Sizin ulkedaki howa maglumatlary?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Onatjamy yagdaylarynyz?!
TM-dan gelenime 2-3 gun boldy welin, barde ushap donup gelyan. Tm-da bolsa yssydan yana kolega gacyadym diysenem boljak :))

Onnun hem, duynem, hazirem/bugunem syrygyp gar yagyp dur barde. Yer apbak. Garyn yagyshyna seredip, hayran galyp otyryn. Yolda 5-10 minut yorapdim, sacym ap-ak bolupdy :)

Ayagymam ushap dur shu wagt.

Sizde nahil-ay howa hazir?! Yssylayasmy ya usheyas?!

Onem-a kesellap gorupdim yakynlarda welin, ilk-a sesim cykmajak boldy, sonam usgurdip helak edipdi, burunam akyardy. Indi, shukur, onat welin, syrkaw bolan tanysh, dost-yar, garyndashlarymyzam bolup biler, olara duygudashlyk bildireyin, hem-de olara shypa dilayin we dilan diyen maksat bn bu blogy acan bolan bolup goyberaydim :)

Sag bolun! Salamat gezin! Bu babatda-da tazelikleri, yagdaylary yazyp durun!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Garyn yagyshy, gar

Garyn yagyshy, gar danejiklerinin bir-birine goshulyshman ayry yagyshy, olaryn shekillerinin hic birinin beyleka menzemeyanligi, ap-aklygy we sh.m. zatlary hem yatlap otyryn. "Hey, Uly Perwerdigar! " diyyan ekenler onkiler shu we shuna menzesh yagdaylarda.

Yagysh barada-da shuna menzeshrak zatlar aydylyardy.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men bolyan yerimde yagny San

Men bolyan yerimde yagny San Francisco-nyn 50km yanynda Palo Alto, Kaliforniyada 4 pasyl mayyl. Hich gar yaganok. Arada bir jowenek yagan boldy. Yone yagysh kop yagyar. Umuman yyl icinde in yssy bolanda 30-32 gradus bolyar, gysh da sowuk bolsa 0 ashagyna gacanok. Gyshy galyn kurtka geymani, inchejigi(yagmurluk) bilen gecirsen bolyar. Beyleki wagt herkim T-Shirt-li gezip yorendir.

sizde gowy ekeni. TC-de

sizde gowy ekeni. TC-de Gunbatar taraplary sheylerak oydyan. Has takygy, 4 pasyl bar!
Barde kop yagysh yagyar. Jowenegem yagdy 1-2 gezeg-a.
Kan sowuk dal, yssam dal. sizdaki yaly ekeni, -5/0 <=> 25/30 arasy diysenem bolar

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bizde hemishe 22-27 gradus

bizde hemishe 22-27 gradus aralygy oydyan.ekvatorial klimatda garaz.yone yagysh bet yagyar.duyn dagy bolsa on minut yagysh yagandyr,sheyle bir yildyrym chakdy-yuregim tursigimden jyklady...

manana

GaraDag wrote:

...-yuregim tursigimden jyklady...

umuman barde şol hadysa/yagday gijan yary bolyar.. parkyn zadyn yanynda na geçsen dagyn işin gaytya.. :D

uuu

GaraDag wrote:

duyn dagy bolsa on minut yagysh yagandyr

bay, gaty kop vagtlap yagipdirlay:)
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

menem shony

menem shony diyyanda,shojagash wagtda sheyle yildyrym chakyp yetishdi.
birem kawagt duran yerinde BABAM,hemme yer titrap gidyar.Univerin beylesinde goshun trenirovka gechyar,mina atyalarmy namemi...

Atamyrat aga howadan, suwdan

Atamyrat aga howadan, suwdan gürrüň etdiň, emma TMa baryp-gelen hökmünde öýlenmekden söz açmadyň...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

ay, olam bolar-la wagtyn

ay, olam bolar-la wagtyn gecmegi bn, howa sowuklygyny gorup yazaydym ilki bn:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Yakynda sapakda medeniyetler

Yakynda sapakda medeniyetler bilen gurrundeshligin baglanshygy barada gecipdik, shonda bardy(*) inlisler salamdan son derrew howa barada gepleshmage bashlayalar diyip, ata aga gecipdir oydyan :)))
Hytaylar bolsa, salamdan son "iyip-icdinmi?" diyip sorayalar :)), ondan sonam "nira baryan?" :)))...

Howa bolsa, menin bolyan shaherim gowy, 4 pasylam goryas, gyshyna dagy has sowuk, garly boldy shu yyl... shu wagt maylap bashlady, yone yazda hem guyzde barde-de yagysh kan yagyar, yone gok gummurdili zatly dal-de, ownuk ozem kop wagtlap yagyan yagyshlar...

(*)-edit

Türkmenler? -Sag-amanmyň?

Türkmenler?
-Sag-amanmyň? Gowumyň? Çagalar? Öýüňizdäkiler?
Içinde howa-da ýok, iýmek-içmegem...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

beh, inlislerin bu adatyny

beh, inlislerin bu adatyny bilemokdym, minnetdar, jigim!

Yone men olaryn bu ayratynlygyny alanym ucin dal-de, gele-gelmashe ushanim we yagyan garlary gorup, genirgabrak sizdenem sorag soramak islanim ucin bolaymasa :)

Senem mana yazypdyn-la bir yerde:"Ata aga, bugun name iydin?!..." diyen manyda, asyl, senem hytaylaryn ayratynlygyny alan ekenin-da :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ol gun gulup goyupdyk

ol gun gulup goyupdyk yamany yazda sowuk urar diyilip:) Ata aga Sizem butun gyshy gecirip yaz gelende sowuk degaydimi:)

beh, entak kesellemedim-ow,

beh, entak kesellemedim-ow, senem sag adamy syrkawlatjak bolup dursyn-ey, jigim :)

Barinin marty TM-nin yanwary yaly-how, edil digdirekledip baryar-da. Garyny we shemalyny gorup, shu netija gelaydim-da men :)

Umuman, UK dunyanin demirgazyk taraplaryna yakyn, shondandyr, elbetde!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Barde Tomus'yn bashynda

Barde Tomus'yn bashynda yagysh sezony bar, Oguz ayinin bashynda dagy gaty kop yagyar, yone son 1 goydugam hergun yssy bolyar, t.e. plyajlar dagy adamdan dolyar...Yagyshlardan kan habarsyz adamlar "Tomus bashlady, barsagam bolarla" diyip gelyaler, yone yagysh sebapli joshyan denize girip bilman oturyalar, gechen yil dagy "girman" diylensonam girip, olup yorenler bardy...

Barde bir gezek gyshyn gunem

Barde bir gezek gyshyn gunem girdiler, ayratyn gutlag (celebration) baryd oydyan yalnyshmasam, men-a dashyndan donup seretdim olara uzakdan :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sowuk suw 1 zat, joshup

Sowuk suw 1 zat, joshup duran deniz bashga zat ata aga :D
Ol "akylly" adamlaryn kabiri surf dagy etjek bolup gark bolupdyr, hamala ullakan tolkunly shemallyja howa bar yaly..

Bizde 30-32 gradus. tomus

Bizde 30-32 gradus. tomus yazyn ustunden bokup gechaydi oydyan :(

Mana "yanyp gelipsiz azyrak"

Mana "yanyp gelipsiz azyrak" diydiler, eyyam shojagash arada yanan ekenim-da :)

Hazir-a hasam gyzyandyr, Feyajygam-a yazypdyr ekeni!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

düyn prezident gelya diyip

düyn prezident gelya diyip istanbula gitdik...
yagyş yagday+bizi obşitde yatyrdylar ...bitledim öytyan eylam beylam hyrt hyrt bolup dur:(
agşamam sowuklapdyryn edil hazir işdam yok yagyn ysynada yüregim bulanyar::::::::::(
limon içmelimiş gidip almakçy,kayseri gyzgynjak welin men kurtkaly jemperli,yüzümem ölin yüzi yaly kesel erbet zaday...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Biz pahyr-a deregem obshitde

Biz pahyr-a deregem obshitde yashayas :)), bizin yerimize bolsan dagy name diyerdinkan? :)))

gan aglap başlamasana how

gan aglap başlamasana how senem:) derrew tapyan özine birzat:P

obşit bar obşit bar sapsary yassykda yatsan kelem bolsan bitlarsin:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

"Sakyrtgaladym" dagy

"Sakyrtgaladym" dagy diyerdimika ? :D
Men shu wagt kwartira-da yashayan, yone obshit'de yashan dovurlerimizden has hezil diyip biljek dal, arassa saklasan obshit'de-de bitleman bolyar, yone kwartirany nache arassa saklayanynda-da obshidin showhunyny tapyp bolanok...

Hawa, degship diyyan-lay,

Hawa, degship diyyan-lay, bizin obshit gowy, 1 komnatly diyaymesen, kwartiradan kem zady yok :)), her komnatyn oz wc-banyasy bar, balkony bar, garaz boljak...
obshidin showhuny barada diyyanine bolsa iki ellap goshulyan :)))

bizim obshidem gowydy

bizim obshidem gowydy :)
hemishe yilyjak, kan ushemandim, onsonam, nobatcy bardy her gun, hem nahar bishiryar, hem-de otagy tamizleyardi:)

eshikdir prostyn we sh.m. ozumiz yuwyardyk ilk-a, son-sonlar dostlarymyzynka yuwdurmaga akiderdik azajyk pul beren bolup:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bizin obshidimizde

Bizin obshidimizde prostyn'lary ozleri yuvyadylar, t.e. obshidin kir mashynkalary yuwyady, hepde-de 3 gezek chalyshsanam bolyar, konelerini getirip-tazelerini akidibermeli. Mashynka bolanson govy edibem yuvyady+utukleyadiler, yuvulyp-yuvulmany belli bolman duranokdy :D
Yone eshik yuvmak koseyaday, gonshy arap'lara we negir'lere shoncha diydim "20$'dan goyup kir mashyn alalyn" diyip, oldur razy edip bilmedim, elleri bilen yuvmakdan keyp alyan yaly.. On yuwup gormedik bolsanam kyn ekenow, 2 sany eshik yuvmankam dyrnagymyn bashlayan yeri otup bashlady, sypjyrylypdyrmy namemi...Shondan son hepdan sony uyshurip Buhareste akidyadim, anyrda yuvduryp-guradyp alyp gaydyadym :)))

Bizde prostynlary

Bizde prostynlary calshanoklar, yone obshitde umumy kir mashynlar bar, islan wagtyn namani yuwjak bolsan yuwubermeli :))

HELAL EDIN

Anna aga wrote:

düyn prezident gelya diyip istanbula gitdik...

wii Anna aga, size aytjak bolup yordum. shol gun kayseriden gelenlerin hemmesinin mende haklary galdy oydyan. HEMMANIZ HAKKINIZI HELAL EDIN!!! bir yalnishlik boldy
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

eger etmesem name? naçe

eger etmesem name?
naçe goyarsyn:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

kel bolsan opşitde yaşasan

kel bolsan opşitde yaşasan bolar la.. sakyrtgalar dine yatan wagtyn aylan çaylan edaymese.. ya da taymaga gelerler bitler zatlaram.. :R yöne kelle de de gönezlik 1-2 saç goymaly.. gürrün kellik barada bolsa ayratyn blog açdyk.. şo tak çyrşayyn.. offtopic edip oturman dal:)

Yany fotoapparatymy almaga

Yany fotoapparatymy almaga gitdim shaherin dashyna welin, owusyan shemal we yagyan yagysh helak etdi. Yanyma zontik alan boldum welin, shemal ony it edip oynady, menem masgara etdi :)

Zontigi eylak-beylak ganryp, yemsherdip, ulanmaga may bermed-a, zaluwat:) Shemal sowuk owusyar, entagem yagysh yagyp dur, howa sowuk. Beh, Martyn sonunda hemishe sheyle bolyar barde. TM-da yanyansynyzdyr hazir?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay seninki yagysh ekeni, men

Ay seninki yagysh ekeni, men 3-nji gun okuwdan chykdymam welin gar yagyp bashlady, yolda gulagyma dagy girip hezil etdi, oye yetip baryakamam goyaydy :D Mart'yn sonunda gar bolyan zat dal barde welin, yorite menin gulagyma dagyma girmek uchin yagan yaly boldy oza...
Zontiklerin bahalaryna shol "shemalda dovulmezlik" kriteriasy hem tasir edyar, indiki gezek seredip alarsynda zontigi :))

senem "reply"syz yazjak

senem "reply"syz yazjak ekenin-ey, JIGIM :)

Hawa, zontik arzandy, bary-yogy 12 $-jyk:) Indikide has dayowragyny almaly bolar-da.

Bari yewropan demirgazygy, shon ucin adaty barde bu ay gar yagmagy, siz icirakde bolmaly, shondandyr gen gorulmegi. Birem, barde demirgazyk denizinin hem tasiri bar, shemal we howanyn mayillygyna ya sowuklygyna.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga wrote: bary-yogy 12

ata aga wrote:

bary-yogy 12 $-jyk:)

Bah, "bary-yogy" bolaydym-ay :)))... bard-a gowja zontigem alyan ona :))

edil hazir yagyş

edil hazir yagyş yagyar
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

zontik daley,

zontik daley, sayawan....:)

bardaki obalarada

bardaki obalarada yashayanlar shu wagt bir yagysh yagaysa diyip dileg edyaler, sebabi bu yyl nahili hem sowuk bolsa yagysh kan yagmady, hic hili howdanlarada suw uyshmandir, ekinleri suwlamaga

ay ata aga barde,

ay ata aga barde, Maldivlerde, howa seyle yssy. Irden sagat 6 da gun gyzyp ugraya taaa agsam 6.30a chenli. Turkmenistandakam howa sowukdy hatda donaklykdy. BArik geldim tas ereyadim :)

sen mashgalangy alip

sen mashgalangy alip bardinmi ol yere? Ya TM'de goyup gaytdinmi?

ey, nirelerde otlap-suwlap

ey, nirelerde otlap-suwlap yorsun-ow sen :))
Yitdin-a halys?!
Bah, diymek, bizinkidenm has yssy yerler kop diysen :)
Men-a yanmanjyk geldim welin, bir dostum gara koyuk bolup geldi Tm-dan:)

Birem, bizinkiler kan 45-in ustunde gorkezenoklar welin, 50 zady gecyandir myshy bardy, dogrumyka shol?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: ey, nirelerde

Quote:

ey, nirelerde otlap-suwlap yorsun-ow sen :))

Oylenen adama beyle sorag soramali dal ata aga..:) Nirde otlap suwlasin? Elbetde oyunde..:)

dur-la, Gadyr aga, men ony

dur-la, Gadyr aga, men ony soraga cekdim, wagty gelse senem cekerin :)

Eh, endik-da, Suleymany gowy tanayan, shondan-lay degishen bolshum kone dabe gora:)

Wah, bilyan-le toydan son nirede boljagyny, ayratynam, Maldivlerde yekeje tm mashgala hokmunde olar barka:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bayba ata aga köne dabi

bayba ata aga köne dabi zadam bilyanizmay:):P
naçe yaşynyzda how siz:):P...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme..:)"

men kici-lay, yone mugallym

men kici-lay, yone mugallym owretdi dal-de, kitaplardan owrendim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Tm-de tomusyň başynda howa

Tm-de tomusyň başynda howa gyzgynlygy bir gün 57 dereje bolupdy (2006). Ony Ýimpaşyň öňündaki görkeizijiden gördüm. Ertesi gün şäherdäki bütün görkezijiler işlemedi. Depelerinden gün geçdimi nämemi :)

Süleýman akga: 1-Täze

Süleýman akga:

1-Täze komp alypsyň öýdýän, özem windosw wistaly, tm-çe harplar ýazyp başlapsyň :)
2-Tm-da häzir gyzgynlyk derejesini görkezýälermikä, häzirem-ä 45-i geçjek bolýandyr :)

Londondan uçjak bolup durkak, tmhý uçarynda şeýle diýilýär:"Londonyň howasy 11 gradus maýyl!" Aşgabada baramyzda bolsa:"36 gradus maýyl" diýýär, indi olaryň haýsysy maýyl bolýar :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Akgam howwa, taze komp

Akgam howwa, taze komp aldym. 11 hem mayyl 36 hem mayyl :) chashyn gozune sereden yaly bolyansyn :) (edil shu wagt keseki komp.dan yazyan :)

täzemi?! geçen ýyl

täzemi?!
geçen ýyl dälmidäý ol alanyň:)
wistalymy ýa tm-çe klawişa ýüklediň?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Geçen ýylky galyňa gitdä

Geçen ýylky galyňa gitdä :) Oýun etýänlay, yöne bärik gelýäkäm oglanlardan biri 'gaýrat et sat şuny maňa' diýip özelenip duranson satdym ony. Gelibem başga birini aldym. Windows Vista ulanýan.

P.S. Bärde howa hemme wagt yssy, hany atam geljek dälmi bärlerik? Deňizde gum sende pul diýip eşidipdim :)
Gadyr aga-da 'bararyn' diýdi ondanam habar ýok! (degişli kişilere duýdurulýar)

tüweleme, gutlyş! haçan

tüweleme, gutlyş!
haçan ýuwýas :)
aý, men bärde sowuk howa öwrenişdim, barsam reňkim gararyp, aňkam aşar, iň gowusy sen bärik gel :)

neme, deňizde gum neýlesin, mende bolsa pul?! :) Aslynda, çölde sansyz-sajaksyz gum bardyr, deňizde bolsa damja suw, ýöne mende pul näme işlesin, men galyňymy birikdirip bilsem razy-how :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay bizem galyng bilen

ay bizem galyng bilen bashagay! Gatam gorme! Ol has derwayis yashuly!..:)

Ay maslahat :) (hem Ata aga

Ay maslahat :)
(hem Ata aga hem Gadyr aga)

hawwa shol tomus menem

hawwa shol tomus menem ashgabatdadim.. Ol gorkezijileri bilgeshleyin ochuren bolaymasalar.. Sebabi gyzgynlik 45'den gecse resmi dync alysh iglan edilmeli hakina seretseng.. Shoni etmejek bolup ochuryan bolaymasalar..

PS: OL gorkezijiler has gyzgynrak yerlerde-de ishlemage ukipli bolmali oz-a..:)

Gadyr aga ol şeýledirlaý

Gadyr aga ol şeýledirlaý bolman sähel mähel yssy bilen döwlüp ýatjak bolsa onda şäher meýdançasynda goýup näme etsinler? :)

gadyr aga men barik

gadyr aga men barik masgalamam getirdim. Yekelik Hudaya yagsy diyipdirlera :)

bayboow:)

bayboow:)

gaty icgin baybooow diydinle

gaty icgin baybooow diydinle Gadyr aga name beyle? :)

baybayooooowwww!!!..:)

baybayooooowwww!!!..:)

Bas Gadyr aga näme baýboow

Bas Gadyr aga näme baýboow diýmek mugt zat :)

Oy a bizde howa ne

Oy a bizde howa ne poymyosh', to yssy, to sowuk. Yone yaman yel bolyar gumly yel.
Koroche howa barada bir prikol. Men bir gezek Gumdag diyen bir shahercha baramda ol yerde yel eken. nu men shaherimden guychli yel we gumly, tak ya birini sprashivay;" Name uchin barde yel, gumly yel kop bolyar?" A ona mne otvechaet;" Sebabi bu Gumdag" I mean the name speaks for itself.. he he he.
Yenede bir prikol, yenede Gumdag barada.
Koroche men bir gezek Gumdag gitmezligimden on Birene jan edip howalaryny soradym. Ol hem mana sheyle diydi:" Ay bizde gum gorer yaly dal, yel, gum, shonun uchin sen gelibem otyrma, sebabi seni gumdan yana hich kim gormeyada." Tak men hem gitmedim.

Nu voobshem bizde bu gunler howa yaman dal, shu gun yagysh yagdy. Prohladno. Nu vso.

Vsem jelayu yasnogo neba nad golovoy i horoshego nastroeniya.

Life is just so wonderful!!!

Oy Oy Oy..:)

Oy Oy Oy..:)

shu wagt Tm-da nace gradus

shu wagt Tm-da nace gradus yssy?!
Men-a Tm baramda "30 gradus mayil" diylipdi ucarda :)) Ondan bari 1.5 ay gecdi.

PS: Tazeden hosh geldin, Zohre jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shu wagt bizde 30

shu wagt bizde 30 C..irdenleri shemal bar, gaty yssylygy duyulanok. yone oylan gyzyp gidyar guraklyk bolup. umuman onusharcha boljak.

Gumdag

Zohre wrote:

Men bir gezek Gumdag diyen bir shahercha baramda ol yerde yel eken. nu men shaherimden guychli yel we gumly, tak ya birini sprashivay;" Name uchin barde yel, gumly yel kop bolyar?" A ona mne otvechaet;" Sebabi bu Gumdag" I mean the name speaks for itself.. he he he.
Yenede bir prikol, yenede Gumdag barada.
Koroche men bir gezek Gumdag gitmezligimden on Birene jan edip howalaryny soradym. Ol hem mana sheyle diydi:" Ay bizde gum gorer yaly dal, yel, gum, shonun uchin sen gelibem otyrma, sebabi seni gumdan yana hich kim gormeyada." Tak men hem gitmedim.

:) Zohre, Menin sho Gumdagda 10 yyldan kop wagtym gecdi(2006a cenli sho yerde yasadyk) Gumda, chagede kyn yasamak, esasan hem yel owusende. Natjek. Bu durmusda kyn yagdaylarda yasamany owrenende, ansat yagdaylaryn gadryny bilyan :)

PS- Gumdag shaherce dal how :) 1994 de shaher boldy. In kici ilatly(takmynan 25,000) shaherlerin biridir yone...

Sen-a ing bolmanda az boldyn

Sen-a ing bolmanda az boldyn Gumdagda, Aşgabatda bolyadyn..
Asyl ol gumlardan ejir çeken men.
gumlar gözleri dargadyp baryar.
Haçan görsen tozan, tomus gününin ing gowy wagtlary agşam 7-9 aralarydyr.
Tozanam, içini yakayyn yaly diyip, edil şol wagtda başlayar.. :)

_________________________________________
Garry oglanjyk...

Bizde howalar govy gyzdy 2-3

Bizde howalar govy gyzdy 2-3 gunun ichinde, koplench 6-njy gun agsham oynayan futbolymyzy duyn oylan 2'a gechiripdik, balon yaly yapyk yerde oynayas welin, tas olupdigay o yigrenji howadan yana...Sheyle bir gyzypdyr welin, shypdyr suw bolyan 20 minut oynamankan, dem yetenok we etc...Gaydyshyn plyajyn yanyndan gechenimizde eyyam birgiden adamyn bardygyny gorduk, bu yil plyaj sezony ir bashlan yaly...Hoody zat bilen eyyam yssy, fudbolkaly gezip bashlarys..

Biz-a entek, switer,

Biz-a entek, switer, ustundenem kurtka geyip yorus :)), shu yyl bir zad-a boldy, mayyn bashyna dagy maylar diyip garashyp otyrys...

duyn,onin ve ondan onki

duyn,onin ve ondan onki gunler howa birden gyzdy, koynegin myjjyk bolup ustune yapiship bashlaya...
bu gun bolsa yene shemal, yene bulut, asmanda gun gornenok, yene sho onki ukyny getiryan howa...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Howa yaman

Howa yaman gowy,arassa,sowujak.Achyk gok asmanam bulutlar bilen garyshyp gaty owadan bolup keypini goteryar.Howada gymyldy yok...dym-dyrslyk...kashka hemishe sheyle bolsady...

ps.kitaphanan aynasyndan dashary seredip yazylan hat:)

Düyn kursdaşlar bilen

Düyn kursdaşlar bilen piknige gitdik, uly ada. Howa bulutlydy, sagat 1 töwerekleri gün göründi

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Suratlar ucin!"

Tagan, Buyukada menem

Tagan, Buyukada menem gidipdim 2-3 yyl ozal. Gowy yer. Sen hem belki bardyn shonda. Turkmen oglanlar bolup gidipdik oydyan. Welosiped surup adada aylanypdyk oza...

Men gelip bilmandim, işim

Men gelip bilmandim, işim çykypdy. Yöne gowy boldy diydiler. Şu yil nesip bolsa gitmekçi(BU talyplary bolup), ya ada, ya-da tokaya piknige.

hazirem jemperli kurtkaly

hazirem jemperli kurtkaly gezyas
öya hasam sowuk kesel gezip yörüs burundan howa gecenok saçymyzdan dem alyas:=)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

geçen bazar we şu hepdäň

geçen bazar we şu hepdäň 2-nji güni oňat ýagyş ýagdy bärde. UK-y ýagyş aldy diýip habar çykypdyr tm-da, ýakynlarymyz alada edip başladylar :"öldüňmi ýa ýitdiňmi?" diýşip :)

bärde howa örän maýyl, ýagny, 10 gradusy hem geçýän däldir soňky günler. gijeleri bolsa üşeýän azyrak, eger peji açmasak.

tm-da erbet gyzýandyr bugünler?! tm 2-3 hepdeligine gidip-gelen dostlarymyz ýanypjyk gelýäler öz-ä :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Jemal, 3-4 buludy barik

Jemal, 3-4 buludy barik ibersene, bize dine ýagyş gerek :)
P.S. üstünde özünem gelseñ kem däl :)

ankarada-da

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

...

10njy gatdan ddüşürlen surat, umuman ankarada şeylerak howa bar...

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Pekinde käwagtlar çäge

Pekinde käwagtlar çäge ýagýar diýmeseň bu ýeri gowy:D Howa'da haparajyk, Istanbulyňky ýaly. Londonyňkydan bolsa arassarak:P

Hajy, inim, Londonyňkydan

Hajy, inim, Londonyňkydan arassadygyny nireden bilýäň?!
men-ä siz taraplara baryp görmedim welin, diýmek, sen biz tarap gelipsiň-dä?!
geläýeňde-de 1-2 gün galyp, "arassa" diýibermeli däl-dä how özüňiziňkä, mümkin, umumy manyda biziňki arassadyr, çäge hem ýaganok sebäbi :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

tç-de ýagyş heläk

tç-de ýagyş heläk edýärmiş bugünler, 3-nji günden başlap hasam artjakmyş diýen gepler bar, dogrumaý şol!?
istanbula täsiri köpmiş we ş.m.?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

duyn yagysh bashlady g,je

duyn yagysh bashlady g,je yatyrkam yyldyryp urup
balak zayalanday(penjire açykdy üstüme yagdy)shuwagtam yagyar edil gysh yaly howa kurtkaly zinkildap yorus
3 gunlap yagjakmysh
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

...

el_mariachi wrote:

duyn yagysh bashlady gije yatyrkam yyldyryp urup
balak zayalanday...

dost mena başga zada düşünipdim... :))
geçdigi bolsun! ankarada iber şo bulutlary!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

uzakly gun yagdy dan bn

uzakly gun yagdy dan bn turup işe gaytdym yol yapylypdyr yörap yadadymay--howada sowuk iş namede bolsa ofisde şonada şükürrrr
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

bäri ýaman sowap başlady,

bäri ýaman sowap başlady, hatda, käbir ýerlerde gar ýagdy hem diýýäler. Bugün bolsa erbet jöwenek ýagdy we howa sowukdy.

Tm häzirem yssydyr-la, ýa maýylmy ?!

Men-ä erbet sowuga bolamok we halamok. Sebäbi, bir ýagdaýda erbet yssa çydasa bolýar, ýöne erbet sowuga çydap bolanok - sowukdan ölenleriň köplügi, ýöne erbet yssydan ýok diýiljek ýagdaýda az bolmagy (iň azyndan men şeýle bilbän) munyň şaýady bolsa gerek.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

barem irden yaman sowuk

barem irden yaman sowuk bolyar, irden mekdebe yorap gityan welin , burunym ,elim,kellam dongyar, song gelip gije gyzdyryan, ine shu wagtam gyzdyryan, uzak gun keypim bolmayar:) taze sharp almaly , dangyp gider yanak, texasam sowuk bolyan ekenay:) shonda maykalja , shortyklyja gelyarler, ozum dashyndan uyshap gityan:)
______________________________
Live in the present, not in the past