Sada gyz barada ýa-da ýuwaş gyz barada no2

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Öňä ýuwaş gyzlar barada gürrüň edipdik, indem sadalary barada gürrüň edeli.
Ýuwaş bilen sada her wagt deň zat däl, meselem, biri ýuwaş, ýöne içinde tupan turýan, kellesinde müň dürli gyzykly pikirler bolan, gaty çylşyrymly we çuňňur adam bolup bilýä.
A sadalyk näme? Ol hem hökman ýuwaş diýmek däl. Ýagny gepleýän, ol bu hakynda, belki şadyýan, ýöne hemme zada şeýle ýeňil we ýüzleý we belki üýtgeşik we ýönekeý seredýän adam. Kellesini köp meselelerde, aşa çuň gidip, agyrdýan adam däl.
Indi sorag, türkmen gyzlary sadamy? Gyzlar sada bolsa gowumy?

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • Chary 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men oba gyzlaryny bilýän,

Men oba gyzlaryny bilýän, köpüsi şeýle sada. Onsoň ýöne şol sadalaryň arasynda-da sadalary bar. Köp KÖP meselelerde pikirleri tekiz ýok, gaty giňiş, äwmezek, ynanjaň we ş. m.
Men şolar bilen gepleşibersem simpatiýam döreýä. Şolar günäsiz çagajyklar ýaly görünýä...
Hmmm... asyl türkmen adamlarynyň köpüsi sada bolýa we... sadalygy bilenem gowy görülýä. Men edil bu temany gyzlar barada etmegim, soňky döwrüň tendensiýasy, emma biziň türkmenler sada öýdýän, hemmesi bolmasa-da, köpüsi...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Bu temany açmagymyň

Bu temany açmagymyň sebäbi şu.
Men obada, aý käbir şäherli gyzlaram şeýle, gyzlar bilen gürrüňdeş boldum welin, käbirleri gözüme şeýle päk, şeýle sada göründi, görünýäler... özümi bir hili köpbilmiş, hapa, biderek we günäli duýdym. Bir hili ynanasyň gelenok şeýle päk we arassa adamlaryň barlygyna. Men içim birhili bolýa... näçe aşagyny dörsemem, ol adamlarda sadalykdan başga zat tapmadym... Onsoň özümi olar bilen deňäp, özümem halamadym...
Beh... sada bolmagam her kime başardanok. Bolup bolsa, sada we päk bolmaly...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • parrisha 5 telpek goyyar we yazyar: "Şuna gaty dogry aýdypsyň!"

ýetişen ýeriňede baglymyka diýýan bu ýagdaý...

ynsan çagalykdan ýetişen, ýaşan ýerinde daş töweregindäki adamlar nahili bolsa şoňa göräde sada, akylly yada jahyl bolýa... oba adamlarynyňam köpüsi sada bolýa meň bilýanim we şol sada adamlaryň içinde ýetişen, belli bir ýaşa çenli kän obadan daşary çykmadyk kişiler has sada bolýa... gepiň tümmegi köpçilik bokçylyk diýilýani bolýamyka diýýän.. köplenç kabirlerine diýilýärä gulluga gidip gelensoň yada başga ýere okuwa gidip gelensoň şu palanyňam şotaýyk gideni bari gözi açyldaý diýip.... aý näme adam pahyr durmuşda kynçylyklary ýeňmek üçin barab ýerinde daş töweregine aýak uýdurmaly bolaýýada köplenç weşoň üçinem şol adamda käbir üýtgeşiklikler görmek mümkin bolýa soň..

artık olan, zorunlu olanın düşmanıdır..

name diyilyar? entak

name diyilyar? entak sadalykdan zyyan ceken yok
sada bolsun oglynyz gyzynyz diyilyar dami, shonun ucin sadaja bolunsa mena gowy goryan, yone sada bolup gulagyna munurip yoresede gowy dal, birazrajyk shustrylygam gerek zat:)

Gyza sadalyk

Gyza sadalyk gelişyalay
sada bolmasa her ynsan azajyk şübhelirak-daşrakda durmalylşyrak bolyar birhili
urup gaçayjak yaly sada adamlaryn yüregi hakykatdanam pak bolyar olary ,mysal kösesen hasam gözüne gowy görünyar
mysal men 1 jigim juda sada ony allap-kösap ony muny etdiryan olam bar güyji bn yapyşyar menem daşyndan seredip ony önküdenem beter gowy göryan(oglan jigim)
sadalary halamayan yok bolsa gerek yöne gyz juda sada bolsa -aslynda oglanam şeylerak köp allanylyar,ulanylyar...sada emma düşbüje bolmaly:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

meng pikirimche gyza

meng pikirimche gyza sadalygam gelishyar yone esasy gyzda mahir bolsa gowy goryarin adam mahirli bolsa sheyle gowy kabir adamlar owadan dal yone sheyle mahirli bolyar manga shol yarayar

gyz sada bolsa gowy.. yöne

gyz sada bolsa gowy.. yöne gynansagam şeyle sada gyzlary koplenç oglanlar ulanya..oynaya..sadalygyndan peydalanya..

dogry aytyan hatica shu

dogry aytyan hatica shu wagtyky kop oglanlar sada gyzlary oynap yoryarler sadadyngy bilseler

Dogry aydyan diyyanin Akgul

Dogry aydyan diyyanin Akgul bolmaly, yone sada gyzlaram edep-terbiye ramkalaryndan chykmaly daldigini bilseler, olary oynap biljek bolmaz, oglanlar sada gyzlara zor bilen eye bolanoklar ahyry, in sonunda yene-de gyzyn shol ramkalardan chykyanlygy sebapli bolyar name bolsa-da, bile-bile ol ramka'dan chykyana mena eyyam "sada" diyip bilemok...

sadasyrap diyyanmi

sadasyrap diyyanmi=))

"sada" sozi "ahlakly"

"sada" sozi "ahlakly" sozunin sinonimi dal ahyry.bir sada gyz,gyzlygyny yitireni bilen sadalygynam yitiryan daldira?

Dogry, context'e gora

Dogry, context'e gora sadalygyn kesgitlemesi uytgap bilyar, yone oz islegi bilen gyzlygyny yitirmage meyilli bolan gyza menina sada diymage dilim baranok, onynam beynisinde sheytanlar aylanyshyp yorendirler eyyam...

Onsonam yene 1 zat aydayin gulajygyna: Menin ozuma 1 "gyzyn" gyz bolup bolmanlygyny biraz gatnasamson koplench anyan, olaryn bu "syryny" pas edyan zat hem koplench sadalyklary, gyz dal "gyzlar" eyyam hereketleri, gurleyisleri ya-da gatnasyslary bilen bildiryaler sol sadalygyn yokdygyny...Shu context'daki sada'lyk "yuvashja, yuzune yilgirip duran, eyle, beyle" dal, uytgesik sadalyk, ony nadip dushundirjegimi bilemok...
Yone gyzlyk diylen zat menin uchin dine maddy 1 zat dal, gyzyn dushunjelerinin "gyz" bolmagy gerek, yogsa kabir gyzlar sozun goni manysynda gyz bolsa-da, yatyp-turmakdan az ayip bolmadyk bashga birgiden zatlary edip gorensonlar, olara-da eyyam "gyz" diymage kan dil baranok...Garaz, yagday kynyrak sadalygy bu context'de yorup baslasak.

koroce Mergen sen gyzyn eli

koroce Mergen sen gyzyn eli ayagy-dili-dodagy--hemme yeri anyna çenli senki bolmalyda:)
şony aytjak bolyan gerek---senem onky bolsan hasam gowy:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

yalhyshypdyryn bay senem her

yalhyshypdyryn bay senem her bir yalngysha seretyang adam yalhyshyp bilera

gyz düşünjeli bolsa gowy.

gyz düşünjeli bolsa gowy. :)
pikiri bolmaly, pikirlenip bilmeli, dogymly bolmaly, bilimli bolmaly.
_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

hmmm

akgül: aydyan dgorydyr yöne sadalyk diymek özüni oynatmak diymek dal yada özüni aldatmaly diyilen zat yok. Mylayymyn aydyşy yaly gerek yerinde shustram bolmaly...
aslynda sada ya-da sadalyk diyilende mena şeyle pikir edyan: daşky sypaty yagny geyinişi, özüni alyp barşy, gepleyişi, nirede nahili hereket etmelidigini gowy bilyan we name geplejegini bilyan, başgalaryna bolan sylag hormaty, her kiminem özi yaly adam çagasydygyny yadyndan çykarmayan w.şm. adam çagasy diyip bileris. mena şeyle pikir edyan...

men pikirimçe; sada gyz

men pikirimçe;

sada gyz bolmagyn
-'lary:

ynanyp aldanyp bilya.. dine oglan aldamaz, daş toweregindaki mekir adamlara aldanar, ynanar.. öz kararlaryny özi berip bilmez, başgalaryn özi üçin berilen kararlara göra hereket eder.. adamalryn gepine gider..

+'lary:

yuregi arassaja, pak gyz..özüne yamanlyk edenleri hem bagyşlap biler, özünin hiç yamanlygy yokdyr..

Dogry, sada gyzlaryň

Dogry, sada gyzlaryň käbiri şeýle ulanylýa, özleri netije çykaranlarynda sada pikir edýändikleri üçin aldanýalar. Ýöne käbir sada gyzlar sadaja kanunlara uýýalar:
1. Diňe ene-atalarynyň diýeni bilen bolmak
2. Jalaýlyk edip ýörmezlik
we ş. m.
Onsoň ol sada gyzlar sadaja kanunlar bilen goralan bolýalar. Ýa olara kiçilikden käbir zatlary etmeli däldiklerini aýdýalar, olaram sebäbine düşünse düşünmese şol ene-atalarynyň aýdany bilen...
Emma ene-atalary gowşak bolsa, onda sada gyzlara kyn düşüp bilýä
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

gödek dilinde sadalyga -

gödek dilinde sadalyga - "goyun bolmak" diyilyar.
_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

tekiz goshulamok.. Arada bir

tekiz goshulamok..

Arada bir yashuli bilen tanishipdim turkiyede okap yoren wagtlarim.. Azindan 6-7 yil ong.. Dashindan seretsen sheyle sada geynen, sada gurleyishi bar, birhili gowni garni yok chagajiklara menzap otyr diwanin bir erngegine iliship..

Song oyune myhmanchiliga gitdik.. Oyunde alip baryan gosh zadam yok, hemme zat sadaja.. Yone naharlar prosto super.. Ol oye ol naharlari gelishdirip bilmandim shonda.. Ilki bu oyde yene ach galmali bolaryn diyip durdum, chaga pikirlirak ekenim.. Yalngishan ekenim.. Ol adam sheyle bir gurleyar welin prof oturan yali onun yerinde.. Bilmeyan zady yok onun.. Her ugurdan 1-2 sagat "brief" bererdimika diyyan mena.. Ozem adamlari yadatman sozuni dinletmegi basharyar.. Ussat ekeni.. Aglayjak bolyan yerleri bilen bir hatarda, gulmekden olere gezek gelen yerleri hem gyt daldi shonda.. Onsonam ol jelegaylarin in bay adami we in uly sponsorynlardan biri bolup chikdi..

Shul adam ozuni aldadarmi? Elbetde yok.. Yone sheyle sada yashayshi bar welin diyip aydar yali dal..

yokarda Bayram agan aydyan

yokarda Bayram agan aydyan sadalygy bu dal ahyryn.
yokarda oba gyzlarynyn, hiç zatda pikirinin yoklygyndaky sadalygy barada aydylyar.
men şona diydim.

_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

bayboow..:) Onda "sada"

bayboow..:)

Onda "sada" sozunin manisini aniklali ilki..:) Men ol yagdaydaki adama "sada" diymaymesem.. Yone onun yerine bashga name diyjegimi hem bilmeok edil hazira..

Hawa, meň aýdanym köp

Hawa, meň aýdanym köp zatdan habarsyz, päkize we ýönekeý adamlara aýtdym.
Olara goýun ýaly diýip bolar, ýöne goýunyňam gowy häsiýetleri kändä :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Mysal türkler durmuşyn

Mysal türkler durmuşyn ahli zulmuna garşy yykylman dik durup göreşyan adamlary-şahsyyetleri söyyar
türkmenler bolsa sada şahsyyet-adamlary söyyar öytyan sebap bizin ganymyzda bar ata-babalarymyz sada emma türkmenler haaas ukyplyrak millet
SADA WE UKYPLY---ugurtapyjy diysenem boljak
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hmmmm

Gadyr wrote:

tekiz goshulamok..
Onsonam ol jelegaylarin in bay adami we in uly sponsorynlardan biri bolup chikdi..

Gadyr aga men senin ol yashulyn eyle diyjek bolamok yone shu yerde bashga zatlar kelle geldi, shu wagtky kabir bashlyklar sheyle bir prostoyja yashayanlara menzeyar, idap gorsen welin olar gomup goyyarlar baylyklaryny, sebabi bashlyk bolan dowrun kan goze gorunmejek bolyarlar, ya-da yzyndan biraz gorkyarlar, onsonam yene bir zat goz diyilen bela bar shondanam gorkayrlar hemme zady ile gorkezip goymakdan

herkim oz penjiresinden

herkim oz penjiresinden seredyarow alem jahana..:)

Mylayymyň aýdýany

Mylayymyň aýdýany Türkmenistan üçin dogrudyr, hemme baýlar diýen ýaly döwletden ütýäler. Ýöne Türkiýede telekeçilik bar, ol ýerde döwlediň däl, öz firmalaryň bilenem baýap bolýar...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Sada, inancly, bilimli,

Sada, inancly, bilimli, akylly, ahlakly, owadan, zehinli gyz barmyka ?

Bar bolsa habar bersenizle :)

300 beygir / at

300 beygir / at güyjünde
yöne 45-65 kg
bir eli bilen armatur yemşerdip bilyan,
haly dokayan mallara seretyan yer süryan tmolympiad a giryan (ya da internete giryan)
eşek/at/traktor/adam.):) sürüp bilyan

gyz barmyka.. :?(:(:((:):):)):

ha ha

iki uzup bir yemleyanlerden gerekda onda sona, ishin kyn bolaymasada-:)

edil menin uchina bir gyzyn

edil menin uchina bir gyzyn yada dostlarymyn,asyl voobshe lyuboy kishinin sadalygy yada sada dalligi mohum dal.kabir sada adamlary gorup islemesenem simpatiya doreyar,yone gaty chylshyrymly pikirlenyan adamlardada shon yalak bolyar.esasy zat adamyn gowy niyetli bolmagy.a sadalygy yada dalligi mohum dal

ps.imho

Men sada gyzyn akylly pikiri

Men sada gyzyn akylly
pikiri bolmaly, dogruçyl we esasam dogymly bolmaly.Sebabi kabir adamlar o sada gyzlary ulanyalar we sonunda da gyzlar gynanyp onki sadalygyndanam pese duşyaler we yene de sada gyzlar her wagt başgalarynyn pikirlerini dinleyaler.Hic öz pikiri bolmayan gyzlarada gaty gynanyan.

Ýöne sadalaryň

Ýöne sadalaryň akyllylary, azajygam bolsa, diňlemeli adamlaryny bilýäler. Ene-atalaryny we ýakynlaryny.
Her kimi diňlänoklar. Birem utanjaň bolýalar köpüsi.
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Ay olar yaly utanjan hem

Ay olar yaly utanjan hem bolmaly dal.Sebabi gyz hem oziçe açylmaly haçana çenli daş-toweregin diyeni bn bolsun.Durmuşda öz yoly bolmaly!

Hmm... aý bu temada her

Hmm... aý bu temada her kimiň öz pikiri bar. Seň aýdýanyňam ýalňyş däl, sada gyzlaryňkam. Asyl bärde dogry we ýalňyş ýok, her kimiň öz boluşy bar.
Oglan hökmünde men seniň ine şu aýdanyň ýaly. Ýöne sada oglanlaram, sada gyzlaram gowy görerlik häsiýetleri az däl :) Özüm şeýle bolup bilmesemem, sada gyzlara simpatiýam kän
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

salam

Dogry yazypsynyz