GELİN

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar!!!
Türkmenler gelin alanda özümizçe üytgeşik kiçirajik,inçerajik kada-kanunlar bar mysal üçin:
-gelnin yanynda oglanyn kiçi jigisi oturmaly,gelni kiçi gelneje getirmeli,gelni öyden oglan girip almaly şul elden tutmalt....yaly birgiden kadalar bar...
ana şolary bilyanjanizi yazsanyz gerek boldy!!!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

bah....

bah, eyyamden tayyarlyk görüp başladynmy? entak wagt bar dalmi name? :))

shuny dinglap gorung , gaty

shuny dinglap gorung , gaty gowy yazylypdyr


_____________________________________
Live in the present, not in the past

makala yazljak zat

makala yazljak zat yazmalylay
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Gyzlar şu temada köpräk

Gyzlar şu temada köpräk bilýäler oglanlardan. Oglanlaryňam öýlenenleri sallahlardan köpräk bilýäler
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

ey wara mena şu zatlary

ey wara mena şu zatlary yatda saklap bilemogow, toy edemizde yatdan bilyan birini yanyma alaryn da gönükdirer yaly. Dayymam yorgan yapmaly yerinde "yapdyrjak dal" diyip etdirmandi, şeyderis da:)) onda da hezil bolmaza ha:))

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

baaaaaa kawagt kellede

baaaaaa kawagt kellede galanlary yazaymasmyka:)
gelnajy guni oglan gyzyn oyune baranok, gyzyn oyunin bari yanynda dushurip gecyarler, kawagtda oglan ekeje ozi hem galyar galan dostlary biz gyz tarapdan cemodanlary urshup almaly diyiship, onson gelini alandlaryndan son barik gelenden son oglan mashyna munyar, i gapdalynda oglanyn iki gelnejesi otyryar, gelnin yanynda,
onson kawagtlar gelnin gupbasyny cemodanny alyp cykanlaryndan son gelni dasharyk cykaryp halynyn ustunde otyrdyalar i gapdalynda-da gyzyn yenneleri otyryar oydyan, ondan kim halyn ustune yerleship otyranyn hemmesine puldan paylap cykyarlar,
onson gelin gayyn oye gelenden son gelnin elini yaga hem una bulayarlar, eli yagly unly bolsun diyipmi bilemogay:)
kabiryerlerde gelin gapydan giren badyna ayagynyn ashagynda tarelka hem goyyarlar sag ayagy bilen shol tarelkany basyp dowmeli, goy shu oye satlyk getireyin diyip
galanlary yazydma dushenok calaja yada salyn yene cyrsharyn:)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "ynamdar maglumatlar üçin!"

şulary bilyanmi? oglanyn

şulary bilyanmi?
oglanyn gyz jigisi gelni name etyar-oglanyn gelnejesi dayzasy gelin bn ony etyar muny etyar...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Anna, biz bu zatlary "Toy

Anna, biz bu zatlary "Toy dapleri" yaly 1 mowzukda yazmadykmay eyyam ??
Shol yerde birgiden edip yazypdyk oza...

Mylayym'yn yazanlaryna :

Biz tarapdaha oglan kochede galanok, bashga ayallar gidip gelini tayin edensonlar oglanam dost'lary bilen giryar icheri, yone gyz tayin bolyancha mashyn'da garashyar oydyan, son gyzy ozi alyp chykyar, yanyndaky dost yarlary dagy chemodan almak zat bilen zanit...

Gyzy geyindirip durkalar gyzyn ejesi gyzynyn kellesine ak yaglyk danyar(pakligin alamaty bolaymasa), gyzy geyindirip bolup, akidibermeli edenlerinde-de gyzyn in uly agasy(kakasynyn in uly dogany) gelip manlayini sygayar we "Bagtyn achyk bolsun, baran yerin bilen bol" manysynda 1 zatlar diyyar...Onson oglan giryar we chemodan alma, eyle, beyle bilen chykyalar..

Mashynda oglanyn gelnejelerinin name ishi bar ?? Biz taraplarda arka tarapa oglan, gelin, gelinin chep tarapyna-da onun yennesi munyar(Ya-da oglan one, gyz bilen yenne arka), yenne toyun ertesine chenli gyzyn yanyndan ayrylanok diysenem boljak, dine gije diyaymesen...
Gyzyn "yenneleri" bolyandygyny hem gormedim, onun yekeje yennesi bolyar, oda agalaryn ayallarynyn arasyndan nobatyna gora saylanyar..T.e. Shol tohum'dan durmusa chykyan 1'nji gyz uchin, shol tohumdaky in uly erkek ogulyn ayaly gidyar, 2-nji chykyan gyzyn yanynda 2-nji erkegin ayaly yenne bolyar we etc...Eger gyz islese, oz suytdes doganynyn gelinini hem yenne edip akidip bilyar yanynda, seyle edilse has rahat bolyan diyyanler bar, sebabi name bolsa-da yash tapavudyn 20-30 yash dal agalaryn ayallarynda bolshy yaly...

her

her yerin oz dabine gora toy bolyar, menin kop goren(saherde) toylarymda oglan gelenokdy genajy guni,

"Shaherli" diyyanlerin

"Shaherli" diyyanlerin kopusi 1 yerlerden gelen, koplench shol yerlerin daplerine gorade edyaler, yone men shaherde-de gaty kop toy gordum, oz shaherimden has kop gorendirin belki, gelin alyjylara gidenimizde-de gyzy oglan bilen bile baryp alyp gaydyadyk...

bayramala 1 toya gidemde

bayramala 1 toya gidemde oglan gyzyn öyüne girip gyzy alyp gaydypdy,birem Lebapda 1 kursdaşym gelni egnine alypdy,hakyt şeytdi:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Ay yok, bu eyyam asha

Ay yok, bu eyyam asha gitmeklay :D
Turkmenlerde ilin onunde beyle zatlar edilenoga how, ayip diylen
1 zat bar, gyz tarapdakylar birhili bolarlar...

dogurdanda her yerin oz dabi

dogurdanda her yerin oz dabi bolyar. Bizde Balkanda onem yazypdym oydyan haa dost sahypada yazdymow...

Balkanda yomutlan dabi bashga. Gyz oylerinden chykanok, ol shol kejebe gelmeli guni irden yennesinin oyune gityar, we joralary bilen sho yerde garashyar. Oglan tarap gyz tarapa baranda ilki rugsat almaly gyzyn ejesindendagymy name son oglan dostlary gelnejeleri gyzy almana gityarler, beylekiler bolsa gyz tarapda garashyarlar. Oglan gyzy alyp gyzyn oyune getiryar we pata alyp aylanmana gityarler. Sonam oglanyn oyune salanoklary gyzy, ony son yigidin yennesine akityarler. we toya chenli sho yerde bolyar (manty bishiryarler) agsham toydan sonam oglan bilen gyz yigit yennan oyunde bolyarlar. ertesi gun uje oglanyn oyune akidilyar.

A Garrygala (goklen, tekelerde) taraplarda gyz oz oyunden chykyar oglan ozi baryp alyar, sonam oglanyn oyune gelenden son oglanyn yennesi geline tayarlanylan yerde oturyar (oz yerini bermejek bolyar), we shonda gyzyk bolyar ol her kimin adyny tutup serpay alyar we shondan son turmajak bolsa goresh yaly edip turuzyp ol uly yennan yerini kichi geline beryarler. Gelinin gujagynda oglanjyk oturdyanlarynyn sebabem birinji chagan ogul bolsun diyipmika diyyan mena.

ay agam, dabi gurrun berdim, geline degishli yerlerem kop ozaa :)

"Oglanyn yennesi" kim

"Oglanyn yennesi" kim bolyaray Feya ?? Oglanyn gelnejesi diyjek bolan bolayma ?? Oglanyn yenne namesine gerek ??
Geline degisli yerlerinem yazyber, bizem bilip galarysda :)))

türklerda ir bn gelini

türklerda ir bn gelini hammama akityar ekenler joralary:):)):
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Govy edyaler, goreninde

Govy edyaler, goreninde ishdan achylyp dursa gowa :))
Toy'dan sonam hammama bolmasa-da, 1 banyajyga akitmeli, bizde tomus kop edilyar toy,
onson gyzam/oglanam derleyandir, gyza hasam kurtede, galyn jorapda zatda bolanson,
onson banyasyz goz onune getir agsham nahili bolar :))
Hammam bolsa hemmesinden govy, gyzgyn yerde bir buglanyp alyan, son olen hujrelerini
arassalap, ustunden 1 sovuk suy guyyan welin :)))))) Bar yadowlygyn zym ziyat bolyar..

viy bizde "yigit yengnge"

viy bizde "yigit yengnge" diyarler oglanyn gelnejesine.
aslynda sho yazanlarymyn ichinde geline degishli bar diydimlay. hazir bashga zatlar yadyma dushenoga

PS ana meninem dilim owrenshipdir, kejebe diydim yengnge diydim :)

Quote: viy bizde "yigit

Quote:

viy bizde "yigit yengnge" diyarler oglanyn gelnejesine.

Aaa, shey diysene, menem gyzyn yennesinin etmeli ishlerinden yola chykyp,
1 ayal mashgala oylenyan oglana nadip yennelik edip bilerka diyip durdym :))
Ol yenne agsham oglana akyl satyp dur diyyanmi "Eytmelidir, beytmelidir, yone
beyle eydayme" dagy diyip :)))

"Ol yenne agsham oglana akyl

"Ol yenne agsham oglana akyl satyp dur diyyanmi "Eytmelidir, beytmelidir, yone
beyle eydayme" dagy diyip :))) "

name öwretyakaray, bilesim geldi:)

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

eh toya gidesim gelip

eh toya gidesim gelip gitdiii

ön magazine giremde egin

ön magazine giremde egin eşige zada seretyadim.. juda bolmasa köwüş kaloş eyleki anyry bari zatlara seretyadim indi bolsa bioxcyn diyip bir zat bar şolaryn bahalaryna seretyan. düşünmedik düşünmesin.. reklama zada seredemde de laptoplara gepin gysgasy tehnologiya harytlaryna seretyadim.. indi bolsa dine saça degişli reklamalar göze yakymly gelyar.. ayna dagyn serederlik galmady... aslynda blog açmaly taze.. haydayyn onda..

ohooo.. akga dertdeş

ohooo.. akga dertdeş ekenigow:))
bioxcin 24li juyşe 90YTL. mena ulanyp yörün birini, ay howadan öytyan. ulanjagam dal weli"gyz bermezler" diyip yürege düşdiler.gyzlanka heziley bey problema yok:))) ay howadandyrlay:)

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

Anna aga name wagt

Anna aga name wagt geldimi:)))))))))))))))))yuwashadan tayyarlanyarsynyzmy:))))))))))

VvV ady Anna agamy? bah

VvV ady Anna agamy? bah menem bilip bolsa diyip durdym. "hokman dal" diyip yazypdyra. Ay yaşulylan atlaram syrhow:))

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

Anna el_mariachi bolyar,

Anna el_mariachi bolyar, VVV'ninki Vepa bolmaly(birwagtky nicki oz ady bolsa) :)

est... vVv adynyn özbaşdak

est... vVv adynyn özbaşdak ayratyn bir nemesi bar.. many zada diyjek dal welin siz many diyip düşünayin.. aslynda vvv yazjakdym.. sebabi durmusym zik zakdan doly.. hem adymyn baş harpy V bolanson kemem bolmajak yaly bolup dur.. yaşuly zat diyilse menem gidip baryan şomukam diyip.. damkrat yaman gowy işleyar.. önem iki hepde begenip gezdim mana biri şu yerde telpek berdi diyip.. :)

Telpekler (2 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
  • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "Damkrat gowy ishleyar=))"
  • SuleYmanYS 3 telpek goyyar we yazyar: "3x2=6 hepde begenerlik serişde:))"

wiy şeylemi? ay köp kişin

wiy şeylemi? ay köp kişin durmuşy zikzakla. Men bolsa ony vVv dal de VvV edip yazayypdyryn. name tapady ba diysene...:)

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

Neme, bu däplerden

Neme, bu däplerden sypmagyň täri ýokmyka?
Bizde öýlenýän oglanam, gyzam ýylgyrypjyk oturanokda, uly stressiň aşagynda, ýüzleri öliň ýüzi ýaly bolýalaý :D
Men köpçülikde masgara bolasym gelenok, ýöne dommy gezesimem gelenok. Däpleriň aňsadrak wersiýasy bolaýadyr biz töwerekde...

-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

yone bayram aga yylgyryp

yone bayram aga yylgyryp dursangam mysal uchin gyz pahyryng durmusha chykasy gelip gidipdir diyyarler:)))))))))))))

Hä, şeýle dälmi näme?!

Hä, şeýle dälmi näme?! :D
Meňä öýlenesim gelip gitdi, ýylgyryp oturjak :D
Degişýänlaý, ol uzyn, stressli we ýadaw günden soň ýylgyrmak kyndyr. Şonda-da surada zada düşeňde gaýrat etmelidä
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

ha bayram aga dogurdanam

ha bayram aga dogurdanam name oylenengok? name gyz tapangzongkymy yada gyzlar edenokmy?:()))))))))))))))))))))))))))))))

Aý öýlenemokda :(( Hä,

Aý öýlenemokda :((
Hä, sen näme pikir edýäň? Näme çözüw hödürleýäň?
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

gyz tapan daldir biz

gyz tapan daldir biz yaly:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

bayram aga yokla hich hili

bayram aga yokla hich hili pikir edemok yone aytdym sheyle oylenesim gelya diyyensgonyz :))))))))))))))))))

Menem ýokarda degişip

Menem ýokarda degişip ýazypdymla :)
Öýleneris, gaýgy etme!
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Kursdashymym toyuna gidipdim

Kursdashymym toyuna gidipdim tm baramda, asyl maksatlarymdan biridi shol. Ozi sada biridi. Konyada okanyndanmydyr "Ya bolshy yaly gorunyan, ya-da gorunishi yaly bolyan" biri.

Gyz tarapyn toyunda baryp, stola oturanson, pahyrjyk, yuzuni galdyryp bilman otyr utanjyndan. Hatda, bizden birini cagyrdyp, suwsany ucin suw getirtjek boldy:)

Sonam surata dushurenlerinde, yuzuni kan galdyranokdy, sms bn ona:"Surata dushurenlerinde bir yilgyrybrak fotoapparata seret, yadygarliklerin gowy bolar!" diyipdim, shondan son yilgyryp bashlady :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay konya'da okani sebapli

Ay konya'da okani sebapli daldirlay..:)

yadandyr da

yadawdyr da agamyz, yada yerde bir gen zat görendir:))) oyun etyanlay.. ay name bizin agalaram köplenç şolar yaly yerde kan tejribesizrak bolya da . biz naderkagay? begenjimden bökjeklap tans ediwerer mikak?:))))

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

ey, men naderkam, shony

ey, men naderkam, shony pikir edip bashladym :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ha ha

ata wrote:

ey, men naderkam, shony pikir edip bashladym :))

ay Ata aga sizmi tamada gowy gurlap bilmese ya mikrofon ishlemese ozuniz gurlap bashlaymasanyz:)

bah, men utanjan-ow, ony

bah, men utanjan-ow, ony edip bilmeyan, sizin onunizde panlan bolshum-la, dosrumyn toyunda ocdum-a :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gadyr aga, sen ony tanayan

Gadyr aga, sen ony tanayan bolmaly:)
Konyada okanlaryn aglabasy sheylerak oydyan, in azyndan menin tanyshlarym :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

tanamson diydim-da..

tanamson diydim-da.. konya'da okanlarin/okayanlarin hemmesi shonun yali bolsa nahili gowy bolardy..:)

menem şeyle pikir edyan :))

menem şeyle pikir edyan :))

sheylemi?:)

sheylemi?:)

ata aga sizem ahli

ata aga sizem ahli kursdaşlar bolup 30-a çenli öylenen diyip ant içipsiniz öytyan:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

bari yanyragy bar, yone indi

bari yanyragy bar, yone indi 2 elin barmagyca ya galdyk ya yok :) Dostumam 29-ynda oylendi.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay akga konsepektini

ay akga konsepektini çykaryp şony yerine yetir bolar da.
bir tarapdan a hezilem bolya weli gyz pahyra ölyandirey:))

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

kabir oglanlar gyzlardada

kabir oglanlar gyzlardada bar bolsa bardyr yurji, baldyz. ekeji, gayyn ata , gayyn dayza . gayyn aga, koreken (giyew) kop kishi bilmeya bu eyyam bir hili oz dabing bilmezlik
onsangam her welayatyngky uytgeshik toy edishleri myasal uchin lebayng kabir yerleri toy guni agshamlyk gyz yeri goterip akitya eyyam bu bir hili onsanam ertisi eyyam koreken gelyar oylerine gayynlary bilen salamlashyarmy menem eshtmish

Bilşime göra.

Garaz şaher toylarynda seyle:gelin alyjy gelende oglan daşarda garaşyar.son oglanyn dastlary gidip gyzyn çemodanyny alyalar yagny gyzyn joralary çemodanlary saklap tipa pul sorayalar son olaram biraz pul beryaler.(edil ber diyen pulunyda berenoklarow):)Son gyzyn gelnejeleri gyzy geyindiryaler wi geyindirmakaler gyz biraz aglayarow:)son gyzy oyden çykaryp palasda oturdyp gyzyn dayzalary son namesi bar bolsa ellerini uzadyarlar hemmesi pul alanson gyzy maşyna salyp 1 gapdalynda oglan 2,gapalynda bolsa oglanyn geknejesi we we şöförin yanyndaky oturgyçda bolsa 2.gelnejesi erbet edip oturyar:)Son oye getirip bir garry dayza gyzyn elini yaga bulayar sonam una yagny işlije bolsun diyip bolaymasa.Ay gelinlerede dozer yaly dalay agyr gupba sonam kürte ay mena bir denamde kellam 15 min.özini bilmedi:)Onson gelni bezemane akidyarler oglanam solar yaly son toya gelyaler sonam gutaranson guşak çözdi diyilyan zat bar ana şony edyaler garaz gelin guşagyny çözmelida gara der bolup:)Son herkim gaytmaşak bolya ertesi bolsa ''baş sally'' diyilyan zat bar ana sonda dayzalar gelin üstünde uruşyarlar.yenenlere yalyk yada göwnünden name çyksa beraymeli.Şeydip toy gutaryar sonam gelin tarap 1 hepde son gelin ziyaratyna gidyaler garaz goryarler wii bizde ha gelin 40 gün kürteli gezmeli welin indi azaltdylar 20a düşaydi oydyan ay herkiminki herhili. Son hol 20 gün gutaranson gelin gaytaryjy bolya oglan tarap üyşüp gelni getiryaler we gelni atasy öyünde naçe gün galjagny giyewileri çözyamiş.Son gelni wagty dolanson gelnin taraplary gelni yzyna akidyaler son gelin gayyn enesine,gayyn atasyna,baldyzyna,gayyn ekejisine,yurjysynawe sonunda da gayyn agasyna sowgatlaryny paylayar.Şeydip toyun bar zady ahyrynda gutaryar.Ay indi ha bolaydy öydyan:)

Ay mena "sheyle dal" saher

Ay mena "sheyle dal" saher toyuna kop gitdim :D
Gyzyn yanyna oglanyn gelnejesi dalde, gyzyn jorasy(svidetelnica) ya-da yenne munyar diyip bilyan, gyza gerek wagty komek edyar we etc...
Gaytarmada gelinin atasy oyunde nache gun boljagyny giyew aydanok, giyewe galsa "2'je gun bolda gelay" diymejekmi ? :)) Onsonam yalnysh bilmeyan bolsam, gelin atasy oyune gaytarylyp akidilende adamsy bilen gorushenok :D Nache gun gaytaryljagy bolsa koplench yerine gora bellenen bolyar, biz tarapda 1 hepde yalnysmasam, kabir yerlerde 40 gun dagy diyip eshitdim...Taze oylenen giyew gorguli zordan chydayandyr 40 gunlap gelni yanynda bolmasa :D :D

Gyz tarapdakylaryn chemodanlaryny aljak bolup, gyrlyp sovda edilishi zady yaman hezilay :)) Gyzlaryn soran pullaryny goni berip goybersen gyzykly bolanok, mena halamok sheyle edilse, biraz gyrylmaly, sovdalashmaly, showhun gatmaly...

Ay şo sowdalaşukda men

Ay şo sowdalaşukda men birwagt erbet boldum soranyma bir sapar erbet edip yüzüme 3 sapar gygyrdylar menem alyn podavites diydimde taşladym gaydyberdim.Wi yene de sen nirelidigini bilmern welin bizde oba berenimizde kürtani birhili gen gördiler birem 40 seyle gezmeli diylende hasam şaşirdilar:)

Quote: bir sapar erbet edip

Quote:

bir sapar erbet edip yüzüme 3 sapar gygyrdylar menem alyn podavites diydimde taşladym gaydyberdim.

Haha :))
Men sowdalashmak diyemde gyza gygyrmak manysynda diymandim, yone gyzlaryn ozleri koplench ala-goh bolup bashlayalar "Sena gysyk ekenin, shujagashja manadyn gurrunini edyan" dagy diyip :D Kopusi dushunenok gepin pulda dalde, showhun'dadygyna, hamala 30-40 mun manat kop alanlary bilen bay bolyan yaly..

Menin ozum Kakaly, we bizde-de kurte yaly zatlar 40 gunlap geyinilenok..Bashda 3-4 gun ya-da 1 hepde kurteli zatly gidilse gidilyar kop garyndash taze gelini oylerine nahara chagyran wagtlary, yone son uly, sechekli yaglykly bolyar gelin.. Bu dine Kaka shaherchesinde sheyle, Kaka'nyn kabir obalarynda-da kurtani 40 gunlap geymeli edilyan yerleri bar, yone bu dovur hemme adamyn finans tarapdan guyji yetenok beyle zada, sebabi oncha keshdeli, "gowy" diyip boljak kurte gaty gymmada dushyar, 40 gunlap prokada aljak bolsan hem edil shoncha pul chykyar, onson adamlar 4-7 gun bilen kayil bolyandyrlarda.

Türkmenmidi aýdanyň? :D

Türkmenmidi aýdanyň? :D Düşünmedik bolsa näme? :D
Onsoňam şu gyzlar toýda zatda şeýle bir aljyraýalar... menä daşyndan gülkim tutýa :D Hemmesi başagaý, gyrda-pyçak :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Shu dapleri owrenmeli bizem.

Shu dapleri owrenmeli bizem. Yakyndan toy gormanime ep-esli wagt boldy. Tomus oye gidenimizde tanyslarynyn (Bayram?) birinin toyy dagy gabat gelmez mika, bizem owrenip galsak, tejribe bolar...

Meň toýuma nan-çaýyňy,

Meň toýuma nan-çaýyňy, suwuňy, iýjek-içjegiňi, ýatjak çadyryňy(tent) alyp gelmelidir :D
Däplerden özümem bihabar, sen gelip öwretmeseň Bezirgen :)
Borlaý, degişme bir gapdala, nesip bolsa, toýda oturarys!
Menä öz toýuma nähili reaksiýa bererkäm diýýän. Aljyrap, howsala düşermikäm? Ýa utanarmykam? Bilmedim... öýlenenlerden sorap görmeli :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

biz tarapda (yomut bolsa)

biz tarapda (yomut bolsa) gelin bolanlarynda kurte geyilenokda, yone gaty owadan goryan sheyle geyinen gelinleri..yone name uchin oylenyan oglan milli eshik geymeyarka? oglana kostymlyja, gelinem turkmen milli shay sepli kurteli..shonda-da owadanja bolyalar ikisem :)

Bir hili täze däp

Bir hili täze däp ýasamaly öýdýän oglanlar üçin telpekli, balakly :)
Ýöne men kostýumy ýigrenýän. Halan kostýumym ýok, bary mekdep döwründe galdy.
Toýda-da kostýum geýmerin! :)
Men asyl jinsili bolsam näderkä?! Obadan göçürerlermikä? ÝA doganlarym urup geýdirermikä? :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Bayram aga goz onume gelip

Bayram aga goz onume gelip gitdi :)
siz kostyum geyman beyleki turkmen milli eshik geyayinda, shonda hem sizin yzynyzy alyp gitjeklerem kopeler (moda bolar)

Milli türkmen eşigem däl,

Milli türkmen eşigem däl, kostýumam däl, jinsi bilen futbolka geýsem näderkä? Heläk ederlermikä?
Wah maňa galsa, toýy gaty ýönekeý etjek welin... welindä :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

agam, olar yaly geyinseniza

agam, olar yaly geyinseniza helak ederlerem welin beterem biri helak edayMESE :)

Ashgabat tarapda oglanam

Ashgabat tarapda oglanam milli eshik geyyar, tv-da toy barada gorkezenlerinde gordum gaty gowy. kurteli gelnin yanynda oglanam yogyn bil gushakly, yeni-yakasy nagyshlanan kostyumjagaz (keteniden tikilenmi name) hasam gowy gelishjek.

Mana hem soradylar, sho

Mana hem soradylar, sho presentation-da, name ucin gyz kurteli, oglan kostyumly diyip. Oglanyn kostyumly bolmasy hem eyyam dap yerine gecendirda. Mysal ucin bir oglan cykyp, uytgesiklik bolsun diyip, men toyumda gyzyl don+telpek+turkmen balak geyjek diyse, ilki bilen yakynlary rugsat bermez oydyan...Hich seyle toya sayat boldunyz my?

Menin toyumda goraymegin

Menin toyumda goraymegin mumkin :D
Yone "Turkmen balak" diyyanin "Giyma balak" bolsa, ony geymaymesem, birhililay ilin ortasynda, toy gunun giyma balakly aylanyp yorsen :))
Yone gowy matadan dikilen, yakasy gyradan azyrak keshdeli turkmen koyneklerini(ady namaday shonun?) gowy goryan, ustunden ozume gora dikilen don hem geysem, shap bolar :)
Yone balagy name etjegimi bilemok, jynsy geysemem bolarla, ha ? :D

P.S. Dogan-garyndashlara goshulmaga rugsat bermerin mena, eshigi menin ozum saylajak, yone milli eshigin ozune gora, shap edip dikilenine-de "yok" diyerler oydemok mena.

toy

Mergen wrote:

Menin toyumda goraymegin mumkin :D

Bolyar, shu yere bellik edyan onda...

Nesip bolsa Bezirgen aga,

Nesip bolsa Bezirgen aga, Allajan ol gunlere yetirse.
Bir bashy bashladylsa, eshiklerem owadanja dikilen bolsa, yzyny alyp gotererler welin, shu wagtlykcha kostyum balak dagy bilen onulyp yorda...Bizde toy'lar koplench tomus'da bolyar, onson telpek gowy derleder oza :)) Erbet tarapy, ony 1 geyenson butin gun geymeli, sebabi ol agramy bilen sachyny kellane yapyshdyryp goyyar, onson chykarmasana yssydan oljek, chykarsanam ustunden guljekler...Nadersin 2 yanagyndan der damypjyk dursa :D

Mowzuga gorarak

Mowzuga gorarak suratlar.
Oglanyn koyneginin yakasy beter keshdelenen dalmay ?? Gyzlankycha bolupdyra onunam dokalyshy, menin goryanlerimde o dereje yaka yokdy...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Suratlar ucin!"

Sonky iki suratda oglan kan

Sonky iki suratda oglan kan bir oglana menzabem baranok :D..

---------------
Miwe yetişdimi, yigna güyz wagty..

Shony aytsana... oncha

Shony aytsana... oncha kraskadan we fotopshopdan gechsem, menem owadan bolarynmykam diyyan :)
On dashyndanam, oglan azajyk metroseksuala menzapdir. Azajygam dallay mana galsa.
Goriplik zatdyr oytman, men oz yagdayimdan razy. Yone men sheyle suwjuklyga bolamokda el tutushyp biri-birine manysyz seredip durmak... shony hakyky durmushda shon yaly edermin? Nache wagtlyk? Yone PRda bu zatlar.
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Bashda suratlary goyanymda

Bashda suratlary goyanymda menem oglana 1 zatlar yazyp goyupdym, son "Govnuniz yetenok, eyle, beyle" diyerler diyip ayirdim :)

suratlar owadan. esasanam

suratlar owadan. esasanam 1njisi, gowy gelishipdir telpekli donluja oglan we kurtelije gelin. oglanyn koyneginin yakasyny inchejik etsenem erbet gorunmez.

mergen wrote: Yone gowy

mergen wrote:

Yone gowy matadan dikilen, yakasy gyradan azyrak keshdeli turkmen koyneklerini(ady namaday shonun?)

Ezyaka koynek..:)

kawagt toylarda gelinajy

kawagt toylarda gelinajy guni gapdaly bilen at yoredyaler sholam gaty owadan bolyarlar
ya
bolmasa gaty arasy yakyn bolsa oglan bilen gyzyn yoredip akidyaler tans bilen sholam gowyjalay men uly gyz doganymkyny sheyle edipdilerdi, menem olary gorjek bolup yzyndan zat aglamak yokdyr olar bilen yorap gidyamishim, biri bar gayt yzyna diyip gygyryp goyberipdi

Suratlery görüp öz

Suratlery görüp öz doganym yadyma düşdi.Gaty gowy gelişyar gyzlara kürte, oglana da yakaly köynek:)