Bile goşgy yazalyn!!!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

beyle blogy epesli wagt açamzogam
tazeden açyp bile goşgy yazalyn 86 telpegin hemmesinem berjek boljak in bolmanda çala derlane...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Meledis :-)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

mysal bir bar ekeni,bir yok

mysal

bir bar ekeni,bir yok ekeni,
ne yakynda ne alysda,gadym zamanda,
süwümsiz bir garynja bar ekeni,
gyzlara yr sarap depilyar ekeni toyda...

...........................

dowam edibermeli...birhiljega lapiyasyza boldy welin...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

onki garynjaly hekayan

onki garynjaly hekayan edilishi yalymy?

edil olam dalde taze tema

edil olam dalde taze tema tapsagam boljak
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Snegovigin kellesi pökga

Snegovigin kellesi pökga menzeyar,
Towşanlar snegovigin burnuny iyyar,
Çagalar kellesine musor bedre geydirya,
Snegowik gaty görüp "erejek!" diyyar.

:-)

[snegovik = garogly]

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "söz agam söz:)"
 • aA 2 telpek goyyar we yazyar: "salwador dalidenem geçirdiň. gorkunç goşgy üçin. haladym."

''çaltrak ere'' diyyar ona

''çaltrak ere'' diyyar ona rusalka,
erap mana tarap aksana diyyar,
denizde bileje yasaly halka,
ikimizinem abrayymyz barka:):):)

sypdyryyyyyyyn

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

''çaltrak ere''-diyyar ona

''çaltrak ere''-diyyar ona rusalka,
erap mana tarap aksana diyyar
ikimizinem abrayymyz barka
denizde bileje yasaly halka

:)

Burnum kaşirdendir, bedenim

Burnum kaşirdendir, bedenim gardan,
Gözüm kömürdendir, guyrugym nardan,
Zombi bolup çykan yaly mazardan,
Men yaman gorkunçdyrn, söyme sen meni.

Sen özün gözelligin princessasy yaly,
Men bolsa Şiregin kopyasy yaly,
Şazadadyr pirincessalan hyyaly,
Men yaman gorkunçdyrn, söymegin meni.

[Şirek = Döwmyrat]

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "super!!!"
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Hemmesem gowy welin, hemmesinin adyndan shu postun alaysyn :))"
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Hayt..:)"

kaşir in söyyan

kaşir in söyyan zadym,
narada gurban janym,
gelgin mana söygülim,
ylgagyn eran baadyn...

sagja bol mena hut şeyle,
princessa kimmiş,beyle,
Anjelina jolia-da menzeyan,
yör garagumda çykaly seyle....

(Şagyzy Güljemal Fiona:))
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Sana-da jogaplaryn ucin... "

masgara etyanay M_K önler

masgara etyanay M_K önler Leylii bady welin indi bady sabada boldy öytyan...:(

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Sengowigin jogaby:Sen meni

Garoglanyn (snegovigin)
Balykgyza (rusalka) jogaby:

Sen meni dalde suwy halayan,
Suwdan doyanok sen, meni çagyryan,
Erap gelsem sana suw bolup, bilyan,
Gadrymy bilmersin, meni aldayan

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

sen name 1.klasdan

sen name 1.klasdan kowuldynmy?
eresen senem suw bolarsyn,görersin!
himiya okamadynmy,sapakdan galdynmy?
aldawçy diyme mana,ejem gelse görersin:P

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Erese snegovik, suw bolup

Erese snegovik, suw bolup yiter,
"Haş iki o" diyip ona sögerler,
Kim bilya, hytayça name diyerler, (öwrenayman)
Kaşir bilen nary towşanlar iyer,
Studentler çay demlap keyp edip içer,
Erese snegovik, suw bolup yiter.

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

eresen erap

eresen erap geçsenay,yürege düşdin.
yalandan gyz bolubam men yalbaryanlay,
yaman öwrenişdin garogly,depame çykdyn
sen yaljaklary barmagymda pyrlamanmay...

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Gadyrly Balykgyz, suwda

Gadyrly Balykgyz, suwda yaşayar,
Garoglana azar berip dyzayyar,
Gelsene pilaja diyp aglayar,
Gurbakga kandira, kime garaşyar?

PS: Garoglan eredi, indem gurayar!

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "LOL"

menem duzyan goshgyjyk, sayt

menem duzyan goshgyjyk,
sayt barada yazayyn.
hemme agzlajyklara,
ilki salam bereyin :)

garoglymyz eredi
indi bashga tapaly
name barada yazmaly
maslahatynyz bileyin :)

uuuuuffff kirlije boldy :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "tuf ut futf"

telpek isleyan az

telpek isleyan az oytyan
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

haha telpek yadyma-da

haha telpek yadyma-da dushenok :) bilen bolsam gyzyklyja edip yazardym :)

a diysem agam bar
adyna Anna diyerler
ashyk bolupdyr ol
avgustda oyledirerler :)

ata agamam bar menin
atamyz yaly bizin
abraylydyr sozleri
armanymyz yok ondan :)

gadyr diyen agam bar
gyrgyzda ol okayar
gornenok ol sonky wagt
goryan welin ishi kan :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "BEREKELLA GIYW.:)"

a diysem agam bar adyna Anna

a diysem agam bar
adyna Anna diyerler
ashyk bolupdyr ol
avgustda oyledirerler :)
........................
ey way bol telpegi yzyna ber:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Feya 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! hahaha oz duzen goshgymmay ol???"

Gashyn gara diyseler Surme

Gashyn gara diyseler
Surme chaldym diyaygin
Dash yerden sawchy gelse
Soygulim bar diyyaygin

Oglan gozun gyrypdygy
Seni soyyan diydigi
Gyzyng gulup bakdygy
menem razy diydigi

Soygi sozi suyjudir
soygu yuregin guyjudir
Emme welin ayralyk
Hemme zatdan ajydyr

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "wayy Selbi, senden birinji gezek soygi sozuni eshtyan :)"
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "bah tuweleme leppey-özün yazdynmay"
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: ""Soygi sozi suyjudir, soygi yuregin guyjudir." taze nakyl üçin :-)"

Ertekistanda

BAGBAN WE ŞAGYZY

Bir bareken, bir yogeken,
Ertekiler yurdunda, Ertekistanda,
Hiçkim şagyzyny görüp bilenogeken,
Yüzün yapyp gezerdi ol bagystanda.

Bir salym joşup öwüsdi şemal,
Sypyrdy boynundan onun yalygyn,
Bu ne gözellikdir, bu ne ajap hal,
Bagban yigit görmandi onun yalygyn.

Yürekden ok giren yaly gygyrdy,
Beyle owadanlyk görmandi yigit,
Şagyzy yalygyn alyp yylgyrdy,
Diydi "Meni gördün, indi gaçyp git."

Sebabi patyşa öwrenaysedi,
Şo bada asardy juwan yigidi,
Yürekde oyanan uly söygidi,
Yöne indi yigit name etmelidi?

(Şahyr bolsan mana mundan habar ber :-)

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "onardynay:)"

yigit pikirlendi,yigit

yigit pikirlendi,yigit oylandy,
ahmyr çekdi,bagryny daglady,
name etmeli?nadip gyzy yrmaly,
nadip,aşyk men,diyip,önünde durmaly...

katmen bilen yere plan çyzdy,
sagdan soldan,gyz galasyn pozdy,
öz goşunyny gyzyn daşynda gurdy,
wele matoryny gyzyn önüne sürdi:)

son öz bolşuna gaykylyp gülüp,
ay ertekilay,basybersenay,diyip,
akpamygyn beren çöregin iyip,
taze plan düzdi yerlere siyip:):):)):)...

bagyşlaney:) gaty joşdum:=:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: ""Şyrrr"latdyney :-)"

Vandalist bagbanyn edenni

Vandalist bagbanyn edenni görüp,
"Nenen bagban sen, topraga siyyan?"
Şagyzy sorady yaman gen görüp,
"Men terbiyeli jigitleri söyyan."

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

bagban pyçak bilen yüregin

bagban pyçak bilen yüregin açyp,
gyzyn önüne oklady,ganlaryn saçyp,
diydi,name indi ayy ika böleyinmi,
ya yer şaryny yarayynmy:)

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Bagban yigit geldi,

Bagban yigit geldi, jigisinin yanyna,
Diydi ol: "Ashyk men patyshan gyzyna,
Gordum peri gyzy, Sonagozeli.
Jigim name etmeli? Soydum men ony!"

:)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "super"

Ahlakly adam bolmaly

Şagyzyn bagban jigide jogaby:

"Ayy ika bölmek, dikbaşşak uçmak,
Yüregin döşünden alyp goparmak,
Gerekdal bu zatlar, mana yaranok,
Esasy zat ahlakly adam bolmak."

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

Şagyzyn bagban jigide

Bagbanyn jigisi pikirlendide:
"Men sana kömek edeyin." diydi,
"Şagyzy fitness kluba gelende,
Men ona hatyny bereyin." diydi.

Sen indi oturda hatyny çyrşa,
Şagyzy okanda gülüp begensin,
Onun pak yüregi göterilsin arşa,
Bu haty yazany göresi gelsin.

(Şahyr bolsan mana haty yazyp ber :-)

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "puperrrrr"

haha hata yazyp

haha hata yazyp bilmerinmikam diyyan :)
yone bir zatjyk chyrshajak bolayyn :)

Salam haty bardy senin eline,
mylayym barmaklan bilen tutdyn sen ony,
gozlerin ody bilen okanda
ahhh Janym chykyar soygulim menin!

soydum ezizim! Soydum men soydum
bakyshlaryn dushyar yadyma menin
eredi buz yurek, kalbym josh aldy
soyguden diwana etdin sen meni!

men garyp bagban, yeke hazynam
perim ugrunda janym gaygyrman
yekeje gezek yene, seni goreyin
bagt gushum, gelay bagda garashyan!

yzy gelenokda :)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "daş jigim!!!"
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Muny okan shagyzy

Muny okan shagyzy ilkibada,
Dinledi yuregnin chalyan owazyn:
Natmeli, gachmalymy Bagdada,
Soyguli yarym, bagbanym bile?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ay yok diydi

ay yok diydi denşirgenim,
gaçyp bolmaz ol meni söyenoga,
göz titretdi halyna genirgenip,
yeröeken asyl söyyanimem bilenoga...

birzat edip lak atmaly tazeden,
keseklayin geçen badyna owadan,
gyzam bir keseklap bomay diydi özüne,
in gowusy sms yazayyn eline:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Achdy telefonun, bashlady

Achdy telefonun, bashlady hata
Emma dile gelenok hich zat-da!
"On yazylan goshgyjygy yazaysam,
Tutulmarynda herna ya Allahym!"

Gullerin hepisi guzeldir,
Ama senin kadar degil.
Seni her kes sever,
Ama benin kadar degil!

hayssau:)

hayssau:)

Yahlyk name oynamasang

Yahlyk name oynamasang gulmeseng
Dostluk name dost gadyryn bilmeseng
Soygi name soyulmeseng soymeseng
Arzuw name arzuwynga yetmeseng

Yzyna name diyyjegimi bilemok biriniz komekleshseniz oran minnetdar bolardym

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

yaşlyk dinge oynamak dal

yaşlyk dinge oynamak dal gülmek dal
yagşy zada kelle döwmek wagtydyr
çagalykda oyna, çagalykda gül
geljegimiz yaşlar bilen yagtydyr..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Bagtym

Bagtym
Şabyrdap ýagýan ýagyşdan ,
Myýmyk öwüsýän şemaldan,
Ýylylyk çoýýan güneşden ,
Yzladym-seni bagtym.

Köp adamly köçelerden ,
Garry mama-enelerden ,
Hem sayrayan bilbillerden ,
Soradym-seni bagtym .

Güýz saralan ýaprakda ,
Alawlap ýanyan otda ,
Gök bulutly asmanda ,
Görsedim-seni bagtym.

Seni naçe yzlasamda ,
Näçe ilden sorasamda ,
Hyýalymda aýlasamda ,
Tapmadym seni bagtym .

Men yone muny hic hili goçurmedim .Kämahal özumçe kellame gelen zatlary kagyza geçirme endigim bar . Geçirýan zatlarym o diyen däl.Garaz bolşuna gorä edýän . Gaýrat edin ýöne üstümden gülaş ýok .

Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 2 telpek goyyar we yazyar: "biri gülaş üçin:P!"
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"

Quote:

Quote:

Garry mama-enelerden ,
Hem sayrayan bilbillerden ,
Soradym-seni bagtym .

Mayagozel, garry mamalar we bilbil'ler name diyip jogap berdiler ? :D

olara sorasana çykyp name

olara sorasana çykyp name etjek diyerlerda
yany çykan gelinlerden sorasan derrewjik maslahat berip oglanam tapyalar!!!
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Mergen borla gulmay diydima

Mergen borla gulmay diydima .Indi yazmanada gorkyan :)

Nameden gorkyan ? Mergenin

Nameden gorkyan ? Mergenin sana erbet zat aydan yeri yokla :)
Men ustunden gulemok, azajyk degisayeyin diydim metaforalaryn azajyk yilgirdanson :D

Bolyar ,sizin yylgyrasynyz

Bolyar ,sizin yylgyrasynyz geldi gerek .Onda garasyber dowamy bolar.Ha ha ha :)

Bu gezek garry babalardan we

Bu gezek garry babalardan we garga'lardan sorajakmy ? :D :D

Yok indi gabyrda yatanlardan

Yok indi gabyrda yatanlardan we bir ayagy cukurdakylardan hem-de ezrayyldan sorajakkkkkkkkkkkkkkkkkkk:))))))))

Ezrayila Tmolympiad'yn

Ezrayila Tmolympiad'yn adresini bir beraymegin, son gapymyzy tapsa 1 uchdan "dost" tutunyp bashlaymasyn :D

Şahyrlaryñ goşgulary

Şahyrlaryñ goşgulary bolsa bir çemen,
Şol çemene birje ýaprak goşup bilsedim menem :)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

dowamy..son duzsemem barde

dowamy..son duzsemem barde ilki yazman goydum

Şahyrlaryñ goşgulary bolsa bir çemen,
Şol çemene birje ýaprak goşup bilsedim menem,
- Onda dostlar, ene süýdün hakladygym bolardy,
Onda, dostlar öz ömrümi ýakmadygym bolardy.

Gowy dällaý, hawamy?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "hawa:P"

ay hatyja ikimiz oz karimizi

ay hatyja ikimiz oz karimizi ediberelile.. Bizden shahyr bolasi yok-la..:)

hawwalay...goyjak mena shol

hawwalay...goyjak mena shol ishi :))

Yagdi yagmur cakdi

Yagdi yagmur cakdi shimshek...:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: " el_mariachi-nin bermage gysganan telpegi menden!"

1 setire telpek yok agam

1 setire telpek yok agam börügem mende yok...:P?
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Gadyr aga gamlanman ol

Gadyr aga gamlanman ol bermesede men beryan :D

minnetdar

minnetdar mayagozel!:)

Natdin sen dashary yurtda magistr okamak hiyalindan dandingmi eyyam?

Yokkkkkkkkkkk .men umydy

Yokkkkkkkkkkk .men umydy ansat elden beryanlerden dal:) Nadezda umerayet posleddnoy :D

WAW, dost senem

WAW, dost senem çekýäňmaý? :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "haha:)"

degme-how:) umydyny bir

degme-how:) umydyny bir ocurme ojagazyn!:)

Bagtlydyr ol söýüp

Bagtlydyr ol söýüp söýülen des-deñ
Näme üçin soraşman söýýär bu ýürek?
Eger garşylykly söyülmeseñ sen,
Beýle yşkda ýeke köymekmi gerek?!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ya turkceden terjime ya-da

ya turkceden terjime ya-da shona menzesh birzat..

Turkcan ysy bildirip dur, onda-da erbet dal setirler..

size bermedim welin

size bermedim welin gabanyanyzmy:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

yok how Gadyr aga, ozum

yok how Gadyr aga, ozum duzdum duyn..turkche neylesin? bile goshgy goshalyn diyip dura blog..ya mana aytdirjak boldunyzmy? :)

Quote: Beýle yşkda ýeke

Quote:

Beýle yşkda ýeke köymekmi gerek?!

Shu bolegi turk grammatikasyna gora dogry,
Turkmene gora yalnys, shondan diyen bolaymasa Gadyr aga..

hut sheyle..:)

hut sheyle..:)

Bir gözele soradym:-Adynyz

Bir gözele soradym:
-Adynyz name?
-Açylmadyk Roza..
-Ysgap göreyinle?!
-Talyba gadagan, süyş oglan yza..
-Onda birje posa beray?!
-Yook, galma azara..
-A men seni söydima?!
-Yöne hazir oraza..
-Oraza gutardy,ya çökeyin mi dyza?!
-Onda yakynlaş gyza..
Yanybir öpjekdim, ses geldi:
-Hany tur dostum namaza...:((
---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 3 telpek goyyar we yazyar: "senki bolsa bolmasa gowy goşgy ekenay"

eziz bagtym.. Gul

eziz bagtym..
Gul daragtym..:)

yene iki setire telpek

yene iki setire
telpek bererdim:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hali-shindi

hali-shindi yatlayanim..
yatlap gowun shatlayanim..:)

siz bu kari goymakchydynyza?

siz bu kari goymakchydynyza? hany, goreli onda, iki setir iki setirden nira chenli yetersiniz? :) onda menem yazjak :)

Owadan gozeli gozlap bir oglan,
Enche obalary gezipdir bende,
Yadyna dushmandir yone bir owut,
Gozel toyda gerek, akylly gunde.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "wooooww :)"

Benda hem gozeli hem

Benda hem gozeli hem akillisi gerekdir-da..:) Hemme akilli gyzlar gormeksiz, hemme gozeller akmak diyip zat yokdur-a..:)

Beýle zat ýok elbetde,

Beýle zat ýok elbetde, ýöne her kimiñ gözüne beýle görnenok-da :) 2 v 1 gerek bolsa, gözeli tapan badyna akyllyrak gözeli tapmaga ugraşyar..akyllyny gören badyna owadanragyna..şeýdip ýa boş galýar, ýa-da duýbünden başga birini tapýar.

sen gaygi etme! Oglan bosh

sen gaygi etme! Oglan bosh galasy yok-la:)

Yakdyn Süleymany.. YAkdyn

Yakdyn Süleymany.. YAkdyn süleymany..
Ugrunda diwana .. gelay da gül..

ay dilim baranoklay.. mendenem iki setir..

Ay süleyman a köp kişi

Ay süleyman a köp kişi yakandyrlay:):):)

"watan söygüsinden doly yüregim,
İn uly hasratyn adyn bilyarin.
Marym, dogramam, tamdyr çöregim,
Azajyk sabyr edin men gelyarin...."
ay bolma da...:)

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

saylang bu yigide obang

saylang bu yigide obang gözelin,
Yigit aytyar toy tutmagyng gazalyn,
Okuw dynyar datsyn dunyang hezilin,
Toy böregin büküng ta ol barynça:D

Dynya dalmi okuw şu yyl?

oyun etyandirin:)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • SuleYmanYS 1 telpek goyyar we yazyar: "yürejim boldun:)))"
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

dynya dynya dynyaaaa...

dynya dynya dynyaaaa...

gawunly multigin aydmylay dynmaly öza:9:)

Soygide utulmaz soyulen

Soygide utulmaz soyulen yurek,
Soyene agyr bolar, biwepa bolmak.
Soyyane soygi bilen jogap bermek,
Gor nahili Bagt, soymek hem soyulmek!

ayyy bolmady, hazir yene tazeden duzjek bolayyn

deryalar akdy gitdi, gurady

deryalar akdy gitdi,
gurady wagty gechdi,
nache han, nache soltan,
tahtynda omri otdi,
bu dunya penjiredir,
her kim seredip gechdi..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

arzuw etmek gor nahili gowy

arzuw etmek gor nahili gowy zat.
arzuwyna yetmeklikden bagt yok.
soygusine dushan adam shatlanar
ony boyun egdirmeklik bagtdyr.

ay shu guna shundan bashga zat gelenok

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Feya yazypdyr şeydip..

Feya yazypdyr şeydip.. ynha... (quote edip bilemokla gen görman.. üytgeşik zat edip çykaryp bilemok yazgylary:)---->

Soygide utulmaz soyulen yurek,
Soyene agyr bolar, biwepa bolmak.
Soyyane soygi bilen jogap bermek,
Gor nahili Bagt, soymek hem soyulmek!

---------------------------------------------

şeydip yazan bolsan hasam tertiplije bolayjak yaly..

Söygide utulmaz söyulen yurek,
Söyene agyr bor, biwepa bolmak.
Söyyane söygi bilen jogap bermek,
Gör nahili Bagt... söymek, söyulmek!

yöne senin diyjek bolan

yöne senin diyjek bolan zatlaryna Kerim Aga düşünen yaly okap gör hany..

Kyn daldir: "Söyyarin, söyyarin " diymek,
Söydürmegi welin başarmaz her ar.
Hemme zatdan belent bolsa - da söymek,
Söyülmek belentdir, söymage göra..

Ay onça munça bolarlay.. basybermeli

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Feya 1 telpek goyyar we yazyar: "hehe sagja bolun! beh sizede yetdimay shol onca, munca... :)"

Şu sevgiyi sarmısaklasakta

Şu sevgiyi sarmısaklasakta mı saklasak sarmısaklamasakta mı saklasak..

Şu söygüni sarymsaklap saklasakmykak ya da sarymsaklaman saklasakmykak..:)

Goşgy däl, ýöne ýene-de

Goşgy däl, ýöne ýene-de ýazsam bolara şu tema..

Adamkärilik…
Bir gysym “Ertirin Hayyr”
Bir gysym “Sagbolun”
Birazajyk “Gyzyklanma”
Bir gysym “Düşünişmeklik”
ýeterlik ölcegde “Mylakatlylyk”
bir çaý çemçesi “Sabyrlyk”
bu zatlary goýuljak gabyñyz -
- içki dünýäñizden bolsun
tamizdir ol, belki yuwmak zerur bolmaz.
Höwes bilen bulary yuwaşçadan garyñ
Ýakymly ysy size siñensoñ,
Içine duygy şerbetini atyp garyñ,
Indi ony durmuş diýen tabaga çykaryñda emaý bilen boşadyñ,
Üstüni söýgi marmelady bilen bezäñ,
Älemgoşaryñ reñklerinden bir bölejigini sepişdiriñ
Günuñ dowamynda işdäñiz bilen iýiñ
Ýone diñe ýeke özüñiz iýmän
Başgalarada hödür ediñ…
Naharyñ ady: Adamkärçilik

terjime..

terjime..

bolanda name:)

bolanda name:)

"Gelyar ine assa

"Gelyar ine assa yörap,marallardan mylayym,
Bir gaygy,birem yalnyzlyk,bugünlik payym,
Beyle kyn ahyry; geçenok günüm hem ayym,
Ey gözel gyz!Bolay menin durmuşda tayym."

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

"Aglayar yüregim,gözümde

"Aglayar yüregim,gözümde yaş yok,
Yalnyz galdym dertleşere yoldaş yok,
Garnyma dok, aç galypdyr könlüm..
A men de weli onun üçin aş yok" (ceSSa)

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

"Men Yssambyly söyyarin,

"Men Yssambyly söyyarin, köp dal
Guşlaryn denizi söyüşi yaly...
Men durmuşam söyyarin,azajyk
Durnanyn asmanda uçuşy yaly...
Dost söygüsin yüregime nagş etdim
Göya gözel gyzyn el işi yaly...
Men öz Watanymy söyyarin,aşa dal
Şehitlen janyny berişi yaly..." (CeSSa)

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

MEN NAME ÜÇİN ŞAHYR

MEN NAME ÜÇİN ŞAHYR DAL?

bir gün geçdi gül hakynda oylanyan,
henizem tapamok onga bir taryp,
güller gülalekler taysyz ösümlük,
meng göwnüm gülleri öwere garyp.

bir ay geçdi, ene hakda oylanyan,
tarypym enani kiçeltyan yalak,
Eneleng hemişe yüzleri gülsün,
meng göwnüm enani öwere garyp

Bütün ömrüm Watan hakda oylanyan,
Watana henizem aklym yetenok,
öwmek, taryp etmek hemmang işi dal
yorganynga göra uzaday ayak...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

men şu goşgyny yazmakam

men şu goşgyny yazmakam mammet Seyidowyng bir goşgysyny okadym we edebiyaty kirletmekden gorkdym.ynha şol goşgy

Köpelensoň şygyr ýazýan – çyrmaýan,

Bu ala meýdanyň çykansoň çygry,

Sen daglara çykyp, adam barmaýan,

Eý şahyr, mumyýa deňäpsiň şygry.

Mumyýa – daglaryň baryp bolmaýan,

Bolýarmyş, uçutly kert gaýasynda.

Özem görer göze görüp bolmaýan,

Bitişip ýatanmyş dilkaw gasynda.

Üýtgeşik şiremiş, jana melhemmiş,

Tenekarmyş, ýüz müň derde ol emmiş,

Ony çenäp-çenäp atyp almaly,

Çyn mergen bolmasaň, atyp bolmazmyş...

At-ýaragyn şaýlap, goşlaryn düzläp,

Daglara çykan bar

ýüzläp-ýüzläp-ýüzläp...

Mumyýa gözläp...

Ýöne olar... gury

tüpeň göçürip,

Dagda şir zähresin ýaryşyp ýörler.

Pöwhe seslerine bürgüt gaçyryp,

Pagtabent atyşyp, “ýaryşyp” ýörler.

“Patda-pat”, “atda-at”, “ýetde-ýet” bolup,

Ine, olaň mumyýany

“uruşy”...

Nyşana bolardan has belent bolup,

Mumyýanyň şol mizemän duruşy!..

Mammet Seyidow

BRAVO

Yaşlarin arasindaki soygi tolkunlarini anladyar ve muny sadaja sözler bilen okaycilara yetirilmegi gati buysandirici zat bolmali. Dowamyna garasyariz......

goshgy hem duzjek bolyadyk..

goshgy hem duzjek bolyadyk..

gelin men size komek edeyin

gelin men size komek edeyin goshgy duzmane! birinji goshgynam ozum yazayyn! :D:D:D
Eger kyn görmeseňiz maňa şu goşgy üçin at goýmaga kömek edäýin men kän bir owadan at goýmana ökde däl! :)

Gurşady meni, sensizligiň ataşy,
Janym ýanýar, ýakýaň meniň janymy.
Men seni söýmedim, ýanmak üçin bu oda,
Aýralygyň, gaýnadýar meň ganymy!

Bilmen, seniň dertlimikä ýüregiň,
Belki-de hiç mahal, ýatlanam dälsin!
Ýykdyň meniň umytlarym, diregim,
Ýene-de kyn günler goý maňa galsyn.

Goý galsyn, hasratly, ataşly günler,
Eretsin meň sowap giden ýüregmi,
Syrsyn ähli söýgüleri gursakdan,
Tämizlesin mejnun bolan garagmy.

Saňa bagt hakda ýazasym gelyar,
Görkezesim gelýär bagtyň özüni.
Naçe umyt bilen saňa garadym,
Emma gülüm sowduň bagtdan ýüzüňi.
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

hmm yaz soyguden yanan yurek

hmm yaz soyguden yanan yurek , yada ayralyk,
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

Aý ýok ola birhili

Aý ýok ola birhili ýönekeýjemikä diýýän has bir gynançlyrak at tapsana? :D:D:D
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

sensizlikden nalayi$

sensizlikden nalayi$

o nahili aday?!:)

o nahili aday?!:)

erbet dal, yone birzatlara

erbet dal, yone birzatlara yetenokmyka diyyan, "sensizlikden nalayysh" dalde "sensizligin atashy" diysen, belki-de "sesizlik hijrany" yaly birzatlar goysan nahili borka??? :D
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

"Janym ýanýar" nahili

"Janym ýanýar" nahili bolar? Gynançla :D

eylesem nebsimden kelam agyz

eylesem nebsimden kelam agyz soz,
men onun gownuni tapyp bilmedim.
oldum okuwymdan, boşaldy jübim,
nebsimin ugruny tapyp bilmedim...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "gowja bolupdyr! Berekella!"