Başlyk kim ýa-da başlyk bilen aragatnaşyk barada

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Men şu gün ýene başlyk bilen gapyşdym, ýa-da ol gapdy, menem gapyldym :D
Aslynda käwagt özüňe siňdirmek kyn bolýa başlygyň aýdýan geplerini, edil şol wagt bir ýerlere ugradaýasym gelýä, azyndan dilde. Ýöne daş töweregime seredýän... hytaýlar lal, başlygyň guly ýaly, amerikanlar lal, başlygyň guly ýaly, "he's the boss" diýen pikir bar her kimde. Mende ýok.
Men adalatly kritikany kabul edýän, näme diýse diňlejek BOLÝAN, GAÝRAT edýän. Ýöne ol özüçe pikir edýändir "bu maňa kän üns berenok" diýip. Ýöne öňünde baş egemok, moral tarapdanam däl. Olam duýulýandyr. Beýlekiler "ol näme diýer, ol eý diýer" bilen ylgaşyp ýörler...
Men asyl menlik bilen uly problemalar geçirýän. Ýöne ýaltalyk sebäpli başlaýa şu kritika. BIr işi wagtynda gutaryp bilmeseň depäňi alyp dur tankytlap.
Pikir edýän. Başlyk bilen oňuşyp, ýa göwnüni aljak bolmak karýeraň üçin elmydama gowy. Ýöne men başaramok. Gowumy ýa erbetmi bilemogam. Görübereris...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Başlyga padhalym

Başlyga padhalym bolýanlary halamok. Ýöne özümçe göz öňüme getirýän. Problema şu gezeklerä ondan köp mende ýaly, sebäbi ýalňyşan men we özüm oň ýerinde bolsam belki gaharlanardym.
Emma beýleki tarapdanam... ol professora çydaýan az adam bar. Mazohist bolaýmasaň, çydamak kyn :) Men her gezek gaty ýakyn gelýän
-Bolýa, menä seň grupbaňdan gitjek! Biz oňuşmarys hiç haçanam
diýäýesim gelýä. Ýöne beýle edip gaçyp ýörseňem, aňsatdan aňsady, hezilden hezili, keýpliden keýplini gözleseň näme öwrenersiň?! Özüm ýaly ýalta professora duşsam, biri-birimize taý bolarys entärisdä... :D
Onsoňam her wagt başlygyňy taşlap başga birini tapmak aňsat düşmez, oňuşmaly bolar. Şoň üçin dişimi gysyp gezip ýörün.
Belki olam özüçe şeýle pikir edýändir. "Muny kowsam ýerine kimi taparyn, ýoga adamam" diýip.
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

ay mena shu bashlyklara

ay mena shu bashlyklara telpek goyyan, bashlyk bolan ozin bolmaly dal, adamlaryn hic hili dilini tapyp bolanok, bashlyk yuwashja bolsa hic kim sylanok, betje bolsada her kim sogup gezyar, shonun ucin kyn ish bashlyk bolmaklyk,

Aslynda şoň üçin ony

Aslynda şoň üçin ony ýamanlamok. Elbetde, başlyk bolmagam kyn, başlygyň golynda bolmagam.
Iň ýeňili çopan bolmak öýdýän. :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

milka, kabir bashlyklar

milka, kabir bashlyklar ozlerini bashlyk yaly hasap etmeyanler hem bolyar. mysal uchin hemme ishgarleri den derejede tutup, olar bilen degishmeli yerde kem galman, seryozny yerde seryozny bolmakda... ay garaz edil bir ishgar yalyda ana sholara hem sylag uly bolyar.

offtopic: Feya, "milka"

offtopic:
Feya, "milka" diyyan welin, turkmencede (gepleyishde bolaymasa dine) ulanylyan "mylka" kellame gelyar-ay :)))

natdinizay muny, bah Islamyn

natdinizay muny, bah Islamyn aydyshy yaly "ennere edaydinizaa" :)

Milka - Mylayym sozunin gysgaldyp alnyshy, name uchin diyanimem on Mergenin soragynda jogapladym!

Milkaaa, seret sana Guych mylka diyyar :D hahaha

Mana-da gysgaldyp, "Guyjik"

Mana-da gysgaldyp, "Guyjik" diymesen bolya-la :))), bir dayym shey diyya mana hazirem :))

Güýjik-->Güýjük-->Güjü

Güýjik-->Güýjük-->Güjük bolup barýalahow. Aýt daýyň bir beý diýmesin! :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Haha, dayymam sho bolup

Haha, dayymam sho bolup baryany ucin, degship diyyadi-da kicikam, yone ulalansonam uytgeman galdy :))
Ay, Feya, beter gysgaldasyn gelse, Gujji (GUCCI :) diyaysen-ay :)), name-de bolsa adym :)))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Aý göwniň sogan islänok görýän welin Guççi :D Haha"

bor "Guyjik" diymerin,

bor "Guyjik" diymerin, "Hajyshka" diyayerin bomy? :)

Ol näme,

Ol näme, Hajymy?
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Bayat-Hajy.. niginem roly

Bayat-Hajy.. niginem roly bara :)

tema dolanyaasssss!!! hany

tema dolanyaasssss!!!

hany bashga, bashlyklar barada kim name aytjak???

Durhow, bir flud edip tema

Durhow, bir flud edip tema açýan, içinem flud bilen doldurýan. Bu döwür moderler gutaryp bir özüm galaýdym öýdýän. Menem fludlara ýoly açýan! :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

bah hayran galaymaly, kimden

bah hayran galaymaly, kimden eshdyanay bu sozleriii
hezil bolaydy haha :)

Ýadyma düşýä saňa flud

Ýadyma düşýä saňa flud etme diýemsoň 1-2 gün keýpsiz gezipdiň bärdäkileri oda tutup :D
Näme diýsene, diňe men moder online, şoň üçin basyber!
Fludam bolmasa, bu temalar tozap boş ýatyr :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

haha shola yadymdan chykanok

haha shola yadymdan chykanok menem...

=) Wah şondan başga

=)
Wah şondan başga oglanlar ejir çekipdi. Sen olary oda tutupdyň. Hatda gaharyň gelip bärini boýkot edibem ýördüň öýdýän talyplara gidip.
Hawa... näme, talyplarda men ýaly ajdarha ýokdurda :)
Aý asyl degenoklaý şu ýerdäki uruşlaryň köpüsi. Ýöne ýaş adamlaryň gany gyzyp durda, nätjek :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Quote: ay garaz edil bir

Quote:

ay garaz edil bir ishgar yalyda ana sholara hem sylag uly bolyar.

sylalanok how sonabaka wapshe depesine cykaslary gelyar, bashlykdyr oydenoklar ona diyjeklerini diyyaler, onsonam bashlyk diyyan adam suwjyk bolmasa gowy goryan seryoznyy bolsa birazrajyk, yone ol diyyanine goshulyan hemmesini den derejede gormeli,
onsonam men kawagt shuna birhili oylanyan, eger sen bashlyk boljak bolsan onda sen oz tanayan adamyny ishe alsyn gelyar, sebabi tanamayan adamyn nahili adamdygyny bilenok, onson beyle edilsede sen oz tanayanlaryny ishe cekyan yaly bolup gorunyar garaz dushuniksin menina hic bashlyk bolasym gelenok:)

MEni başlyk edäýiň

MEni başlyk edäýiň üýşüp :D
Men başlyk bolsam armanym ýok :)
PS Degişýänlaý, menä bir derwiş filosof :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

ha ha

wayyyy menin gunume bolar:) icini supuryan hem edip almarsyn ishe meni, her sapar aylyk paylanda-da uly minet bilen bolar:)

Minnet etseler halamok,

Minnet etseler halamok, özem minnet etmejek bolýan.
Minnet edesim ýokla.
Gaýgy etme, et meni başlyk! :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

flud etmeli bolsa menem kem

flud etmeli bolsa menem kem galmayynla:) bir gunun icinda nacenji blogyn how Bayram, dawleniya dem alysh gowydyraaaaaaa

Ahow sahypa "sapsim" durda.

Ahow sahypa "sapsim" durda. Menä işli diýip diňe gijelerine we irdenlerine girýän welin, duraýdy.
Özüm şol öňki günleri ýada salyp bärini täzeden täze temalar bilen dolduraýynmy?
Özem bir hili bir bölek adamlara ýüzlenýän, jan ýakgynç temalar bilen? :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

ay

Bayram wrote:

Özem bir hili bir bölek adamlara ýüzlenýän, jan ýakgynç temalar bilen? :D

way ol bir bolek adamlar kimka, bilip bolmazmyka bashlyk

Edil şu wagt kellede tema

Edil şu wagt kellede tema ýok, ýöne men şu sahypa ilki dörän günleri türkmençilik barada temalary kän açýadym. Şoňa laýyklykda gyzlara-da ýüzlendim, Türkiýede okaýanlara-da, türkmençe ýazyp ýa gepläp bilmeýänlere-de we ýene ýenelere-de.
Ýöne beýle populist temalardan soň el çekdim. Özüm bir oňly adam dällaý köpçülige ýüzlener ýaly, köpçüligi ýola salmak maňa galmandyr diýdim özüme. Üstesine, men özümi ýola salmaly! :)
PS Sen gaýgy etme, sen "ters" temalary göz öňüňe getirdiň
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

yoklay, beterem seryozny

yoklay, beterem seryozny bolsa bolanok. aytyana hemme zady oz yerinde bolsa depesine hem chykarasy yok.

Şona dogry aýdýaň.

Şona dogry aýdýaň. Başlyk psiholog we politik bolmalylaý.
Ýöne käbirleri kän başaranok.
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

gol barada sorag :)

Bayram aga, yandym sozi bilen Uzumguli yalnyshyp ko yazdynyzmy ya aydymda sheyle kop aytyarmyy?

Originaly şeýle jigim,

Originaly şeýle jigim, aýdymda köp aýdýara :D
Meniň halan aýdymym soňky döwür :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Uzumguli tapmaly bolarda

Uzumguli tapmaly bolarda onda sana Bayram :)

Muny beýleki temada

Muny beýleki temada ýazmaly ekenik :D
Bolsady beýleki temada ekýäs =)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

başlyk bolsan hemme

başlyk bolsan
hemme işgarler sana sögyalay
senem suwjuk bolmaly yerinde suwaryp-seryozny bolmaly yerindede bolmalyda...üytgap durmaly bolyan...

bizin başlyk mysal üçin her adama birhili
kawagt-köplenç diysenem boljak it yaly kaaawagtam syrtaryp oturandyr
...
men in kiçi bolanymdan
sen yaşajyk poka sen dünyani görmeli zat diyip hiltona massaja akitjek bolyar mysal üçin..
menem yok how men mola how bolamok ors gyzlara zat diyip-okamaly diyip her 5.gün zordan sypyan...ol pikir etyar 22 yaşynda isleyandir ol diyip...şona görade bolyada
bir seretsenem namaz okap yör ...birindede içip
ay yyrtyk diyyan mena ona:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

başlyk bolmak ansat dal..

başlyk bolmak ansat dal.. kawagt bilman ayrymçylyk edyan.. haysy da birini özüne has yakyn goryan, başga birini birhili goryan.. ay garaz hemmesini den tutmak kynyrak..

yone in bolmalysy başlyk empati gurmany başarmaly..

bizin başlyk -başlyk

bizin başlyk
-başlyk boljak bolsan yerinde i...bolmaly yerinde m...bolmaly diydi...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr