Türkmenistany mahabatlandyran awtomobiller Monte-Karlo rallisiniň ýeňijisi

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Türkmenistany mahabatlandyran awtomobiller Monte-Karlo rallisiniň ýeňijisi ,

Ýewropanyň meşhur awtomobil ýaryşlarynyň birine—Monte-Karlo rallisinde fransuz ekipažynyň Türkmenistanyň milli simwolikasy bilen bezelen, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň şekili bilen mahabatlandyrylan awtomobili ýewropalylarda uly gyzyklanma döretdi. Loran Kar¬bo¬naronyň ekipažy Fransiýanyň çempionatynyň çäklerin¬de geçirilýän ilkinji fransuz milli rallisinde ýeňiş gazandy.

Espinuzada geçirilen awtomobil ýaryşyna 84 ekipažyň gatnaşmagy onuň örän dartgynly geçendiginden habar berýär. Muňa garamazdan, türkmen simwolikasy bolan «Peugeot-307 WRS» ilkinji ýörite uçastokdan başlap öňdeligi eýeledi, ol 10 tapgyrdan ybarat aralygy bellenen wagtda geçmek boýunça iň gowy netijäni görkezdi. Şeýle hem fransuz ekipažyna ähli tapgyryň netijesi boýunça täze rekordy goýmak başartdy.

Türkmenistanyň milli simwolikasy bilen bezelen ikinji maşyn hem çekeleşikli geçen ýaryşda üstünlik gazandy. Aldo Karbonaronyň sürýän «Mitsubishi Evolution» awtomobili «N» toparda 3-nji orny berk eýeledi.

Fransuz awtomobil ussatlarynyň gazanan ýeňşi dünýä awtosportynda hem, Ýewro¬panyň habar beriş serişdelerinde hem uly seslenme döretdi. Hususan-da, meşhur «Midi Libre» fransuz žurnaly sport rubrikasynyň aşagynda çap edilen uly makalany Karbonaronyň toparynyň çykyşyna bagyşlady. Fransiýanyň merkezinde—Wýende Nowruz aýynyň 15-inde geçirilýän awtomobil ýaryşyna gatnaşmak toparyň ýakyn geljekdäki meýilnamalarynyň biridir.

www.turkmenpress.com

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Gowy habar!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Eyway...men

Eyway...men düşinmedimlay.Fransuzlar name üçin Türkmenistany reklama edyarleray? Ya Awaza Milli Syyasatçylyk Zonasyny bize Fransuzlar gurup beryarmi?

Ony Turkmenistanyn

Ony Turkmenistanyn ilcihanasy zakaz edipdir oydyan... Facebook-da gabat gelipdim shu suratlara, ashagyndaky kommentlerden okapdym...

Awtomobiliň

Awtomobiliň mahabatlandyryş bezegi ählumumy ünsi özüne çekýär. Türkmenistanda geçirilýän özgertmeler, durmuşa geçirilýän iri taslamalar daşary ýurt kompaniýalarynda uly gyzyklanma döredýär. Elbetde, biznes nukdaýnazaryndan iň bir özüne çekijileriň biri Hazaryň kenarynda döredilýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň taslamasydyr. Fransuz awtomobil ussatlary tarapyndan saýlanyp alnan özboluşly usul geljekki syýahatçylygyň «merjeni» bilen ýewropalylary tanyşdyrmak arkaly munuň şeýledigini tassyklaýar

www.turkmenistan.gov.tm

tüweleme. yöne gowyja pul

tüweleme.
yöne gowyja pul alandyrlar welin, hiç yerde aytmandyrlar-da.
_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

Men pikir etdim:Awazadaky

Men pikir etdim:Awazadaky gurluşuklary Fransuz kampaniyalary guryan bolsa şol kampanyalar reklama edyandir diyip.