::..toyy nirde nadip etmeli..::

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam gadyrly agzalar! Size bir sorag bilen yüzlenesim gelya.. Durmuş toyyny öz maşgala ojagynda etmek ya da toy salonynda etmek barada nameler aydyp bilersiniz.. Her ikisininem özüne göra hezil ya da amatsyz yagdaylary bardyr.. Meselem toy salonynda toy edilen wagty kim toy edya , toy eyesi kim.. biler yaly dal..toy eyesi hem myhman yaly baran bolup oturyp gaydayya.. garyndaşlar eyleki beyleki myhmanlaram toy boljak güni baryp 1-2 sagat bolup toy görüp sonam gelen yerine jyrayya.. kan bir marekeli bolanokmyka diyyan.. bu bolsa garyndaşlyk gatnaşyklarynyn kem - kemden kütelyanine nusga bolup duryan yaly.. siz nahili pikir edyarsiniz.. menin sanamadyk zatlarymam bolsa iki moklaşka ganymy geçersiniz da..
PS: siz toyunyz bolan bolsa nirde etmekçi
PS2: Haysy aydymçyny çagyrmakçy
PS3: Toyda arak meselesi ...

saglygynyz..
öz yazylan bolsa bagyşlarsynyz da.. toy eden agzalarymyzdan tejribeliler bar bolsa berjek maslahatlary indiki yaşlar üçin öran derkarmyka diyyan..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salam Vepa aga! sizin yazan

Salam Vepa aga!

sizin yazan soraglarynyza men oz pikirimi aydayyn:

Aslynda toyy restoranda edeninde poryadokly bolyar, bizin welayatymyzda bizin shaherimizde onunden genesh etyarler olam edil uly toy yaly dine oglan bilen gyz stolun bashynda oturmayar diyaymesen(ay ozuniz bilyansinizday ony) voot sholam oz ojagynda toy etdigin yaly bolyar.

1. toyy... biza gyz (gyz tarapda genesh edilenok) onda-da men barda ya restoranda gyz vecher edesim gelyar, oz garyndashlam, ishgarlem, synpdashlam, dost-yarlam uchin. oglan toya hemmesini chagyryp bolanok olaryn.

2. shol wagt nesip bolsa haysy aydymchy gowy bolsa shonam chagyrarysda :) (ozuma Bratya Shahunsy chagyrasym gelyar, olam bilemok ony chagyrtmazlarmyka diyyan)

3. 3-nji sorag mana degishli dal :)

hehe soraglary oglanlara beren bolsanam mena jogaplaydym :)

restaron nama

restaron nama geregay:))

öyün howlysynda hudayyoly berjek, bagşy hem dutar bagşy çagyrdyp dessan aytdyrjak:)) arak hem hiçkime berjek dal, napitok içip onayin diyjega:)))

Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • aA 2 telpek goyyar we yazyar: "kerim gurbanalyýewe, prezident oteliniň restoranyna we araga berjek puluňy jemläpjik maşgalada gerek boljak bir öý tehnikasyny ýa-da mebeli alsaň utarsyňyz. 2 telpek."
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

mena in uly patcanlary

mena in uly patcanlary bolanym sebapli
goşulmaymasam mana yetesem yoklay welin
geljek myhmanlara göra edilse has gowy bolar
mysal beyleki şaherlerden köp myhman gelse restoranda etsenem boljak
tapmak ansat bolyada -- yöne 1. gelin alynsa howluda etmeli bolyan bolaymasa
mena pinime dal nirde edilse edilsin welin dine araka gaharlanaryn goydurmajak bolaryn...galan zada kelle agyrdanyna degenok...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

gowy-da şo:)) oba yeri

gowy-da şo:)) oba yeri bolsa hezilhow, oban bir çetine girip şugun haysy öyde toy bar diyip sorasan oban adamlary göni salgy bererler. tak çto başga welayatdan gelen adamlar tapmakda kan kynçylyk çekmezmika diyyan:))

men-a restorana yada aydymça zada berjek pulumy [eger şonça pulym bolsa:)] bir garyba berenim has peydaly:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • dr turkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme tuweleme tuf tuf tuf goz degmesin"

obada

obada urularsynyzda:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

uraslary yoklay:))

uraslary yoklay:))

1 gezek bayramala toya

1 gezek bayramala toya gidemizde tas urulyadygay:) ata aga dinleyanmi:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

bayramalida ozuni alip

bayramalida ozuni alip barshina bagli ol zatlar.. Akillija bolsan adamyn ishi bolmaz seng bilen.. Ine bizin gyzlarimiza azar berip tansda kakip bashlasan dat gunune..

Senem dek gezen dalsin-da:)

dek gezmenmay---toy bn gyz

dek gezmenmay---toy bn gyz bn işim yok nahar iydimde oturdym--suw içip
ya biri hasapladymyka mun iyenini burnundan getireyinle diyendir:)
baryn razborşik-a how...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ay mena beyle pikir edemok.

ay mena beyle pikir edemok.

Allajan nesip etse omrumde yekeje gezek toy bolyar onam bagshyly zatly gechiresim gelenoklay...

Feyagül bagşyly

Feyagül bagşyly geçiresiň gelenokmy, bagşySYZ? :D Öz-özüňe garşy çykypsyň
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

men yokarda yazdyma toyy

men yokarda yazdyma toyy aydymchyly zatly, restoranda edesim gelyar diyip.

men hich kime garshy chykamok, yone akgulin bagshyly, howluda etdirjek diyenine bir hili boldumlay. on dine oglanlar (molla) sheyle pikir etyarmika diyyadim, seredip otursam oz joramam sheyle diyaydi.

Akgül oýun edip aýdan

Akgül oýun edip aýdan bolmagyň mümkin, ýöne Alla bar, men edil şu sözleri, ýagny uly we gymmat toýuň ýerine kiçi, araksyz we dutar bagşyly etjegimi özüm gaty kän gezek aýtdym! Okap haýranam galdym.
Elbetde aýdanlarym ýöne "dile geldi, bile geldi" ýalydy, öýdäkileriň pulsuny barlmaka üçin we ş. m., sebäbi razy bolarlar öýdemok. Ýöne sözleriňe haýran galdym... hm...
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

men oyun etdimlay:) men

men oyun etdimlay:)

men durmuşa çykmasam toy nirden bolsunay?:))

yone restoran mana gora dal.. bagşyny biljekdal.. dutar diyyanim hem kakamyn pikiri, mana galsa dutar hem islamok:)

Bizem entek

Bizem entek öýlenmediklaý, bu gelejegiň gürrüňi. Senem garrygyz bolup oturmarsyňlaý...
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

jigim onun aladasini

jigim onun aladasini etmesene.. Uludan toyuni tutup bereris nesip bolsa.. Hani entek prins'ini sayla..:)

Iki sany bellik

Görýän welin, saňa iki sany belligimi aýtmaly öýdýän :D
1. "Jigim"... o patentlenen söz, plagiarism edip, Atamyrat agadan ogurladyňmaý? :D
2.

Quote:

Hani entek prins'ini sayla

Türkmenlerde gyz prins saýlanok, şoň üçin==> "Hany entek prinsiň seni saýlasyn" bolmaly :D
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "dogrurak..:)"

Hmm, Feya dogry bellap

Hmm, Feya dogry bellap gecipdir yokarda: restoranda has tertipli gecya... Menin ozumem restoranda ederin, nesip etse... Kulturnyja bolya-da name diysenem...
Vepa, senin bellap gecen zatlarynam jany bar welin, ona-da cozum, yene Feyan aydyshy yaly: genesh.
Arak meselesi gaty kyn mesele, shu wagt pylan diymayin :)), son birden ata agany dagam cagyraysam gaty gorer "goymandyr" diyip :))))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "in sonky sozleme:))"

genesh edersinem welin

genesh edersinem welin genese de tejribe gerek.. önki türkmen toylary adamy sonky boljak toylara tayynlayar diysem yalnyş bolmazmyka diyyan.. yany yakynda bardaki bir dost oglanlaryn birinin maşgalasynda bolan toyyn kasetasyny gördük.. Syn edip otyryn welin hemme kişi sada geynip gelip toya kömek edyaler.. mal soyup yören haysy, suw daşap yören haysy... kiçijek kiçijek çagalaram toya ayratyn şatlyk goşyar.. ayallaram (zenan maşgalalaram) kaşir arassalaya diyersinmi, et dograya diyersinmi?.. birem bu işler edilyarka gepleşilyan zatlar, gürrün edilyan zatlar diysen buysandyryjy.. hemme kişi öz işi bilen .. yaşlaram şeydip ulylardan görelde alyarlar.. aytjak bolyanym .. halypa şagirdine okadyp ya da aydyp dal de , göni edip gaytalap görkezyar.. we diysen ullakan medeniyet nusgasy.. garaz bu işlerin hemmesi bolup durka birek biregin hal ahwaly soralyar.. gelip bilmedikler bar bolsa name üçin gelmedika.. sebapleri gözlenyar we hökman habar ugradylyar.. Restoranda bolsa sanalgy adam sanalgy.. myhman.. artykmaç bolsa halanmajak yaly bolup dur. gonşylyk ya da garyndaşylyk gatnaşyklaryny gaytadan ele alsak hasam onat bolar..

restoranda bolsa zenan

restoranda bolsa zenan maşgalalaryn köpüsi gün uzyn öyde oturyp krasga batyp agşamam toya gelyaler.. hatda toy eyelerininem ikinji gaygysy bolyar toy..

obada bolsa toydan son öy hapalanyan bolmagy mümkin.. melleklern işi gaydyar.. yöne öy eyesi muna gynananok.. eysem begenyar.. munça marekani sag aman sowanyna .. uruşsyz jenjelsiz.. gap gajaklary bolsa yuwmagyn (ya da umuman arassaçylyk işlerinin ) geçirmegin ayratyn lezzeti bar.. sebabi köpçülik bolup edilyar..

öylenyan özün bolsa

öylenyan özün bolsa restoranda etsenem gowy aslynda

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Wepa, aydyanlaryn umuman

Wepa, aydyanlaryn umuman dogry, yone her kimin vkusy, halayan zatlary bir bolmanson... :))
Yene bir zat aydasym gelya, shu wagt etraplarda zatlarda-da, toy salon/restoranlarda edilya koplenc... oba yerlerinem tuweleme dasharda edilse-de, restoran kemini goyanoklar, modern palatka, stol-stullar we.sh.m... Umuman, anrujy mumkincilik bolsa, gaty kop adam restorany saylardymyka diyyan... Dogry-da, azajyk dowre gora-de adim atjek bolmaly-da :)))

men toylaryn restoranda

men toylaryn restoranda edilmegine düypgöter garşy dal.. gyşda yada garda yagyşda, howa şertleri erbet bolanda bolyaram welin.. tomusda dagyn restoranda edip name etjek.. tansa çykyp çykmankan myjjyk bolyan derlap.. 52 kandissaner bolanda da da.. dada da a.. :)

Menin pikirimche-de dasharda

Menin pikirimche-de dasharda edilen toy has gyzykly bolyar, restoran birhili "dallay"...Shu wagtlar dasharyny hem guller bilen, her hili dekorotiv zatlar bilen bezeyaler, yuvash-yuvash'dan kinolarda goryan "ala-gul" yaly edyaler, sheyle yer dagy bolsa, restoranlar boshap galarmyka diyyan... Biznes gurmak isleyanler uchin 1 "hint" bolsun :) Yap yashyl meydan'ly, achyk howaly, birgiden gul bilen bezenilen "toy meydany" achyn, sheyle yerde mena hezil edip oylenerdim yapyk restorana gidenimden...
Toy'dan sonky "gyzykly" zatlar barada-da Wepa'nyn sananlaryna goshulyan, toy'dan son hemme adam ishini bolandan son sheyle bir "dali tanyshlyk" bashlayar, butin gunun yadowlygy bilenem adamlary dandana chenli yatyranok :D

P.S. Onsonam restoran'da tozanyny chykaryp tans edip bolanok :)

Eger meydana gul eksen....

Eger meydana gul eksen er gulun bashyna bir adam dikmesen dagydaymasalar....
Ashyklar gyzyl guli goparar, urushanlar ak guli goparip yoraymesin....
Arasinda ichen biri bar bolsa ortani surup hem berer....

Ay menem hemmezady tersine yoraydimmi ya?!:)))

a name üçin uruşanlar ak

a name üçin uruşanlar ak güli goparyalar?:))

men-a hiçkim bilen uruşamok yöne şonda da ak güli gowy goryan:))

Akja gulleri gorap gechdinay

Akja gulleri gorap gechdinay senem:)

Turkler "Gulu seven,

Turkler "Gulu seven, dikenine-de katlanir" diyyalermi ? :)
Gul'li yerde dine toyun bashyny bashladaymaly, son otly yere gechibersinler adamlar :)) Yone edil beyderler oydemok mena, ziyan yetiriler elbetde azda-kemde, yone oncha-oncha her yerde-de bolarla...

P.S. Gresia'da yokarda yazyshymdaky yaly 1 yerde banket edipdiler in sonky gunumiz'de, shol yer gaty govnume yarapdy, girishinde uly jay, jayin oni yap-yashyl yer ustunde 750 kishilik dagy stol-stul goyulan, ol bosh yerin dash toveregi hem her hili gul'ler bilen bezelendi, gullerin bariraklerinde nahar iymek uchin stol'lar, hyzmat ediship yoren ofisantlar...Garaz, sholar yaly toy edip bolsa, menina armanym yok :))

mena toyda arak bolmasa

mena toyda arak bolmasa halayan yone shu wagtky ogalanlar arak ichmese yashap bilenoklar yaly
mena restoranda bolsa gowy goryan sebabi gowy bolyar yone oyunde etsen hezil bolyar shaher yerinde kyn bolyar

Biz onda gadym zamanyn

Biz onda gadym zamanyn oglanlarymykak ?? :)
Shu wagtlara gyzlaram ichip bashlady, ola oglanlarmysh, toylarda-da dayzalaram ichyar goysan, yaman kop gordum mena..
Onsonam arakly toylar'dan son urush kop bolyar, ichenini gotermeyanler kelleleri ochuk wagty bashga yerleri bilen pikir etse kynda...

dogry aytyan indi içmeyan

dogry aytyan indi içmeyan oglanlar gen görlüp başlady
-1 oturylyşykda gyzlar içip otyrdy,mana guyup berdiler
-ay men içemoga diysem
-way içgysgynçlay yaman sen
diyip
özleri endirdiler
işda açar diyip içyan dayzada köpelipdir gyzam...
mysal toyunda arak goymasan-
-ay biderek boldulay-keypem bolmady,içibem bilmedik
diyişyaler
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Sizin yanynyz ichyandirda

Sizin yanynyz ichyandirda mena gyz ichip durany goremok

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "hahahah :D"

bizin yandada durup

bizin yandada durup içenoklar
oturyp içyaler:)
:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

bilyan menem durulyp

bilyan menem durulyp ichilmeyani :)))))))))))))))))))))))))))
yone geng goryan

Menin "bizin yanymyzdaky"

Menin "bizin yanymyzdaky" toylara gitmanime kop wagt boldy Selbi, belki o yerlerde-de sheyledir, "beyle dal" diyip biljek dal habarym bolmamson, yone sen gormesen hem ichyan dayzadyr-"gyz"laryn bardygyny aydyp biljek, sebabi beylelerini men gordum we 1-2 sanyjak daldiler, stol-stol ichyadiler onlerine goyulanlaryny...Onsonam menin gyzlardan yana galan arym yok olary yok yere ayiplajak bolup, yone goren zadymyn meni gynandyranyny hem yazmak isledim, oglanlaryn ichiship yorenlerini name etjegimizi bilemzok, gyzdyr-dayzalaram olara "ichman" diymegin yerine "bile icheli" diyjek bolsalar, kynda...

wayye siz nirli?

wayye siz nirli?

Hahaha :))))) Ozum Kakaly,

Hahaha :)))))
Ozum Kakaly, yone Kaka'da sonky gezek toya gidenime yillar bolandyr, shonun uchinem yokarda yazanlarym barada "Kaka'da sheyledirda" diyjek boljagam bolma :D

Meň pikirim

Umuman öz pikirimi ýazaýyn. Edil maňa galsa, toý köp uly bir zadam dällaý gözümde. Bir döwür, kiçi wagtym kelläme gelen bolmagam mümkin "toýum uly bolsa, dillere dessan bolsa, bagşysam Baýram Nobat bolsa" diýip.
Ýöne wagt geçdi, pragmatisit boldum, kellämde tarakanlar köpeldi, ulaldylar janawerler. Indi maňa toýda bir uly üýtgeşik many görnenok, hatda baryp zagsda gol çekip, nikany gyýdyryp, sadakalaram berip, aýat-töwiri okap dargamagam kem görnenok :D
Ýöne beýleki tarapdanam, toý diňe meň üçin däl, toý gyz üçinem. Gyzlar bolsa muň ýaly zadyň arzuwyny menden kän edýändir we onuňam öz arzuwyndaky toýa belli bir dereje haky bar. Oň bilen maslahatlaşyp, käbir detallaryny belli edip bolar.
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Meň pikirim 2

Ýöne toý diňe oglan bilen gyzyňam haky däl. Bizde garyndaş we öz agzalarynyň pikirine hormat bar. Ýagny islesek, islemesek olaryň pikirlerini bir dereje göz öňüne almaly bolar. Meselem, arak meselesinde diňe özümiz täsir edip bilmeris, kyn düşer. Bir daýyň, bir agaň bir guty aragy hökman alaýjak ýaly.
Oň daşyndan, türkmenler näçe garybam bolsa, pytrap, dargap keýp etmegi başarýan adamlar, näçe isripçiligem bolsa. Gyzlaram toýuň gürrüňlerine kowalaşýalar. "Gowy toý" diýen şablona uýjak bolýalar. Şu ýagdaýlaram toýa täsir edýä.
Men nämäň näme boljagyny bilemok. Ýöne edil häzir toýdan bar isleýänim, toýy digital camera DVD formatda alynmagy, suratlaryňam bolmagy ýadygärlik. Toý maňa galsa dutar bagşyly bolsa-da hiç, men asyl öz toýumy öz puluma etmekçi, ýa nesip! Şoň üçin öz sözüm has geçermikä diýýän :) Islesem, "pulym ýok" bahanasy bilen dutar bagşyly hem ederin. Ýöne beýtmegime doganlarym garşy bolar, öz pullaryna bolsa-da bagşy tutarlar
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

ay biza howluda toy edip

ay biza howluda toy edip gorupdik (doganymyn toyy) giden tarelka jamlaryn hasaby yitdi. kocamizinem cagalary menden bash beter bet bolandan son mymanlaryn onunden zatlary alyp gacyp masgara bolduk:(, tansa zat cyksalar elindaki pullarda gozleri bolyar, calarajyk guymensena teleshkedaki zatlaram syparjaklardy
ozumden sorasalara restoranda etjek nesip bolsa:) yone shu wagt howlyda-da edyaler, stol stul, teleshka zat ondanam oformileniya + restoranda ofisantlary cagyryalar hyzmat eder yaly.

obada yashayan bolsang oyde

obada yashayan bolsang oyde gowy, shaherde yashayan bolsang toy edilyan salonda (etajda nadip toy etjek?). angsatja-ga jogaby.

halkdan cykyp bolmaz diyyaler

yone su wagtky toylarymyz kimlerin toyyna menzeyar?mena gynanyan,sebabi toylarymyz su inlisin yada orsyn toyyndan kan tapawudy yok. tapawutly toy etjek, turkmen yigidi yokmyka.......

shona dogry diydin vatan

shona dogry diydin vatan aga! Indikiler gelni sheylebir geyindiryarler welin gyzyn geynenmi ya beylekimidigi kan belli dal.. Ol gelneje(?) bolmali gyza seredibem bilemok arkayin.. Turkmencliginin, edebin ekramin enesini uwrediler..:(

Ka Gyzlarinam toy libaslarinda ol bul yerlerini acdygyca has "bagtly" bolmaklaryna-da kan dushunip bilemok..:(

siz toyunyzda nahili eşik

siz toyunyzda nahili eşik geymekçi..
yan yoldaşynyzyn nahili eşik geymegini isleyarsinsiz?:!

inda how yerden yöran in

inda how yerden yöran in bolmanda wino sorap duran bolupdyr diyyaler..

Toýy nirede etmeli

Toýy nirede etmeli diýlende, şu tomusky, obadaky klasdaşym we jan ýaltjak :D dostum Myradyň toýy ýada düşdi. Gelnalyjyda gelni almaga baranymyzda... mal ýatagyň içinde garaşdyk oglanlar bolup :D Ol mallaryň bokunyň arasynda içdiler käbir klasdaş oglanlar. Aý ol pahyrlar şeýle bir öwrenişipdirler obada mallaryň bokuna welin piňlerine-de däl :D
Menem ýylgyryp durdym
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Nämüçin sizi mal ýataga

Nämüçin sizi mal ýataga saldylar? Ýer bolmadymy ýa-da size sylag hormat şeýle ulymy? :D

Menem joramyñka Maryda toýuna gitmeli basym. Ola restoranda edýär..

Aý bizä bilmedik,

Aý bizä bilmedik, howlulary kiçidi öýdýän, adamam doly. Bizem bir "gyra" geçeli diýdik welin... gyra mal ýatak bolup çykdy :D
Hahaha...
Aý ýönehow, bu birje gezek bolan zat, derrew Mary bilen baglanyşdyrmasana :D
Seň joraň krutoý şäherlidir, biz bir pisi çykan gotur obalyda :D

-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

yok men joram obaly ..krutoy

yok men joram obaly ..krutoy obaly :D

Men pahyr ömür boýy

Men pahyr ömür boýy krutoý bolup bilmän geçdim :D
Aý maňa kän gerek zadam dällaý şol :D
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Bolup bilmänseñ gerek

Bolup bilmänseñ gerek dällaý diýýäñmi :) men oýun edip ýazdymla krutoý diýip, seniñ şäherlilere krutoý diýişiñ ýaly..obaly bol sen şäherli bol, dünýäñ o çetinde bolsañam aslyñ sada bolsa şony üýgedip bolmaýar..ol bolyan, ýaşaýan yeriñe känbir bagly däl.

Onyňam dogry. Men eýýäm

Onyňam dogry. Men eýýäm 12 ýyl töweregi şäherlerde ýaşap ýörün. Özem kiçisinden tut, megapolise çenli. Ýöne sowhozçydygym belli bolup durda :D Hiç krutoý bolup bilemok :D
Bolup bilmämsoňam, "maňa geregem däl" diýýän :) Dogry aýdýaň!
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

restorana, muzykantçylara,

restorana, muzykantçylara, oformleniýe ýene bir zada aşa köp pul çykarmasalar honey moon diýip daşary yurda gidäýýäler indi..

Men asyl ýigrenýän başga

Men asyl ýigrenýän başga ýurdyň medeniýedini/däbini göni pikirlenmän alsalar. Nämä gerekmiş honey moon? Daşary ýurtla nähili kömek edipdir şol medowiý mesýas? Ýa olaryň maşgalasy berkäpdirmi?
Bimany pul sowmak, kelçermek we ş. m. Ýaş çatynja türkmenlerde baran öýünde 15-30 günde Ýewropalynyň honey moon'da görmedik zatlaryny görýäler!
Aý umuman, detallara girip gyzlary utandyrmaýyn, ýöne honey moon'a gidýän bolsalar tüýs bolaýypdyr...
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Mena eyyam şu ýazanyñy

Mena eyyam şu ýazanyñy okap utandym..detallasdyryp durma

Aý hawala. Gowusy men obaly

Aý hawala. Gowusy men obaly bolup galybereýin. Bolmasa häzirki toýlary youtube kliplerinde görüp, diňe ýeňsämi gaşaýan. Ak o taýy bu taýy açyk fataly gyz, tort kesip iýişdirmek, yzyňa gül zyňmak, ogşaşmak iller el çarpyşyp durka... indem honey moon.
Brr... honey moon bolsa, onda gaýtarma zat haçan? Ýaşmak ýene?
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

natdinay Bayram türkmen

natdinay Bayram türkmen toyuna onda hiçhili menzanokda...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Aý hemme toýlar

Aý hemme toýlar youtube’däki ýalydyr öýtmäñ ýöne, her kim islegiçe edýär toýy. Medeniýetimize däp-dessurymyza görä edýänleriñ gadyry başga hili gyzyklam bolýar..mena şönuñ ýaly toya hakyky türkmen toyy diyip bilýän. Galan soñky çykan zatlara gaty kowalaşmasalar bolardy

Bilýänle. Ýöne gaty

Bilýänle.
Ýöne gaty gynançly, ýaşlar TWde görýän zadyny moda edäýýäler şeýle ýeňillik bilen. Türkmen gelini öz gaýynlaryndan ýaşynmaly, olar bolsa eýýäm toý güni şeýle geýinseler, soňam ogşaşsalar uly iliň ortasynda, toýdan soňam ýeňi egnine ýetip duran eşik geýseler...
Bular bizdäki ogşamagyň gadyryny gaty peseldýäler. Bizde her gün her ýerde ogşaşylyp durlanok, şoň üçinem oň gadry başga. Daşary ýurtdaky ýaly däl.
Birem mähremlik bar, edil eneň-ataňa hormatyň bolsa, öňünde ogşaşyp durmalam däl.
Bular saňa ýazlan däl, umumy manyda.
PS Meniň özümem bir oňly zat däl welin, ýöne toýda şol gülli, tortly ýa ogşaşmakly ýerlerini çürt kesik aýyrmakçy :D Şeýle ogşamak gerekli bolsa, taparyn wagt ogşamaga :D
Ärsiz gyzlaram toýda gül alyp är tapaslary ýok :D
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

ay tortly yeri durubersin

ay tortly yeri durubersin :)), gulli yeri bilen ogshashmak yone artykmac

Aý şol gül zyñmada

Aý şol gül zyñmada bar-ow..hehe..birki sapar öñüme düşüpdi menä galdyrmadym..depeläp itip aldylar özä..

Ya senem "Birden diyyanleri

Ya senem "Birden diyyanleri dogry bolaymasyn ?!" diyip, gul ustune gelse-de bashga tarapa gachyanlardanmy ?? :D
Turkmen toylarynyn ne gozel dapleri bar toy'dan son edilyan, gushak chozmeshek, goresh, elleshdirmek we etc...Sholardan gyzykly zat barmay :D Urulmasyna urulyanam welin, hezil bolyar shonda-da :))
Gozleshdirip gorun sahypany, yorite blog'lar achylypdy bu zatlar barada...

2 yyl ön gonşyn toyunda

2 yyl ön gonşyn toyunda kemer kella gelipdi urulmak diydin welin kemerin gelen yerleri üşap gitday:(
ay dostlay diyip pinime daldi welin bilimede depipdi:(
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

yok ol gachyanlardan dal :)

yok ol gachyanlardan dal :) elimi uzadyp tutamok yone :)

Ey way, elini uzatmayan

Ey way, elini uzatmayan bolsan, onda niran bilen tutmakchy o guli ? :D
"Gyww, guljagash, gelde menin sallanyp duran elimin ayasyna yapys, mena seni tutjak dal" diyip durmagyn, gachmakdan tapavudy kanmi ?? :)

ay mergen senem agzyndan

ay mergen senem agzyndan eşitjek bolyanay
ol sessiz durya how on eline BİRİ getirip
me al diyip berip gitya how natdinay:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Hehe.. şeýtselera gowy

Hehe.. şeýtselera gowy bolardy..ýone mena gyzaryp iliñ arasynda masgara bolardym :)

haha, Mergen, gul gelyarow

haha, Mergen, gul gelyarow diyip kaldowat hem edip durlanok how, tutamok sebabi unsem beremok gule..

restoran öy yagdaylaryna

restoran öy yagdaylaryna yaman gowy düşündik welin tans etmeli yerini nam etmeli?:) balis mi.. walis mi nahili yazylyaray aydyp görkezaymesem ...tazeden aydyp aydylşy yaly yazayyn.. walys.. inş dogry yazandyrynlay.. yaşlaram gen görmesin ow şeyle soraglara.. etmesen bolmayamy:?)

Yashlar ucin onat mesela degip gecipsin.......

Hakykatdan hem bu mesele barada oglan gyzlaryn maslahatlaryna gulak asmak gerek. menin pikirimce. Eger durmys yagdayy govi bolan hem toy zalynda da hemde oz hojalygynda etmeli mikan diyyarin. Eger seydilse oba garyndaslaryn bilen gatnasygyn has hem berkar ve türkmenin onden gelyan dap dessurlaryny hem berjay etmage mumkincilik bolar. Elbetde munyn kyncylyklary bar. Ve toyzalynda etmeli diymegimin sebabi hem, myhmanlaryn kopusi hem onkiler yali 1 2 gunlap toyda myhman bolman 2 3 sagat bolyp gitmekci bolyarlar, bu hili myhmanlar ucin toy zalynda edilse govi bolar ve ikincidenem toy edyan hojalyk ucin hem amatly bolarmykadiyip pikir edyarin. Eger iki yerde de toy etmage mumkunciligi bolmasa bu dovrin sertlerine gora toy zalynda edilmegini hemmeler anlayys bilen garsylasalar gerek. Yone hojalyk da toy edilse has hem govi bolar.

barde-tr-de bir kursdaşyn

barde-tr-de bir kursdaşyn toyuna gitdik...toy dagyn pessejiginde kölün gyrasynda ekeni...maşynly aylanyp aylanyp çykdyk epeslem myhman bar--ilki daşarda slow aydymjyklar aydyldy bizem kurdaşlar bolup oglan bn gümür yamyr elimizede içere zat alyp---sona baka yuwaş yuwaş içeri girildi-içeri dar ekeni:( her kime ayrylan yerde oturyldy....sony şol menzeş toylar welin başyny gaty haladym---dag,kölitokay yokdy dineje:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

mashgalamyz (yagny, ejem

mashgalamyz (yagny, ejem kakam, jigilem) yakynda bir oba garyndashymyzyn toyuna gitdiler. Shonda ol toyda "sechgi sechmek" bolegi gyzykly diyip gurrun berdiler. asyl shol dap nameden gaydyarka? dine durmush toyda dal, koplench hemme toylarda sechilyar. in gen galdyrylan yeri, ol obada onun uchin yorite tayinlanyp gidilyamish. yagny dine uly oglanlar ozem. shaherde dine chagalar gyzykyar. oglanlar gelnalyjydan son derrew chalshyp, geyen mayka we gin balaklaryny chermap ashaklaryny berk danyalar. son sechgide elinin yeten zadyny goni eshiginin ichine oklap shondan tes tegelejek bolup gaydyaler :D

:)

Hatice wrote:

...toyda "sechgi sechmek" bolegi gyzykly diyip gurrun berdiler. asyl shol dap nameden gaydyarka?

men-ä bilemok, ýöne men hem bilmek isleýärin :)

Quote:

...dine durmush toyda dal, koplench hemme toylarda sechilyar. in gen galdyrylan yeri, ol obada onun uchin yorite tayinlanyp gidilyamish. yagny dine uly oglanlar ozem. shaherde dine chagalar gyzykyar.. :D

toba-toba :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sechgi diyleni, Ata aga,

Sechgi diyleni, Ata aga, toyun arasynda yakyn garyndashlar ya-da kim islese bir beyigrak yere chykyp chaga oyunjaklary, pul, yaglyk, suyji koke oklayarlar (sonky dowur ichi azyrak suwly baklashka zynylyar, we tutana uly serpay berilyar). Seredip duran mareke duran yerinde tutjak bolmaly.. Yaglyga towusmak yaly bir zatdan gelen bolmaly, yone bashga hilije meshhur dap oza. Showhunly gechyar. Bir gun Balkanyn (esasan Balkanabat, Turkmenbashy) toyuna chagyrlanyzda 1-2 gun onurajiginden gelin, shonda bu yagdayy gowy synlap showhuna goshulyp bilersiniz :)

Balkanly kursdaşlar-a ýok

Balkanly kursdaşlar-a ýok däl welin, Balkana toýa gitmek haçan nesip ederkä maňa meň bu daşarda gezip ýörşüm bn :)

Biz taraplarda çagalar seçgi çöleýäler, hatda, ýetginjeklerem utanyp çöplemez, ol-a biz ýaly ýetişenler ekeni :) Men şowhuny synlasamam, özüm-ä goşulman, enşallah:)

Garaz, Balkana geläýsemem, seçgi çöplemen, özem myhman bolup. Ha-ha , "açgöz atamyrat" diýerler öý eýeler-ä şeýdäýsem :))

Ýaglyga towusdy, woleýbol oýny, göreş - ynha, bular başga :)
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Kabirleri şol baklaşlakaly

Kabirleri şol baklaşkaly uly serpaylar üçin gelyaler.
emma köp uly adamlar gyzyk üçin şeylak giryaler. utanmasan, gyzyklam bolyar. :)
kiçikak gityadik; "palan yerde seçgi bar" diyilse, 1-2 km yörap şaherin beyleki ujyna gidilyadi; baryan; eline 2-3 sanjak sakyç, şokolad düşyar. gaydyşyn gülüşip; elimizdakini iyip gaytyadyk. Pul düşse, göni "sega" oynamaga gidilyar.
1-2 milyon manady toyda seçyanem çykyar.
We şol pullardan pay almak üçin; yörite guşanyp gelyanler bar gyzygy gaçyyar, uruş hem turup bilyar.

Sharlary chishirilip yokarda

Sharlary chishirilip yokarda asyalara, son “medlenny” tansda gelin bilen yigidin ustunden yuwashlyk bilen goyberilyar..shonunam myjjygyny chykaryalar..sonky dowur etmelimish diyip hemmesi edyar..shary oz gunune goyman tutup yaryalarama, patyrdadyp. Garaz, shol toyda-da bir pahyr gyzjagazyn kellesine yarylan sharyn bolegi dushupdirda..onson, shol shar yaryshyk bashagaylykda on kellesine-de shardyr oydup her iki gapdaldan eli bilen bir oglan gysaysa natjek..uuu, pahyryn tas beynisi agzyndan chykyan eken.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: ":-)"

hawa, indi haýsynda has

hawa, indi haýsynda has köp toý edýäler - obamy ýa toý zaly :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"