Duydurush!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

NESIP BOLSA TURKMENISTANA GITMEKCHI.
AYTMALY ETMELI ZATLARYNYZ BAR BOLSA ILKINJI AGZALYK GUNUMUN BORJY DIYIP HEMAYAT EDIP BILMEKCHI?
ASHGABATDA YASHAYAN, BUZMEYINE, GOKDEPA, BAHARLY ETR. -NA GITMEKCHI

ARKAYYN YAZYBERIN

parahat

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "alaý, injik, 1-nji telpegiň menden:)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Quote: AYTMALY ETMELI

Quote:

AYTMALY ETMELI ZATLARYNYZ BAR BOLSA ILKINJI AGZALYK GUNUMUN BORJY DIYIP HEMAYAT EDIP BILMEKCHI

uly harp bilen yazma.

owrensmek gaty kyn!

diydin gutardy baslyk!

-----------------------------------
Nä günüňe şat bolar sen adamzat?!
Sansyz hatar ahu-zarlar alnynda.
Niçik takat kylar bir muşt toprak?!
Ýedi dowzah atly narlar alnynda!

tagtabazar towereklere

tagtabazar towereklere barsanga birzatlar sargajakdym! gayrat edip bilmersingmi:)

Gaty gorme!

Mara 2002 de gezelenje gidipdim! Shondan son yolum dushmedi yone indiki yyl gitmekci!

indiki gezek nesip bolsa!

-----------------------------------
Nä günüňe şat bolar sen adamzat?!
Sansyz hatar ahu-zarlar alnynda.
Niçik takat kylar bir muşt toprak?!
Ýedi dowzah atly narlar alnynda!

öye baryp pul getirip

öye baryp pul getirip bilerminay?
mara barsan birem biletimi?
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

nusay galasyna barsanyz

nusay galasyna barsanyz "gonşyn salam aydya" diyin:))

Nusaya Nowruzda

Nusaya Nowruzda barypdyk.

Dost oglanlar bilen baryp gaydypdyk.
Agsamdy, gowy gorup bilmandik, yone salamyny oz icimden pysyrdandyryn:)

-----------------------------------
Nä günüňe şat bolar sen adamzat?!
Sansyz hatar ahu-zarlar alnynda.
Niçik takat kylar bir muşt toprak?!
Ýedi dowzah atly narlar alnynda!

maňa jogap bermediksirän

maňa jogap bermediksirän bolýaňmy, ýanymda otyrsyň bar-a, gahary getirme, depýän bar-a :)
suratyňy goýaýynmy ýa :))

Men saňa öwredip, sahypa ysnyşdyryp oturmadyk bolsam, mazaly ýepbeklärdim seni-le welin :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

taksistlara salam ayt:)

taksistlara salam ayt:) birem yzyna salam alyp gaytsan bolany... :) sag gidip aman gel..

nätdiň-ow,

nätdiň-ow, ýigit?!
aýtdyňmy taksiçilere salam :)
Tm nähili ekeni, nämeler etdiň?!
iýeniň-içeniň özüňki, gören eşidenleriňden habar ber:)

Hä, birem "Londonda üniwersitetde okaýan" diýip pakgarypsyň, aýt-da how käbir maglumatlary London we uni-ňiz barada :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bah bu blogyn acylan wagtyna

bah bu blogyn acylan wagtyna nace wagt bolupdyray:), ondan son pyragy nace sapar baryp gaytdyn?:)