Öz biderek tarapyňy bilmek

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Öz biderek tarapyňy bilmegi gowy zat hasaplaýan. Özüňiň ejiz tarapyňy bilmeseň, diýmek özüňi ideal adam hasaplaýan bolmaly we ulumsy bolmaly. Belki her wagt üçin dogry däldir, ýöne umuman şoňa barýar.
Ýöne öz ejiz ýa biderek ýa ters tarapyňy bilibem, düzedip bilmezlik näme?! Meni şu ýykýa. Men öz 3-4 sany ýaman erbet taraplarymy bilýän, ýöne üýtgemek başardanok. Ýa daglara çykyp meditasiýa we ýoga etsemmikäm?!..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

a oz biderek taraplaryny

a oz biderek taraplaryny duzeldip bolmayarlay, menin yna kawagt sheyle hasiyedim bar yigrenyan dashyndanam gowy bolup bilyar, kawagt oz ishim bar wagty bashga biri ish buyursa shpna yok diyip bilemok, ondan oz ishima yatyar ilin ishini bitirjek bolup

bah

bah illerin erbet tarapy shunun yali bolsa, gowy tarapy dagy nahilika:P

erbet hasiyedem adamdan

erbet hasiyedem adamdan adama üytgap bilyar.. uly ile erbet görünyan (görnüp biljek) ya da dine kabir adama erbet görnüp bilayjek hasiyetlerem bolmagy ahmal..

Erbet hasiyet gündelik hala

Erbet hasiyet gündelik hala gelen bolsa(alyşganlyk) onda goymak gaty kyn bolya. birem kiçilikden gelyan Huday tarapyn berlen kabir halanmadyk, kawagt gowy kawagt erbet bolyan hasiyetlerem üytgedip bilmek mümkin dal diyen yaly: utanjanlyk,biperwaylyk,yaltaçylyk yaly..

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

meng pikirimche bir bloknot

meng pikirimche
bir bloknot tutyan ichine erbet hasiyetleringi yazyang seredip goryan song gowy sonra yzyndan gowy hasyetlari yazmaly sinra hemishe gowy hasyetleri yatlap yormeli onang shol erbet hasiyeti etjek wagtyng ozungche duzetjek bolmaly ;))))))))))))) hemmem hemishe dilemeli aladadan

"hemishe dilemeli aladadan"

"hemishe dilemeli aladadan" kimden?:)))
Bah Polyanna yaly diysene:))

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

tuys yurekden dileseng bolar

tuys yurekden dileseng bolar enshalla

men pikirimçe hasiyet bilen

men pikirimçe hasiyet bilen endik, bir zat dal yaly.. :)

bir wagtlar öz gyzlaryny

bir wagtlar öz gyzlaryny diri diri gömmegi endik edinenler son nadip şol endigi taşladylarka?

erbet endigi taşlap bolmaz diyilyan zat yok.. Alla dayanmaly, dileg etmeli yone başda öz yradany ulanmaly..guyçlendirmeli..

Endikleri uytgetse bolyar,

Endikleri uytgetse bolyar, tashlasa-da, hasiyeti bolsa nabileyinda...

P.S. Sahabalaryn yslam'dan on chagalaryny gommeklerine "endik" diysek yalnys
bolarmyka diyyan akgul, olaram keypine edenokdylar, yone gyz yetishdirmek oglana
garanynda has kop riskli bolany uchin(abray boyuncha), jogapkarchilikden gachyp,
ansadyny edayyadilerda...Endik sozunin kesgitlemesine uyanok bu yagday.

hasiyeti uytgetmek kyndyr

hasiyeti uytgetmek kyndyr belki yone ony dogyr we gowy yerlerde ulanyp bolar..

hany bir kitapda yazyara; pyçak kesgirdir, adamy hem öldürüp bolar.. yöne peydaly yerde ulansan bizin kop mataçlikleirmizi giderya.. hasiyet hem şeylerak rotada uytedip bolar..

Erbet zatlar adamyn

Erbet zatlar adamyn hasiyetinde bolanokmyka diyyan, hich kimem goni
yigrenji bolup dogulyan daldir, olar adamyn terbiyesinden bashlap,
ozune limit goyup bilmeyshi, ya-da goymakda many gormeyshi arkaly
doreyan endikler yaly zatlardan goz bashy alyan bolmaly...
Turkmenlerde "Dag yerinden oynapdyr diyse ynan, yone adam uytgapdir diyse ynanma"
manysynda 1 soz bolmaly, shol yerde hasiyet'in uytgemeyanligine aksent
ediljek bolyan bolmaly, 1 zat uytgeyan bolsa, o adamyn ozune limitleri goymagy
arkaly uytgeyan "aksiyon"-ydyr, ya-da dushunjeleridir, hasiyet bashgarak zat bolyar...
IMHO!

P.S. Sahabalaryn arak ichmeklerini 1 gunun ichinde goymaklaryny mysal berse bolar endigi tashlamak babatda, ya-da diyeli zyna etmage ovrenishenlerin tashlamagy we etc...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "pikirlenip gordum..howwa sizinki dogry.."

edil özi

eddil özi

Taak, mendinem gaty biderek

Taak, mendinem gaty biderek taraplamdan biri, gaty calt gaharym gelya, shundan dynyp bilsem-a, azajyk semrarinmikamem oydyan :))... Bashga-da kandir-lay shu tayda sheyle agzalar :))... Onsonam, gaharym gelse, kan ozumi, diyyan sozlerimi kontrol edip bilemok, sho wagt birinin gownune degmegim gaty ansat...

çilim çkmeginem goyey

çilim çkmeginem goyey indi:)
olam erbet endiga:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Menem sheylelay... Gaharym

Menem sheylelay...
Gaharym gelmese, gelman gidip otyryar, kop zada ilin gahary gelse, mana tasirem edenok. Yone kawagt birden gaharym gelse, onson ozumi saklamak kyn.
On dashyndan, yaltalygymy bilyan.
Yene-de... gyzlar tarapdan ejiz. Ozume erk etmek kyn. Hatda tersine, erkimi yitirayjek yaly her gezekde. Yogsam bilyanem, hich moral taydan gowy zat dal. Yone bilmek teoriya, gidip etmek praktika.
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

bayram akga gaty gaytalap

bayram akga gaty gaytalap yazypsyn weli çyndanam üzüm iyesim gelip gitdi:))) üzümgül üzümgül mana bir hoşa üzüm getiray:))
---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

Sen aýtdyň, meňem iýesim

Sen aýtdyň, meňem iýesim geldi :D
Päheý... :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Men käwagt pikir edýän,

Men käwagt pikir edýän, "şu erbet taraplarymy düzeldip bilsem, menem gowy adam bolarnow" diýip. Aňsat bolaýanokda...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Duzeltmek uchin motivaciya

Duzeltmek uchin motivaciya gerek,bolmasa bolmayar oydyan.
Men ong kabir adamlaryn gowy taraplaryny mysal alyadym we sholara menzejek bolyadym.yone her gezek belli bir wagt gechenson ol adamlar sho hasiyedine ters bir zat edyadiler,menem hayal kyryklygyna ugrayadym:( motivaciyada shondan son olyadi.

Türkçe goýýan: Quote:

Türkçe goýýan:

Quote:

157 - Onlar ki, o ümmî peygambere uyarlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup, onun izinden giderler ki, o, onlara iyiyi emreder ve onları kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helâl kılar, murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar, işte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır.
(Araf)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ýene bir aýatda many

ýene bir aýatda many taýdan şeýle diýilýär:"Namazy ikame ediň (bolmalysy ýaly doly we dogry okaň)! Çünki namaz, (wagtyň geçmegi bn) sizi erbet endikleriňizden uzaklaşdyrar. Allahy ýatlamagyňyza sebäp bolar..."

Baýram, ikimizem başlaýsak nädýär :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menin erbet taraplarym:

menin erbet taraplarym: yatak, yalta, gatygorek (acylamk ucin kop wagt gerek), dilim duzly, kop yede grubo jogap berip bilyan, koplenc dine ozuminkini dogry hasaplayan, awtoritetlere gozum yetmese hormat sylag gorkezmegim kyn...bilman gybata giryan, kawagt namazlarymy gija goyyan, onler erbet gynanyadym, indi eshekleship baryan... ozumi gowy goryan...shahsyma bir zat diyjek bolasalar, goni jogap beryan, aslynda bolsa beyle bolmaly dal eken... onler hemme kishini soyjek bolmaly diyen pikir bardy, indi bolsa "onushmajak bolsak, gowusy hic-hili kontakta girmayin" diyen pikir bar...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "bayy bowww :D "
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "shu yerde-de yalan sozlapsin:) "

Quote: menin erbet

Quote:

menin erbet taraplarym: yatak, yalta,

Gyz mashgala uchin shu 2 "erbet" gylyk yetik dalmi eysem ?
Gyzlyk goterer kop zady, yone gelin bolyanchan hokman duzelt olary :)

Tumar nadayipsin ozuni:) Oz

Tumar nadayipsin ozuni:) Oz erbet taraplarini kabul etmejek bol.. Kabul etsen duzeldip bilmersin imho.. Men sheyle diyer goyarsin hichili hijuw bolmaz ozunde..

Men shuna goshulamok. Belki

Men shuna goshulamok. Belki erbet yerini aydyp yormeli dal, sebabi aytmak bilen ozune gowunlik beryan, shony norma kabul edyan, erbet tarapyndan utananok we sh. m. Yone oz erbet taraplaryny bilmesenem, kabul etmesenem tumshugyn gokde bolmazmy?!
Son hol gechin bolshy yaly bolmazmy? Gechem goyuna "g*tun achyldy" diyipdir, pahyr bilenok ekeni ozuninkinin mydama achykdygy...
Men hich kimi oz gunam bilen gunakarlasim gelenok. Oz yagdayimi bilyan... shol erbet zatlary etman gezyanlere telpek goyyan, etyanlere hich zat diyip biljek dal, sebabi... men ozumi tanayan.
PS Men barde Tumar yaly sanamakchy dal oz erbet taraplarymy. Hich hili guwanarlyk list dalmika diyyan. Yone men gowy bilyan ozumi...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Oz biderek taraplarini

Oz biderek taraplarini bilmeli elbetde.. Olar inkar etmek nama komek eder bolman-da..

Yone "men sheyle-da, nadeyin!" diyip oturybermek derejesine yetirmeli dal ozuni.. Yagni oz adamkarchilik derejane razi bolmali dal; seni peseltyan hasiyetler barada..

Mysal uchin bir firma gunlik 100$ peyda edyar diyeli.. Shu firman eyesi "men sheyle firma-da nadeyin! Bu yagdayimi duzeldip bolmayar!" diyip gol gowshurip otursa, hic hacanam ona peydani artirmagyn yoli owredilmez! Sebabi ol adam o temada kelle-de agirdanok/agyrdasy gelenok we shona kayil bolyar. Emma ikinji biri muna kayil dal bolsa ichinden, munun yollarini agtarip bashlar; cikdayjilara goz aylar, cigmal alinishindaki duzgunlere, ishgarlerin durs'liklerine sereder, koroche shony duzeltmegin yollarini agtarar..

Aydali X oz adamkarchilik derejesine kayil boldy, we ozunin pes hasiyetlerini sheyleligine kabul etdi oz yureginde.. Y bolsa ozunin shol hasiyetlerini duzeltmek uchin her durli chareler ulanip gordi; kitaplar okady, tejribeli adamlardan maslahatlar aldi, 10-20 otuz gunlik "PROGRESS" programmasini gecirdi oz icinde, oraza tutup gordi.. Garaz elinden gelenini etjek boldy shol hasiyetlerden taplanmak uchin.. Yone basharmadi we yene-de yengip bilmedi shol pis giliklarindan ustun chikip bilmedi..

Men pikirimche Allang huzurynda X bilen Y-nin yeri hijem bir bolmaz!!!

Wessalam ish tamam..:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Telpek goydum-ow!"

Aý menä oýnajak

Aý menä oýnajak dällaý... her hili renkläp, uzyn jogap ýazypsyň, muňa taý jogap ýazmagam kyn bolar :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

mena

mena gowja:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Hani bayram erkek bolsana,

Hani bayram erkek bolsana, ejizleme..:)

PS: Menem perishde dalow.. Hakikatdanam ejiz taraplarim sheye bir kan welin ozumche olar barada pikir yoretdikche essim ayilyar.. Beyleki tarapdan bolsa ahiryetde ol hasiyetlerim, pis endiklerim sebapli gorjek zatlarim aklima gelse (ka halatlarda aklimdan hic cikmasa-da) hasam erbet bolyan.. Tazeden uly hijuw bilen bashlayan PROGRESS etmage.. Planlar chizan bolyan eydyan beydyan 20 gunden yene yengilyan.. 2-3 gun shock ichinde gecyar yene.. Song tazeden bashlayan.. Yene yengilyan.. Yene yene..

Icimden bolsa dileg edyan.. Insalla Rebbim, meni bagyshlar budreyishlerimin sanini yitirsemem.. Bagyshlarmika-da diyyan.. Sebabi Ol (cc) her yikilishimda tazeden ayaga galyancham mana pursat berdi shu wagta chenli..

Yone bir tarapdan howp dowam edyar.. Sebabi shu wagta chenli pursat berdi diyip, mundan songam pursat bermage dowam etjekdir diyen netije chykarmagam yerlikli bolar oydemok..

Garaz halim harap dostlar..:(

hawa yurege yakimli

hawa yurege yakimli, yaman gowy pikirlenipsiniz.. kop sag bolun!