Darwiniň "tebigy saýlawyny" aýal-gyzlara ulansak

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ýalňyşmasam, Darwinden gözbaşyny alýan "görnüşleriň saýlawy" ýa "tebigy saýlaw" (natural selection) diýen terminler bar. Şolara görä, iň güýçliler ýol alýa tebigatda, garaz "gün güýçliňki, gowurga dişliňki".
Bu teoriýa köplenç dogry, köp halatlarda şeýle.
Edil şu teoriýa haýwanlar dünýäsinde jyns/ýoldaş saýlawlarynda hem bar.
Mundan bir wagt öň maňa bir daýza bir gyzy reklama edipdi.
-Aý ine sen ýaly oglan bolsa, işli, okuwly we ş. m., gyz elbetde begenip razy bolar.
Menem ritoriki
-Aý söýgi, romantika ýokda bu döwür gyzlaryň aklynda? Gury hasap...
-Ýöne bu tebigy. Durmuşda güýçli ýol alýa, aýal-gyzlaram öz durmuşyny iň arkaýyn, iň howpsyz ýol bilen, güýçli bilen geçiresi gelýä, çagalaryny hem şeýle maşgalada ýetişdiresi gelýä. Haýwanlara seredäý...
Pikir etdim. Bu dogry ýaly bolup dur :) Hatda Yslam dininde-de käbir mezheplerde-de aýal-gyzlara özünden güýçli, baý, has bilimli adamlara durmuşa çykmagy gaty maslahat berýäler!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: "Bir ikisini gorup hemmesini bir ayakdan surman!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Meselem, siz öz işgärine

Meselem, siz öz işgärine aşyk bolan, şoňa durmuşa çykan aýallary köp gördüňizmi? Owadan işgäri bolsa, oýnaş bolan bolmaklary mümkin. Ýöne durmuş gurmakda? Menä gaty seýrek görýän. Tersi? Gaty köp. Bir topar aýal işgärleri öz başlyklaryna aşyk. Kynam how başlyk bolmak, asylyşyp durýalar :D
Edil şeýle-de, öz mugallymlaryna/professorlaryna aşyk bolup ýören gyz azmy? Ýok, az däl :D Bulam köp görülýä. Ine kellämden soňky döwür geçen pikirler.
Biz aýal-gyzlara duýguly zat diýýäs welin, sentimentallygy baram bolsa, gury hasaplaram kän bularyň! :) Bular sentimentallyk edip, etse etse oýnaşlyk edýäler. Bolmasa özünden pesi saýlaýmazlar. Şoň üçindir belki "özüň bilen deňi gözle" diýmek aýal-gyzlaryň arasynda moda bolupdyr!

-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

bayram aga shon yanak

bayram aga shon yanak gyzlaram ozleri shu durmushy saylanoklar onam huday yaratyar iki barmak manlayynda bar sho zatlary gormek
gyzda name guna bar onam huday yaratdy sizem elbetde gynanyas barlygyna name etjek durmush name baryany ozumizem bilemzok

Sen maňlaýa we kysmada

Sen maňlaýa we kysmada ynanmagyň fanady. Hemme zady maňlaýa ýükläberseň, fatalist bolýaň. Gaýrat et!
PS Onsoňam men gyzlary hiç zat üçin ýamanlamadym
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

bagyshlan?????

bagyshlan?????

MENIN PIKIRIMCE SUMETOD DINE

MENIN PIKIRIMCE SUMETOD DINE GYZLARDA DAL ,EYSEM ERKEKLERDEDE ERBET NETIJE BERMEZMIKA DIYYAN!!!!!

Gysgaca...

Edil bula dal welin sheylerak soz bardy kakam mydam aydardy...
Ozunden beyigi gorde PIKIR et, pesi gorde SHUKUR et.
Mowzugam aylanyp-aylanyp shu nakylymyza pas edip gechya

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

ay oglanlaryn özi hem

ay oglanlaryn özi hem islemezmika diyyan mena ozunden has ylymly, akylly we ş.m. gyzlar bilen durmuş gurmagy..

Olam dogry. Diýmek

Olam dogry. Diýmek söýgiden köp, gury hasap işleýädä durmuşda?
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

gury hasap dal..

gury hasap dal.. hasap+söygi..

Owadanlan bolýaňmy?!

Owadanlan bolýaňmy?! :D
Meňkä gury hasap. Gatap ýatyr. Öllejek bolýan, söýgi möýgi bilen :D
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Ayshwarya dagy gelyase

Ayshwarya dagy gelyase yanyna, elinden tutaysa birden, senem erarmikan diyyan:)) ya "yok, sen eyyam nace oglan bilen soyshensin, sonam sen hindi, obada yashap bilmersin, seni senin isleyshin yaly lalik saklap bilmen..." yaly zatlary aydarsynmy?:)))

Aishwariyany gorsem name

Aishwariyany gorsem name bolar? Wariantlar:
1.
-Ay Ayshajan, adyna doneyin, yakdyna beytmedarayt
2.
-A gyz elimi goyber! Utanch haya yokmy?
...
:D
Aslynda laplamdan son sen yazanlaryny aydaymasam 99.9%. Yone laplamankam... bilmedim sholary aytmagy bashararmykam. Aishwariya... basharmaryn. On bilen sheyle mumkinchilik bolaysa, soyusherin diyyan
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

men aslynda bilyan tersine

men aslynda bilyan tersine bir-iki mysal.
britney spears>>kevin federline
J lo>>adyny bilemok,yone bir offisianta chykypdy bir gezek

yone munun tersine has kop mysal bar.

beyle durmuş guryanlar

beyle durmuş guryanlar bar.. yone kop yagdayda uzaga çekenok..

Bu yagday 99% ayala

Bu yagday 99% ayala baglymyka diyyan, eger adamsyna gora ayak uzadyp bilse, onda hich kimden erbet yashamajakdyklaryna ynanyan mena...Mysal hokmunde yene-de ejemi berip biljek, okuwy boyuncha wagtynda TDU'nyn fiz-mat'yny gyzyl bilen gutaran, universitet'de galmagy hem teklip edipdirler, yone ol "Men beydip galsam, yzymdakylary okuwa goybermezler" diyip, Kaka gaydypdyr we 28 yildir mugallymchylyk edyar. Kakam Polidin gijeki okuwyny gutaran, yagny ejemden "pes" okuw boyuncha. Akyl boyuncha-da ejemin kakam'dan has pes bolandygyna ynanamok, ejem akylly ayal :D
Yone 1 zady bilyan, oda ejemin hich hachan kakamyn onune gechjek bolmanlygy we onun dilini gysga etmanligi, durmush yolunda-da hemishe ya yanyndadyr, ya-da 1 adim yzynda. Mana ejem yaly hasiyetli gelin nesip etse, men 100% razy, shonun uchin yokardaky kriterialara uyyan, menden 100 esse akylly/okuwly gyza oylenmage-de razy.

Quote: menden 100 esse

Quote:

menden 100 esse akylly/okuwly gyza oylenmage-de razy.

o nahili shyzik gyz bolmalyka,senden akyly bolmagy uchin?

Menden akylly gyz kopdur

Menden akylly gyz kopdur welin, "100 esse" biraz exagerize edilen bolup biler :D
Yazsamam yazaydym welin, birden ayalym "A beautiful mind"daky John Nash yaly shyzik bolsa, ishim gaytdy men :))

onyn dogry welin,senden

onyn dogry welin,senden akylly gyzam kochede uyshup yatan daldir.akylly bolsada nadip biljek onyalak akylly dygyny,ya zehin soraglary chozdurjekmi?

Mana hokman gelinimin menden

Mana hokman gelinimin menden akylly bolmagy gerek dal Mekan, yokarda "has akylly bolsa-da ziyani yok eger mashgaladaky yerini bilse" diyjek boldum, t.e. mana onun akylynyn olchegini bilmek gerek dal, men halamok ozumin ya-da bashga birlerinin akylyny/zehinini deneshdirmegi, asyl mohum bolany shol akyly haysy ugurda ulanyany...Eger ol gyz akylyny "oyun erkegi" bolmak, men gurlap otyrkam sozumi bolmek, menin yuzumi gyzartjak hereketleri etmek uchin ulanjak bolsa, onda mana sheyle gelin dunyan in bay/owadan/akylly gyzy bolsa-da gerek dal, yok, beytmeli daldigini bilyan bolsa, onda dunyan in akylly gyzy bolsa-da ziyani yok...T.e. bu bir "bolup biler" sozlemi, "bolmaly" dal.

sizem nesip bolsa oz diyyen

sizem nesip bolsa oz diyyen gyzynyzy alarsynyz

düşünjeli gyz bn

düşünjeli gyz bn bilimli-okuwly gyzyn tapawudy!!!
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Dusunjeli gyz bir diylen

Dusunjeli gyz bir diylen zada derrew dusunyar .Yagny dusbuje bolyarda .Okuwly gyzlaram edil 5barmagyn den bolmaysy yaly her hili bolyar .

düşünjeli gyz bn

düşünjeli gyz bn bilimli-okuwly gyzyn tapawudy!!!

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Günbatar Medeniyeti

Ay bular name medeniyetli GÜNBATARYN AYDYN adamlaryda 2-3 günlük yatyp tursalaram ar ayal bolayyalar Britney dagy dünyade rekort goydy dal mi 3 sagatlyk öylenip
_________________
**FENER FOREVER**

Evolyuciya göra adamyng

Evolyuciya göra adamyng baş maksady indiki nesile ing sagdyn,ing guychli nesil geçirmek.

Şong uchin erkekler owadanlyga seredyar, daş sypata sebabi ayalyng sagdynlyk yagdayindan habar beryar. A ayallar maddy baylyga seretyar, sebabi erkek adam ony imitlendirmeli chaga seretyan wagty.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Daş sypaty owadan bolany

Daş sypaty owadan bolany bilen sagdyn diyen zat yoklay, olar yaly zatlary onunden bilmek kyn...Elbetde sachy kel bolsa, gozunin ashagynda 1 litr'lik suv yignanan bolsa, onda dash sypatyndan belli bolup biler, yone in pis kesellerem ilk bashda dashyna urman bilyar, shonun uchinem "manlaydyrda" diymeli bolar ayalyn kop keselleyan bolsa...Yone kabir nesilden-nesile gechyan kesellere welin uns berilyar koplench, meselem 1 gyzyn oglan jigisi ya-da dogany dogulyshdan nasag dogulyp, ulyrak nesillerin arasynda-da sheyle bolanlary bar bolsa, onda olar yaly gyza oylenilmekden chekinilyar sebabi senin chagan hem sheyle shikesli bolaymagy mumkin...Chaganyn shikesli dogma ahtimallygy hemishe-de bardyr, yone sheyle mashgalalarda haaas kop bolanson, adamlar sol "sagdyn nesil" doretmek uchin oz duygylaryna goz yumup bilyaler...

"Maddy baylyk" uchin hem "eklench" indi hemme gyzy kanagatlandyranok, indiki dovurin gyzlarynyn arasynda "bay'dan bayini" gozleyanler kop, t.e. "iyjegim, geyjegim, yashamaga yerim bolsa bolyar" diyip yorenoklar, eger "kandidat"-laryn arasynda haaaas lyuks durmus soz beryan 1'i bar bolsa, kan soymeselerem onun yanyna gidyanleri az dal, yogsa shol lyuks zatlar bolmasa-da kosenman bilerdi...

Garaz, yagday kynyrak, adamlary hayvanlar bilen garshylashdyranda, edil shu context'de ha tapavut dag bilen deniz yalyrak...

hemme zat owadanlyga yada

hemme zat owadanlyga yada baylyga bagly bolsa işimiz gaytdyda onda?

owadan daller ve bay daller name ederdiler onda?

durmuşda baylykdan ve owadanlykdan has möhüm zatlar bardygyna düşünyan adamlar bar..

Bize-de shona dushunyan 1

Bize-de shona dushunyan 1 gyz nesip etsin enshalla :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "omyn:))"

Wii bulang "nayezhzhat"

Wii bulang "nayezhzhat" edayişlerini:)

Men yöne öwrenen zadymy aytdym.Entek ewolyuciya teoriyasynyn dogrydygam belli dal, bardakilerin 90 procenti ynanmaz.
Owadanlyk we baylyk prosto umumylaşdyrylan zatlar. Hawa shuwagtky kabir gözleglere göra bay ayallar owadanlyga seretyamiş, sebabi olarda baylyk limiting factor dal.

Owadanlyk hem sagdynlygyng bir nyşany yaly bir zatmy namemi, takyk bilemok. Owadan gyzlarda SPID bar bolsa etjegin alajagyng yok, dogry.Men yone biologiya,evoluciyada öwrenen zatlam.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Ewolýusiýa teoriýasy

Ewolýusiýa teoriýasy umumylaşdyrýa. Ýagny umuman şeýle zatlar dogry, käbir ýagdaýlarda üýtgeşik zatlar bolsa-da
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

aslynda evolyuciya dine

aslynda evolyuciya dine guych,owadanlyk,baylyga gora elanok.edil sholar yalam soygi hem gerek,sebabi soyyan adam kyn yagdayda tashlap gitmeyar.asyl soygi keypini,saglygyny gowlayar,yagny logicheski seretsen soygusizlik+garyplyk+tupoyluk+ejizlik+... kombinasiya gora natural selection bolyandyr bolsa:)

Только дурак

Только дурак женится на женщине, которая гораздо умнее его самого.

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

Ay samsyk bolsan,ozundenem

Ay samsyk bolsan,ozundenem samsyk birini almaga yagdayin yokdura,sheyle dalmi?

Bu "ajayip" sozlemin haysy

Bu "ajayip" sozlemin haysy "akylla" degishli'digini bilip bolarmyka ??

Ya RuNet'in uyshup yatan musor forum'laryndan 1 quote'mi ?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: ""Musor" commentlerin üçin :-)"

Musorlary dörmamson RuNet

Musorlary dörmamson RuNet hakda senden eşidyan.

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

Eshitmedik bolsan Wiki'den

Eshitmedik bolsan Wiki'den soraymaly ekenin, shonda dusunerdin namanin musor'da, namanin bolsa musurlydygyna. Has dusnukli bolsun diyip 2 harpy uly bilenem yazdym, yene-de "musorsik dal"-ler uchin Runet
Yokardaky "akylly" adamlar uchin aydylan sozler bolsa dine ichinde describe edilen "akylly" adamlar uchin "manyly" bolaymasa.

P.S. Men senin musor quote'ine telpek bermekchi dal, menin comment'lerim name bolsa-da oz pikirlerim.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Ana yene birini bereyin, belki bayarsyn ;-)"

"Akylly adam"lara göwnün

"Akylly adam"lara göwnün yetmese bolmayar,
olara hormat goymaly,
"düşünmedim" diyip kiçi görmeli dal.

"Men yeke bilyan zadym, hiçzat bilmeyandigimdir."
sözüne üns ber, belki senem "akylly adam" bolarsyn.

---
I've got all my life to live
I've got all my love to give

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 2 telpek goyyar we yazyar: "Telpeklerini baylyk kowalayanlara ber, belki olar gulup kabul ederler !"

Dusunmesen "dusunmedim"

Dusunmesen "dusunmedim" diymegi kichi gormeli
dal, shonda kichi gorulmersin, yone dusunmedik
halyna yzyna "akylly" zatlary yapysdyrsan, onda
ozun "meni hokman sheyle gorun" diydigin bolar.
"Soramak ayip dal, bilmezlik ayip" diyyaler 2-nji
bolegi bilen belli bir derejede razylashmasam hem...

Hormat bolsa yagdaya gora uytgeyar, illere
shahsy IMHO'lary sebapli durak diyyane mena
"hormatly" diyerin oydemok.

Quote'in eyesinin bilyan "hich zady"-nyn, senin-menin
bilyanimden nache esse kopdugine dusunsen bolyar, yone
nabileyinda ona dushunenin bilen "akylly adam" bolyan bolsan.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Adam, bilmeyan zadyny kabul etmeyar. Bilmeyandigini bilmeyanlera woobşe."

Mergen, sen monte kristo

Mergen, sen monte kristo bilen biderek zadyn ustunde sheyle agyr gepleshyan shu wagt, degenok...

"Biderek zat" dine ozune

"Biderek zat" dine ozune degisli bolsa uzatmazdym, yone men yokarda pozitsiamy yazamson, gelip "durak" manyly post yazylsa, men ona "sen akyllay" diyip biljek dal sheyle etmeli bolsam hem...

Ha, tapdym senin o yazan

Ha, tapdym senin o yazan postuny, on uns bermandirin...
Ay, onda-da monte kristo sana kakdyryp yazan daldir-lay, yone bashga bir yerde gabat gelendir, gepin gerdishine gora-de barik yazyp goyberendir (diyip pikir edyan)... yogsam dagam ozunden akylly ayala oylenenin zyyan-a yok, peydasy bolaymasa, shuna men oz durmushumdan shayat bolan mysallarymam getirip biljek welin, getiresim gelenok :))) (kakam gaty gorer :)))))

Shonun uchinem ol "akylly"

Shonun uchinem ol "akylly" sozlerin
kime degislidigini soradymda Guych,
eger adam shekilli "palanynky" diyen
bolsa gen gormezdim, palanynyn name
diyyani ozune degisli, yone barde beyle
yazmak, eger yazyan zady oz pikiri bolsa,
onda bu senin ya-da menin yaly pikir
edyanlere, galyberse-de menin yokarda
mysal beren kakama "durak" diymek bolyar.
Menin asyl pritenzia bildiryan yerim hem shu..

Bah, onda ikimizinem

Bah, onda ikimizinem ejelerimiz has "bashlikci" eken-ow :)))

Kakalar "Başlykçy", ejeler

Kakalar "Başlykçy", ejeler "Bäşlikçi" bolya-da onda ?? :))

Berekella .Tuys yuregimden

Berekella .Tuys yuregimden ayakyalanac yoredin:)

men pikirimche akylly gyz

men pikirimche akylly gyz akylly dal diyyip saylap durmaly dal;de
dine hudaydan dilang mana gowsuny dushyr diyyip nache saylap sechip alandada gowy chykmasa chykmaz meng pikirimche hudayam "pis pisi tapar, suw pesi tapar" diyyilshi yaly men pikirimche hudayam ozune kywapdashyny birikdiryar

Şol "pis pisi tapar" nakyly

Şol "pis pisi tapar" nakyly absolýut däl. Näçe gowy adamlaryň biderek aýaly ýa äri bar.
Gowusyny dilemeli, maňlaýa ynanmaly... ýöne gowuragynam saýlajak bolmaly :)
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Shol adamlar onem gowy

Shol adamlar onem gowy dalder yone ayyalary erbet bolandan gowy bolyandyrda men pikirimche shonam bir pirchini bardyr m

Hudayin hasabyna

Hudayin hasabyna goshulmak govy zat dal Selbi, Ol "sen govy gyz, sana ozunden has govy erkegi "adamy" ederin" diyip soz bermedi hich kime, (haşa)"Sozunde dur indi" diyip, 1 zatlar talap etjek ya-da tamakin bolar yaly...Kamahal ichinde "govy" bolmak potensialy bolan "pis" erkeklere-de "gyzyl yaly" gelin dushyar, sheyle yagdayda gelin arinin ichindaki pis sypatlary ayyryp, "gyzyl är"-ini orta chykarjak bolmaly, eger gelin shu ishde ustunlikli bolsa, onda ol gelin in bagtlylardan biri bolar bu kynchylyklary gorenson, adamsy hem gadryny has kop biler...IMHO !
Shol bir zat erkeklere-de degisli, kamahal erbet hasiyetli gelin'lerinem gul yaly bolup gidenini gorse bolyar, olaryn adamlary hem gaty bagtly bolyandyrlar shol tapgyrdan son...
Yokardaky yazanlarymy "birden sheyle adama dushulsa" diyen nukdayi nazardan yazdym, yogsa toy'dan on herkimem durmus gurjak gyzynyn/erkeginin ozune uyup-uymayanlygyna govy edip goz yetirjek bolmaly, isleyshin yaly yanyoldas tapylsa ona yetip bolasy zat barmy..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

tuweleme...

Mergen wrote:

...Yokardaky yazanlarymy "birden sheyle adama dushulsa" diyen nukdayi nazardan yazdym, yogsa toy'dan on herkimem durmus gurjak gyzynyn/erkeginin ozune uyup-uymayanlygyna govy edip goz yetirjek bolmaly, isleyshin yaly yanyoldas tapylsa ona yetip bolasy zat barmy..

Garaldyp gorkezen yerime ayratynlyk bn goshulyan!

Meselem, ozum barada: men-a ozume-de ynanyan haryt dal!
Biri meni halasa, men-a ozumin pesligim, layik dalligim barada bashda aydaryn, "ynha, menin yagdayim shul! Shu zatlary gorubem mana/gornushime/yalanlaryma aldanma! Sana has layiklar barka, mana seretjegem bolma!" diyerin! Yone shona seretmezden, meni kabul edyan bolsa, onda men hem ony elimden geldigice bagtly etmage synanysharyn!

Men shu yagday barada "Oylenmek ucin gerekli zatlar" diyen at bn ayratyn blog acypdym, ynha, sholaram wajyp!

PS: Mergen, jigim, ocurip yazyan-lay, hakykatdanam, sende sapak alarlyk kop zat bar, minnetdar, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mena hudayaya ynanyan nache

mena hudayaya ynanyan nache saylanyn bilen bolmasa bolmaz
Tugelleme gowy yazypsyn sena yazyjy edaymeli:)))))))))))))))))

Hudaya ynanyanyn govy zat

Hudaya ynanyanyn govy zat Selbi, yone Bayram'yn yokarda yazyshy yaly, "fatalist" bolmak govy dal. "Naçe saylasan hem tapavudy yok" diyen zat yok, tapavudy bar, we ol tapavut uly, menin ozume ha determinism has yakyn, sebabi adamyn onunde hemise birgiden variant goyulyar we olaryn arasyndan ozumize uyyanyny(in azyndan sheyledir oydyas) saylayan biz, yagny gelejek bizin edyan saylowlarymyza bagly zat, biz durmus yolumyzy 100% ozumiz chyzmasak hem, onun kop boleginde epesli zat bizin jogapkarchiligimizde we erkimizde.
Meselem:
Sana hazir 4 sany oglan soz aytsa, sen içiňden "Huday manlayima haysysyny yazan bolsa sholam bolarda, menin saylanymyn hayry yok, shonun uchinem kosenip oturjak dal" diyip, "Atdy batdy, b*ka batdy..." edip saylayan dalsina ozune has yakin oglany ?? Elbetde senem yalnyshyp bilersın, yone bu eyyam bashga gurrun, sen in azyndan synanyshdyn we eger ol erkegi saylama kriterialaryn "yerlikli we manyly" bolsa, onda enshalla hozirini gorersin ya barde, ya-da anyrda...Shonun uchinem bashda ishin oz ustumize dushen bolegini biz elimizden geldiginden govy etjek bolaly, yagny "adamy tanamak we uyup-uymayanlygyny barlamak" bolegi bize degisli, yalnys payi hemise-de bar, eger biz elimizden geleninin baryny edemizsonam bize yene-de "ne to"rak yanyoldash dushsa, bu zatlar eyyam Hudaya degisli, Ol sheyle synagy layik goryan bolsa, diymek sheyle bolmagy biderek yere daldir.

P.S. Sagbol kompliment uchin. Ata aga, senem sagjabol :)

eger mana 4 oglan soz aytsa

eger mana 4 oglan soz aytsa dortsine de aydaryn kim 20 etazdan ozuni oklasa men shong sozuni alaryn diyyerin:))))) eger diri galsa hudayyng mana yazany eger diri galmasa pahyryn yatan yeri yagti bolsun diyyerin :()))))))))))))))

aydaly biri diri

aydaly biri diri galdy
eli-ayagy döwüldi
biliiyemşerilip agzy içine gitdi,gözüne çöp girdi,satany açyldy..
şonadamy???
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

meng pikirimche diri galmaz

meng pikirimche diri galmaz oydyan onsang hey oglan gyz uchin ozuni oklarmy hey boljak zatmy oglanlar uchin jan gowy dalmi name :)))))))))))))))))))))))))

Quote:

Quote:

oglanlar uchin jan gowy dalmi name :)

Sheyle-de bolmaly dalmi name ??
Ynha sen aytda, name uchin men entak gelinim dagy dal gyzy ozumden has govy gormelimishim ?? "Point" name ???
Men 1 gyz bilen soyushsemem, shol gyzyn meni ozunden has kop govy gormegini islamok, durmus guramyzson belki yagday uytgar, eyyam 1 mashgala bolanson oz janyna dozup ony begendirmeli yerlerem bolar, yone durmus gurmankan, mashgala dalkan 1 gyzy ozunden has govy gormek, akmaklyk baryp yatan !!!

name ucin "akmaklyk" bolar,

name ucin "akmaklyk" bolar, shony acmansyn.

Sebabi her hili gyz bar,

Sebabi her hili gyz bar, oglanyn her zada tayindigini bilse, onun naivniligini ulanyp herhili is etdirip biler, oglan gyzy ozunden govy goryan bolsa, sholary etmegi gaty ahtimal, ozune baglylygyny hich zat bilen(ex: nika) gorkezmedik gyz uchin bolsa beyle zatlaryn golayina baranyna-da degenok, baryan bolsan diymek akmaksyn...Nikadan son hem ayalyny ozunden has govy gorup, her diyenini etjek bolup yormeli dal, sebabi ayal'laram arlerine nirede yok zatlary etdirip bilerler bu ynamy, soygini ulanyp...we etc.

men bilmedim shu meselani

men bilmedim shu meselani kan halmok name jogap berjegimem bilemok yone sizing aytyanyngyz dogry bolmagy mumkin

Tuweleme, gaty "yerlikli we

Tuweleme, gaty "yerlikli we manyly" kriterialaryn bar ekeni oglan saylamak babatda...

mena sheyle pikir etyanleri

mena sheyle pikir etyanleri goldamok. yalnysh shol pikir. ondan hich hili ynamam soygide bolmayar. oglanam ozuni oklasa onda samsyk diyerdim mena!

Özüni oklamanjyk gyzyñ

Özüni oklamanjyk gyzyñ göwnüni tapyp yryp bilmeli.

"Ozuni okla" diyyan gyzy

"Ozuni okla" diyyan gyzy yryp name etjek ??

Aý, kim bilýä gerek

Aý, kim bilýä gerek diyýänlerem bardyr

dogry aydyan Mergen! menin

dogry aydyan Mergen!

menin uchina ozuni oklan hem, okla diyen hem samsyklyk diyip bilyan!

selbisha, gaty gorayme, men senin oglana sheyle diymejegini bilyan...!

soyyan gyz "ozuni okla"

soyyan gyz "ozuni okla" diymez, soymeyan adam ucin ozuni pida etmage degenok!

gyzlary gorkuzibermeli indi

gyzlary gorkuzibermeli indi "soygume jogap ber, bolmasa ozumi oklarin" zat diyip..:)

okla diyse natjek

okla
diyse natjek agam
belany iyen yaly bolarsynda:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Hudaya we yazgyda ynamaly,

Hudaya we yazgyda ynamaly, emma cykmanka hokman saylamaly, saylap baranson - shol oglan senin yazgydyn bolyar! toya cenli bolsa kop zat senin elinde!

men ön şeyle diyipdim

men ön şeyle diyipdim welin birden gay turdy.. :) .. goşulyan..

Ejem tapyp berse

Ejem tapyp berse bolanokmay:) Mana galsa hemmesem bolyan yaly bolup dur.Yada haysy kriteriyalara seretmeli. 1-2 yyl yaşaşmasan hasiyetin uyup uymayanyny bilip bolyamy?Google dan gozlesena gowylary çykanok:)

---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

:)) 2-3 yil nikasyz, toysuz

:))
2-3 yil nikasyz, toysuz yashashmagyn uly minuslary bolup bilyar Suleyman, oda 2 adamyn oz-ozune "Meni bu oye baglayan zat yok, 1 zat yaramasa chykyp giderin, owalam "test" periody shu wagt, diymek bolmajagydyrda" diyip, gaty kichi zatlar uchin hem ayrylyshyp bilyandikleri..Toy edilip, nikaly yashayanlar bolsa beyle dal, olar name bolsa-da "mashgalam" diyip, ustunden atlenilip bolyan zatlara goz yumyalar, "Sen bolmasan senemjan" edenoklarda o tapgyrdan son...

Hasiyeti bolsa gurlesip hem barlasa bolyar belli 1 dereje-de, 2 tarapam garsydaky barada "bolup biler" diyjek dereja gelenson kop zady gurleshmeli oturyp, "hayvan ysgasha ysgasha, adam sorasa-sorasa" diyyalera :) Yone nache gurlesilse-de, 2-3 yil yashashylsa-da 100% garantia berip bolmayar durmus guranson hemme zadyn govy boljagyna, "On your own risk" oylenmeli bolyar :D

oo... mergen sen bu

oo... mergen sen bu temalarda halypa bolupsyn:) oyun.. Dogry aytyan bara toy edilenson name de bolsa toleransly bolmaly bolyar.Yeryüzünde hiçkimin hasiyeti birbirege göniden göni uyanok, yöne den taraplary köprak bolanlar den bolmadyk taraplaryny toleranslyrak bolup görmezden gelaymeli öytyan.Onsanam adamyn özüne bagly, ünslirak yaşabermeli.Ay onda name den tarapy köprak bolan biri duşawersin:)..
---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Omyn :)"

hawa, menem shu pikiri

hawa, menem shu pikiri goldayan, gen gorere zat yok! cykanyna gora seni hem gorap biljek birine cyk, bolmasa-da oz bashyna yashaber, yene birini suyremek hem yenil zat dal!
kabir kyn pursatlarda bolsa guycli erkek adam hem goldawa matac bolyamyka diyyan (mashgalamyzyn mysalyna seretsen), bu yagdaylarda goldaw etmek hem in tebigy yagday! emma omur boyy cagalan yanyndan yene bir caga terbiyelemek --- ne ochen zamanciwo!

hawa

Tomiris wrote:

...kabir kyn pursatlarda bolsa guycli erkek adam hem goldawa matac bolyamyka diyyan (mashgalamyzyn mysalyna seretsen), bu yagdaylarda goldaw etmek hem in tebigy yagday!...

Shuna kan bir pitiwa etmeyardim onler, indiler azyrak dushunjek bolyan :)
Garaz, shu yagdaya 100% goshulyan. Kamahal sheyle cykgynsyz yagdaylara dush gelyarsin! Sabyr, tap getirmek oran kyn bolyar, shonda, elbetde, in yakynlaryndan dalda isleyarsin!
Kamahal "belalar goshalanyp geler!" diylen yagday yuze cykyar, biri cyksa, yzyndan dowam etdirijileri geliberyar! Allahdan bashga hic goldawcyn bolmayar! Elbetde, belli wagtdan sonra yakyn ynsanlaryn hem goldaw edip bilyar, ine, shona denic in gerekli zat sabyr!
Oz ejizligime sheyle onat gozum yetyar sheyle halatlarda!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

akyl

O güyçsüz ayal dıyenlerın asyl ıçınde bır uly gorkunç anakonda yatyrlay.Daşyndan görsena mylayymja owadanja gyzlar,öylendınmı yandyn asyl sonra her-hılı üytgeşık hasyetlerı çykyp başlaya.Hem men pıkırımçe oglanlar tersıne akylly ,zehınlı gyzlardan gorkmaly dal,mysal üçın aldyn bır samsyjak,yuwaş bır gyzy e e ışden gelyan öyünde tönne yaly otyr.Bor naharyny -çayyny berya ,çaga dogurup berya gowy gelındır-de gayynlaryna göre emma, sana gowy ayalmy?Onu soramaly?Her ıçın gysanda gürleşmane bır teman barmy,gyzykly ve şadyyan vagt geçırıp bılyanmı,her ışden çykanynda öyüne uly höveslemı gıtyan ,yogsa "namemış öyümmış ay barmasam ayyp bor"dıyıp agyr-agyr adımler bılenmı gelyan ?Men oglanlara düşünmeyan öylenya bırıne emma gözi ve yüregı başga bırınde,o öyündakıden has akylly has zehınlı bırınde.Yokarda bır yoldaşymyzyn dıyşı yaly ışdeş ayal dıne oynaş bolup bılya,namüçın o işdeşınden tersıne men pıkırımçe ıdeal bır ayal çykar,bır ansıklopedıya yalak,öy işinem daş etya çaga-çuganyda,sonuçta o da bır ayal.Nahar bışırmek ,çaga dogurmak,jorap yuvmak olanam edıp bılyan ışı .Işte şon yaly goprkmanjyk gury hesaba göre dalde,aklynyza ,yüregınıze.hasyetınıze,durmuşda sızın gövnünızden turyan zatlara yakyn bırını alyn.Hem gözünüz daşarda bolmaz,wyjdanynyz rahat bolar, hem maşgalada ekonomıka yagdayynyz govy bolya .Ha ha ha yagny oynaşa -moynaşa pul ıydırıp name etjek ,öyünde super akylly,ovadan ,mahırlı ve zehınlı ayalyn bolup duranda.Şon üçın gorkman zehınlılerden,asyl yuwaş, akylly,name dıysen "bor"dıyıp duranlardan gorkun,"daşy jajek ,ıçı möjeklerden" :-)

yene birzat goshasym gelyar,

yene birzat goshasym gelyar, rusca bagyshlan - Stabil'nost' ne meshayet romantike i lyubwi. ertekileri gorsen hem gyz rysarya ashyk bolyandyr, koshey-e zada dal-de :))
Gul sevildigi icin guzel kokmaz, guzel koktugu icin sevilir... turkce boldy, yene bagyshlan;)

sonki sozlem ruhsal zeka'dan

sonki sozlem ruhsal zeka'dan alnan oydyan tumar..:)

ilki yadyma dushmedi, hawa

ilki yadyma dushmedi, hawa shondan:)) yadynyz gowy eken:)

gayta-gayta bellik zat

gayta-gayta bellik zat alishdirip urc edip okasan sheyle bolyan ekeni..

Her sozlemi yadima dushjek yali bolup dur shuwagt.. Ol kitap meng durmushymda uly ozgerishlikler etdi. Shu wagtlar eyyam bir hepdan icinde 3.nji sapar ol Muhammed Bozdagyn sonki kitabini okap yorun.. Olam gaty bet kitap ekeni..

SEVGI ZEKASI..:)

hawa, menem dipressiyadan

hawa, menem dipressiyadan cykardy shonun kitaby:)
sevgi zekasi:))) menem okap goreyin onda:)
5 sevgi dili diyip bir kitap okadym, sadaja yazylan, bilyan zatlarymyzy poryadkalap yazypdyrlar, oncakly gyzykly daldi... sen diyenini okap gormeli:)

5 sevgi dili'ni lise 3'de

5 sevgi dili'ni lise 3'de bayramalidakam 99nji yilda okapdim ilkinji sapar. Son tr'de-de 2-3 gayta okadym.. Ey way awtory Gary Chapman bolmali oydyan welin yatdan chikmandirow olam.. Bolumlerini yatlamankam bes edeyin men..:)

Olam erbet dal ekeni..:)

men-a bir okan kitabymy son

men-a bir okan kitabymy son okap bilemok... nadip erk edyaniz ozunize:)

owunyan yali bolya

owunyan yali bolya welin..

MEN-DA NATJEK?:)

hic zat edip bolmaz, toba

hic zat edip bolmaz, toba diy:))

şol kitaplan bary yalan

şol kitaplan bary yalan yigrenmesemem okasym gelenok içimi gysdyrya onça bla blany bilyan bolsan özün name işleyan kitap yazyp yörmede yola goyda...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

yola goyandyklary ucin

yola goyandyklary ucin yazyandyrlar-da:)) in azyndan, bilyanini paylashmagam bir talant!

bah,

bah, menin yadim beter erbetleshipdir oydyan.. beyle sozlem asil yadima dushenok.. yagni golayindan gechenok, yogsam menem 1 depder yazipdim ruhsal zekadan.. haysi boluminde sho sozlem??

Halamok sheyle "akyl satyan"

Halamok sheyle "akyl satyan" kitaplaryn kopusini,
belki adamlara komegem degyandir welin, mena
duygylarym bilen ozum onushmagyn tarapdary...

Ustunden bardyn-ay :)), shu

Ustunden bardyn-ay :)), shu wagt name kitap barada gurrun edyanlerini bilmamson, gyzyklanyp otyrdym, o nahili gyzykly kitapka diyip...

Menem halamok "Nadip basharili bolmali", "nadip dost gazanmaly", "nadip tasirli gurlemeli" we sh. m. yalak kitaplary, esasanam Dale Carnegie meshhur shular yaly "akyl satmak" boyunca :))

duygylara garshy gitmeli

duygylara garshy gitmeli dal, prosto kawagt dogry yola "yonlendirmeli" bolyar:)

Duygylara ha arasynda bayam

Duygylara ha arasynda bayam garsy gitmeli, yogsa rol hemise
islanok islan tarapyna owurip goyberer yaly, hokman tormoza basmaly
bolyan wagtlary hem kop...Yone tormoza basmaly bolsa-da, roly
saga-chepe ovurmeli bolsa-da, shol "duygy mashynynyn" surujisi
ozum bolasym gelyar, yogsa durmusymdan keyp alaryn oydemok..

aydyanin dogry

aydyanin dogry Mergen.. Mashynyn stuk berip galan wagty, shofyorlygy tashlanindan instructionlija kitaplara seredenin gowy bolyar:)

Instruction'ly Kitap belli

Instruction'ly Kitap belli Yslam, ondan basga kitap shu mowzuk'da objective yazylandyr oydemok, herkim durmusa oz penceresinden garar, oz duygylaryna gora yazar, herkimin mashyny uytgeshik, stuk bolanda bejerilishi hem sheyle, sonun uchinem uytgeshik mashyn bejeryanlerin yanyna baryp yoreninden, senin mashyny doredenin instruksialaryny okasan has peydaly bolar.

ay borlay

ay borlay Mergen.. shol bir zadin ustunde urshup durmali.. Keypin pozulan wagty, ozune ynamin gachan wagty komek edyar shol kitap, we koplere edendir..
yagni her kim oz mashini uchin kitap yazip durmayar.. belli bir tipde dowulip biljek mashinlar uchin kabir yazilan kitaplar peydali..

her durli adam bar, her

her durli adam bar, her kimin hem öz principlary we dunyagarayşy bar.. şol kitaplar hem birine peyda berse beylekisine bermez.. şonun üçin men pikirimçe barde ony tartışmak hokman dal.. Mergene komek edenok, Yslama komek edya:)) yene birine komek edya yene birine bolsa edenok:))

wesselam:)

Senem "palany" yaly,

Senem "palany" yaly, shujagashja yazyshyp oturanymyza-da urush diyyanmay ?? Ennere etdinlay Hitay..

hehe:))

hehe:)) beh sheyle bolupdirinmay:D gownuni achmak uchin bir zatlar etmeli indi oz-a:)

nadip millioner bolmaly

nadip millioner bolmaly diyibem million kitap bardyr :)

Ol kitaplar maňa täsir

Ol kitaplar maňa täsir edenok. Men meselem özümiň ýaltalygymy bilýän, ýöne edip bilýän zadym ýok
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

NLP kitaplari yali dal-ow ol

NLP kitaplari yali dal-ow ol Muhammed Bozdag'inkilar..:)

bashy bashga teman, songy

bashy bashga teman, songy bashga... sheyle moda barmay???

sheylerak:)

sheylerak:)