, shu forum'daky adamlar mal yaly dal, senin yalylaryn "hurrey"-lerine "maa, maaa" diyip gitjek adamlaram dal, nache arrygyny gynasan hem edil shu bolushyn, attitude'in bilen alan galan bolmaz...Ola meshhur bolmakmysh, tersine masgara bolarsyn !! Alan telpeklerine 1 sereda, oz-ozunden alyp-bermeshek...Beyle "meshhur" bolyan bolsan we aydyan zatlaryn yzyndan suyrap akitjek gepler bolsa, iller telpege gomaymandirlera seni ?? Oz nick'lerin arasynda paylashdyrda oturyber oz-ozune govunlik berip...

Ban'lemek diylende-de senin shahsyna garshylyk yok, kim/name bolsan boluber, yone telpekli bolmak uchin 100 sany nick alyan adamy banlamak'da men yalnyshlyk goremok, yone sen yene-de chaga gurrun edip, bize ultimatum goyjak bolyan "menin bashga nick'lerimem bar, olar bilenem telpek choplarin" diyip, hamala elinde bombaly gapymyn onunde "islesem yararyn" diyip duran yaly.. Oyan adam !!! Telpek bir hiyaly "bayrak", ony hak edip almasan, mowzuklardan abstraklashdyrsan hich hili gadry-gymmaty galanok !

Allajan komplex'lerinden dynyp, yasama dalde, hakyky yollar bilen sylag-hormata mynasyp bolmagy nesip etsin, bu gidish bilen dovam etsena durmusda aljak galan bolmaz, yigrenji ya-da yasama keypli bolup gezersin..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Şeytan 1 telpek goyyar we yazyar: "telpek alyanyna utanokmy sen!"

Mergen jan, jan inim gaty

Mergen jan, jan inim gaty görme welin senin yazanlaryn çep gulagymyn yanynda sinek wyzlan yaly ses döretdi diyaymesen eden tasiri hem bolmady mana.
Onsonam men name üçin şu niyetimde hereket edyan, belki men dal-de bizdiris, belki sizin sahypanyz namedir bir sebap bilen yaralanmagyny isleyandiris, onda name sebap bilen.

Gel sahypada açyk referandum geçireli, şeytanyn nicklerini blocklalymy ya-da yok diyip, görersin köpçülik islemez. Sebabi bu sahypany belli dolandyryjy diktatorlary bar. Namemiş olar modermiş - bu sahypa şol moderlerin aheninde owaz çykaryar. Bolmasa beyle zatlary gurnamazdy hiç kim ya-da hiç biri.

Sana-da teklibim, gel gowusy sesini çykarma, jogabam yazma, bolmasa senem kerebe düşürmelilerimin biri bolmaly bolarsyn. Men şu sahypadaky agzalardan dine ata-ny we el mariach-y howy goryan - olar menin yakyndan dostlarym diysemem dogry bolmagy mümkinrak.

satan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Telpeklerin ozune hayry degipdirmi bize deger yaly...."

Asakda-da yazdym, yene-de

Asakda-da yazdym, yene-de yazyan, elinden gelenini gaygyrma, erkek bolsan sozlerinem bosh goyma, kerebinem islan yerinde gur, goreli Mergen senden na dereje ejir chekip, zadni berip gitjekmish ??!! Menin topugyma-da chykanok senin name pikir edyanin, oz kereplap giden beyninde guryan conspiracy'lerini hem illere yonkemekden bashga edyan zadyn yok, "paper tiger" bolmak ansadam daldir welin...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Şeytan 1 telpek goyyar we yazyar: "hay Merjen jan - pardon Mergen jan sapak almadyn oydyan "

Men sen bilen den bolup

Men sen bilen den bolup durmakchy dal, uyshurip yzyna zynaryn telpeklerini hem, yaltanyan 1-1'den gaytarmaga...

BEYANAT - 1

Bayram ıne men ındı sıze bır zady anyk aydyp bılerın.
Siz herkimi mana yanadynyz, yöne menin beyleki ulanan nicklerim zorekenim, demokrat_molla we zamana - şu 4 nick bilen toplan telpeklerimin 26 töweergini şu yazgyny yazanym bari dürli şekilde payladym, galan 54 sinem beyleki nicklerimden özüme topladym, yene 35 sanysy demokrat_molla-da dur. Alyn size jemi 115 telpek. YENE 55-e yakyn telpekleri bolsa kabir niyetler bilen gizlin saklamakçy.

Özem meni blocklap yoklamarsynyz, men eyyam şu syry açmazdan ön munun gamyny iyip goydum - yagny şu wagtdan yene telpek toplamaga başlan taze-taze nicklerim hereketde. Olaram wagty gelende ayan ederin - yöne olar has professional. Yagny nicklerin profilleri biri-birinden tapawutly.

Menin isleyan zadymy şol 2-nji toparym aydar size. Olaryn öz pikirlerini aç-açan beyan etmegi üçin yekeje şertim bar:
- tmolympiad.org sahypasynda ayratyn dolandyryş topary döredilsin, ygtyyarlyk şolaryn elinde bolsun, olaryn arasynda BİZİN nicklerimizden agza bolsun.

satan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "koroce, sen yalak boshlan telpegine zar dal men... "

Men seni hiç kime

Men seni hiç kime ýanamadym, men seň nikleriňem sanamadym. Maňa galsa, maňa bildirenok näçe nikiň barlygy! Adamlara hormat goýup, sögüşmän ýazsaŇYZ, ýazyberIŇ!
Gaty dolandyrasyň gelýän bolsa, seni moder edeýinmi? Öňem 1-2 ýer boş dur
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Şu temany sahypadan ayyrsanyz...............

Şu temany sahypadan ayyrsanyz, onda taze temalar açarYS. NicklerimiZİ blocklasanyz, onda natjek-da gynansakDA 2-nji toparymyz biraz wagtdan son - 40 gunun içinde - herekede başlamaly bolar.

satan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Telpeklerin ozune hayry degipdirmi bize deger yaly...."

Elinden gelenini

Elinden gelenini gaygyrma, hany gorelida 2-nji toparyn name edyamish ??!! Erkek bolsan pushman etdirda bizi "Shuna ha sheyle diymeli dal ekenik" diydirip ?!! Pahey, herekete bashlajakmysh, sen govysy kino dagy azyrak gor, yogsa ayagyn yorganyndan 1 eyyam chykyp gidene menzeyar...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Şeytan 1 telpek goyyar we yazyar: "intagem utanokmy telpek berilyanine"

wayey shu gurunler yuregime

wayey shu gurunler yuregime dushyarler, gayrat edip paylajak bolsan 5-5den paylada dyn, on hic kimin gownune degmedik bolsan indi adamlaryn gownune degip bashladyn,

aslynda "şeytany" "adam"

aslynda "şeytany" "adam" yerine goymaly dal. :D
_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

Dost elinden gelenini gaygirmalay?!

Dost elinden gelenini gaygirmalay?! bar ishin shu tmolympiad bolsa bas dost.. men-a barsini bir mashgala hasap edyan:) ata aga on achypdy, shu saytin agzalary hersi bir bedenin bolekleri zat diyip.. men bolsa shony bir mashgalanyn agzalary diyip kabul edayjek.. goy bu mashgalan agzalaram kime name uchin telpek beryanini bilsin..

p.s.
men onsonam telpekleri nama gora beryarsiniz diyip blok achmakchydym.. yone dine planlamda galyar kabir zatlar:)

Sheytan, sana ya-da size

Sheytan, sana ya-da size yekeje soz: BOSH, ozem gaty bosh... oz bokuna ozun bulashyp yorsun oydyan, barde senin tasirin okeandaky birje suw molekulajagyndanam 100 esse az bolaymasa, ay yone oz gowunjigini shatlandyryber... cagalan karate kino gorup bolanson, eline tayak alyp, (ozune Bryus Limika diyip :)) pyrlan (panlan) bolup, sho tayak bilenem oz manlayyny yardyryshy yalak senin bokuna bulashyp yorshun...

telpekler howada uçuşypdyr

telpekler howada uçuşypdyr la how.. halayyk .. eştdim eştmedim diymanler le how... şu blogda yene de ençeme telpek paylanjakdyr la how.. he h hee hheeyyy.. :P