.. ... kellige 1000 adim ... ..

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

ahyr yazmaly boljagow.. neme.. önler magazine giremde egin eşige zada seretyadim.. juda bolmasa köwüş kaloş eyleki anyry bari zatlara seretyadim indi bolsa bioxcyn diyip bir zat bar.. saç çykarya diyya mi namemi.. pul süyşürip bolsa şondan almaly.. şolaryn bahalaryna seretyan. reklama zada seredemde de laptoplara gepin gysgasy tehnologiya harytlaryna seretyadim.. a indi bolsa dine saça degişli reklamalar göze yakymly gelyar..esasan şu saç ekdirenler bara .. yaman halayaney şo reklamalary.. ayna dagyn serederlik galmady... aslynda blog açmaly taze diyipdim .. ine açdyk onda.. kellige aygytly 1000 adim..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ay dalda how iller yüzüne

ay dalda how iller yüzüne seredip yüzüni görüp gitse.. yüzüne sereden bolup saç zat darasa heni şo tayda iymeyanmi göni şony.. bey diysem onun yaly tap takyr ploşadka - da dal welin azalya ö za.. görnüp ugrady indii.. manlayda bardyr da.. ba.. yöne pahanynka gullukdan gelenson gaydypdyr.. aydyşyna göra.. menem giyjirak gidayerin diyip yördüm welin.. bolmadow.. :)

nametmeley bu saç düşme

nametmeley bu saç düşme meselesini.. kabir habar beriş serişdelerinin habar bermegine(maglumatlaryna göra) göra gyzlaryn yetginjeklik wagty köp agramlylygyn çarelerini gözleyaler. A yetginjek erkekler bolsa şu bizin meselamiz bilen meşgullanya diyya..

Yaşasyn kellesinde saçy az

Yaşasyn kellesinde saçy az bolanlar we olara hormat goyanlar!!! (köp bolanlaram yaşasyn. A çala saçy az bolsa "gyz bermezler" diyip oglan görgülini mün gayga goyyanlary weli ahli saçy düşyanlerin adyndan ykjam yazgaryaryn!!!
PS: geljek gyz saçy name etjek ka? özünde kan ahyry:!
---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: "Yaşasyn kellesinde saçy az bolanlar we olara hormat goyanlar!!!"

Menem kelleşip barýan

Menem kelleşip barýan ýuwaş ýuwaşdan...
Asyl durmuşda meň şeklim spektrumyň her ýerinde bolaýjak öýdýän:
1. Pökgije gazak göz
2. Uzyn gazak göz
3. Gazak gözlik peselen, hor we uzyn :D
4. Soň kel
5. Soň semremegimem mümkin öýlenemsoň.
Görýäňmi... :D
Gyzlaram ilkä figurasy statuýetkalar ýaly, äre baryp çaga doguransoňlar, köpüsi baçok ýaly bolaýýalar :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Tagan 1 telpek goyyar we yazyar: ""baçok ýaly bolaýýalar""

o nahili sen gazak goz-ay?

o nahili sen gazak goz-ay? onda men pahyryn gozi name gozka? :)))
ps: menkem yone onkuden az gazaklashyp barya :)), hor bolamsonmyka?

bayram aga oglanlar kabiri

bayram aga oglanlar kabiri şu gyzlardan üytgeşik dallay.öyleneson bövünjük yaly bolyanam balay.

Şony aýdýaň. Arkaýyn

Şony dogry aýdýaň. Arkaýyn durmuş ýa semredýämikä?! :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

gyzlan hemmesi diyen yaly

gyzlan hemmesi diyen yaly dogranson semreyalay...gaçma yok...arkayynjak stressiz yaşasan semreyamişin öza şeya diyilya
Bayat hajy sen gözün çyzyk göz:):):)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

sarymsak zat çalyp görüp

sarymsak zat çalyp görüp zat edip em tapan yokmy:D

gyzlar oglanlaryn saç

gyzlar oglanlaryn saç yagdayyna nahili seretyalerka:? .. aladalandyrmanam duranok kamahal.. :

gyzlar oglanlaryn saç

gyzlar oglanlaryn saç yagdayyna nahili seretyalerka:? .. aladalandyrmanam duranok kamahal.. :