Gynançly Habar...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we myhmanlar.Bize Türkmenistandan
gynanyçly habar gelip gowuşdy.Balkanabat Türkmen Türk Mekdebinin 2007-nji yyl uçurumy, Türkiyanin Stambul şaherinin Yyldyz Teknik Unwerstitedinin Mehanika İnjineri bölüninin 1-nji yyllyk talyby Batyr Arazow dün aradan çykdy. Yatan yeri yagty bolsun,jayy jennetden bolsun.Gowy oglandy.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Barik (Stambula) geçen

Barik (Stambula) geçen yylyn garaşsyzlyk ayynyn onuna gelipdiler.Bizin umumy yaşayyş jayymyza yerleşipdiler. Başkada birnaçe oglan bardy.Sizin tanajaklarynyzdan: Yhlasbey Gadam-Guşky... 1-2 ay sonra yaraman özüne seretdirmek üçin Türkmenistana gidipdi.Gyzyl yaly oglandy...Ene-atasyna , yakynlaryna Allajan sabyr,kuwwat bersin...

...

Yatan yeri yagty bolsun,

Yatan yeri yagty bolsun, Allajan gabyr'dan sonky dunyasinide yagty etsin enshalla.
Yone sen "sebabi" yazmansyn, yagny, ol oglan nadip aradan
chykdy ?? Baydak yaly oglan 1 kesele yenilaydimi ya ??

şu habary eşidenimde yaman

şu habary eşidenimde yaman gynandym. üstümden sowuk suw guyulan yalı bolup gitti. yatan yeri yagtı bolsun, jany rahatta bolsun, Allahym maşgalasynada sabyr kanagat bersin.
şonun bilen bir bolume düşenime begenip yördüm. bile derse giryardik, her gun agşam masa tenis oynayadık, onun bilen gowja dostlaşıpdık hemem barde edinen ilkinji dostumdy...
ayratynam onun yakınlarına gaty gynanjymy bildiryan, şu vagt yaman erbet yagdaydadırlar, şeyle dayaw oglandy,gelayen vagty dagy işdamendi,semizje dykyzja göwresi bardy,özem hemişe guler yüzli... şeyle ogluny yitirmek,hemde şeyle yere giren,durmuşynyn in mohum adiminde, elbette, göz onume getirip bilemok nahilirak şok bolandygyny...Rabbim dostumy Jennetlik eyle!
aslynda ol onden hasta eken, bize aydışına gora 'ak gan öyjuklerinin kopelmesi' diyip düşündiripdi. barde leçeniyamı dowam etdirmeli diyip yördi. istanbulda bolsa hiç bejergi alıp bilmedi, gayta yaman erbet beterleşdi,şol dayaw gowre inçelip galaydı, ka günler hiç nahar iyenini gormedim, özem şonda-da şadıyan, bizem ol gulyar diyip kan üns hem bermandiris keselinin agyrlygyna...ona seredeninde hiçem hastalygynyn olüme getirip biljekdigi kellane gelmeyar... indiki yıl bizin bilen dowam eder, yene duşars diyip diyen bolup yördük...
on ol aşgabatda onkologiya merkezinde bejergi alyan eken. ony yene şol balnisa iberdiler. menin ejemem şol merkezde işleyar, bolum yolbaşçy bolup. menem ejem bilen habarlaşdym yagdayı agyrdygyny aydıp, derrew yatırjak bolun diydim. ertesi gun habarlaşamda yatırdık diydi, gan gelmesi durdy diydi,şu vagt yagdayı barha gowulaşyar diyipdi. bir naçe gunden son habarlaşamda keselinin RAKDİGİNİ(kan kanseri) owrendim. on özi belki bilyanem daldir, belki bilibem belli etman gezendir...keseli bejerilip bolmayar, şonun üçin dowamlı bejergi alıp gezmeli eken, birem hemişe işdasinin gowy bolmagy üçin garmon içip gezmeli eken...gelayen vagtlaram gaty işdamendi...
dostlar,shonun adyna elimizi açıp,bir iki sanyjak Fatihalar yollayalın...sizden minnetdar bolardym. olam bizden razy bolsun.
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "yatan yeri yagty bolsun!"

Ýatan ýeri ýagty bolsun,

Ýatan ýeri ýagty bolsun, Allajan rahmet eýlesin!
-------------------------------------------------
Aslynda söz pähmin bilmez adamga,
Müñ many söýleseñ, gadryn näbilsin.

Alla rahmet eylesin, jayy

Alla rahmet eylesin, jayy jennetde bolsun enshalla!

Allah rehmet etsin!

Allah Batyr dostumyza rahmet etsin ensallah. Yatan yerin yagty bolsun gayyban dostumyz!

Yatan yerin yagty bolsun !

Allajan Batyr dostumyzyn maşgalasyna sabyr takat bersin-da herna. Her kimin başynda bar zat. Yone her kim oz nobatynda gıtse yagşy

Batyrjan yatan yerin yagty bolsun!

Hormatly agzamyz! Yatan yerin yagty bolsun. Jayyn jennet bolsun inşallah. Yzynda galanlara saglyk-salamtlyk yaran bolsun.

Yogalan agzamyzyn

Yogalan agzamyzyn garyndaslaryna we dost yaranlaryna duygudaslyk bıldıryarın.

GELIN ONUN HATYRASYNA SAHYPAMYZDA BIR ZATLAR GURNALYN.
Meselem: Ol dostumyzyn ruhuna bagys etmek ucın aramyzda doga-dıleglerı paylassak gowy bolar.
Basga nahılı teklıplerınız bolsa yazysalyn.

nesilaladasy

Jayy Jennet bolsun !!! Yatan

Jayy Jennet bolsun !!!
Yatan yeri yagty bolsun...

Jayy jennet bolsun Yatan

Jayy jennet bolsun
Yatan yeri yagty bolsun.
Yakynlaryna Alla Tagalla sabyr bersin...

***MENZİL***

jayy jennet bolsun yatan

jayy jennet bolsun yatan yeri yagty bolsun
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

gaty gynandym. yatan yeri

gaty gynandym. yatan yeri yagty bolsun:(

yatan yeri yagty

yatan yeri yagty bolsun.
Yhlas sizde strahovka yokmy? lecheniyany turkiyede alyp bilmeyadimi?

strahovka bar. mena

strahovka bar. mena bejerilip yorn, emma bu yenil keseller üçin oydyan. bilemok name üçin bejerilip bilmedi hususy hassahanalara da baryp gordi oydyan emma olar gaty gymmat
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

Rak bolsa nira gideninde

Rak bolsa nira gideninde name hayry boljak, kosench baryny gorup, derman baryny yuvudyp yashajak 1-2 yilin uchinem oydakilerin belki 10-15 yilda gazanjak pullaryny gidirmeli bolarsyn, yene-de netije-de az wagtdan olyan, onson oyune
baryp, govy goryan adamlaryn arasynda arkayin olenin govy
dalmay derman ysyndan yana anyryny barine getiryan bolnisalarda dunya bilen hoshlashanyndan...
Elbette, mumkinchilikler chaksiz bolsa, onda gurrun bashgacha
bolardy, yone shu context'de shol oglanyn edenini mena yerliksiz hasaplamok...

hmm

Jayi Jennet Bolsun!!
Yatan Yeri Yagty Bolsun!!

Batyr Arazowyñ ýatan ýeri

Batyr Arazowyñ ýatan ýeri ýagty bolsun! Allajan oña rahmet etsin we jaýyny jennetden eýlesin! Ýakynlaryna we dogan-garyndaşlaryna Alla kuwwat bersin. Men ony tanamasam-da bu dünýäde köp ýagşylyklary edenligine ynanasym gelýär. Öz gynanjymy hem bildirýän.

yatan yeri yagty

yatan yeri yagty bolsun!

yatan yeri yagry

yatan yeri yagry bolsun...jayy Jennet bolsun...gynandym...gaty...

......................edebi edepsizden öwren.......................

Ýatan ýeri ýagty bolsun,

Ýatan ýeri ýagty bolsun, Biribar ona rehmet eýlesin! Ahyretini hem halas eden bendelerinden etsin! Ýakynlaryna we dogan-garyndaşlaryna-da Allah sabyr we yza cydamlylygy ucin kuwwat bersin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Rak keseli bilen kesselap

Rak keseli bilen kesselap meniñ üçin yakyn bir adam ýogalypdy. Ony ikinji ejem ýaly görýädim. Kesellänini özem bilmändir biçäre. Iş bilen, çagalary bilen, garaz şu dünýäde öz jan saglygyndan başga gaýgy aladalar bilen başagaý bolup gezerdi. Soñ bir gün daşary ýurda gezelenje gitmeli bolanda analiz tabşyranda ony göni hassahana salmaly edipdirler. Jany tut ýaly sag görunýädi, şonuñ üçin bu ýagday hemmämize şok boldy. Aýal ugry rak keseli 2 stadiýadan 3njä geçip başlan döwri eken, hassahana girdi. Köp çykdajylar, ökde professor wraçlar, dermanlar hemme zat edildi..ol bütin ömri gazanan yygnan puly, ätiýaçlanan pullary şoñ bejergisine gitdi..ýöne şonda-da ol hassahana girensoñ diñe 3 aý yaşady bary bolany.
Haçan nädip öljegimizi bilemzok şonuñ üçin ýakynlarymyzy söymeli we birek biregiñ göwnüne degmek, biriniñ hakyny iýmek ýaly zatlary däl-de ýagşy niýetli ýagşy hereketleri etmeli yzynda galyan zat onuñ ady, barjak dünýäsi bolsa bu dünýäde etmişleriniñ netijesi bolyar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Telpek! Her harpyna goshulyan!"

viiy Batyr wah wah pahyr.

viiy Batyr wah wah pahyr. menem eshdenimde gaty gynandym. bir hili boldum.
eger men yalnyshmayan bolsam ol oglanyn 18 yashy dolmaly gununde aradan chykypdyr. bir mashgalanyn yekeje ogly ekeni ozem.

yatan yeri yagdy, jayy Jennetden bolsun!

"Jayi jennet , yatan yeri

"Jayi jennet , yatan yeri yagty " bolsun .
Yalnyşmayan bolsam yaraman tm gaydyp baryarka aeraportda gabatlaşaydyk öytyan şol aglan bilen .Daşyndanam azajyk belli etyadi yarowsyzlygy.Ay ajalda haçan geljegi belli bolanok ...

---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

Hemme aydylan zatlar alnyna

Hemme aydylan zatlar alnyna barsyn! Biz ony tanamasak-da yuregimizde uly harasat turdy. Gelin bizin dostymyz uchin bir minut silence edelin!

Silence edeliñ diýdiñ

Silence edeliñ diýdiñ welin..biz bärde herimiz öz ýanymyzdan oña aýat okasak gowy bolardy.. silence diýip iñlislerde diýilýarmika oýdýan..onda-da gowy ýatladanyñ üçin :)

Dymyşlygama hormatdyr weli

Dymyşlygama hormatdyr weli bilyanjelerimiz ruhyna bagyşlap birje "Fatiha " okasak ruhy şat bolardymyka diyyan ..

---------------------------------------------------
"Sagat dili gylyç,
Kesip dur ömri"

yatan yeri yagty bolsun!

yatan yeri yagty bolsun! Alla rahmet etsin! Olup gitmek has gowumy ya yashamak biz bilmeris, elbetde! Yone, ynha, ene-ata kyn bolyar sheyle yagdayda, Alla olara sabyr bersin!

yatan

yatan yeri yagty, jayy jennet bolsun!

Yatan yeri yagty bolsun!Jayy

Yatan yeri yagty bolsun!Jayy Jennet bolsun!Bah ertirki gunun nahili boljagyny bilip bolanokda...

Habary esidip

Habary esidip oran gynandyp ustumden gaynak dokulen yaly boldy Allajan gunasini gecip jayyny jennet etsin. Hakyny halal eylan.
ayat: "Her birjanly olumi datjakdyr"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "aýat üçin!"

rak keselinden ayryldy,

rak keselinden ayryldy, hatda türkiya gelende güyjapdir.
Özi balkanabat ttm'ni 1njilik bilen gutarypdy.

_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

allajan yatan yeri yagty

allajan yatan yeri yagty bolsun. allada gowsy gerekda.ene atasyna sabyrlyk , allajan olara kuwwat bersin.

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Yatan eri yagty bolsun! Jayi

Yatan eri yagty bolsun!
Jayi jennet bolsun!