Bolsady ekyanleri görüp birzat yadyma düşdi.. Erbet pikir dal!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bir wagtlar bir adam men taňryň sistemasyny çaga wagtym çözüpdim dýýä. Muňa sorapdyrlar nädip çözdüň, näme eken taňryň sistemasy diýip. Olam jogap berýä:" Men kijijek çaga wagtym hergün taňrydan dileg etýädim welos'pedim bolsady diýip, ýöne bir ýyllap hergün diledim emma welosipedim bolmady diýýä. Soň menem birgün gidip bir sanak welosiped ogurladym, ondan soňam hergün taňrydan meni bagyşla diýip dileg etmäge başladym diýýä".

Käbirleri üçin erbet pikirem däl ýalak...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hmmm... indem gaýrat edip

Hmmm... indem gaýrat edip men ýaly kem akyllara düşündirseň şol tema bilen baglanyşygyny?
PS Onsoňam, bir tema degişli gürrüňiňi GAÝRAT EDIP şol temada ýazsana. Näme üçin ol tema jogaby şonuň özünde ýazman täze temada ýazýaň?
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

ötönç soraýan!!!

Näme bloguňyzy gysganýaňyzaý!! Gaýdyp gaýtalamaryrs..! Bir jahyllyk edäýipdirs günämi ötüň!!!
Birem men ol tema bilen baglanşygy bar diýip ýazmandym muny, Bolsady ekeliň temasyny görenimde ýadyma düşdi diýip ýazdym ":)

artık olan, zorunlu olanın düşmanıdır..

menem dushunmedim, name

menem dushunmedim, name diyjek bolanyna, Bayram aga sizin hatarynyza menem goshulaydym oydyan :)

Erbet pikir dal ekeni

Erbet pikir dal ekeni chyndanam:D
tutulmazlygyn charesinem tapyp bilmezmika ol oglan?

uzagrak bir ýerden ogurlandyrda :)

men o wakany okan ýerimden tutulmazlyk barada ýazmandyrda,,,,

artık olan, zorunlu olanın düşmanıdır..

yone chyndan pikirlensen

yone chyndan pikirlensen etsen edibermeli.musulmanlarda dileg edip lyuboy gunanem yuwup bolyar oydyan.

"lyuboy" dal, bashga birinin

"lyuboy" dal, bashga birinin hakyny iyen bolsan, dine shol adamyn ozi razy bolsa, shol gunani bagyshlaya Alla...
Allajan, ustumuzde gul haky bolman bu dunyaden gitmegimizi nesip etsin!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "omyn.."

Bayat-Hajy wrote: "lyuboy"

Bayat-Hajy wrote:

"lyuboy" dal, bashga birinin hakyny iyen bolsan, dine shol adamyn ozi razy bolsa, shol gunani bagyshlaya Alla...

Bagyshlamanam bilya..:)

bula başga zada menzedi

bula başga zada menzedi dalmay; "lyoboy" günani işlap sonam, mesjide gidip "güna çykaraymaly":) Welosipeti bir yyl bermandir, son "bagyşla" diyip dileg edipdir onam kabul etmese natmeli? Yöne bütin musulmanlar dogandyr, a dogan üçin sen welisopetin,men welosipetin gürrüni bolarmy:))

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

Allada gury dilege hiçzat bermeýä...

ýöne oturan ýerinde dileg edip oturanyň bilen eliňe zat geçmýa, beýle bolsa hezil bolardy aslynda irden oýanan badyňa dilegdiläp başla agşama çenli epeslije zat toplarsyňmykaň diýýan :))))

artık olan, zorunlu olanın düşmanıdır..

daş edipsin parahat..

daş edipsin parahat.. paçak... yazyber..

----------------------------------------------------
Başa iş düşende hasratam gerek!
Yöne olam gerek öz çeni bilen!
Öz ilin hasratyn çekenin daldir,
Öz derdine aglap geçenin bilen!

dal:))

dal:))

-----------------------------

----------------------------------------------------
Başa iş düşende hasratam gerek!
Yöne olam gerek öz çeni bilen!
Öz ilin hasratyn çekenin daldir,
Öz derdine aglap geçenin bilen! dal:) ha ha ha