Doglan gunun bilen AKGUL!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam sayt'dashlar!

Bu yerde sonki dowur kan sesi chykmasa-da gaty tanimal bolup giden agzamiz AKGUL'in shugun doglan guni..

Sheyle pursatlarda soz owadanlamagy oldur basharamok..:)

Gutlayan jigim!!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Men dushundim :))"
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "wiiiii indi dushundim:)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Dogrudanam kan gornenok-la

Dogrudanam kan gornenok-la shu gunler... ya Turkmenistanda gezip yormi? ay onda-da, gutlap goybereli :))
Gutlayan Akgul, bagtly durmush arzuw edyan!!!
(oglanlara "ak gyz" diyyaler welin...) Bugday renk yigit yoldashyn bolsun ;)))...
Davay, mikrofony indikilere geciryan :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha :D Käbir türkmenler beýle bugdaýam dälle, "türkmen reňk" diýsek näder? :)"

Tüweleme, agzalarymyzam

Tüweleme, agzalarymyzam ulalýalar diýsene :)

Akgül, jigim, men hem seni gysgajyk gutlamak isleýärin:

Biribar saňa bereketli, haýyrly bir ömür bersin! Okuwyňda, işiňde, ähli haýyr amallaryňda başarnykly etsin! Islän arzuwlaryňa ýetirsin! Geljekde gurjak maşgalaňy(zy) (haýsy bagtly bolsa) hem, hadys buşdulygy bilen "Jennetden bir bakja" eýlesin!

Täze ýaşyň gutly bolsun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

eger kellami tayak dogry

eger kellami tayak dogry degen bolsa yalnyshmasam akgulin doglan guni birazrajyk gijirajik bolmalydy:) ya yalnyshyanmykam
Akguljan sag aman baryp yetdinmi?
wiii birden men yalnyshyan bolsam, onda doglan gunun bilen gyzgyn gutlayaryn, okuwyny sag aman gutaryp gowun isleyan ishine bashlamaklygy, durmushda ustunlik hemran bolmagyny, bagtly gyzlardan bol!!!

Info'sina sereday

Info'sina sereday gulnar..:)

Birem bu blogy bashsahypa chykarip goyberaysen gowi bolardimika diyyan men-a..:)

Dushunensin-le..:)

men hem düşünipdim welin,

men hem düşünipdim welin, diňe düşünmek ýetenok-da, amal hem gerekli :)
Bolsa-da, Güýç jan "ýetişikli ýegen soltan" ýalyjak ekeni, tüweleme:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ha ha

ewway men pahyr bash sahypa cykaryanmy:) bah diyseler onda tizden shol bolaymagymam ahmal:)

şükür sagaman geldik..a

şükür sagaman geldik..

a gyz sen name menin doglan günümi yalnyşyan.. beytmedahow:))

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 5 telpek goyyar we yazyar: "al onda doglan gunune sowgat menden:)"

Men hem Doglan Gununi tuys

Men hem Doglan Gununi tuys yuregimden gutlayan!

Janyn sag, yashyn uzak bolsun, jorajan!

Menem gutlaýan, iň gowy

Menem gutlaýan, iň gowy arzuwlaram arzuw edýän :)
Şu original gutlag tapmagam kynow. Şol bir zady gaýtalasym gelenok welin, kynda :D
Mugallymçylykdan, öz käriňden nalamazyň ýaly bolsun, şony halap işle! :) Akgaňlardanam sorarsyň problema çykaýsa :D
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

hemme kişa

hemme kişa goşulyan:)
yaşyn uzyn we bagtly bolsun
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Doglan gunun bilen Akgul,

Doglan gunun bilen Akgul, Allajan ideal hasap edyan durmusyňa gaty yakyn durmus nesip etsin, gelejekde bolsa adamyna arkany dayap, chagajyklaryna guvanyp*, bagtly mashgala'nyn soyguli ejesi, mekdepdaki okuwchylaryn "in gowy" mugallymy bolmak nesip etsin enshalla...

Wii ola menin bn bile boldy

Wii ola menin bn bile boldy tm de:) ot berip gaytdyga how we Akgülün doglan guni yalnyşmasam ayyn 25 ne di bah hemmaniz menden on gutlaydynyzlay:)Akgülüm doglan günin gutly bolsun !Bagt,üstünlik we saglyk arzuw edyan!

bomakojan name barde gutlap

bomakojan name barde gutlap syparyn oytyan mi? yok beyle zat bolmaz:))
bu 6.njy gün öye surpriz edip gelersiniz diyip garaşyandyryn, habaryn bolsyn:))

Quote: 6.njy gün öye

Quote:

6.njy gün öye surpriz edip gelersiniz diyip garaşyandyryn

"Siz surpriz edendiris oydun, menem bilmediksiran bolayin" diymek bolyamy bu ? :D

way agyz utanokmay eyyam 5

way agyz utanokmay eyyam 5 gün bari gutlan gutlan dyp yykdynlay.bolya ertir gutlayasss....

sen ony aydyan duyn meni

sen ony aydyan duyn meni gülbahce akidip gutlady beyleki gyzlar:) siz name öz turklmenlerimiz boplubam şolardan yza galyanyzmy? gutlandahow:))))

senem yazanda :) dagy bir goyhow depjek yaly bolup dursyn:)

bah biz gyzlary günümize

bah biz gyzlary günümize goymadynay:)aldyndami bugun ana sen üçin biz toplanyşdyk dogrysy başda erbet edip gorkuzdyk ''köftelik bulgur''bn şo wagt yüzüni gorsediler özün hem agyrja zat diyen bolup begendin welin son birsalym ŞOK da gezdin. Son yone beyleki gyzlara geçirendiris erbeda begenipdin:)Gowy gutlandyrys diyip umyt edyan!

:)) entagem özüme gelip

:))

entagem özüme gelip bilemok şol bulgurdan yana:))

yöne fotomodel edaydilera o dayzalar surata düşürüp düşürüp:)) hemme zat üçin ullakan sagbolun..

bu indi o alan sowgadyna

bu indi o alan sowgadyna begenip yatyp bilermikan:)sen bugun bilyan mi nahili boldun podyuma çykylyara we herkim surata düşüryara ana şolara menzedin:)gysgaçasy FOTOMODEL yada TOP MODEL.birem taze zadyn bn:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "bu gije yatyp bilmeyan men-a:))"

Biz pahyrda-da

Biz pahyrda-da "bilesigelijilik" diyen zat bar how, bize-de aytmajak bolsanyz msn'de gurleshinda bular yaly zatlary, ya-da "taze zat", "o yer" diyman, arkayin aydyberin hemme zady :D
Akgul, sen gulagyma ayday, name sowgat berdiler beyle butin gije yatyrmajak ? :D

gyzlary yatyrmajak yeke

gyzlary yatyrmajak yeke daşly yüzükdirlay:)

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hemme zat maddiyat bilen

hemme zat maddiyat bilen ölçelenok:)

way menem galmayin

way menem galmayin:D paylanishik bardir oydenok diyyanmi??:)

Doglan gunun gutly bolsun!!

hemmanize öran minnetdar ve

hemmanize öran minnetdar ve ahli dileglerinize OMYN :))

garrayan diyip gynanjak boldym velin bu gutlaglary ve dilegleri okap "garrayanyma" begenaydim :))

begenaydi chagajik..:)

begenaydi chagajik..:)

doglan gunun bilen Akgul

doglan gunun bilen Akgul hanym! Alla size hayirli bir durmush surmek nesip eylesin. geljekde-de watanymyza ilimize wepali bolmagynyzy arzuw edyan, ustunlik hemranyz bolsun.
_________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

Men gullugy gutaryp

Men gullugy gutaryp gelemdede shuna menzeshrak dileg edersinda.

nahili manyda,gulluktan son

nahili manyda,gulluktan son uytgarsin oydyanmi, arkayyn bol eder oturars.
ya bolmasa sen dileg et men AMİN diyip otuayin. dileglerin kabul bolsun
_________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

Gulluk'dan on "watana, ile

Gulluk'dan on "watana, ile peydaly adam bolmak" gerek dalda, ha ? :))

Quote: geljekde-de

Quote:

geljekde-de watanymyza ilimize wepali

gaytam shona urgy edyar.shu wagt chenli watana,ilimize peydaly bolshun yaly mundan sona sheyle dowam etmeli diyip dileg hachan edilyar obychno?

Gulluk edip gelene gora

Gulluk edip gelene gora uytgeyar :)
Yone men yokarda oyun edipdim, bilyan senin name diyjek bolanyny...

Doglan gunun gutly bolsun

Doglan gunun gutly bolsun merjen,jan saglyk uzak omur arzuw edyan,we yazylyp chyzylan hemme dileglere goshulyan:D

Doglan Günün Gutly

Doglan Günün Gutly Bolsun!!!!
Arzuwlaryn Hasyl Bolsun...

***MENZİL***

Gutlayan ;-) --- I've got

Gutlayan ;-)

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

yaman haladim shuni.. doglan

yaman haladim shuni..
doglan gunune sowgat jigim..

dinle lezzet al

http://www.youtube.com/watch?v=4TJ4K288Br0

howwa gowja eken:) yone

howwa gowja eken:)

yone men-a naçe gun bari bir aydym dinleyan.. naçe dinlesemem bizar bolup bilmedim:))

http://www.youtube.com/watch?v=SjDacRUE1Mg&feature=related

yöne aglayman birden:))

Aydym'da Sezen Aksu'nyn

Aydym'da Sezen Aksu'nyn "golunyn" bardygy goni bildiryami ? :))

Akgül doglan güning gutly

Akgül doglan güning gutly bolsyn.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

:)

menem oz gezegimde internet keseli bolan :) akgul dostumyn doglan gunini gutlayan ! garaz gutlysh ! :)
Allah cc bereketli omur bersin ! al sana mugutjak shar ! :)

gijirajik hem bolsa gulyş:)

gijirajik hem bolsa gulyş:)

klassiki gutlag:hawa akgul

klassiki gutlag:hawa akgul men hem oz gezegimde senin yetip gelen doglan gununu tuys yuregimden gutlayaryn.gutlamak bilen çaklenman sana okuwda işde uly-uly ustunlukler dileyarin.yashyn uzyn bolsun. bah muny hemme kişi yatdan bilyandir welin shondada yazaydymay.

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

adamlar hemmanize

adamlar hemmanize minnetdar.. yokarda da belleyşim yaly öran begendim:))

barde eden arzuwdyr dileglerinizi başga wagtlarda da, ellerinizi açan wagtlarynyz hem edayseniz-a menden has bagtly adam bolmaz:))

Akguljan doglan gunun bilen

Akguljan doglan gunun bilen !
Sana uzak yas ,jan saglyk we egsilmez bagt arzuw edyarin !Yureginde beslan arzuwyna yet .

Doglan gunun bilen! Geljekde

Doglan gunun bilen! Geljekde sana ullakan soygi arzuw edyan!

gutlysh

biz gija galdyk öytyan
onda da
Alla uzyn ve hayirli ömür yaşatsin!!!

Ylymsyzsyn gök sineksin...
Ylymlysyn hökümdarsyn...

Akgul, doglan gunun gechenem

Akgul, doglan gunun gechenem bolsa gutlayan! jan saglyk, okuwynda we gelejekdaki karinde uly ustunlikler, bagtly durmush arzuw edyan. Guler yuzun solmasyn!

akgüla indi yere göge

akgüla indi yere göge sygyp bilmez begenjinden.gijem bolsa gutlysh

Akgul menem (öz gezegimde

Akgul menem (öz gezegimde ....) doglanyn gunin bilen gutlayan . Sana egsilmez bagt , yikilmaz tagt, berk jan saglyk we hayirli uzaaaak ömir dileyan Beyik Biribardan .

---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

Cenab-ı Hakk gönlündekini

Cenab-ı Hakk gönlündekini hakkında hayırlı, hakkında hayırlı olanı gönlünde rıza eylesin!.. inş.. hiçden giç yagşy.. :)

tüweleme 1 günde doguldy

tüweleme 1 günde doguldy 10 günde gutlandylay:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "1 aya çekmese şukur edin:))"

Birhili akgulin fanatlari

Birhili akgulin fanatlari kop ekeni saytda. Sheyle dalmi anna?:)

sos almalymay men barde

sos almalymay men barde indi:)
gadyr aga hiyaaaayt bolaymasyn ozalam bayramalyda tas depilyadim:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr