şagyzy-payhasly ayazbaba,ak atly şazada we başgalar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gadym gadym eyyamda,
Uzak uzak diyarda,
Sinekler garakçy,
Çybynlar orakçy,
Sygyrlar gezyaka,
Öküzler guzlayaka,

Yaşanmyş,yedi depan arkasynda,
Şaglap akyan bir deryanyn boyunda,
Şadyyan,mylayym,mahriban,enayy,
Ekabyr,düşbüje,arzuwçyl bir şagyzy,
Oyanarmyş günün ilkinji söhlesinde,
Salam berermiş jandarlan ahlisine.

Salam gün-salam gözel gyz,
Salam guşlar-salam pakize,
Salam güller-salam şadyyan,
Salam asman-salam mahriban,
Salam derya-salam gelmişek,
Salam eşek-salam köşek..

Aydym aydarmyş şagyzy,
İrdenden agşama çenli,
‘Men nahili oynayan,
men nahili tans etyan,
saçym şeyle owadan,
gözlerim güyçli dowadan’

‘Ayt bakaly garry syçan?
İn owadan kim eken,
Wah sen keyigim sen,
Sen ayt indi çypar tilki,
İn akylly sensin belki,
Yok şagyzy sensin ilki’

Şeyde şeyde gün aylanyar,
Ahyr tomsun sony gelyar,
Howa sowap,gyş başlayar,
Ayaz bolyar,gar yagyar,
Mör-möjekler yere giryar,
Bu yyl ayazbaba gelyar...

On baş yyllap bar arzuwy,
Taze eşikler geynüwli,
Burny aynada,gözi yolda,
Ap ak bolup donan kölde,
Arman ayazbaba bu yylam gelenok,
Arzuwçyl şagyzy bu yylam görenok!

‘Zyyany yok,indiki yyl geler’
İndiki yyla şagyzy ullakan bolar,
İndi garaşanok ayazbabasyna,
Delmuryp garaşyar şazadasyna,
Özüçe arzuw etyar,ak atlymyşyn,
Üçburç,dayaw,yeldenem batlymyşyn...

Yene bir baş yyla garaşyar,
‘İne geler,ahyr geler,hanha gelyar’
Gelyanem yok görünyanem,
Söz aytyanam yok irinyanem,
Hayran galyar,gaharlanyar şagyzy,
Yüzüni sallayar epip dyzy..

Birden bat bilen yerinden turup,
Gaharlanyp,çişip,döşüni gerip,
‘Olar gelmese men olara bararyn
Öz şazadamy özümjik taparyn’
Eline bir halta alyar,on sany çörek,
On kile gowurdak,baş gazan börek...

Az yörap uz yörap,itini ideneklap,
Ertesi birinji depa baryar gabatlap,
Kül renkinde owadan gala göryar,
Elini bykynynda gapyn önünde duryar,
‘Ayuu garawul,açjak yokmy bu natenedi’
Gapy açylyar,içeri alyar nabeleti...

Gele gelman gygyryar şagyzy:
‘Derrew Şazadany çagyryn bari,
Onun bilen bir işim bar,
Alynmadyk bir hakym bar,
Köp garaşdyrdy tizrak getirin,
İslemese egninize göterin’

Bu goha şazadan özem geldi,
‘Mendirin şazada,ha name boldy?’
Gyz şazada depeden bakdy,
Özüçe halamady yere sokdy,
Sorady’Hany yyldyrym dey ak atyn,
Özün gelip meni almalydyn ahbetin’

‘Haybatyn name beyle,
Atyma ak dalde,mele,
Özün geldin,geç töre,
Tanyşaly ilki sen sora’
‘Sorara zat yok şazadasumak,
Sen atyn mele ekeni,bolanok’

Gelşi deyin gitdi şagyzy,
Yoluna dowam etdi şagyzy,
Az yöredi köp entedi,yadady,
İgde agajynyn aşagynda uka batdy,
Uklan badyna düyş gördi,
Düyşünde ak atlysy yayyn gerdi...

‘Wah’diydi,gorkdy,oyandy,
Bir metr yanyndaky ele söyendi,
Yene bir gezek ‘Wah’diydi,
Elin eyesine seretdi,
‘Sen kim,zahrama yardyn?
Nama yylgyryan namedir derdin?’

Bu jelagayyn şazadasy men ,
Seni göremden aşyk boldum,
Aw etyadim itine yayymy gerdim,
Hor bolanson,towukdur öytdim,
Bir gözümi gypyp sereden badyma,
Seni gördüm,söydüm,yetiş dadyma’

‘Sana yekeje sorag’ diydi şagyzy,
Yene bir gezek sorady şo bir soragy,
‘Atyn renki name ha,akmy,akjamy?
Guyrugy toynagy hem ak dami?’
‘Yok tersine,atym garaja bir alaşa’
‘Jogabym yok,akja bolmaly menki aşa’

Şeyde şeyde yedi şazada gabat geldi,
Yedisinede ‘Yok’,sebabi aty ak daldi,
Ahyr sony kirli bir gapa yetdi,
Bat bilen ylgap gapyny depdi,
İçeri girdi,umyt bilen şagyzy,
Garry adamy gördi,birem yigidi.

Azajygam bolsa gorkup,dillendi,
Siz kim bolarsynyz,salam dayy’
Uzyn sakally yaşuly gyza seretdi,
Gözüni gypyp purosyny tüsseletdi,
‘Mena ayazbaba,bulam ak atly şazada,
Arman atymyzy soydy,şu haramzada’

Şagyzy hayran galdy,ank tank boldy,
Öz halyna gynanyp,aglap wank boldy,
Son kellasini diwara urup dünk boldy,
Harakiri etjek boldy,eline alanam sünk boldy,
‘Bah’diydi,’Ayazbaba gerriş çykdy,
Ak atly şazadamam sahne boş çykdy’

‘Name etsemkam ey Hudayym
Hayp garaşanym,hayp söyenim,
Hayp yol sökenim,hayp köyenim’
Bat bilen baryp penjirani açdy,
Özüni oklajak bolup,göz yaşyn saçdy,
Birden,alysdan yakymly ses eşitdi...

‘Dur şagyzy,tagapyl et,togta,
Meni uzakda,sözüm dinle pugta,
Dag-daş,suw-yel adyna söz beryan,
Mana ynan,seni yürekden söyyan,
Önem sana aydypym,dinlemedin,
İndi atymam aga boyadym’

‘Ahow şazada,name samrayan,
Adalatsyz bular,name güymeyan,
Sen türk ilinde men türkmen sahrada,
Name zanitlejek bolyanmay birbada,
Onsanam nadip habarlaşaly,görüşeli,
Seni tanamogama,senem meni’

‘Gayrat edip dinle sözüm yalbaryan,
Wagtym az men,okayan işleyan,
İnternet diyip birzat bar yazyşaly,
Tanyşaly,gepleşeli,söyüşeli,
Ynan seni söyyan söyyan söyyan
Mana mail at bolyamy, garaşyan’

NETİJE:Ey gyzlar!!! Ak atly şazadada edil ayazbaba yaly yalandyr!!!Özünizi aldaman,beyninizdaki gereksiz şübheleri we şeytanyn aralyksyz beryan soraglaryny ‘yitsene yerçeken’ diyip zynyn we sizi hakykatdan söyyan oglana yok diyman bizem adam sizin materiyallarynyzdan yaradyldyk:)

Umuman atyn renki yaly bahanalar bilen şazadanyzy gaçyrman!!!
Bolmanam ilki dost bolunan bolyar sonam söygüli bolunyarda:)

Telpekler (3 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Tuwelele, tuweleme :)))"
  • Nebitdagly Ahmedik 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • SuleYmanYS 2 telpek goyyar we yazyar: "gyzykly eken! Ellerine saglyk...."

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Anna, dost, tuweleme-lay

Anna, dost, tuweleme-lay sen... eydip-beydip, pul cykarshyp zat edip, sen we yene beyleki goshgy yazyanlaryn kitabyny cykarmaly oydyan :))
Telpek baryn-a yygnarsyn-ay ;)))) hahaha :)))

"Salam derya-salam

"Salam derya-salam gelmişek,
Salam eşek-salam köşek..":):):) "Gelmişek" bilen "ykmanda" in halayan sözlerimden...

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

hawa goşgam gowy bolupdyr

hawa goşgam gowy bolupdyr ekeni:)
yene bir gezekÖZÜM okadym:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Tüweleme, göz degmesin!

Tüweleme, göz degmesin! okandyr gyzlaryñ bary, netije-de şular ýaltjak bolmaly: :)

Eý oglan(lar)!!! Mail atmadyk bolsa heniz, senem atma zorlap söýgi bolmaz-a..boýalan atdan şazada atly bolmaz...gyz ýüregi halasa, ol söýýän ýigit kirli gapydanam bolsa şazada bolup görner!!!

Kirli gapy?

Kirli gapy? Kirlilik...
Kirlilik üçin az bahana barmyka diýýän. Garybam bolup, arassaja bolmak mümkin. Şuň bilen ylalaşamok.
Menä öňem bir kirli gyz bilen başdan geçirmelerim bardy
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Kirli gapy göni manyda

Kirli gapy göni manyda däldir, goşgyda şeýle aydylypdyr..köşk däl-de garyp çatmajyk. oña bagly däl gyzyñ/oglanyñ gowylygy

Hawa, dogry aýdýaň! Ine

Hawa, dogry aýdýaň! Ine menem baý dälä :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Özüñi öwýäñmi ýa

Özüñi öwýäñmi ýa göwnümemi?

Degişýänle. Men ýene

Degişýänle. Men ýene köp ýaş oglanlara görä garyp däl :)
Men bu günler kän degişýän.
Özümi bolsa gowy hasaplamok.
Mundan 4-5 gün öň bir dost hytaý gyzym, Ming, menden
-Baýram sen gowy adammy?
diýip sorady. Seretdim...
-Ýok
Ýüzünde 100 sorag peýda boldy. :D
-Maňa sen barada her hili zady aýtdylar
-Eger birden köp adam aýdan bolsa, ynanaý. Tüssesiz ýerden ot çykmaz!
Ine şeýleräk :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Köp adamyñ aýdanyny

Köp adamyñ aýdanyny diñleseñem oña ynanyp barmaly dälmika diýýän. Ilki özüñ ýa barlap görüp ya-da başga hili tanap netije çykarmaly..beýle sen “gowumy?” diýlende, “hawa ýa yok” diyseñem, şol adamy tanamak isleýan özüce kesgitlap biler haysy dogrylygyny.

Aslynda men ony aldap "ýok"

Aslynda men ony aldap "ýok" diýmedim. Şol gyz üçin men gowy bolmaryn! :D Şony özüm hakykatdan aýtdym.

-Aý maňa başgalaryň näme diýeni möhüm däl, özüm görýän, özüm bilýän! Öz gözüm bar
-Ýöne beýlekileriň tejribesinden peýdalanmasaň, onda beýlekileriň ýalňyşlygyna duçar bolarsyň! Diýeli narkotik gowumy? Hemmeler erbet diýýä, belki gowudyr?
Ine şeýle zat bolup bilýär
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

daliden "sen sagmy?" diyip

daliden "sen sagmy?" diyip sorasan, "howwa" diyer...

gyz soyse-de soyyanmi diyse

gyz soyse-de soyyanmi diyse yok diyer ya-da sesini chykarmaz

Näme üçin? Zapadlo

Näme üçin? Zapadlo görýälermi ýa? :D

-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

”Zapodlo” görmek

”Zapodlo” görmek nähili bolýa?! Ýok, ol sözi aýtmasa-da gözünden ýa hereketinden bilseñ bolarmyka diýýän..köp sorap dursañ manysy gaçýar. We birje gezek aýtsada çyn ýürekden bolmasa, aýtmadygy gowy..

Hawalaý, gyzlar

Hawalaý, gyzlar duýgularyny gizläp bilenoklara :D
Ýöne samsygrak oglanlar duýman bilýäler şony :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Bu diyyanin turkmen gyzlary

Bu diyyanin turkmen gyzlary bolaymasa ;)))

Guççi ýa messenger bilen

Guççi ýa messenger bilen facebook söýgüsinde boýnuny alýan gyzlaryň ýazgylary bilen dolumy?! :D

-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

yok-la, wah, biz pahyra olar

yok-la, wah, biz pahyra olar yalaklaram yetdirenok :)))
hehe, senem-a

Quote:

hytay gyzym, Ming

diyip bashlapsyn, hahaha :)))

Anna bagyşla, bärini fluda

Anna bagyşla, bärini fluda öwürdim ýene :D
Ýöne jogap bermän goýup biljek däl.
Ming entek ýene-ýene, başga bir 2-3 sany dyzzyk gözli bar welin, häläm az görýän. Olara ýakynlaşsam kelläm alyp gaçar :D
Biri gülende çekgejigi içine çökýär welin(Pretty Zinta diýen hindi aktrisaňky ýaly), men bir hili başym humarlanyp, barja aklym uçup, tarakanlar dek durman başlaýalar :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

hawa, shular birhili caga

hawa, shular birhili caga yaljak, gowja bolya :P, ozune cekiji... :))
tak chto, uzagrak dur, kan yakynlashma ;)))

Öte tersine, şoň üçin

Öte tersine, şoň üçin OLAR MENDEN UZAGRAK DURSUNLAR, ýakynlaşmasynlar!
Menden olar üçin oňly netije bolmaýmasa :D
Hemmesi beýle dällaý ýöne. Käbirinden menem owadan. Owadanlyk edil beýle wajybam däl welin, men özümi gorkunç hasaplaýan :D Menden gorkunç bolsa gaty erbet ýagdaýda :D
PS Olar öz aralarynda eýýäm menden gaça durmalydygyny aýdyşandyrlar. Şonda-da azajyk gaýrat etseň köpüsini yryp bolýan ýaly
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

bah, yuz kitaba soygi hatam

bah, yuz kitaba soygi hatam gelyarmay...?

Bah... bir ýerde bir

Bah... bir ýerde bir aragatnaşyk kanalyny açsalar derrew söýgi-möýgi başlaýara :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

şu söygüni sarymsaklap

şu söygüni sarymsaklap saklasakmykak ya da sarymsaklaman saklasakmykak..

Internetde’ de bir söýgi

Internetde’ de bir söýgi bolarmaý?! Mena ynanamok şolar ýaly zatlara..iñ azyndan ynanmajak bolyan. Durmuşda 1je gezek göreniñ bilen internetde müñ gezek habarlaşanyñ deñ däl. görensoñ pikir üýtgäp bilýär. Şonuñ üçin oñ ýaly aragatnaşyklara gyzygmajak bolmaly :)

Sen ony aýdýaň, men

Sen ony aýdýaň, men söýgä 99% ýagdaýda ynanamok :D
Hawa, bardyr, ýöne seýrekdir. Men ynanamok söýgä :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

name uchin, her durli yagday

name uchin, her durli yagday bolyara. ine mena ynanyan internet usti bilen tanyshlykdaky soyga. bir gezek gorersin, son yene gorersin ay aslynda soyga uchrarsynda :)

hemmesem ynanyar ozleri shol

hemmesem ynanyar ozleri shol yagdaya dushende..sen dushmanson ynanyansyn :)

Ýo, men eýýäm köp

Ýo, men eýýäm köp wagtdan bäri dälireşip söýüşmegi arzuw edip ýörün, ýöne gorizontda görnen zat ýok :D
Asyl hakyky durmuşda görmedimem şoň ýaly söýgi bilen söýüşýänleri :) Ynanmak kynda, logiki hereket etseň
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

edit: dushmanson ynanyansyn

edit: dushmanson ynanyansyn dal-de ynanmayansyn..

Meňki seňkä

Meňki seňkä düşünýä
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

bayram martyn oyunu öytyan

bayram martyn oyunu öytyan bular:):):)

gyşa kereplap yatyrdyn:P

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Mümkin, a mümkin men

Mümkin, a mümkin men däliräp başladym :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

onem hayran galyp sorapdym,

onem hayran galyp sorapdym, ya hakykatdanam yaz adamlary uytgetyarmikanay?

kim uytgapdir? biza onki

kim uytgapdir? biza onki bolshumyz..

Ýoklaý, dogrymy aýtsam

Ýoklaý, dogrymy aýtsam soňky günler işde köp urşamsoň öýde bir keýpimi düzläýin diýýän. Uruşmakdanam ýadadym menä :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...