Ýaş oglan - garry zenan we ýaşuly-ýaş gyz barada

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Daşary ýurtda bolanlar bir zada üns berendirler. Ýok, bir zada däl, köp zada, olaryň köp aýratynlyklaryna üns berendirler. Ýok... olaryň däl, BIZIŇ köp aýratynlyklarymyza üns berendirler.
Gepiň tümmegi, soň kelläme gelen pikir şu. Käbir ýurtlarda ýaş tapawudy 20-30 bolan "söýüşýänler" we är-aýallar bar. Öňler diňe kinolarda görýän bolsam, indi görüp "haýran galaýmaly" diýip içimi gepledýän. Siziň pikiriňizçe şeýle aragatnaşykda garmoniýa barmy?
Bilýän, "söýgi-möýgi" diýersiňiz. Asyl hemmelerem şuny aýdýa-da. Ýöne ýagdaýa obýektiw seretseň, biri garrap mürräp galanda, beýlekisiniň gany gyzgyn bolup bilýä. Ýa-da biri çüýräp, gurçuklara şam bolanda, beýlekisi entägem ýaş bolup bilýä.
Siz şeýle aragatnaşyklara nähili seredýäňiz?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Yok, wobshe "soygi-moygi"

Yok, wobshe "soygi-moygi" dal bu, esasy mesele, ayallaryn erkege "pully gapjyk" hokmunde seretmesi (dashary yurtlar barada diyyan, turkmen gyzlary barada dal ;)))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "turkmen gyzlary diysem cozarlar diydinmi:)"

Hmmm... bolýa gel seň

Hmmm... bolýa gel seň pikiriň şol. Onda tersi, orta ýaşly zenan bilen ýaş oglan aragatnaşygyna näme diýjek?! :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Shu wagt sapak bar, gitmeli

Shu wagt sapak bar, gitmeli boldum :)), gelip jogap bererin-da, ona cenli bahana bilen pikirleneyin :))

Bu yagdayda-da ayal bay

Bu yagdayda-da ayal bay bolyar..:)

Hmmm... a

Hmmm... a söýgi?
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Wah su wagt garsymda

Wah su wagt garsymda bolsadyn bir zat bilen edil manlayyndan indirerdim .Side wyzdana yog ey .Azajyk diyyan zatlarynyz hakynda oylanyn .Ozunizde jigi zat yokmy .:(

biderek gyzma, selmonelk,

biderek gyzma, selmonelk, illerde bar derejede bizde-de bar wyjdan...
Name yokarda diyyanlerim yalnyshmy? Turkiyanin yagdayyny bilemok, yone o tayam sholardan kan idilidir oydemok, yone gunbatar yurtlarynda hemem osen gundogar yurtlarynda yagday sheyle, onun menin wyjdanym bilen hic hili dahyly yok...
Mende jigi bar ya-da yok, barde hic hili dahylly yeri yok...

hmm

borlay senem gowne alma , maya ony yalnyshyp yazandyr, bolsady temadyr oydendir

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "haha, "bolsady temadyr oydendir" :))))"

Bolyar men birazajyk

Bolyar men birazajyk gyzmalyk edipdirin ,emma men beyleki yurtlary bilemok.Men tm bilyan .Sonun ucin yazdym ,emma jigi yalnyslyk boldy .Gaty ote gecdim .Bagysla :(

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Bor-lay, bolan bir uly zat yok-how :)))"

dash etsin, gen galmaly dal

dash etsin, gen galmaly dal sho zatlara...
nahili aralarynda soygi bolyar shona dushunemok...

men bir programma seretdim

men bir programma seretdim sondan 80 yashly garyjylar oylenyaler, shonda diyyaler sizin bu yashdan son oylenmek namanize gerek diyseler , olar biz indi garrylar agtyk cowluklar , herisi oz ishleri bilen bashagay irden turup birine cay demlap bermeklik biri hakynda alada etmeklik ya bolmasa bir yerik gitjek bolsan yashlar yzyna salanoklar oz yashdashyn bilen gitsen gyzykly bolar, dineje shonun ucin durmush gurduk diyyaler

toba dashary yurtlaryng

toba dashary yurtlaryng garysy soyushayn bolsa bize onda dowurden yza galyas :)))))))))))))

Düşünmedim. Çynym bilen.

Düşünmedim.
Çynym bilen. Gaty kyn düşünmek. Sen garradyňmy?
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

men diyjek bolyanym otayy

men diyjek bolyanym otayy bir hili garylary soyshup yor bizing turkmenistanymyzda yashlarymyzyng soyushmeyani bar diyjek bolyan

Wah wah... sen yza galma

Wah wah... sen yza galma Selbish :D

-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

=))

=)) hahaha...

barde-de bardyr, beyle uly

barde-de bardyr, beyle uly yashly erkek adamlar yash gyzlara oylenyarleri..turkmenlerin ichinde henize chenli eshidemok hudaya shukur..

Ýo men biziň goňşymyzyň

Ýo men biziň goňşymyzyň aýaly ýogalandan soň bir gelne öýlenenini bilýän. Ýöne ýaş tapawudy edil 20 däldi. Onsoňam, ikisiniňem sebäpleri bardy, uly sebäpleri.
"Bitdiki dänna", "söýýändä" ýaly sebäpler bilen şeýle aragatnaşyga giren türkmenleri ýada salyp bilemok
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Hawa onun yaly sebapli

Hawa onun yaly sebapli bolsa, hemem il goldasa mumkin..yone goz gortele ayalyny tashlap yash biri bilen bolmaklary barada aydyan..

mena

mena ozunden 20 yash kica oyleneni eshitdim:) yone 4-ji ayaly bolup barypdyr

Aghata Cristie 2.gezek

Aghata Cristie 2.gezek çykan adamsy özünden 24 yaş kiçi
sorayalar name üçin diyip welin
garran mahalym elimi tutjak biri gerek diyipdir
tr-dede bar uni-de okayanlar mysal üçin okuwy gutaryança dul-bay ayallar bn bile yaşayalar-sonuny bilemok name bolyar zynyandyrda...

özünden yaş gyzlary alyan bay adamlara kan esasanam tr-de orslara-maldavyankalara hyrydar sanardan kan...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hatice men begenyan shon

hatice men begenyan shon yany dap yokdygyna

Rumyniya gelensonlar Turk

Rumyniya gelensonlar Turk ayallaryny tashlap, ozlerinden nache yash kichi, pula gyzyan rumyn "gyzlara" oylenen/gezyan kop turk tanayan...Biri dagy bilen juma namazynda tanyshdyk entak dil owrenip yoren wagtlarymyz(Ol shaherin mesjidem yokdy, 1 biznesmenin ish yerinde okalyardy), onson yanky adam bizi oz ish yerine alyp gaytdy chay icheli diyip, baramyzda-da gurrunin ortasynda "Meninem 2 sanyja gyzym bar, dini kurs'lara zada iberyan" diyip baslady welin, ichera 1 yashyrak "gyz" girdi, rumyncha birzatlar diydide chykdy(o wagt entak dusunemzokdyk rumyncha)...Menem gyzymyka oytdumda, entak sorap yetishmankam yanky "Buda ayalym, gyzlarym ejeleri bilen TR'de, palancha yil on ayrilishdim" diyaydi...Koke bilen ichen chayim yzyna gelyaday tas, Oooghhhhh'lay :((((

bah toba toba...!!! ay shu

bah toba toba...!!!
ay shu kabirlerinden her zat chykjagow

Seniñ köke bilen icen

Seniñ köke bilen icen cayyñ gowy gidip durdymy ýogsa ? :))

Koke menin ichime hich

Koke menin ichime hich hachanam "gowy" gidenok, yone
chay ichmegi govy goryan, limonlyja gara chay kop ichyan :)
Yone hodur etseler, azam bolsa iymeli bolyanda ayip bolmasyn diyip...

Wiy, hytayyn shular yalak

Wiy, hytayyn shular yalak reklamasy bar, ozuniz nahili dushunseniz dushuniberin: :))
Koreyada ondurilyan kosmetikan (yuz krem, kraska anry-bari) reklamasy, bir orta yashly (35 towerek) ayal "indi men kan owadan dal, adamymyn kan unsuni cekemok" diyip sholardan ulanyp, "owadanlashyp" gidya :)), onson arinin ish yerine gelya (bashlyk arem :), kabinetine girya, arinin dyzynda sekretarshasy otyr, ayaly gelenden turya ol, arem turup, ayalyny goltugyndan tutup, bileje gapydan cykyalar, ayalam begenip barya :))...
o sekretarshanyn arinin dyzynda oturmagy hic zat anladyan daldir-da :)))

bah toba diyip

bah toba diyip gechibermelow. gen galamookkk!!!

Iki ynsan nika bilen bir birleshenden sonra...

Iki ynsan nika bilen bir birleshenden sonra bular isle islendik yashda bolsalar hem aralarinda nahili soygi bolup bilyarka diymek bize gelishmezmikan diyyan. Yagni muni eleshdirmek bize dushmandir. Elbetde her kim bir sebap bilen chatinca bolyar.... Bize in onat nusga Pygamberimiz Hz. Ashe bilen oylenende, Ashanin yashi in azyndan 20-30 toweregi bardy. Elbetde bu gun Muhammet ymmatynda kada kanunlar esasan hem ayallara degishli kada kanunlar Hz. Ashe sayasynda bize geldi.

Bashga tarapdan bakanda bolsa biz Turkmenlerde dine nikasyz yagdayda yashy uli birinin yaz zenanlara gayri goz bilen seredende bu eleshdirilyar. Hatta Garry Oynasa Gay turar hem diyyarler. Elbetde bu dogry daldigini bilyaris.

Bir tanishimiz bardy yasi elliden den sonra ayali aradan chykdy welin birnache yil sonra oylenmage karar berdi. Elbetde ogul gyzlari biz sana eye chykaris diyyardiler. Shondada ol oylenmek kararindady. Oz den hatarli biri nesip etmedi emma ozinden yigirmi yash dagi kichi bir-iki chagali bir dul gelin bardi muna oylenmek islande ortalikda goh turdy. Ogul gyzlari biz eye chykaris oz dademize diyiship. Emma bash-on yil sonra ol adam paralich bolup, galmaga yagdayi galman yatan wagty shol diyen zatlarina ogul gyzlari pushman boldular. Elbetde yarawsyz bir adamin dushegini chalishmak erbet zat dal yone nika dushyan biri bunin etse has hem onat bolardi diyyardiler.

Bu dunyanin her halaty barmykan diyyan, elbetde gen galmali dal, yone yer hili yagdaylar bar.

Slava, yokarda aydanlaryna

Slava, yokarda aydanlaryna soz yok...
Yone gurrun hazirki dowur, ozem dashary yurtlardaky (gunbatar yurtlar, osen gundogar Aziya yurtlary diyayeyin) sheyle wakalara gelende, soygi bardygyny, hakyky soyyandiklerini aytmak gaty kyn bolaymasa...

daşary yurt diyyaniz welin

daşary yurt diyyaniz welin tm.de hem şeyle yagday kan..

mysal:

bir oglan 23 yaşynda ve 34 yaşly ayal bilen oylenya.. ayalyn ön yaş wagty halaşan bir adamyndan binika 6 yaşlyja ogly bar.. oglyny ejesinin oyunde goyyar ve aşgabada işlemage gelya.. iş tapya we işleya.. 23 yaşynda, öylenmedik (hatda halaşyany hem yok) bir oglan bilen tanyşya.. ayal öz durmuşy barada şol oglana gurrun berya.. oglanyn yuregi awaya ve bular dost bolya.. birbirini has gowy tanayalar.. oglan bir gun ol ayalyn elinden tutyada öz özüne getirya ve eje-kakasyna şona oylenjekdigini aydya.. kakasy gaharlanya (ol oglan öyün yeke ogly) ve rugsat bermejekdigini aydya..mumkin dal diyya.. yone peydasyz.. oglan şonsyz yaşap bilmerin diyya we şol ayal bilen gidya.. ejesini-kakasyny, öyüni taşlap gidya..

we beyle waka tm.de az bolanok.. menin öz tanyşlarymdan/gonşylarymdan 4-5 oglanyn başyna gelen waka.. yone biri 1-2 aydan son öyüne dolanyp geldi, yene biri 3-4 ay.. yokarda yazayn wakanyn "gahrymany" bolsa 7 aydan öyüne dolanyp geldi..

edil shu wakadaky

edil shu wakadaky "gahryman" yaly birini menem tanayan. bile okapdyk, dostlary toyuna hem barmady..yone garry yashyndaky adam yash gyzy alyanyny eshidemok barde..yok diyemok, bardyr natjek bu dowur gen gorlenok hich zat. yone, abray, namys, turkmenchilik yitende gynandyryar.

Aý edil 11 ýaş beýle uly

Aý edil 11 ýaş beýle uly tapawudam ýok.
Ýöne bizde ekonomiki garaşsyzlyk ýok ýaşlarda, şoň üçin edenini edip bilenoklar, ýogsa bizde-de köp bolardy beýle ýagdaýlar
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

onun yaly oglanlara bir

onun yaly oglanlara bir tarapdan LOH diysenem boljak, yone dash etsin

son ol oglan şu tomus

son ol oglan şu tomus gidenimde gurleşenimde aydan zady meni gen galdyrdy:

"aslynda soygi mi biljekdal.. ol ayal gowy dal yollardan pul gazanjak bolup kosenyadi.. men ona oylensem hem abrayını saklaryn, hem çagasy 1.nji klasa gitmeli, ona familiyamy bererin, hem çagasyny hem özüni saklaryn diyip pikir etdim"

Garaz "Samsyk ekenim, bir

Garaz "Samsyk ekenim, bir kunti dilli heleyin çennegine dusdum" diymesinda...Sheyle heleylerden huday saklasyn, gonsy mowzuk'da-da yazypdym yashlaryn naivniliginden, yureklerinin yukaraklygyndan peydalanyp, olaryn kelleleri dury wagtlary omur etmejek zatlaryny etdiryalerda...Dine heleylerden dal, seylerak erkeklerdenem gyzlary Alla gorasyn...

Hawa, sheyle yash oglanlary

Hawa, sheyle yash oglanlary kelle gochgunlikde ozem puluna gyzygyp derrew oz chennegine alyalar..Allajanyñ ozi gorasyn. yash bolanda name, ozuni kontrol edip bilmeyan bolsalar, we shon yalylara dushmazlyk uchin gowysy, olaryn baryan yerinden gacharak durmaly…mysal, uchin bar’da tanyshypdyrlar diyeli. Näçe köp erbet zadam ya meslikden ya-da ishsizlikden bashlanyar.

Dusuneniniz ucin sag bolun!

Dusuneniniz ucin sag bolun!

türkiyede yanyrak 50

türkiyede yanyrak 50 töwrek yaşly belli türk aydymçy germofrodit Bülent Ersoy bn 24 yaşly Armagan diyip bir oglan öylendi. Sonra hem ayrylyşdylar. :D
sebabi, oglan başga bir yaşy gyz bn gezyan eken.
_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!