DADEM...!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam gadyrly agzalar dost-yarlar..
Namede bolsa yenede habarlasayyn maslahatlashayyn diydim bu zat herkimin basyna gelyan zat bizda kaka diyyilya yone dade diyyilyan yerlerem kan..
Gepin gysgasy kakam aradan cykdy dun 7'sini sowduk..
Yone su gecen 7 gunde onki sonky gormedik we bilmedik zatlammy gordum we owrendim..
Bolan waka kan yone men esasy goze batanlary we meni ynjydanlary yazayyn.. sizem oz gezeginizde maslahatlarynyzy yazarsynyz..
1.dana su mollalar ursy boldy men okajak da kim okajak meselesi.. son oz garynnaslarymyzdan biri, bize dusya ozumuzinki, diyyip beylekilere aytdy..
2.denem, jaylamaga gitmakak zor bn ses ettirdiler yone gelenimizde bolsa men molladan soradym, etmesen gowy diydi menm ettirmedim,
3. den owlya ugramankak mal soymaly dal diydiler, ugranson soymalymysyn, garaz biz onam soyduk,
4.den Yuwgy bolanda ayallan biri kul bn duz my name mi, birzada getirip gitti, suny kepene dolamaly diyyip, garaz onam mollamyz hadysta, sunnette yok diyyip ayyrdy..
5.den olenson yzynda sem yakdylar, ayallar, namemisin sol olenin gabrynda yagtylyamysyn, (toba tagsyr)..
Ay ol meselanam sol oz mollamyza jan edip ayttym welin iyjek bolan nanyny taslap, gelip ayallara wagyz nesihat berip gitti, sul otparazlykdan galan zat diyyip etmeli dal diyyip...
Ay aytsan aydyp oturmaly, bolan waka gaty kan....
siz oz pikirlerinizi yazyn, su bolup gecenler hakda, menem ozum son ginisleyyn yazarynda bolan zatlary..
Su wagt kellede gaty owerlik dal oza bulam mujar,
Saglygynyz..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Allajan jayy jennetde

Allajan jayy jennetde bolsun, imany hemra bolsun! Gynandym agam, yatan yeri yagty bolsun!

Senin aydan meselelerine

Senin aydan meselelerine gelende, gynansagam biz turkmenlerde yagday sheylerak... Atam pahyr aradan cykanda gorupdim shu yagdayyn sheyledigini... Ses etmek, gynandyryan yerem, ses edyanlerem cyny bilenem dal, kada-kayym diyip...
3.-e dushunmedim, yas yerde mal name ucin soyulya?
4.bilen 5.-em eshidip gormedim...

gynancly habar yatan yeri

gynancly habar
yatan yeri yagty bolsun, imany hemra bolsun.
1.dana su mollalar ursy boldy men okajak da kim okajak meselesi.. son oz garynnaslarymyzdan biri, bize dusya ozumuzinki, diyyip beylekilere aytdy..
shula bir tarapdan erbet dal, okamajak diyip dawa etseler has kyn bolardy
4.den Yuwgy bolanda ayallan biri kul bn duz my name mi, birzada getirip gitti, suny kepene dolamaly diyyip, garaz onam mollamyz hadysta, sunnette yok diyyip ayyrdy..
muny birinji sapar eshidyan mena,spirtsiz atyr dokulyani yone bilyan, olam gowy ys gelsin diyilip, kepinnem kabeden gelen adam bolsa ozuninkini, ya-da kabe gidenlere tabshyryp goyberyaler shol yerden zemzem suwynama doly bilemok bashga bir suwamy, oza shona yuwdyryp getiryaler koplenc mumkinchiligi bolanlar.
5.den olenson yzynda sem yakdylar, ayallar, namemisin sol olenin gabrynda yagtylyamysyn, (toba tagsyr)..
dash etsin beyle etmekligem bolyamay:( ony edenlerinden ellerine tesbi alyp 70 mun gezek kelemani okasalar, her bir munde-de 1 sapar dansalar, sonam ony akidip bash agajyna daksalar gowy bolyar diyyaler

Yatan yeri yagty, imany

Yatan yeri yagty, imany hemra, jayy jennet, hasaby ansat bolsun! Sana da Allatagaladan Sabr-y Jemil dilasim gelyar..

aleýkum salam sañada Wah,

aleýkum salam sañada
Wah, gaty gynandym. Alla kuwwat bersin saña we seniñ maşgalaña. Dädeñ ýatan ýeri ýagty bolsun, jaýy jennetde bolsun!
Ol näçe ýaşyndady keselledimi beýle, okamda birhili bolup gitdim
Sen şu wagt nirede öýñüzdemi Batyr?

Yatan yeri yagty bolsun,jayi

Yatan yeri yagty bolsun,jayi jennet bolsun.
sonky yazan meselelerine giresim gelenok,yone ozun haysyny dogry hasap edyan bolsan shony edibermeli.
"il name diyer" diyip pikirlenmek yalnysh bolar oydyan.

yatan yeri yagty jayy jennet

yatan yeri yagty jayy jennet bolsun
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

:(

dost yatan yeri yagtı bolsın.jayı jennet bolsın. gatı agır yagday. Alla sana sabır kuwwat güyç bersin.

Yatan yeri yagty

Yatan yeri yagty bolsun.
Jayy jennet bolsun..

***MENZİL***

Agam gynanjymzy bildiryas.

Agam gynanjymzy bildiryas. yatan yeri yagtı bolsun, janı rahatda bolsun. yzy yarasın.
bu meseleler bizde yrym yalı birzat bolup galdilay, molla bilen maslahatlaşanın gowy bolupdir
_________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

yatan

yatan yeri yagty bolsun!

Allajan butin kemciliklerini

Allajan butin kemciliklerini SETTAR adina yarashar gornushde ortup paklesin ony..

.

yatan yeri yagty bolsun

ayy yaman gynandymlay..

ayy yaman gynandymlay.. yatan yeri yagty bolsun.. size hem Alla sabyr bersin.. :((((

Ehh...Sena name bolsa-da

Ehh...Sena name bolsa-da birzatlar edip yetisipsin, biza sonky yola ugradybam bilmedik, nameler edenlerindenem habarsyz..
Rehmeti tukeniksiz bolan Allah kakana-da rehim etsin, o dunyan 1-nji gapysy bolan gabyrdaky azabyny yenilleshdirsin, "oyuni" nurlandyrsyn we kitaby sag ellerine gowshurylyan gullarynyn hataryna goshsun...Amin !

Amin

Amin!...

p.s.
Dogry aydyan Mergen, aramyzda Psihologyn yagdayina in gowy dushunyan sensin..

yatan yeri yagty bolsun. men

yatan yeri yagty bolsun. men yaşulyny görüpdüm öytyan mekdepde. gaty gynandym..:(

Jayi jennet yatan yeri yagty

Jayi jennet yatan yeri yagty bolsun .Sana we maşgalanyza sabyr bersin Beyik Biribar .
---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

Ýatan ýeri ýagty

Ýatan ýeri ýagty bolsun!
Gynandym.
Aý şu ýaslarda diňe bir ölüm däl, şondan soňky atmosfera-da adamy ýykýarow. Soň bir hili hemme zat düzelýänçä wagt gerek. Şeýle-de bolmalydyr.
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Yatan yeri yagty bolsun,

Yatan yeri yagty bolsun, Jayy Jennetden bolsun!

Meng enem yogalipdi 2 yil

Meng enem yogalipdi 2 yil ongrak.. Jaylanyanca yetishmedim.. 3'une bardym welin yashulular anikdot aydiship otyrlar..

Yaman birhili zatlay shol.. Nirde name etjeklerini bilenoklar ka adamlar.. Aslinda sozum yorayjek bir mashgalada sheyle birzat bolsa men-a (taze nesil) bir molla chagyryp wagyz nesihat etdiraysemem diyyan 7'sine chenli..

Shondan peydalisi yok-lay.. Agy taze bolanson has tasirli bolya sheyle zatlar shol demde..

Aslynda seň aýdýanyňan

Aslynda seň aýdýanyňan düşnükli welin, ölen bilen ölnenok. Onsoňam onuň ýaly ýaşulylary her gün bolmasa her 2-3 günden bir ýasa çagyrýalar, her biri 40 gün uzynlykda. Olar her gün öleniň garyndaşy ýaly gynanyp gezse, ol durmuşam däl. Olar ýaşamalam däl.
Olar hormat edip gelýäler, olar belki azajyk keýpi göterýäler.
Edil şeýle-de doktorlar. Adamlar doktorlardan özleri ýaly aljyrap, aglap, gynanmalaryny garaşýalar, olar bolsa beýdenok. Olar günde 8-10 bolnisada şol zatlary görüp halys bolanlar. Özünden stressi we depressiýany aýyrmak üçin, ŞOL ÝAGDAÝDA, gülere we ýylgyrara sebäp tapmaly.
Bir gezek bir daýza bilen agany şu Amerikada keselhana äkitdim çagalary üçin. Daýza aglap özüni ýitirip barýa, doktor ýylgyryp dur. Daýza türk, maňa bu gülüp dur, çagam bolsa ölüp barýa diýýä, olam köşeşdirjek bolýa...
Ikisine seredibem "seňkem dogry" diýäýmek galýa
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Yzy yarasyn,mekany jennet

Yzy yarasyn,mekany jennet bolsun!!!
yazan zatlaryn icinde cyndanam gen zatlar bar. biz tarapda beyle zatlar yok.(sem yakmak,kul we duz goymak we...) on yaly zatlary birinji gezek esidyan. Haysy welayatyn yada tiranin dabi bolsada yalnys diyip bilyan. Allajan dogry yoly gorkezsinda.
....................Ya Bolsun Yaly Gorun,Yada Gornusin Yaly Bol.......................

Ölene Yasin süresini

Ölene Yasin süresini köpürak okasañ gowy..

Tanyryalkasyn bar eden dileg

Tanyryalkasyn bar eden dileg dolagalannyz ucin....
Bu zat name herkimin basyna gelip duran zatda sen men seljermeyar wagtyn gelse gidibermeli...

Barynyza ALLADAN GAYTSYN diyyan !!!

KOP kop sag bolun beren goldawynyz ucin !!!