goşgyjagaş...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Adyny zadyny heniz goyamok yöne poema yaly ullakan birzat yazmakçy
barde köp adamyn pinide dal welin goyyan yzynam son!!!

Bir wagtlar batyr bir yigit bardy,

Gije gezer gündiz uka batardy,

Suwun sesini asuda asmany halayan,

'Edermen,mertdir 'diyerdi ony tanayan.

Günlerden bir gün,yeke özi,

Köl başynda bir çadyra düşdi gözi,

Eglip,assa yörap,pes nepeslap,

Çatma bardy ,el uzatdy demin dürsap.

İlki yşyk son oglan çatma girdi,

Bili gylyçly iki yigit gördi,

İkisi gyrada yatyr ortada bir peri,

Göya söweş etyar yşyk bilen gyzyn zeri.

Pyşyrdap gyzy oyardy bazin oglan,

'Wah diydi'oyandy gyz ,'Git bu yerden'

'Bilmesinler yogsa öldürerler seni,

Agalam diri goymaz sen dey narsani'.

'İlki adyny ayt,butnaman yogsa

Aşyk boldum sana bir pursatda,

Bir garayyş seni ömür unutdyrmaz,

Ölsem öleyin sensiz yaşanyma degmez'

'Sözlerin öran yakymly jana degyar'

Söyen her yigdi agalam dara geryar,

Gördüm gözlerinden,sensiz yaşap bilmeyan,

Ölsen eger giderin menem,yzynda durmayan

Haypyn gelsin manada,söyyan bolsan,

Git bu yerden agalarym oyanmadan,

Adym Zyba,özüm şu obadan,

Garaçy men aslym Arsary babadan'

Şeylelikde iki aşyk ayryldy,

İki oba arasynda söygi bendi guruldy,

Kepderiler hat akidip hat getirdi,

Duşuşyga ay şöhlesi yetirdi.

Syr durmayar syr aylanyar,

Günler günleri kowalayar,

Gulakdan gulaga pyşyrdaşmalar,

Ahyr maşgalalara baryar.

Garşy çykyar gyzyn atasy,enesi

Garyndaş,gonşy golam,yene yenesi,

Agalar gaharly,gylyçlar gurşalgy.

'Atlan ha atlana 'tayyar hemmesi.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • dayhanoglan 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • rakhsha 1 telpek goyyar we yazyar: "berekella ! shahyring gozi ayratyngoryandir"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

tüwele, gowy yazylan

tüwele, gowy yazylan ekeni.
dowamyny getirsen gowy bolar....

***MENZİL***

ahyr okan tapylday

ahyr okan tapylday şükür
yzam wagt tapyldygy sayyn hazir bolar
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hany hemmemiz dowamyny

hany hemmemiz dowamyny soralyn a to agamyn bu bolshy bilen dowamyny yazjaga menzanogaa

agamskiy, dowamjagazyna sabyrsyzlyk bilen hemmamiz garashyas!!! :)

gowja goshgy..gyzyklyja

gowja goshgy..gyzyklyja dowamynyn bolmagynada garashyas :)

erbet bolmandyr yone menin

erbet bolmandyr yone menin pikirimche wakalary has jikme-jik,detayllary bilen yazsan gowy bolardy.poema edil uly povest,roman yaly bolmaly yagny hemme bolup gechyan zat dushnukli bolmaly.
galan zat gul yaly:)

goşgy doly gutarmadyk

goşgy doly gutarmadyk yalylay..

yzy ...........

İlki kopri yykyldy oba aradan,

Son yollar sokuldi yekan yekeden,

''Oglum!ol bir arsary''atasy diydi

''Munam gorjek ekenim Ey Yaradan!

Yigdin dosty azaldy,yeke goyuldy,

Sowda eden bolmady,esedilmedi,

Salam berilmedi salamy alynmady,

Cagyrylmady,saygarylmady.Bolmady!

Yalbaryp gorduler,pul hodurlediler,

Gos golam,at abray bereli diydiler,

İslan gozelini al sayla senkidir,

Diydi yigit'gozum kor gulagym kerdir!'

Mareke halamady yigdin bolsuny,

Uysuldi,genes edildi,karar kylyndy:

'Teke arsarydan gyz almaz,duwsun gosuny'

Oglan,dan atmanka obadan kowuldy.

Halyna ne gyyyldy nede kemsindi,

Hoslasman dogan yurdundan ayryldy,

Eline haltasyn,biline cakmenin alyp,

İki oba arasyna,daglara yoneldi.

Mesgen etdi yigit,daglary ozune,

Aw awlady,yer peyleyip yer tapdy,

Belet boldy depesine duzune,

''Yary nadip gormeli?''Oylandy.

Gany bilen nama yazdy yaryna

Yerlesdirdi peykamyna,peykamyny yayyna,

Bat bilen gerdi'Ey Allahym komek et'

Gonukdirdi yayyny janynyn jayyna.

Yar umytsyz,yar yaraly,agyly,

Ne isdasi bar ne yasamak meyili,

Ses sedasyz dem alyp dem beryar,

Yuregi awayar,gun gunden daralyar.

Birdenka zarply ses esidildi,

Gapy gap bowrunden desildi,

Peykam suglap gelip dula durtuldi

'Tanys peykam,hah'diydi,'Ondandyr belki'

Aldy peykamy,hata gozi dusdi,

Umytlandy acdy haty,okady,

Gorulmedik bat bilen gapa cykdy,

Peykamyn gelen ugruna garady.

Uzakda,dagda bir gara gymyldady,

Oglan el bulady,gyz muny gordi,

Ay gok cayanda garasyardy oglan,

Duzluge barmalydy,bugdayy boglan.

Birinji gun dususdylar,bugdaylykda,

Aglasdylar bile,hasrat giderdiler,

Ertesi gun yer bellediler samanlykda,

Bir hepdelap dususdylar,bilinmediler.

Yedinji gun dana golay,bir ayal,

Das cykanda gordi iki asygy,

Densirgendi,garady diydi 'hemme ayan'

Tanady oglany tanady gyzy.

Ertesi gun aldy habary oba,

Derrew maslahat edildi oz ara,

Diyildi'Namys-ar nirede galdy'

Hayal etman bulary ayyraly.

Her yere sakcy goyuldy,garasyldy,

Gije Oyden cykdy gyz ,yzarlandy,

Onden gyz yoredi habarsyz,

Yz yanyndan kyrk kisi hyrsyz

__________________________________________
no ashk no dyrdyr only shamata only gyrgyr