Ahyrzaman ýakynlaşýa ýa-da adamzadyň soňky günlerine tarap ýene bir ädim

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Şu wagt gijäň ýary, ertirem iş kän. Ýöne men gözüme syh kakylan ýaly gije çenli oturmagy öwrenipdirin.
Täzelikde ACSiň(American Chemical Society) "Chemical&Engineering(C&EN) News" jurnalynyň täze sanyny okadym. Öňem bärde şu temada ýazypdym, himiýa tarapdan. Täze okan zadym indi ahyrzaman ýakynlaşmagy başga tarapdan ele alýa. Öň klimat üýtgeşmeleri, ýangyç we ş. m. problema bolsa, indi... BIOHIMIÝA!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Redaktor öz künjeginde

Redaktor öz künjeginde ýazýa "Amerikanyň bir guramasy "ulanylan ýa srogy geçen gerekmejek dermanlary guma, musora bulaň, soňam pişigiň bokuna bulaň we musora zyňyň" diýýär. Men başda gülüp, ynanyp bilmedim..." diýip başlaýar.
Soň tema çuňlaý girip... "şol guramanyň aýdyşy ýaly ediň!" diýip goýýar.
Häzirki öndürilýän dermanlaryň sany-sajagy ýok. Gaty köp mukdar. Onsoň olary nädip tebigata ýerlemeli? Bu gaty kyn zat. Eger derman çykarýanlar yzyna alyp täzeden ol himikatlary ulanjak bolsalar, gaty kän pul sowmaly, ekonomiki gaty biderek bolýa.
Onda näme etmeli? Eger suwa zyňsaň GATY howply ekeni. Sebäbi dermanlaryň köpüsi ereýä:
1. Olar biri biri bilen reaksiýa geçirip, üýtgeşik himikat, zyýanly himikat emele getirip bilýä
2. Olaryň dozasy suwda artyk bolup zyýan berip bilýä
3. 2-3 himikadyň birden täsiri erbet bolup bilýä
million dürli ERBET netijelere mümkinçilik bar...
Meselem, bir himikadyň PPM mukdary(gaty az mukdary) bir derýadaky belli balyklary gysyr we nesilsiz edäýipdir!
Onsoň göz öňüňize getiriň, balyklar ölüp gutarsalar, adamlar zyýan görse... HAOS!
Şoň üçin häzirlikçe dermany iň gowusy ýere zyňmak. Ýerdenem adamlaryň almazy ýaly, pişigiň bokuna bulap, ýene bir zatlara bulap zyňmak...

-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

bah men ömür derman içip

bah men ömür derman içip bilemokdym--çagakam içjek bolamda erbet yüregim bulanyp gusupdym şondan sonam ejem derman yerine popodan inne uryady...şuwagtam içip bilemok...1 problema çykandada babeklen içyan süyji tagamly suwuk dermanlaryny içyan...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Aý indi içýän suwuňda

Aý indi içýän suwuňda bolup biler häzir bol!
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

shu yyl men iki gezek

shu yyl men iki gezek dumewledim, sonkyda menem ukol almaly boldum. bir gun oydekam bir peredaca gabat geldim, dermanlar-witaminler barada gurrun gidya. adamyn organizminde yeterlik witamin bolmasa keseli derrew ozune kabul edyan eken. shu dowurde nace durli witamin bar, emma ona garamzdan adamlar onkileri yaly sagat dal diyyaler. onki adamlaryn sagat bolmagynyn sebabini sheyle dushundirdiler "onler adamlar kop ishlap, gowja iyip-icyan ekenler.."
esasy iymeli zat bolsa et bilen nan eken, sholar hokman iylaymeli eken, menem derrew kellame urdy: shol ay men abat et iymedim, satyn alynan et goynunky bolanson yuregimi bulayar, menem iyemok... sheydibem "polumertwyy" yagdayda oye barypdym. ejem mana seredip yaman gynanypdy...

shu adamlaryn sagat dal

shu adamlaryn sagat dal diyyanligi yalan.in barkisi adamlaryn ortalama yashayan yillaryna seredaymeli-her yil artyar.

beh, men et iyyan haryt dal,

beh, men et iyyan haryt dal, onda men duypli nasag bolyanmy :))

Etde hem vitamin bar, bashga zatlarda-da ozlerine mahsus/degishli vitaminler. Etin vitamini noybadamy bashga bir zatlarda hem bar diyip eshidipdim. Ikisinem kan bir iyip baramok, towuk eti w balyk bolsa iyyan.

Sagatlyk iymitlenmekden, elbetde, tasirini alyandyr, onun dashyndanam kop sebapler bar saglyga tasir edyan, mumkin bolsa, sholary owrenip amal etjek bolmaly pikirimce.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

pishigin nemesine dine

pishigin nemesine dine adamlaryn ellemezligi ucin bulap zynmalymy ya-da bashga bir sebapden?

Menem şeýle düşündim,

Menem şeýle düşündim, ýagny adamlar ellemesin diýip
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

adamlara elletmejek bolsan

adamlara elletmejek bolsan pishijik nemesinden bashga zat gytmyka?:)

Kabir turkmenlere muny aytsan pishigin nemesinde gudrat gorup bashlar bayram hemme kisha aytma muny..:)

Mena esitdim .Indi isiniz

Mena esitdim .Indi isiniz gaytdy .Men bildim diymek butin HTTU bildi diymekdir .:)))

haha, Gadyr aga, pishigin

haha, Gadyr aga, pishigin "nemesi" diyenden, tezegi zady diyaysene :)), "nemesi" diysen, bashga zat kella gelya :))

Hahaha... aý seň kelläň

Hahaha... aý seň kelläň gursyn, tarakanlapdyra onyň :D
Menden oňly däl öýdýän sen!
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

"senden gecdi tarakanlar"

"senden gecdi tarakanlar" diyip indem senem yamanlap otursam :)))

Meňkiler ýokuşýa, hakyky

Meňkiler ýokuşýa, hakyky :)
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

dogry aydyan.. Indi unslirak

dogry aydyan.. Indi unslirak boljak bolaryn..:)

:) İci yananıngam bir

:) İci yananıngam bir gulkusu bardyr !

anekdot ýadyma

anekdot ýadyma düşdi.

adamlar.
siz keselleseňiz hökman doktara gidiň.
sebäbi doktorlaryň ýaşamagy gerek.

apteka baryň we doktorlaryň ýazan reseptindäki dermanlary satyn alyň.
sebäbi aptekaram ýaşamaly.

satyn alan dermanlaryňyzy içmäň.
sebäbi sizem ýaşamaly.

shu dermanlaryn peydasy

shu dermanlaryn peydasy bolsada zyyany kan.
onki adamlar dermansyz onupdyrlar, hazirem kabi adamlar derman ichman onyarlar.

viy shol yere zynylan dermany nahili alyp ichip bolaray? hayran galaymaly adamlar sho dereja yetdilermikaa?

"tebigat injinerler" (?)

"tebigat injinerler" (?) (çevre mühendis) himiya injiner köp sagbolsun, doga etmeli, sebabi himiya injinerleri bolmadyk bolsa, olar iş tapmazdy. :)
_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

bah biza koplenc srogy gecen

bah biza koplenc srogy gecen dermanlary goyunlara towuklara berin diyyaler, kan uytgeshik derman bolsadaray antibiotikleri zatlary
wi yene-de oydaki gullere bersenem bolyar azajykdan
pishik oz bokuny gomup goyyar damay ony gazyp alyp ichinde goyyancan ozin icenin ansat bolaymasa ol dermanlary:)

Bah, sen janyna zada

Bah, sen janyna zada gynanman, oklamana yer tapmadyk dermanlaryny yuvudyp goyberyanmay ? :D

ha ha

ay howa zadym zaya bolandan garnym zaya bolsun diyilyarmiiiiiii

Sen oýun edýänsiň diýip

Sen oýun edýänsiň diýip umyt edýän. Derman mallara, towuga ýa güle berilermaý?!
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

ay

ay yok Bayram mena oyun edemok, shola cyn mallara beryaler yone hemme dermanlary dal, oydaki kawagt ulanyan dermanlarymyzy ichgi gecirmeyan antibiotikleri, nowakaini zady dagyda

Hmmm... gaty zyýanly bolup

Hmmm... gaty zyýanly bolup biler, duýdurýandyryn!
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Her gunum gaty chalt

Her gunum gaty chalt gechyar..oz smenyma ishe bashlanyma yany gelen yaly yogsa, eyyam 3 gun gechipdir. taze gun doganyna begenyanem welin, gaty yetishiksiz bolup baryas gitdigiche..

agyyy hatychka, 3 gun dalle

agyyy hatychka, 3 gun dalle eyyam bir hepdan gechip gitdi biler bolsan :)

Işlap başlanyma 3 gunä!

Işlap başlanyma 3 gunä! Ol aýdýan 1 hepdäñ yarysyny bolsa öyde geçirdim, bilýarsiñä. işde wagt çalt geçyar...hayt, senemaý, ýetişýañay aydyp :)

Otlamak gaty ters pikir

Otlamak gaty ters pikir görünýär, sebäbi:
1. ol dermanlar polimere gaplanan, olary tonnalap otlasaň tüsseden we gazlardan durup bolmaz, hem ekologiýa zyýanly.
2. ýanman gara ostatok berer köpüsi
3. ýanmak üçin ýangyç tüketmeli
we ş. m.
Ýakanokdyrlar, ýalňyşýansyň.
Ol makala jurnaldady, online link bermek kyn. Ýöne mümkin google'dan sorasaň aýdar.
Bizde ukoly aşa köp ulanýalar
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ony edýän nätjegini

Ony edýän nätjegini bilmeýändir, gaty ýalňyş zat otlamak
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

ahyrzaman golaylasyana

ahyrzaman golaylasyana cynla:(
owal bir rowayat eshidipdim, yalnysh yeri bolsa duzelderersinizda,
Bir gun bir sahabalaryn birinde seyle waka bolyar, ol atda gidip baryar welin atyn ayagyna bir yylan colashyar diyyar, ol yylan zat diydik sayy cisip ulanyp azdarha owrulip baryar diyyar,
son welin baryar welin onunden bir gujik cykyar, ol gujigin garnyndaky cagalarynyn jynkyryp sesleri gelyar,
Onson gelyar goren zatlary guruun beryar,
Onda diyyar senin birinji goren yylanyn ahyrzaman ayyallary bolmaly, zat diydigince diydigince ciship giderler, diyyar
ikinji gorenin bolsa ahyrzaman cagalary bolmaly diyyar, ene atasyndan on gurlejek bolup dyrjashar diyyar kop bilmishlik edip diyyar"
indi shuna seredende hem hakyky shol zatlar bolup baryar, hatda ozumizem:) biri cala buir zat diyse ciship baryarys, kawagt bolsa ejem mana "eje otyr gyz geplar, ata otyr ogul gurlar diyeni" etdinle diyyar

garaz gurleme milka..:)

garaz gurleme milka..:)

hmmm

wiiii yalnysh gidipdirmi:) ol rowayat beyle daldimiiiii

yokla rowayat dogry-la..:)

yokla rowayat dogry-la..:) Rowayata gora kan gurlemeli dal sen.. Chishyan..:)