O namedir? -II

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam!
yene men :)

ine-de ikinji soraglarymy size yetirmek uchin taze mowzujak achdym.

alyn onda:

O namedir, seni gozli kor eder,
O namedir, yagshylygy yar eder,
O namedir, ging dunyangi dar eder,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir, harap eder ishingi,
O namedir, birleshdirer bashyngy,
O namedir, uzak eder yashyngy,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir, shypa bolmaz janynga,
O namedir, gozun diker dulunga,
O namedir, mydam yoldash bor sanga,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

ine barja soraglar. hokman hemmesine jogap bermeli diyen zat yok, bileningize jogabyngyzy beribering!

jogaplaryngyza sabyrsyzlyk bilen garashyan!

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Gyzykly tema acyanyn ucin... "
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "tüweleme, pikirlendiryar "
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "sahypany gyzyklandyryanyn ucin, yogsam uklap galyan arasynda:)"
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Sagjabol, akyllyja gyz ekenin ;-)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

kynow bu...hany ondada

kynow bu...hany ondada synanshyp goreli.

gyssagly ýazdym, bolup geçsin :)

Ol söýgidir, seni gozli kor eder,
O wyždandyr, yagshylygy yar eder,
Betbagtlyk ging dunyangi dar eder,
Men çopanyň jogaby-ha şeýledir!

Göriplikdir, harap eder ishingi,
Parasatdyr, birleshdirer bashyngy,
Ol şatlykdyr, uzak eder yashyngy,
Men çopanyň jogaby-ha şeýledir!

Umytsyzlyk shypa bolmaz janynga,
Ol namartdyr, gozun diker dulunga,
Amallaryň mydam yoldash bor sanga,
Men çopanyň jogaby-ha şeýledir!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (5 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "şahyrana"
 • SuleYmanYS 1 telpek goyyar we yazyar: "Hayran galdym..."
 • Slava 2 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme! Gaty gowy jogap beripsin! Berekella!"
 • mervinboy 1 telpek goyyar we yazyar: "eline ve diline berekella "

ata aga menin yazanlarym

ata aga menin yazanlarym bilen kop yeri gabat gelipdir. men sizin yazanlarinizi hich okamany goni post etdim ozuminkini, son seredip gorsem eyyam 2 jogap yazilipdir...indi birhili gochuren yali boldy oydyan...dostlar bagyshlarda...

******************************************
"Ulydyryn oytme etseler taryp,
Kichidirin oytme peseltse gorip,
Ne uly, ne kichi, ne bay, ne garyp,
Tuys baryp yatany, shu bolshun besdir..."

ýok-laý, seňki ediljek

ýok-laý, seňki ediljek çigýän ekeni, many taýdan iň gowusy hem seňki bolupdyr!
Baýramyňky hem gowy welin, oňky "güldürýänski" usullardan-da :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

O namedir, seni gozli kor

O namedir, seni gozli kor eder,
O namedir, yagshylygy yar eder,
O namedir, ging dunyangi dar eder,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

-Elli gramjyk, hem gözli, hem kör eder,
-Ak patalar, ýagşylygy ýar eder,
-Diplomatlar, giň dünýäňi dar eder,
-Şahyr dälem, sowalyňa jogap şol!

O namedir, harap eder ishingi,
O namedir, birleshdirer bashyngy,
O namedir, uzak eder yashyngy,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

-Telpek keýpi, harap eder işiňi,
-Gyz söhbedi, birleşdirer başyňy,
-Ýaşajyk gyz, uzak eder ýaşyňy :D
-Kyn soraglar, ondanam kyn kapiýa :(

O namedir, shypa bolmaz janynga,
O namedir, gozun diker dulunga,
O namedir, mydam yoldash bor sanga,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

-Kel kelläňe, şypa bolmaz janyňa,
-Sallahlykdyr, gözün diker duluňa,
-Ol jedeldir, mydam ýoldaş bor MAŇA,
-Prikol galmady, eý boldy et indi
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Telpekler (2 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • melike 3 telpek goyyar we yazyar: "ha ha prıkolna!!!"

O namedir, seni gozli kor

O namedir, seni gozli kor eder,

O namedir, yagshylygy yar eder,

O namedir, ging dunyangi dar eder,

Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

Goriplikdir, seni gozli kor eder.
Parasatlyk, yagshylygy yar eder.
Sabyrsyzlyk, gin dunyani dar eder.
Bizden salam bolsun, jogap sheyledir!

O namedir, harap eder ishingi,

O namedir, birleshdirer bashyngy,

O namedir, uzak eder yashyngy,

Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

Agzalalyk, harap eder ishini.
Agzybirlik, birleshdirer bashyny.
Yagshy perzent uzak eder yashyny.
Bizden salam bolsun, jogap sheyledir!

O namedir, shypa bolmaz janynga,

O namedir, gozun diker dulunga,

O namedir, mydam yoldash bor sanga,

Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

Ol yshk ody, shypa bolmaz janyna
Yaman gelin gozun diker duluna
Yagshy gelin mydam yoldash bor sana
Bizden salam bolsun, jogap sheyledir!

(Haram iysen, shypa bolmaz janyna
Ol nebisdir, gozun diker duluna
Yasghy amal mydam yoldash bor sana
Bizden salam bolsun, jogap sheyledir!)

******************************************
"Ulydyryn oytme etseler taryp,
Kichidirin oytme peseltse gorip,
Ne uly, ne kichi, ne bay, ne garyp,
Tuys baryp yatany, shu bolshun besdir..."

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Güýjiň telpegini bolşy ýaly geçirýän! Daş edipsiň, Durdy aga!"
 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

telpek saňa, Durdy

telpek saňa, Durdy aga!
Berekellah, örän haladym, aslynda, goşgyda hem şeýle bolaýmasyn, netije bir çyksyn hany :)
Şu goşgy "goşgylary söýýänleriň..." bloglarynda bardy dälmi näme :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Atamyrat aga menina habarym

Atamyrat aga menina habarym yok bu goshgynyn nirede barlygyndan, kellame gelshi yali yazdim. shu wagt ukym tutyar welin shuna kim name jogap yazarka diyip garashyp otyrdym...tuweleme oglanlar dash edyar. shu bloga yazyanlara gaty minnetdar. sheyle edebiyatchy, tankytchy, we s.m yoldashlarymyzyn barlygyna begenyan. kawagt tolkunyanam...(tolgunyan)

******************************************
"Ulydyryn oytme etseler taryp,
Kichidirin oytme peseltse gorip,
Ne uly, ne kichi, ne bay, ne garyp,
Tuys baryp yatany, shu bolshun besdir..."

a temany achana nameee?

a temany achana nameee?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "al sana-da... beh, utanman aydyp otyrsyn-ay :))))"

Aglama, goýaý, jigim:) Sen

Aglama, goýaý, jigim:) Sen iň gowy bloglar açýaň-a! (Aglamaňy bir goý, bilýän-le näme diýjegimi:)

PS: mende käbir aýratynlyklar işlänok, bolmasa eçilip dagy begendirerdim welin, bähbit bolsun:) Ýogsam Durdy aganyň jogaby paçakdy-la:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men yokarda shu bloga diyip

men yokarda shu bloga diyip yalnyshypdyryn, shu internet sahypamyza diysem has dogry bolardy. onsonam barde utanara zat yokla :)
sheyle gyzykly temalary achyanlara bolsa ayratyn minnetdar!!!

******************************************
"Ulydyryn oytme etseler taryp,
Kichidirin oytme peseltse gorip,
Ne uly, ne kichi, ne bay, ne garyp,
Tuys baryp yatany, shu bolshun besdir..."

Hany menem ozume gorarak,

Hany menem ozume gorarak, duzsuz, gelshiksiz bir zatlar yazayyn... el-mariachy gelensonam-a bu bloga girmage yuz gerekdir-ay oz-a :)))

Hyrs seni gozli bolsanam kor eder,
Bilmedim name yagshylygy yar eder,
Wyjdan azaby gin dunyani daraldar,
Shahyr gelyanca-ha, jogap sheyledir.

Icigaralar harap eder ishini,
Ynamdyr ol, birleshdirer bashyny,
Wepaly yar, uzak eder yashyny,
Dayhan oglandan jogap sheyledir.

Baylyk oydyan-shypa bolmayan janyna,
Namart adamam gozun diker duluna,
Yagshy niyetin omur yoldashdyr sana,
Sada dayhandan jogab-a sheyledir.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "yhlas edipsiniz, telpek berman bolmaz:))"

Yokardakylardan gocurendir

Yokardakylardan gocurendir oydayman :)), men yazyp bashlan wagtym dineje Feyan bir posty bardy :))... pikirlenyancam eyyam doldurypdyrlar :)))

edit: wiy Feyan dal, Garadagyn 1. posty bardy...

pyşdyl utanar seniň

pyşdyl utanar seniň pikirleniş tizligiňe :)
1-nji aýdan-a sen, ilkinji posty ýazanam GaraDag welin, ilkinji jogaby men goýaýypdyryn-a :)

Gowy bolmandyr seňki, Güýç, tijen jigim:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ey, onsonam name ustumden

ey, onsonam name ustumden dushup otyrsyn-ay? :)))
aytdym-a goshgy bilen aram yok, kan bir goshgy okabam baramok... duzmek nireden bolsun men pahyrda...

Hajy aga telpeginiz uchin

Hajy aga telpeginiz uchin sagbolysh!

dogurda name... temany achmadyk bolsam sag bolsunam almazdynyz :)

entägem editläp

entägem editläp ýetişipsiň bar-a, meň postym manysyzrak boldumy indi :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Wah, men Feya "ac" diyip

Wah, men Feya "ac" diyip aydanson, kino gorup bashlapdym... birden yadyma dushup, gelip gorsem eyyam acylypdyr :)))

düşnükli, başlyk

düşnükli, başlyk :)Güýç goja, wiý, ýaşajyk-how, gowja diýjek boldum!
Ýörüň, güne tarap :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ha-ha-ha:) Güýç, saňa

Ha-ha-ha:)

Güýç, saňa bize telpek eçileniň üçin telpek berjekdim. Asyl sebäp olam däl-laý ýogsa, sebäp berjek telpegimde ýazykan bolmalydy, ýagny:"Beh, mende telpek ýok, ýöne "telpek goý" işleýär, Güýç, seň keramatyňmaý bu?! :)"
Hawa, işleýänini görüp, begenip eçiläýjek bolup, "telpek goý"-a basdym welin, näme diýendir öýdýäňiz:

Neme, ata çopan, halys aňkaň aşypdyr öýdýän?! Gulagyň galýarmy?! Sende ýarty telpegem ýok welin, bütin telpek berjek bolýarmyň?! Bar, hooojagaş ýerde tigriňi sürüp gel!" diýip dur-ow :)

Atdaşa ýamanlajag-a şu sahypaň şol aýratynlygyny :) Doglanyna puşman bolar bar-a :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: ":)))"

Yokardaky yalak goshgylara

Yokardaky yalak goshgylara dagy telpek ecilman... 3 bent duzsuz bir zat pikirlenyancam canym cykd-a :))), ansat ish dal eken... onson...

hahaha dowam ediberin

hahaha dowam ediberin :))))

ata aga size jogap yaz diymek yadymdan chykypdyr welin, Sagja bolun ozuniz yazypsynyza :)

mende aýratyn ukyp bar

mende aýratyn ukyp bar ýaly "jogap ýaz!" talabyny edipsiň, a-how, men masgara bolaryn öýdüp gorkýan, "dil-edebiýat olimpiýadalaryna oňat orunlara mynasyp bolubam, ýekeje goşgy ýazyp bilmedi ýa-da biderek ýazdy" diýler öýdüp :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

O namedir, seni gozli kor

O namedir, seni gozli kor eder,
O namedir, yagshylygy yar eder,
O namedir, ging dunyangi dar eder,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?
...............................................
Aşyk bolmak seni gözli kör eder,
yagşy pikir yagşylygy yar eder,
boş holodilnik gin dünyani dar eder:)
şahyr bolmasagam jogabym shudur
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

O namedir, harap eder

O namedir, harap eder ishingi,
O namedir, birleshdirer bashyngy,
O namedir, uzak eder yashyngy,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?
..............................................
kabir gyzlar harap eder işini:P
gyyylan nika birleşdirer başyny,
gama batmak uzak eder yaşyny,
şahyrrak bolsagam jogap şeyledir
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "name kop telpek aljak bolup, 2 post edip yazyan? :))"

Al-ayt, shular yalak

Al-ayt, shular yalak yerlerde talantlylar telpekden bayap galyar-ay :)))...
Arada "Islegler boyunca konsertin" hasabyna azajyk kopelen telpeklerim shular yalak yerde yuzugara edenog-ay :))...
Ay, beter gutaryberse, yene bir zatjyklar "pridumat" etmeli bolar-da :)))

name beribem burnumdan

name beribem burnumdan getirdinay:)
geregem dal how mana dine ____ gerek galkan zat pinimede dal:P

yzyna bereyinmi:P
:D

P.S:hawa diyibem oturma bermen!!!
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

wah, hazirlikce senki

wah, hazirlikce senki yagshy-la :)), yokarda "jubuleri galnap" gidenler bar :)))

ps: telpek alanlar, degishyandirin, bahyllanyandyr oydayman birden :)))

ey wayey 86 telpekli

ey wayey 86 telpekli bolupdyryn...:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Bah, bize-de nesip

Bah, bize-de nesip edermikan-ay bir gun :))) (ay zat yazmasan, asmandan yagsynmy diysene? :)))...
Menin-a telpegim in kop bolup goren wagty 35-di oydyan :))

taze blok açdym şona

taze blok açdym şona le-jyklada çyrşa belki...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

offtopic bilen bashlamayyn

offtopic bilen bashlamayyn diyip yazmadym o tayyk...
goshgy yazmaga ukyply adamlaryn yazyan goshgulary birhili sadaja bolsa-da, shap bolup duryar, sebabi olarda ylham bar, anyrdan gelya yazyan zatlary...
a mana menzeshinki in owadan sozleri tapyp goysamam, anyrdan gelmanson, duzsuz yalak bolyar...

meňkiler 30-a ýetip

meňkiler 30-a ýetip görmedi, sen şükür et :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gözel gyzdyr, seni gözli

Gözel gyzdyr, seni gözli kör eder,
Gowy niyet, yagşylyga yar eder,
Nadanlykdyr, gin dunyani dar eder,
Şahyr menem, Şekispirdenem beter.

Yaltalykdyr, harap eder işini,
Agzybirlik, birleşdirer başyny,
Sportsmen bolsan, uzak eder yaşyny,
Şahyr menem, Şekispirdenem beter.

Ogurlanyn, şypa bolmaz janyna,
Haramzada, gözün diker duluna,
Vyjdanyndyr, mydam yoldaş bor sana,
Şahyr menem, Şekispirdenem beter.

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "şekspirdenem beter ekenin:)"

:)

aşakda-da bar, bu pozulaýsyn :)

öýňüzi, ejeňi göresiň

öýňüzi, ejeňi göresiň gelip durany aýdyň görünýär goşgyňdan :)

gowjamyň, jigim:)
senem ýakynda tm geläýjek ýaly-la :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

aglaman bir durýarmyň

aglaman bir durýarmyň :)
men-ä gülýän gaýtam :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

O namedir, seni gozli kor

nadan zuryat, seni gozli kor eder,
ongat niyet, yagshylygy yar eder,
guran yurek ging dunyangi dar eder,
diyer bolsam sheylerakdir jogabym.
-----------------------------------------
pang-panglamak harap eder ishingi,
hak soygudir, birleshdirer bashyngy,
yagshy ayal uzak eder yashyngy,
diyey diysem sheylerakdir jogabym.
-------------------------------------------
duzly sozdur shypa bolmaz janynga,
betniyetli gozun diker dulunga,
Perizadym mydam, yoldash bor manga,
joshan wagtym sheylerakdir jogabym.

=============================================
Gija galsang goshgy yazmak kyn bolar,
pikir edip suyji ukyng har bolar,
emma welin gowunjigim, shat bolar,
ildeshlerme sheylerakdir jogabym.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! Hytaydanam shahyr cyksyn-a :)) Konfusinin tasiri oydyan :))"

berekellllaa :) tuweleme

berekellllaa :) tuweleme tuweleme siza gomulgi yatan shahyr ekeninizzz!!!

nesip bolsa jogabyny basym yetirerin.