Göwniýetmezçilikmi?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ine youtube'de günde-günaşa täze klipler goýulýa. Şolaryň gowy däldigini aýtsaň, käbirlerine ýakanok. Derrew seni türkmenligiňden utanýanlaryň hataryna goşaýjak bolýalar. Ýa göwniýetmez hasaplaýalar...
Ondan başga türkmen futbol komandalaryna asyl kän bir sarpa goýmasaňam şeýle. Ýa häzirki döwür makalalaryň käbirine, aýdymlara, kinolara kän gyzykmasaň, ýa biderek hasaplasaň derrew bir brigadajyk öňüňde peýda bolýa. Aýdýan zatlaram standard "aý gowy bolarda, hemme zady derrew isleýäň" ýa-da "göwnüňe ýaramasa özüň edäýdä". Bu edil Türkmenistanyň käbir pudaklaryny tankytlasaň çykýan brigadalar ýalyrak, şoňa meňzeşräk.
Tankytlaýan göwniýetmezçilik edýämi, ýa dogry aýdýamy?
Menä käbir klipleri, aýdymlary, kinolary, makalalary we ş. m. tankyt edýän, ýöne özümçe göwniýetmezçilikden däl. Sebäp köp bolup bilýä, ogurlyk aýdym ýa klip, ýa bimany sözler ýa bimany klip/kino ýa bolmasa ýaranjaň aýdym/klip/kino/makala. Sungat meň pikirimçe tankytsyz bolanok. Her ýurtda bar sungadyň tankytçylary.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

sana göra

sana göra göwnüyetmezçilik daldirde olara göra yada olan eşidişine göra göwniyetmezçilik yaly bolyandyrda...
wala walasy bara aydyş stilin eyle bolmaly-yumuşak bolmaly....

edil tankyt edilse sebabinem görkezip gowam bolyar köplenç yalnyşyny düzeldip has gowjasyny etyan mysal üçin:
-makala,goşgy,hekaya yazanda yalnyşyny pesi yerini aytsalar gowy bolyar...
yada h-w , proyekt edende -design edende yatman irman etyan welin sammuk-summuk yalnyşyna yene sögünip gaytyan son mejbur düzedip eltyan welin özünem seretsen peydaly bolupdyr ekeni...

bulam bujar şahsy boldy öytayn...edil özüma özleri öz yerinde gowy işler edip tankyt etyan adamlary dinleyan
mysal Bayram sen özüni subut edipsin basyber tankyt ediber:):):)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Her kimin öz pikiri

Her kimin öz pikiri özüninki. eger tankyt yaralayjy, töhmet görnüşinde dal bolsa hokman gerek zat.Yogsa hemme zada "bor,gowy" diyip otursan name peydasy bar?! Göwniyetmezçilik dal,menzeyar. Eger mende has gowysy BAR bolsa,başga birinin eseri menkiden pes bolsa, ony kiçeldiji hereket etmek göwniyetmazçilik bolya.
---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

tankyt hemme zat üçin

tankyt hemme zat üçin gerek. sungaty orta çykaryan adam hem tankytlary gowy goryar. eger öz aytyan zatlary dogry bolsa jedelleşyar yalngysh bolsa hem kabul etyar. mysal üçin songky döwürler jan we ten bilen yazayna goşgularymyng kabirini blogdaky BİLE GOŞGY YAZALYNG bölümüne goyyaryn we tankytlara garaşyaryn. name üçin? sebabi tankytlar, ylymy jedeller, pikir alyp berişmeler adamy özgertyar we kamilleşdiryar...

men kabir türkmene degişli

men kabir türkmene degişli zatlary hem tankytlayan, hem söyyan.
_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

turkmenlerde tankytlara kop

turkmenlerde tankytlara kop zat bar,yone beyleki tarapdanam sheyle bolmagynyn sebaplerini dushunjek bolmaly.Belki ol janygyp elinden geleninin in gowusyny edendir,sonam her gechenden tankyt eshtse agyr degyandir...beyleki tarapdanam nache tankytlasan tankytlabermeli zatlaram kop:(

ay yoklay

Tamam janygyp köp ış edenler bar tm-da,yöne şunu aydymçylar barada hıç aydasym gelenok,goysana olan namesını seredıp dınlejek.Klıplerı,sazlary ogurlanan,Enrıkı nın orıgınal klıpını ızleyıp aylar sonra bızınkılerın kopyasyny görüp yüregım bulanya,yur dyşynda aydymçylar münlerçe dolar harjap dekorosyon tayarlap azap çekıp bır albom çykaryalar ın ır 1 yylda.a bızınkıler alya yanky orıgınallaryterjıme etya tm-ça 15 günde çykarya halka hödürleya ve "berekella" garaşya,bagyşlan dostlar emma on yaly aydymçylary tankyt etmekde olar üçın bır ulu zat.Buna gövnüyetmezçılık dıyılenok buna hakykat dıyılya.