Oglany nadip tanamaly?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

shu sorag kopden bari birhili aladalandyryar, eger-de oglanlar gyzy tanajak bolsa srazuw sorap bilyarler bashgalardan shol gyz nahilay diyip:) ya bolmasa adresini alyp kocelerindenem gecip nirede yashayandyklarynam , nahili mashgalasynyn bardygynam calt bilip bilyarler, agyzlar nadip oglany tanamaly:( aydan sozlerindena tanap bolanok, ya birinden sorasanam onam gen gorulip bashlanyar, kawagta gyzlar daze bilibem bilenoklar shol oglan oylenenmi ya oylenmediginem, ya agzynyn arassamy ya hapadygyny, sebabi gije olar bilen kafelere gidip oturyp duranoklar,............
adamy nahili tanamaly diysenem boljak welin adamy diysen gyzlaram girjekde gyzlary tanap bolyarlar yone oglanlary tanap bolanok

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hak aytyan Milka. oglany

hak aytyan Milka. oglany chalt tanap bolanok. aslynda gyzlara oglany soramagam bir hili gorulyar, shonun uchin kabir gyzlar sorabam bilmeyarler...

Edil türkmençilikde

Edil türkmençilikde gudaçylyga gelen maşgalany we oglany gyzyň erkek doganlary ýa garyndaşlary(daýylary meselem) we kakalary tanaýa.
Ýöne umumy manyda aýtsaň, soraglary göni soramalymyka diýýän. Adamlara ýalan sözlemek kyn düşýä gaty köplenç. Menä maňa sorasalar aýdýan nähilidigimi :D
Ýöne daşyndan aýlanyp ýörseň tanamak kyn. Emma serýozno özünden sorasaň belli bolýa. Bolmasa oýun oýunlyk bilen ýalan gep sokmak aňsat düşýä.
Meň pikirim.
PS Köpçülikde hem tanap bolýa, eger bir ýerde gabat gelseň
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

oglanlary tanap bolmaya...

oglanlary tanap bolmaya... islesen men sana bir anketa bereyin şona göra yzarlap taparsyn da...

hmmmmmmm

kimiiii tapmaly gowyja oglanymy:)))))))))))

türkmenistanyn toylar

türkmenistanyn toylar baradaky ministrligi
20xy-20ab öylendiriş we çykaryş(satyş) yyly
_______________yn hususy anketasy

- - - - - - - - - - - - -

1. Ejesi - Kakasy barmy ? Hawa / Yok
2. Yokary okuw jayyny gutaranmy? Hawa / Yok
3. Maşyny barmy ? Hawa / Yok
4. Maşklary yerine yetiryarmi ? Hawa / Yok
5. Ön öylenenmi ? Hawa / Yok
6. Doganlaryndan ayrylşan barmy ? Hawa / Yok
7. Mamaş pahan bile yaşayarlarmy ? Hawa / Yok
8. Türk mekdep uçurymymy? Hawa / Yok
9. ...

Hakykatdanam şu şol

Hakykatdanam şu şol meşhur anketalar şeýlemi? Hmm...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

3-je soragyn jogaby hawa,

3-je soragyn jogaby hawa, galany yok bolsa testdan gechmedigimi?
bah uytgeshik test, bular yaly test bilen adam tanap bolanok... azyndan kellesine, we yuregine bir girip chykmaly bolar

Wahahahahaý :D Gunça sen

Wahahahahaý :D
Gunça sen şäherli bolsaňam şeýle bir sada görünýäňdä :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Bayram aga, name diyjek

Bayram aga, name diyjek boldunyz?

Men test oglanlar üçin

Men test oglanlar üçin diýip düşündim, senem özüň jogap berýän ýaly soraglara. Şoňa gülkim tutdy.
Onsoňam, bu test dälä, anketa bu. Mundan geçmek ýykylmak ýok. Anketany gören gyz/oglan razy bolýa ýa bolanok
PS Derrew gaty göräýýäňlaý :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

yoklay men ozum jogap

yoklay men ozum jogap beremok, yone sholara jogap tapyp birini tanap boljagyna hayran galdym seredip otursam yzam bar ekeni :) yone tanaljak zatlar dalla

PS yolay, men indi ooonki feyajyk dala (bir zat diyilse iki gunlap gaty gorup gezyan), kaktusjygyn hasiyetjikleri bar entek :)

yzy.. görmegelik barada

9. saçy yagdayy nahili?

a-manlayy sahelçe açyk
b-tersine padibox(yokarsy alnan/ütülen)
c-4 sanjak gyl bar
d-tap takyr

10. Göz yagdayy

a-çaşy
b- bir gözi çaşy
c-gözi çekik
d- goçak gözli
e-gara
f-gök

11- gaşy çatykmy Hawa / Yok

12- yüzi
a-gara
b-ak
c-ala
d-çal
e-gyzyl
f-gök
ü- düwürtiklli

12- maşgalasyna myhmançylyga gidildimi Hawa / Yok

13- haysy yurtda okan ___________
14- naçe yylda gutaran..___________

Beh, ol okuwsyz obaly

Beh, ol okuwsyz obaly bendeler hasaba alnanokmy ol 13 we 14 punktlara görä? :(
Bu nähili beýle?
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

+ extralary

15. ütük edip bilyami/bilermi? Hawa / Yok

16. kir yuwup bilyami/bilermi? Hawa / Yok

17. Çilim barmy / bolarmy? Hawa / Yok

18. Gullugy gutaranmy? Hawa / Yok

19. hapa söz ulanany az da kande görlüp eşdilipdirmi? Hawa / Yok

20. Laptoby barmy? Hawa / Yok

Haha :D Aý senä

Haha :D
Aý senä bulam-bujar etdiň :D
n. Joraby porsumy?
n+1. Horlaýarmy?
n+2. Gysgançmy?
n+3. Goňaklymy?
n+3. Türkmen stil geýinýämi(her ýere kostýumly we galstukly, mümkin boldugyça kelläde bir zat)?
n+4. Saçyny daraýarmy?
:D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

ayyy yuzi, gozi bilen name

ayyy yuzi, gozi bilen name birini tanap bolyarmay? hawa yuzi bugday rekli, gozi shar gara oglan, emma kellesinde yel owusyar shol yeli bilip bolanoga dash keshbi bilen.
aytyana, oglanyn yuregindakini bilsen boldugy...

a ýüregindakini nädip

a ýüregindakini nädip bilmeli?

ana sholam in kyn meseledaa

ana sholam in kyn meseledaa

men islanimi yazjak shonda

men islanimi yazjak shonda name temboliya shu wagtky oglan yalanchy :))
hemmesi dal

wah shol zatlary bilip

wah shol zatlary bilip bolyan bolsa srazuw gyzlar tanardylar onyn kimdigini,
Yokary okuw jayyny gutaranmy? Hawa / Yok soragyna howa diyip bilyarler kop oglanlar,
3. Maşyny barmy ? dostynyn mashyny ya kakasynyn mashyny surup bilyar oglanlar
4. Maşklary yerine yetiryarmi ? oyune baryp gorup bolanok, ya sport zala yzyndan yzarlap
5. Ön öylenenmi ? shony bilip bolanokda?
6. Doganlaryndan ayrylşan barmy ? ozuni tanap bilyarismi doganny tanar yaly
8. Türk mekdep uçurymymy? bash wagt namazyny okanda yanynda duranoklar gyzlar

howa

howa bilenoklar, edil sheyle yagday menin joramda bolupdy, yone olar entak toy tutman bildiler, oglan ant ichip awy yalayar oylenmedik diyip, sonam bildin onyn eyyam 1 cagasynynam bardygyny,

barjak oglanyny hemme

barjak oglanyny hemme taraplayyn tanap saylayançanyz garrap, mürrap, turşap, gatap, uyap gidaymeseniz.) oglanlaryn haysy birinin ayry ayry endiklerini kesgitlejek...)

----------------------------------------------------
Başa iş düşende hasratam gerek!
Yöne olam gerek öz çeni bilen!
Öz ilin hasratyn çekenin daldir,
Öz derdine aglap geçenin bilen!

o how anketany etyanem

o how anketany etyanem dolduryanam referans bilen gyzyn özi.. referansa ynamy nahili bolsa anketanyn rezultatam şona göra üytgemegi mümkin... dogrusyny referans bilyandir.. bolman göni baryp oglanam önüne oturdyp sorap bolasy yok

özümi 5 minut gyzlaryn

özümi 5 minut gyzlaryn yerine goyan bolan bolan bolup yazan zatlarym la ... barybir başynda aydypdym oglanlary tanap bolmayar diyip..

onda nama sorayanyz oglany

onda nama sorayanyz oglany nadip tanamaly diyip?!:):O:P

Bir erkegin icgepletmeleri

Bir erkegin icgepletmeleri (monology)
Ay, shu erkek pahyrjyklary bir tanamak kyn zat dal-le, wobshe anyrsynda zat yog-a how :))
Oylenenimden son, eshijeklerimi yuwup-utuklap bersen, garynjygymy ac etmesen, oyi arassa saklasan, birki sanjak gozmonjugy yaljak cagajygam sowgat etsen :))) bashga bir islegimizem yok-how (biz) erkeklen :)
Sho sanalgyja zatlary ayallar gowuja etse, galan ownuk zatlary nemedibem duramzok :))
Shonun ucin tanap-tanaman, bir kop icyami, cekyami (dash edewersin) shulara "yok" diyen jogap alsanyz, boldugy bolar-da :))

Güýç her erkek beýle

Güýç her erkek beýle däl, ýöne köp türkmen oglanlar seň bilen razylaşmagy mümkin.
Ýöne ol listjagazyňda käbir zatlar, a belki köp zatlar, ýetmezçilik edýä.
Hemmesini sanamak kyn. IÇmese, çekmese, menden ýalta bolmasa, adamlar bilen oňuşykly bolsa, maşgala durmuşynda jogapkär bolsa we ş.m. Bu list aňsat aňsat gutaraýasy ýok :D
Ýöne seň sananlaryň umuman köp adamyň islejek zatlary, söz ýok
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Quote: Bu list aňsat

Quote:

Bu list aňsat aňsat gutaraýasy ýok :D

Hawa-la, yone onda-da

Quote:

adamlar bilen oňuşykly bolsa, maşgala durmuşynda jogapkär bolsa

shularam goshsan, bolya-da, bashga ownuk zatlara girip oturmaly, yogsam olar yaly IDEAL erkek tapmak yaman kyn bolar :))

Aslynda maşgala durmuşynda

Aslynda maşgala durmuşynda jogapkärlige köp zat girýär diýip ýapsagam bolýa, ýöne şu wagt dilim gijeýä :D Düşünýänsiňlaý
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

hehe, dushunyan welin, dilin

hehe, dushunyan welin, dilin gijap alyp barsa, ak "syya" bilen yazay bolmasa :)))

name ichayani nadip biljek

name ichayani nadip biljek baron song bilyande ing erbet zady shol

gaty kyn mesele..

gaty kyn mesele..

name mylayym wagt

name mylayym wagt geldimi:):):):)

oyun etyan
gyzy tanajak bolsan gelnejesine baraymaly welin oglany tanajak bolsan minus taraplaryny tanajak bolsan önki söygülsine baraymaly soraymalay...hemme zady jikme jik aydyp beryar

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hmm

el_mariachi wrote:

oglany tanajak bolsan minus taraplaryny tanajak bolsan önki söygülsine baraymaly soraymalay

haysy birinden baryp sorap durjagow, bu oglanlanky nace sany soygilleri barhow:)

in sonkusyndan soramaly how

in sonkusyndan soramaly how svejijesindennnn
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

naçe söygülisi bar bolsa,

naçe söygülisi bar bolsa, ony tanajak bolup kösenip name görgin bar.
hemme zat düşnükli dalmi?
_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

birem sen bn gowja dialog

birem sen bn gowja dialog diyelida...bar bolsa senem ony synajak bolyan bolsan jorana hayş etyan joran on bn joralaşan bolansyran bolup söyüşenmişinlirak bolsun sana mynasyp dal diymek bolarda ana şol...
son jorasy bn ojagaş şazadan toyuna baryan diyyami
mylayym çişip ölerminay:P:P:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

birden oglan soyushmedik

birden oglan soyushmedik bolsa name ???????????????

Tashla, natjek beyle

Tashla, natjek beyle emelsizi?! :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Bayram agan aydyşy

Bayram agan aydyşy yaly:
oglan gyza gudaçylyga gelen bolsa, onda gyzyn maşgalasy, garyndaşlary oglany gowy edip, name içip, name iyyandigine çenli soraşdyryp bilyarler. munda geng zat yok.
eger, oglan gudaçylyga dal-de, yöne gyzyn tanyşy bolup-da, gyz oglany gowy tanamak isleyan bolsa, çekinman gyz oglanyn özünden soramaly.
eger yok, özünden sorap durmaly dal, çekinyan diyyan bolsan, onda tanajak bolubam durmaly dal. :)
_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

kabir oglanlaram bara how

kabir oglanlaram bara how yaman taraplaryny toya chenli gyzdan gizlapjik govja gorunyarler, toydan sonam etjeklerini ediship yorler, oglanlara pylan zat diyip bolmayar, ol bagtyna bagly oydyan, kabir gyzlar nebir akylly gormegeye edepli oglanlar bar yone yashayshy pesrak olara kan unsem berjek bolup yorenoklar, pullyja birini tapyarlar sonam okuniship yorler (men hemme gyzlar barada aydyan daldirin, mende bar shonun yaly tanyshlar, shonun uchin aydyaryn), mekir oglan tanyshlarymda bar, oylenip son 1-2 aydan ayyrylyshyp yorler, sebabi ayallary chydanoklar olara, ....

umuman manlayna bagly, kim yazylan bolsa shonun bilen bolubermeli oydyan,
belkem herkime ozi yalyjak tay satashsyn

aslynda mylayymy

aslynda mylayymy goldayan
şazada garaşyp yatmaly dalde gyzlaram gözlemeli how
in bolmanda seni in köp söyyan oglan sen şazadandygyny bilmeli
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

wah

wah gyzlar gozleme dalhow:) gyzlar ozlerini gozlap tapanlara kayyl bolsalaram bolyarla:) wah yone sonky sozune gaty dushunyas welin arman........

joralanam sen

joralanam sen yalymy:P:P:P
:D

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

in sonky sözlem bilen

in sonky sözlem bilen ylalaşamok.. gyz pikir edya: "ana şul oglan meni in kop soyyar".. nirden bilyan? "menin üçin hemme zat etmage tayyar" hemme zat etmage tayyar bolanda name bolya? özüni balkondan aşak oklamak my? men-a goşulamok.. hiç haçan gyza soyyan hem diyip gorman yone şol gyzy hemme beyleki oglanlardan in kop soyyan bolup bilya..

hemme zat etmek barada bolsa.. yene goşulamok.. hiç kim hiçkim üçin hemme zat etmage tayyar bolmaly dalmika diyyan.. herkimin öz principleri, dunya garayşy bar.. öz idealy bar.. naçe soyyan, şonsyz yaşap bilmeyan bolsada ideallardan dönmek naçerak dogry biljek dal..yone elbetde öz yakynyny gynandyrmajak bolmaly, soyyan kişin üçin kabir zatlardan "fedakarlık" etmeli.. kawagt öz halamayan zatlaryny hem etmeli.. yone "hemme zat etmage tayyarlygy" "pereuveliçivat" etmeli dalmika diyyan..

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Maladis :)"
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

bir oglan bir gyzy söyyan

bir oglan bir gyzy söyyan bolsan
bu=o gyz üçin hemme zady etmeli,hemme zatdan el çekmeli,hemme bla bla dalde eysem ahli zady ters bolsada gyz bn düşünişmeli...bolmanam gyz üçin yada pylany üçin hemme zady etyan oglan/gyz suwuk bolarda belli durky bolmayar
mysal üçin gyz üçin--ejen kakandan danmeli dal...sen çagalaryndan garaşyan zadyn sen ejene-kkana eden zadyndyr
on ejesi-kakasy bn-em olardan biri yaly yakyn
senkilerem gyza sizden birimiş yaly yakyn duydurmaly
----mysal üçin gyz üçin çilimini aragyny taşlap bilersin yada nabileyinay namede bolsada...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

gyz üçin çilimini aragyny

gyz üçin çilimini aragyny taşlayan naçe kişi bar?
aralarynda çalaja düşünişmezlik çyksa yene de çilime araga başlajak bolsa?:)

men bilyan kan...kakam

men bilyan kan...kakam partyda,toyda,üyşmalaende zatda aaaaajazyk içyadi,ejem üçin goydy...
gonşymam şeyle öylenenson-söyüşyanini aldy-içmesinem çekmesinem goydy...

birem gyzlan şu keseli bar oglan %100 uyyanam bolsa azajyk gereksiz,ujypsyz yamanlygyny ola görmek ekeni eşitselrem yüz öwürayyalaer...

biderek zat ana şol...oglan bn gepleşenoklaram,dogrymy yalanmy?

Aslynda belkide allah bizi yalnyş adamlara duşuryp in sonunda dogry adamy tapamyzda on gadryny bileli diyip etyandir,diyip okapdym önrak bir kitapda...belki yalnyş+yalnyş+dogry adam gelyar welin onam bor bolgusyz bahana bn yalnyşyn jigisi edip goyyalar

konfiçyüsa :sizi şatlandyryan oglanlara durmuşa çykyn sebabi durmuş gurulandan son gözlejek in esasy zadynyz şatlykdyr diyipdir...
göründa:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

soygi diyyip name

soygi diyyip name dushinyang?

PPKS! Her sözüňe

PPKS!
Her sözüňe goşulýan!
Käwagt "söýgi kör" ýaly zatlary aýdyp her bir laýyk däl adamy söýüp ýörenem bar. Hemme zadyň başyna söýgini getirseň, soň durmuşyň bulam-bujar bolýa.
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

hawa name kocha chykyp

hawa name kocha chykyp gozlejekmi name koxha chykanda da shu dowurde mengki bolsun diyyer yaly oglan yok ha ha ha :)))))))))))

Ay kochede gozlap name ishin

Ay kochede gozlap name ishin bar, tmolympiad barka?! :D
Guchchiden gowyny kocheden taparmyn?
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

yene bir aydylyan zat bar

yene bir aydylyan zat bar "erkegi erkek etyanem heley, heley etyanem heley" :)))

onun uchin kop zat gyzlaryn ozlerinede baglyrak bolayyar :)

-barde-de shu tema-may?! -

-barde-de shu tema-may?!

- shu tema-da oz edyanimi yazsammy ya pikir edyanimi yazsammy diyip shu wagt kan oylandym.

-oz pikir edyanimi yazsam diyyan shu mahal.

gyzlaryn uns bermeli zatlary:
- oglan sizin yanynyza nache wagtda bir gelyar?!
- nache wagtda bir jan(ya-da netde chatleshyaniz) edyar?
- size surprizler edip bilyarmi?
- sizin yanynyza gelende siz b/n nahili wagt gechiryar?
teatr,sinema vs.gidyanizmi ya-da siz b/n slastyona gidip ya-da parkda oturyp (ikichak)gurleshmegi gowy goryarmi?
yagny diyjek bolyanym sizin name isleyanize dushunjek bolyarmy ya-da wagt gechiryarmi? ikichak wagt gechirenizde-de "shapbyldashyp" otyrmy ya-da gurleshyarmi? derdini aydyarmy? derdini sorayarmy? vs...
- in esasam shol oglan size bolyarmy? (icyar,cekyar, eydyar beydyary bir gyra goyda pikirlenip gor.)

spisoga entegem goshup biljek zatlarym bar, yone shu soraglary ozunize berenizde oglanyn name isleyanini, ya-da sizin name isleyanizi gowy bilermikaniz diyyan.
muny men "duygusal" gyzlar uchin yazdym. yone yokarda-da bellenilishi yaly her gyz onun yaly oglan islanok. onem birinin aydyshy yaly "materialny obespechen" oglanlar tercih edyan gyz kan.

hmmmmmm

achilles wrote:

-barde-de shu tema-may?!

achiles hosh geldin tmolimipada-da ahyr sony kompyuterin acdymy:) yone men gormedimle bashga yerde shu temanyn acylanny,

meng pikirimche esasy

meng pikirimche esasy mashgala bagly oglanam yone kabir ene ata gowy bolsada chagasy gowy bolmayar esasy zat bizing durmushymyzda esasy gyza kyn oglan tapmak seabi gyz diyyenede abray gerek hazir

yone kabir yagdaylarda gowy

yone kabir yagdaylarda gowy oglan bolsa oylenenseng uytgeyar kabir oglan bolsa erbet bolsada oylenen song gowy bolyar esasy sat hudaya uymak yone allajan hemmamizi bagtly adam etsin yone oglanam gyzam shu mesele ing kin mesele
ing erbet zadam kabir yerlerde tire saylanshyk bolyar birden bashga yerbilen soyushsen tiresi bashga bolsa olsenem shol mashgala bermeyan ene atalar bolyar men dushuinyan ene atada chagasynyg gowy durmushda yashamagyny isleyar yone kop kishing soygusi yanyp gityar

Chynymy aytsam gyzlaryn

Chynymy aytsam gyzlaryn oglanlara goyyan kriteriyalaryny gorup gaharym gelyar. Ichmeli dalmishin,chekmeli dalmishin we etc. Sheyle saylow lotoreya yalak birzat menin pikirimche, tutsa tutar,tutmasada tutmaz.Gyzlar hemishe maddy kriteriyalary onde tutyarlar.Ichmek,chekmegem sholan arasynda.A aslynda bolsa manevi kriteriyalar birinji planda bolmaly.Son bolsa zeyneship yorler...Menin ichyan,chekyan yone poryadochnyi, nadejnyi,ynanyp boljak dostum bolsun.Bashda ozuniz ozunize belli edin nahili oglanyn gerekdigini,son bilmek kyn bolmaz.

yöne, içyan çekyan adam

yöne,
içyan çekyan adam köplenç dargan bolyar, ayalyny uryar, öyden zat ogyrlayar, pul getirmeyar, adamkarçiliksiz, söygisiz bolyar.
umuman alsan şeyle yagny.
ana şonun üçin, 1nji içip, çekyandigine seredyaler.

elbetde, sen aydyşyn yaly , içip-çekip hem gowy adamlar bardyr.

_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

Men shuna goshulamok

Men shuna goshulamok TEKIZ.
Ichyan adam ozuni saklayan bolup bilyar, emma bu eyyam risk. Ulumy kichimi aytmak kyn, adama bagly, yone gerekmejek risk. Goz onune getir, ichmek bir bakteriya bolsa, shon bilen gunde ya ayda ishleyan adam beylekilere gora has uly riskde bolmazmy?
Ichip alkasha owrulenson, edayjek ishin bolmaz.
Chekmek temasyny bolsa nadip beyle yenile alanyna dushunmek kyn. Chekmek chilim bolsa, ol yene saglyga uly risgem bolsa dushunyan. Yone men "chekmege" narkotik diyip dushunyan. Bu in bir uly risklerin biri narkomana ozuni ynanmak. Olaryn erki oz elinde dal, beynilerinin oyjukleri olup gutaryp, bedeninlerinde tebigy aminokislotalar doreman, beden narkotigin ustunde ishleyan adamlar. BAshda gyzyl yaly adamam bolsa, sony 99% biderek. Shon yaly "gowy" narkomana ynanyan gyz dine ozuni riske atyar, uly samsyklyk...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Ichmek men pikirimche uly

Ichmek men pikirimche uly risk dal.Ozuni saklamagam gaty kyndyr oydemok,sebabi alkash bolup yashamagam ansat dal.
a chekmek barada men chilim barada aydyan.narkotik barada gurrunem etmek gerek dal,gyzlar namani goz onune tutyarlar?

bize oglanlaryng saglygy

bize oglanlaryng saglygy uchin edil yar shu zatlar gowy bolsun mashgala pytramasyn diyyip edilyar . mysal uchin nadip ozungi belli etmeli?
wah nebsim agyryar gaharyng gelyanine :))))))))))))))))natjek bu gyzlarda

Indi beyleki tarapdan

Indi beyleki tarapdan gelsek,menin bir gowy dostum bar.To est yakyn dostum,yone adamchylygy o diyen gowy dal.Adyna Merdan diyayeli.Ana onsan sho Merdan bir tylla yaly gyzy gowy goryar.chynymy aytsam,Merdan sho gyz uchin gozumun onunde has gowy adam boldy. Shona mynasyp bolmak uchin.Men ona diyyan "o gyz blagorodnyi,poryadochnyi oglana mynasyp",olam shon yalak boljak bolyar,bolmana dyrjashyar.
Gowy gyz lyuboy oglanam duzeldip bilyar.Muna kan mysal berip bolyar,emma erbet gyzy ozi duzelmese hich kim duzeldip bilmeyar we sheyle gyz in gowy oglanam yikyar.Eger bir gowy oglan oylenenson peselen bolsa ayaly gunakar.Eger biderek oglan oylenenson duzelen bolsa ayaly "gunakar".

"Shamar" diyen kitapda

"Shamar" diyen kitapda erteki bardy ayalyn erkegi duzeldip bilshi barada, yone tersinin bolmayshy barada.
Aytmak kyn. Bilmedim. Adamyn "duzelmegi", umuman uytgemegi gaty kyn we seyrek bolyan zatlar. Sahel-mahel uytgetme tejribe we yillar bilen gelyami, ya ayalyn/arin sebapli gelyami belli dal...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Garadag aga 1 aytjagyma

Garadag aga
1 aytjagyma birinji bilen "oglany dostundan tana diyyilyar":)))))))))))
2. gyzyng tylladygyny nadip bilyangiz?
sonam adamy gabyr duzetmese adam duzedip bilmez yene birem huday duzetmese

1.dogry aydyan,menem

1.dogry aydyan,menem duzelmeli.
2.ay ony bilmek kyn dal.tylla parlamak uchin chalaja yshygam yeterli.
3.huday sho gyzyn usti bilen duzeltyandirda:)

taaak,soraga uchunji

taaak,soraga uchunji tarapdan gelsek.Adamyn gowumy gowy dalmi tanamak kyn dal.Bashga zat kyn-shol adam sen bilen gowy dostlasharmy,ikiniz gowy dushuniship onushyp bilersinizmi,biri-birinizi halarsynyzmy?-bilmek kyn.Sen birini gowy gormegin onun govulygy bilen dogry proporsional daldira,sheyle dalmi?
A adamyn hasiyedini tanamak ansat.Gurleyshinden,yoreyshinden,seredishinden aydp beryan zatlaryndan...garaz kan zatdan bilip bolyar.

ps.ka bir soyga uchran adamlar absolut kor bolyalar.ola ozi gormek bolsun,ozun barmak basyp gorkezsenem gormeyarler.

garadag aga meng pikirimche

garadag aga
meng pikirimche adam tanamak kyn adam bir esasda ntanap bolyar hachanda bir komnatda yashasang mysal uchin mena adam tanap bilemok seabi dashyndan gowy yallak bile yashashyp bashlangdan song gowy tananp bolyar
hawa kabir hasyetlerini bilayng onbdada jorangkyny mysal uchin ongkelek e.t.c bolup biler
meng pikirimche gurleyshinden mumkin yone kabir opyt yygnan opglanlar bolyar huday saklasyn hich yerde gorendalsing welin edil seng garyndashyng yaly edip goyyar
yoreyshinden oname diyydiging name?????????????
seredishinden dushinmedim?/????????
3 sozune goshulayn soygi adamyny kor etyar dogry sen on erbet taraplaryny bilmeyarsin

ay shu gyz uchin-a uytgemek

ay shu gyz uchin-a uytgemek yalnyshmyk-a diyyan. name uchin ejen-kakan uchin uytgenaok, ya bolmasa bashga bir sebapler uchin uytganok-da gyz uchin uytgeyan???!!

neyse, ichyan-a dushundim yone shu chekyanden kastynyz namay? chilimmi? eyleki hakda agzabam oturmaly dal.
name hcilim chekyan adam ayalyny uryamyshynmy?? ya ichyan adam? ya bir zat ogurlayarmy??.. oohow nirde gorlen zat ol?! kim diyyar-ay ony??
bardyr on yalysam welin baryny biragyzdan surman how...

"Chekmegi" men yokarda

"Chekmegi" men yokarda bellamde narkotigi goz onunde tutupdym. Menden bashga el_mariachinin bellanini gordum, ol chilimi goz onunde tutan yaly.
Chilim estetika uchin, ysy uchin, saglyga tasiri uchin gowy dal. Yone adama sholardan bashga uly tasiri yok. Chilimi yigrenyan, yone chilim uchin oglany barklap bilmezdim
PS yone chilim chekyan gyzy goz onune tutmazdym
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

ay korocyy oglany tanap

ay korocyy oglany tanap bolmayarlay:)
yone shu yerde kop yerinde gyzlar bay oglanlary saylayarlar diyip bellenipdir,
kabir gyzlardan sorayan name ucin beylani saylayan diyip
-Jogap: Bay oz baylygy kakasynyn baylygy bolmasa, znacit shonyn kellesi ishleyandir, nahili 1 manatdan 2 manat etmelidigini bilyar,kellesi ishlemeyan bolsa ondan nirede bayardy, sebabi durmusha cykanyndan son maddy problema kop bashga problemlerin bashlangyjy bolup bilyar, bay oglanlaram bashyny bir ish dushup ishi ugryna gitman bashlasa, bolanok diyip uzakly gun nerwicit edip gaharlaryny ayallaryndana cykaryanlaram bar, ya bolmasa ol ishi bolyanca bar bashga bir ishde islenay diyilip teklip edilse, name men indi shol halyma baryp birine woditel bolarynmy diyip ozuni ulumsa tutyanlaram bar,
indi garyp oglana cykan gyzlaryn problemi: bir calaja bir zat cagamyza alayaly diysen, kemsidilme bashlanyar, sana barisi atan oyi dal men senin kakan yaly men mlioner dal, gorman gelenok gordin menin nahili yashayshymy, onmasan hana gapy, bolyar gerek dal ol zat, barda senem onda ishlay il deninden diysen, ay name ish tapylyarmay, ish bamy diyilip oyde uzak gunlap yatyan oglanlaram bar,yone kabirlerin rysky acylyp son bayap gidyanlerem bar,
indi shu yerde tapawudy pocti yok diyen yaly, bay oglana baryp shonyndan nahili boljagyny garyp oglany baryp nahili boljagyny shonyn ucin kime cyksanam oni bolandan sony bolsun diyaymeli oydyan

aslynda gyzlar name

aslynda gyzlar name isleyandiklerini özlerem bilenok!!!

oglan saylap yatman azajygam bolsa söymegi öwrenseler boldugy
şular isleyan diyyyaler
şolar bolyaram welin ay yüregim o tarapa milt edenok
ölda ölyan bolsan!!!
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

anan aga sizem gyzdan gowy

anan aga sizem gyzdan gowy yanypsyngyz oytyyan gyzlang ustunden dushilse ichingiz yanyp durana mengzeyar:))))))))))))))

Anna, kop ylymda 1 waka'nyn

Anna, kop ylymda 1 waka'nyn doremegi, ya-da belli 1 fix'lenen
shertin yerine yetmegi uchin, "gerekli we yeterli" shertler
bolyandyr...T.e. Matematika'dan mysal bersek, 1 teorema'nyn
dogrylygyny subut etmek uchin, 1 Lemma'nyn dogry bolmagy gerek,
yone ol Lemma'nyn dogrylygy, teoreman dogrylygyna guva gechenok,
dineje gerekli 1 shert, yagny "yeterli" bolegi bosh...

Gyzlarda-da yagday edil seyle, durmus gurmagy 1 teorema diyip
alsan, onda olar sonun subudy uchin "gerekli" sertleri sanap
bilyaler sana, t.e. "akylly bolsun, eyle, beyle", yone bu zatlar
hich hachan "yeterli" kategoriany dolduryp bilmeyar, sebabi oglan shol
kriterialara 100% uysa-da, onunden bilip bolmayan sebaplere gora sulhyn
almayan adamy bolup hem chykyp bilyar, t.e. meselem: dost hokmunde govy, a
adamy hokmunde gyza uymayan bolup bilersin...

Shu yagday kop bolyan ekeni, menem das toveregimdaki adamlarda gorup
yorun, shu wagtlara has kop goryan...T.e. gyz oglany islemese, oglan
goni "Menin namam bar ? Namam erbet ?" diyip sorap baslayar...Beydip
yoreninden 1-nji bilen "Men sol gyza uyyanmy ?? Ol gyz mana uyyamy ?"
diyen soraglary sorasan govy dalmi ?? T.e. 2'nizem gyzyl yaly adam
bolup bilersiniz, yone bile bolanyzda biri-birinizi gyzyl yaly gorup
bilmeyan bolsanyz hayry name ??

Manlay daldirda diyip, durmusa dovam etmani bilmeli Anna...
Onsonam sheyle yagdaylarda mena Tupac'a hak beryan, gyzyla gaplaymaly sozler:
"If you love something, let it go. If it comes back to
you, it's yours. If it doesn't, it never was." ...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

meng pikir etyan oglan bilen

meng pikir etyan oglan bilen dushinshmek kyn diyyas belki oglanlaram gyzlar bilen dushinshmek kyn bolyardyr yone bir hili kyn
mena shu temda ozume baglydyr oydemok hich dushenemok bir hili hemme zady huiday chozyan yaly
onsanam kabir adamlar soyshup baryarlar sonra ongshuzlyk doreyar ayrylyshyarlar men pikir etyan shoyushman barsan gowymyka diyyan bellki toydan song soyygi dorrese ing guychli soygudir oytyan yone yene bir tarapy bar oglany tanamasangam bir hili yone hemmezadam birhili meng uchina ey dushenemok
shu zatlar ozunge baglymy yada ..............??????????????

Mergen sen

Mergen sen mamla
welin!!!

daşyndan seretsen dogry,yalnyş aydanok menem köp gabat gelyan sulhun almasy,söymek etc...içine girende kellan işlanokda
hany şo yokarky mysaly çözda çözüp bilsen
bölegi bolsan kyn yagday...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Birem gyz kakasyndan yada

Birem gyz kakasyndan yada herhili beyleki yagdaylardan gorkup çekinip oglan bn gepleşman -özüne oglan saylaman-yada saylap bilmen garaz....
öylerine garyndaşlyk açmaga gelyan pylanyn ogluna razylyk berilyara ana şonda sulhum alanok diymage gyzyn luxury-si diyilyami--şans diysenmi???

yoga-bolanok...sulhym alyamykaray diymage wagtam bolyan dal bolaymasa...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Beyle mysalyn bolegi dine

Beyle mysalyn bolegi dine sen bolan dalsina Anna ? :)

Men senin meselane chozgut tapyp bilerin oydemok, bu zatlar
basgasynyn akyly bilen chozulesi yok, yone 1 zady 100% bilyan,
oda yagdayi gozunde ulaltmaly daldigi, sol gyz edil dunyan in govy
gyzy bolayanda-da ona "bolmasa bolmaz" gozi bilen seredip, ozuni
biderek depresia zada sokup yormeli dal, sana garsy senin duyyan
duygylaryny duymayan hich gyzam ozuni yerden-yere urmagyna degenok,
"Bolsa govy bolar, bolmasa-da bolmajagydyrda" diyip, durmusa dovam
edibermeli, ensalla sana has mynasyp biri dushar sabyrlyja bolup
yalnys zatlary etman gezip bilsen...

:) sen men hakda köp zat

:)
sen men hakda köp zat bilyan öytyan:):):)

yokla senki dogry garşylygym zadym yoklay -- depressiya zadada giremok şu sapaklarymdaky stres bolaymasa olam ha diyman yene 2 gije yatmasam geçerlay ...
gözünde ulaltmala dal onyn dogry

mena şat:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Quote: sen men hakda köp

Quote:

sen men hakda köp zat bilyan öytyan :)

Ay yok, oturyp sen hakda info beryan adam yok mana, yone men umumy
yagdaylar uchin yazdym, sen ozune yakin goren bolup bilersin, sebabi
bu yagdaya dushyan sheyle bir kan welin, aydar goyar yaly dal :))

hah diyde goyay--aytyanlan

hah diyde goyay--aytyanlan birhili mana juda yakyn geldi...
yazyp alayyn bularam:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ay bilmedimda.. durmuşda

ay bilmedimda.. durmuşda pulsyzlyk gunleri hem bolya pully hem normalnıy hem.. ayal oglanyn pulyna seretmeli dalmika diyyan.. oglan hem maşgalasynyn pulsyz aç oturmagyna dözüp bilmez..işlejek bolar,,yöne name synag dunyasi diyilyani.. şeyle yagdayda ona goldaw berjek onun in yakyn adamy..yagny ayaly bolmaly..

a bizde ayallar kop halatda nahili?
joralarynyn gonşularynyn yanynda dine öz adamsynyn, adamsynyn eje-kakasynyn garyndaşlarynyn ayıbını aydyalar.. :((
hemmesi dal, yone menin gorenlerimin kopusi şeyle..gyz durmuşa çykyp barya, çala birzat bolsa ejesine gelip aydyp berya:((

Musulmançylykda käbir

Musulmançylykda käbir mezheplerde oglanyň baýlygynyň azyndan gyzyň baýlygy bilen deň bolmagy maslahat berilýä, gowusy "oglan has gurplyrak bolsa" diýilýär.
We menem seň ýokardaky aýdanlaryňa bir tarapdan goşulýan.
Ýöne:
1. Türkmenistanda baý ýaş oglanlaryň näçerägi şol baýlygy özi gazanandyr? Köp bölegi kakalarynyň baýlygy...
2. Ýokardaky käbir ýazan gürrüňleriň ýürek bulanjy adamlaryň edýän gürrüňleri. Samsyk bir zat alynmalymyş, oň üstünde dawa we

Quote:

sana barisi atan oyi dal men senin kakan yaly men mlioner dal, gorman gelenok gordin menin nahili yashayshymy, onmasan hana gapy

ýaly biderek gürrüňler. Eger alynmaly zat beýle wajyp däl bolsa, onda şol gürrüňe degenok. Onsoňam gyzam oglana düşünmeli, oglanam gyza. Menä näme şeýle gürrüňe mejbur etjegine düşünip bilemok... Şol gürrüňi edýän oglanam gaty ýalňyşýa, şony etdirýän gyzam...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

gulagyna pidiklap gormeli.

gulagyna pidiklap gormeli. gyzarmasa hakyky boldugy.

men pikirimce bolsa ilki

men pikirimce bolsa ilki bilen yer agdartmaly. Ondan son ot yygdyrmaly.. mallara suw berdirmeli.. taze jay saldyrmaly.. gum daşadyp myjjyny çykarmaly.. kerpiç guydurmaly.. 100 000 sany.. ona da çydasa onda şol oglandan başga mynasyp erkek yok gyzlar üçin.. şolary söygüleri üçin edip bilyan bolsa gürrün yok.. son şaherde yaşasalar yaşabersinler... dal..

----------------------------------------------------
Başa iş düşende hasratam gerek!
Yöne olam gerek öz çeni bilen!
Öz ilin hasratyn çekenin daldir,
Öz derdine aglap geçenin bilen!

mylayym, talyplarda shu

mylayym, talyplarda shu gyz-oglan-soygi ucburclygyndan yadapdym,,,shon uchin sho vyrazjeniyany berdim...

Chilim chekyan, arak ichyan oglnlaryn hemmesinin gutaran oglan daldigi barda onem "talyplarda" birnache gezek nygtapdym. hat-da kabir tanysh gyzlarymyn yoldashlarynyn "ichyan" oglan bolmagyny isleyandiklerini aydypdym. name uchin?! in azyndan ichgili adam "romantik" bolyar. ichip goren oglanlardan sorayyn. dilin "duwuni" cozulyandir icheninden son. ors gardashlar aydyar-a "che u pyanogo na yazyke, to u trezvogo na ume" diyip. Yagdaya shu tarapdan bir seredip gorun.

Quote eden sozin ters,

Quote eden sozin ters, "что у трезвого на уме, то у пьяного на языке" bolmaly...

Bugun romantik boljak bolup ichyan, ertir ayalynyn problemalaryny dinlemezlik
uchin hem icher, durmusyn yukuni belli 1 wagtlyk ustunden atyan yaly duymak uchin
hem icher, yone problemalaryn uysup gitmeginden, durmusyn yukleyan yukunin haaas agyrlasmagyndan bashga zat gazanmaz...Onsonam, keypi govy wagty ichip, soygi sozlerini
"pylchap" yoren, erte-birgun gahary gelen wagty yene ichip, bu gezek ayany pylchap
biler, ayalyny pylchamasa-da, shona yaramajak 1000 zady pylchap biler...
Bularyn hemmesini goz onunde tutsak, onda ichip romantik bolmagyn bahasy beter gymmat dusenokmy ??....

P.S. Menin kakamam ichyadi, oye gelende-de yeke gezek bize gygyrany yadymda dal ichgili
bolany sebapli, ejem bilenem ursanyny gormedim, yone sonda-da ejemin gozlerindaki gaygy yadyma dusse, "aragy gotersede, bize balam-gochum diyse-de, ichman onsady kashka" diydiryar, onun bizi govy goryanini owalam bilyadik, yone diline almagy uchin arak ichmegi, ony govy goryan adamlar uchin bayrak dalde, jeza yaly 1 zat...Bular dine dunyevi sebapler, ichyanligi sebapli anyrda gorjekleri uchin nache gynanyandygymy ha aydybam oturjak dal.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

SIZ nahili adam

SIZ nahili adam ????????????????????
ichgi diyyilyan zat ing erbet zat hemme zadyn bashlangyjy shu zat haram zat siz nahili pikir etyangiz hich zat dal yanak
bagyshlan eger ote gechen bolsam yone siz bir hili adam

:D

"lovit haha" boldum shumatjyk:)

namesi erbeday şonsuz onup

namesi erbeday şonsuz onup bilemzok biza:P:P:P:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

arada sheyle yagday boldy,

arada sheyle yagday boldy, men ish boyunca bir edara gitmeli boldum, i ol yerde-de sheyle kici jigisi bizin bilen bir mekdepde okan, ozem bizden biraz anyrrajyk da owal yashan, oglan oylenen 2-3 sany ayaly hem bolmagy mumkin, indi ol yerde: edara birinin yanyna ocyr bolup durmaly, ay tanyshda indi
- senem barde ishleyanmi
-yok menem ish boyunca geldim
- ha nirede ishleyan onda, howa barik ishin dushsede sheylede kan garashmaly, doganyndagy gowymy?
- ay howa ol yerde ishleyan, eyle beyle, ozumem gaharly yanymda samyrap otyranna, bashga biri bilen gurlesheyin diysemem ol gyzlary tanamok
- ha telefonyn yokmy senin
- yok telefonym, name etjekga menin telefonym diyip ichimdenem sogyan,
indi shu yerde mena ona kak by tanyshymyz diyip (doganymam tanayar) salam berse salamyny alyp, juda bolshundan beter godek jogap bermejek gurleshyan men nireden bileyin onyn kellesinde haysy yel owusyyani, shunyn yaly yagdayda nahili bashdan bilip bolyar nahili oglandygyny, telefonym namesine gerek boldyka shol oglanyn,
eger bashdan sen godek jogap berip bashlasan belki ol yoneje jigisi yaly garap, hal ahwal soramagam ahmal. ya bolmasa gorguljik ozuni kimdir oydyar men lak atyarmyka diyip pikir edyar diyer oda, mena yoneje komek gerek bolsa diyip soradym diyse
ay tanap bolanokda yene bir sapar

sona abka ya men bulaşdym

sona abka ya men bulaşdym yada sen bulaşdyrdyn öytyan:)
name belki telin bardmy satjakmy diymek islandir derrew erbedem pikir etme how
kawagt gyzlaram oglanlardan sorayara
-telin bamy?pylan gün şu H-W üçin çykmaly sanada habar bereyin men yolbaşçy...
-hawa...ine 05.....

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Bile ýaşamak barada

Günbatar medeniýetde bile ýaşap tanamak bar, ony ýokarda Selbişka aýdypdyr. ÝÖNE... ýöne bir zat bar, olarda her kimiň erki özünde bolsa-da, söýgi-möýgi bilen söýüşip, belli bir wagt bile ýaşaşyp toý etselerem netijesi biziňkiçe bolanok. Ýagny olaryň 50% golaýy ýene aýrylyşýa, köpüsi 3-4 gezek toý edýäler.
Ine olar türkmenleriň ene-atalarynyň gyz/oglan tapyp berşini geň görerler, özleri islemezler, söýgi-möýgiden gürrüň ederler. Adamy tanamalydygyny aýdarlar, belli bir wagt bile ýaşamalydygyny aýdarlar. A ýöne netijelere seretseň... gadymy türkmenler şol ejeleriniň tapyp bereni bilen ýaşaberipdirler ömür-boýy. Amerikanlar bolsa, 2-3 ýyl bile ýaşabam, samsyk bahana bilen ony taşlap oňa, muny taşlap muňa...
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

ol türklerdede esasanam

ol türklerdede esasanam uni-de okayanlarda kan
1-2 yyl bile gezyaleer eyla beyla bile yaşayalar son başga biri bn göüp
-ey way janam diyyanin üytgapdirlay--hany beyleki nirde name boldy?
-uyuşmadık abi---diyip heziillik etyaler öytyan

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ay

ay yok tersine men biraz bulashyryp yazaydym oydyan dushundirip bilmedim shol yagdayy:( indi shu yerde men shol adamyn name ucin menden telefon sorrany hic dushunip bilemok, eger doganym bilen habarlashasy gelse oye gelip gidaymeli, a bashga-de men onyn bilen telefonda gurleshesim gelenok, i gurleshere-de zadam yok,
men bilip bilmedim name ucin telefon sorrany? ay borlay biderekley ol gurun kelle agyrdanyna degenok

Gaýgy etme! Bermänsiň,

Gaýgy etme! Bermänsiň, imho, dogry edipsiň!

-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Bagyslan weli sizin onde

Bagyslan weli sizin onde name yazanynyzy okamdymam .yone su anketa gulkunc bolason doldurasym geldi .:)
türkmenistanyn toylar baradaky ministrligi
20xy-20ab öylendiriş we çykaryş(satyş) yyly
_______________yn hususy anketasy

- - - - - - - - - - - - -

1. Ejesi - Kakasy barmy ? tapawut edenok
2. Yokary okuw jayyny gutaranmy? Elbetde
3. Maşyny barmy ? Bolmasada bolyar ,barybir benzin gymmatlady
4. Maşklary yerine yetiryarmi ? Hawa ,bolmasa bolmaza .
5. Ön öylenenmi ? Yok
6. Doganlaryndan ayrylşan barmy ? Men nabileyyin
7. Mamaş pahan bile yaşayarlarmy ? Mana name, men barybir onyn ogly bilen yasamaly
8. Türk mekdep uçurymymy?Belkide
Yone bu oglanlar babatda yazdym:)