myhmanchylyk

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bayak biri geldi, onunde hemme zatlary goydum, nahar iydi, sherap ichdi, keypini kokledi, in sonynda guldide gitdi
bir aydan yene geldi, yene onkisi yaly hemme zatdan iyjekdi, serap suzjekdi, keypini koklejekdi, yone men onyn yzyna it salyp kowdum, bu gezeki bolsa menin ustumden pesrishdeler guldiler.
dogrymy aytsan acyk gapydan myhman geler diyyalerem welin arasynda yurege dushyan yerem bolyar, esasanam shunyn yaly edip gitseler, oyunde iyip ichip, agzyndanam bir gep acsalar, sonam yene gelende edil onki yaly hyzmat edesin gelenok,
onsonam kawagtlar oycilikde bolyar, cagalar ses edyar onson kabir kapriznirajikler gelse sholaryn sesini halap baranoklar, mena koplenc oye myhman gelse oz oymuzde ozum myhman yaly bolayyan, erkek kishi gelse kakandagylar bilen otyryp gurleship bolanok, ya-da ayal mashgala gelse ejen bilen,
onson turkmenlerde ekeje banya ... sholar yaly zatlar bir bolyar onson ayal mashgala gelen bolsa erkekler sorashdyryp ideshdirip yorendirler boshmy o yerler diyip ya-da tersine
onsonam kawagtlar myhman myhmany halamaz oy eyesi ikisinem diyileni hem bolyarow, bir sapar 1-2 hepde bolup duran myhmanymyz bardy welin, son bashga bir myhman geldi welin ony kan halap baranokda:)
yone beyle diysem men hamala myhman halamayn yaly bolyandyr, yone kawagt kabir myhmanlara dogrymy aytsam halap baramok, esasanam agzyndan gep aljak bolup duran, onson onam baryp gybat etseler, hic hili kyncylygy yok hyzmat etmekde-de yone gep oyin icinde galsa gowy bolyar, oycilikde her zadam bolup gecyar, kawagt biri bilen degishyan ya ... shony alyp gurleseler gowy bolanok

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

bardaki yazanlarym 3 gunlik

bardaki yazanlarym 3 gunlik myhmanlar daldir, 3 gunden kop bolyan myhmanlara yazdym, sheyle gelip gidyan, myhmanlara sozum yok, nace gelseler gelsinler hyzmatlaryndan gorkamok:)

Kyn gorman shu tayyk

Kyn gorman shu tayyk adresini yazsana :)))

gelje

geljeginiz cyn bolsa ozum cykyp aeroptdan garshy alaryn:)

atiyac bir gowy zat, sen

atiyac bir gowy zat, sen onda-da ayday :)))

çynymyz

çynymyz :)

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Ay, bize-ha

Ay, bize-ha garyndashlarymyzdan bashga kanbir 3 gunden kan bolmak ucin gelibem duranok :)), garyndashlar gelse-de, bizin ucin-a "myhman" dal gatybir, gelyaler, oz oyleri yaly arkayyn boluberyaler, esasanam tomus sheyle... Gayta biz-a hezil edyas sholar yalak gelseler, gyzykly bolya yaman...
Gepciler barada bolsa, turkmenlerin bir sozi bardyr "Hudayyndan tapsyn" diyyalermi, ana shol :))... gep-gybat bir gowy zada eltenok, idili adamyn etjek zadam dal-lay :))

basym abada barjak.. galara

basym abada barjak.. galara yer yok gulnar.. pm bilen iberay adresini..:)

bay bayuuuuu geljek myhman

bay bayuuuuu geljek myhman kopeljek oydyan:) a siz hacan gelyaniz tocno bellisini edin men shol gunleri komandirowka gideyin:)

komandirowka yeringe baryp

komandirowka yeringe baryp bilmeyan men gulnar.. Abatda bolsan barjak, chola yerlere cagirma meni..:)

gelip bilmejeginizi bilip

gelip bilmejeginizi bilip gitjek diyyande menem:)

Gulnar, size barjaklar

Gulnar, size barjaklar kopelyar welin, oydakilen onunde durmagam-a gerekdir:)))

saytyn hemme oglanlary

saytyn hemme oglanlary gulnarlarda uyşmekçi oydyan?:))

mena köp iyyandirin

mena köp iyyandirin önünden aytyan
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Chagyrsan size-de bararys :D

Chagyrsan size-de bararys :D

ha ha

ejemin gozi goz onume gelyar:) bir topar oglan gapydan girip gelyar, menem garshy alyan

myhmansoyer bir gelin

myhmansoyer bir gelin boljagow senden..:)

oynuze bir topar oglan

oynuze bir topar oglan geldigini dushun.oydede sen yok diyeli.oglanlar sen ejenden mylayym barmy diyip sorasa erbet bolar.sen oyde bolup garshylasan yene yagşy.

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

ha ha

dash etsin geljek kopelyar oydyan, onda men hakykyja oy yasayan oy ozumin salgysyny bereyin onda:)
Gorogly kocesinde yerleshyan Halkara Turkmen Turk unwersitetinin glawnyy hodynyn garsysy, dash demir roshotkalakly mramyrnyy jay, jay belgim 666 hokman arasynda cay icmage gelin bomy, ozum cykyp garshy alaryn:)

_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

HTTU'n garshysynda diyip,

HTTU'n garshysynda diyip, Koshin mazarchylygyny diyyanmay ??
Kordinatalaryny ber "palanynjy setirde sagdan palanynjy" diyip, o yere-de baryp gaydarys :D

ha ha

dash etsin geljek kopelyar oydyan, onda men hakykyja oy yasayan oy ozumin salgysyny bereyin onda:)
Gorogly kocesinde yerleshyan Halkara Turkmen Turk unwersitetinin glawnyy hodynyn garsysy, dash demir roshotkalakly mramyrnyy jay, jay belgim 666 hokman arasynda cay icmage gelin bomy, ozum cykyp garshy alaryn:)

_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

Beh... gaty gyzykly...

Beh... gaty gyzykly... hmmm...
Demir reşotka... mramor... 666(Hristiýanlykda dyawolyň, şeýtanyň belgisi ýalňyşmasam)...
Eý sen dowzahda ýaşaýaňmaý? :D
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Owluya bar shony aytjak

Owluya bar shony aytjak bolya oydyan, toba toba :))

ha ha

dogrydaray shonca oglan meni sorap myhmancylyga gelse, barjak yerim shol bolarda:)
yone arzuw edaymesem men pahyrkyda dashymdan mramor, reshetka zat aylarlarmyka:)

shoncha oglan hiridary barka

shoncha oglan hiridary barka bu gyzyn alada edyan zadyny?:P

namay

namay Gadyr aga sen onyn aladasyny etme, tizirajik shol yere gitsen bolya diyyanmi, bah gaty calt dynjak ekeninizey menden:)

wi Mergen dirikanim sylaman olemden son sylanlary gerek dallay, yone prosta olenden son ustunden yol cekseler olam gowy dalla:)

Ustunden yol chekjek

Ustunden yol chekjek bolsalar olmramorlyja mazaryny dovubem chekerler, olara barybir bolaymasa...Yone menin aytjak bolyanym, yanymdaky yatanlardan uytgeshik bolmak islemeyanimdi, mazardygyny belli eder yaly, hemem garyndaslar ziyarat edenlerinde tapar yaly 1 dash diksinler adym dagy yazylgy, shol yetyar mana :D

gara

gara habar guni gara gozunden
bir gara yash damsa shol mana bessir

dagy diyen bolsana;)

"Gara yaş" bolanda gyzyn

"Gara yaş" bolanda gyzyn gozune chalan kraskasynyn akdygy bolyamyka ?? :D

A name etjek ilden uytgeshik

A name etjek ilden uytgeshik bolup "yatjak" bolup ?? Mena ozuminkide reshotka asla islamok, mramor dagam gerek dal, ziyarat edenlerinde tapar yaly 1 dasha adymy yazsalar bolyar, mazarymyn bolsa yere sinip gitmegini isleyan...

hawa, myhmanyn "tasirini"

hawa, myhmanyn "tasirini" etajly jayda yaşasan has güyçli duyyan.
sebabi, jemi bir 3 otag, onyn birinde myhman otyryar, beylekisinde başga biri, onam yekeje otag galyar sana, daşaryk çykyp gidaymesen, başga edere zat galmayar.
ayal myhman bolsa, ayalyn gürrünini dinlap bolonok, yada uly erkek adam gelse hem , olaryn gürrünini dinlap otyrsan birhili.
beterem, ing gaharymy getiryan zat, telewizorly öyde otyrsalar, jynym atlanyar. :D

*men diyyanim; gündelik gelyan myhmanlar.
_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha telewizorly öyde otyrsalar, jynym atlanyar. :D"

Gürrüň diňlemekde

Gürrüň diňlemekde problema göremok. Daýzalaryň gürrüňi içgysgynç bolýa, gyzlaryňkam. Ýöne men kiçilikden kakamyň ýanyna gelýän myhmanlaryň ýanynda oturmakdan çekinemokdym. Aý käwagt islesem islemesem kakam oturdýady, sebäbi men ýa başga biri hyzmatkär bolmalydy. "Bar otur, tur getir" bolýady. Idili kino ýa TW görüp bolanokdy. Ýöne arasynda gyzykly gürrüňlerem bolýady.
Myhmanlar biderek bolsa, ol gowy däl. Ýöne gelen myhmana hyzmat etmeklik gaty möhüm meň gözümde. Aljak gelnim üçin altyn kanun bolmaly :D
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

hehe:)) kakamyn yanyna

hehe:)) kakamyn yanyna myhman gelse oglan doganym hyzmat edyadi, menem kakamyn yanynda oturyp olaryn gurrunlerini dinleyadim:)) yaman gyzykly gurrunler bolya, ulalanymdan son utanyp başladym olaryn arasynda oturmaga, yone dayimlar gelende hazir hem oturyan:)) yone maşynly gurrune girseler mana bolanok:))

hmmm

way seninka gowy ekenlay, menina gyz doganyma bildirmanjik giryadim myhman gelen wagtlary yanlaryna gep dinlemage:) hic goyanokdy myhman gelen wagty bizi, gapydan gozuni molerdip cyk diyip durandyr, onson menem bilgeshleyin gapa seretman duryadym, sonynda ish gorkezyardi

birem şu gyz jigilen

birem şu gyz jigilen barynyn hasiyedi
oglan doganlary-oynamaga-oturmaga-toya-svidaniya nira gitse gitse yzyndadyr belli bi yaşa gelip özleri düşünyança gaçyp yada gygyryp durmaly--sona yör diysenem gidenoklay:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ay how ol gun genjemlere

ay how ol gun genjemlere myhman geldi, onson oba gaydyp gidenda kirli eshiklerini cykaryp gidyar yuwmaga, a obadan gelenden son welin shol kirli eshiklerini geyip gelyar, a name ucin? obada yogsam ayalam bar how, saherin ayallary etmage kan ishleri yokmysh hem diyyalerow arasynda yene-de ayallaryny gurletsen,

mena işde obede

mena işde obede gidilende
ay injenerleri dinlayin diyip bile gityan welin
2 uly gürrün bolyar
1. futbol
2.ors gyz
:(
gyzlar bilen gityan welin
1.pylanyn saçy-taze alan eşigi
2.edil hazir tr-daki yalyk meselesi...

erkeklernki has hezil şondada:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ors gyzly

ors gyzly gurrunmu?haha.

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

myhman meselesi gowy

myhman meselesi gowy acypsyn. Hudaya sukur bizin oy hem hacan barsam doly bolya yone icinde Gulnaryn diysi yaly irintgi myhmanlar bolya. Hepdelap oyun toruni eyelap oturandyr.İsi bolsa bolya diyjek welin gezyamis 10-15gunlap.Oba dala how,etajda galyan otag sany belli,yagdayyna gora bahymrajyk oyune jyrjak bolmalyda baran yerinden...
....................Ya Bolsun Yaly Gorun,Yada Gornusin Yaly Bol.......................

biz etazhly jayda yashayan

biz etazhly jayda yashayan wagtymyz obadan zatdan dayzam, dayym we dashgyn garyndashlar kop gelyadi. hemmesi birden gelenok elbetde, toy tomasha bolaymasa, galan wagty gezekleship gelyadiler diysemem bolya :) ay hemmesi gelse-de gowun sygsa gowre sygar diyerdik biza..gelen dowlet. mena soyyanow myhman kop gelse..shon uchinem yerden jay alaly diyibem goymayadym gochmankak. shu wagt hezil :) chaga chugaly myhman gelse dagy olary oynatmagy ya edyan hereketlerine seredip shahdim achylyar. bilmedim, chagalary gaty soyemsondyr.
ozuma myhman bolup barsam, mana uns berleni halayan, isle yanymda otur gurleshmek, ya bir yerleri gitse bile alyp gitmek, garaz myhmana hormat bolsa gowy goryan. hemmesem sheyledir. shon uchinem sheyle-de garshylasym gelyar.

Waýýýda... ýaman gowy

Waýýýda... ýaman gowy gyz ekeniň :D
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

menem shuna menzesh zatlar

menem shuna menzesh zatlar yazjakdim welin kakip alipsin..:) haha:)

Dost göwnüňden turan

Dost göwnüňden turan bolsa telpek ber! Gytçylyk bu döwür :D
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "haha:)"

Waýýýda name bolyaray?

Waýýýda name bolyaray?

wayyy-da..:) wayey..:) way

wayyy-da..:) wayey..:) way wayey..:)

Çagalar aýdýara

Çagalar aýdýara "waýýýdaa" diýip :D
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

baahhh yaman myhman soyer

baahhh yaman myhman soyer ekeninizaaa :)

Bir gezek obadan çagalary

Bir gezek obadan çagalary bilen daýzam myhmançylyga gelipdi (etazhly jaýdakak). Kiçi oguljygy tualet’e gidesi gelipdir-dä. Olam zanit :) gorşok zadam çykarmandyrys. Çydarlaý häzir diýip ony hemmämiz unudypdyrys birsalym. Ol bolsa daşary çykyp 3nji etazhyñ açyk podyezd’dinden aşaklygyna fontan edip göýberip dur :)) bir görsek, aşaky goñşymyz gygyryp ”haaaaaaaaaaýt bärsi näme indi neme boldumyyyyyyyyy?!! ” masgara bolduk bizä, üstesine-de gülüp gülüp ýykyldyk.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "”haaaaaaaaaaýt bärsi näme indi neme boldumyyyyyyyyy?!! ”"

ay obadan gelseler gulkinch

ay obadan gelseler gulkinch yagday kop bolyara chagalar bilen. yone men yadyma dushenok kan...