Garadag! doglan gunun gutly bolsun

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

bu gun,Türkmenbaşy ayının 23'ine Garadag agamyn(menin hakyky doganym bolany üçin diyyan) doglan güni.hiç kim açmanka yetişeyin diyip howlugyp geldim,yetişipdirin.
Mekan doglan gunun gutly bolsun. sana durmuşynda uly uly üstünlikler,hemişe bagtly,asuda durmuşda yaşamagyny arzuw edyan.Alla uzyn bagtly ömür nesip etsin.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ilkinji gutlag:

Taze yashyn gutly bolsun jigim, hayirly, bereketli bir omur bersin Biribar sana!

Bu taze yashyny okuwynda, ishlerinde we ahli hayir amallarynda basharnyklyga sebap ettmegini Biribardan dilemek bn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Doglan gunun bilen Mekan,

Doglan gunun bilen Mekan, sag aman okuwyny dynyp,
oylenip, bagtly durmush yashap bashlamak nesip etsin...
Sana dushunyan gowja gelin hem bonus bolsun :))

ichigara

ichigara men acharin diyip soz berip yordum, Yhlas name eyyam achipsiney:D ay borlay, Mekan doglan gunun gutly bolsun..aslinda Yaponiya-da eyyam 23i diyip gurpuldedip achmalidim welin...Onun dashindan men achamda uch adaminkini birden achjakdim..18 yanwar Merwezi, shu wagt nick`i Amanmuhammet oydyan..Merwezi seninem doglan gunun gutly bolsun, gijiragem bolsa bagyshla..20nji yanwar Ahmedin doglan guni, onun nick`i hem Ahmed barde..Ahmed seninem doglan gunun gutly bolsun..Hemmanize Allajan hayirli we uzak omur bersin..Hemem shool Intizar uyamizin Ata aga eden dilegi sizin uchinem kabul bolsun...

p.s.
wii Ahmet bn Merwezinkini ayri achan bolsaniz bagyshlarsynyz..

Dilegleriniz uchin

Dilegleriniz uchin sagbolun,herna aydyshynyz yaly bolayadyr,esasam Mergeninki yaly:)
Yhlas senem gutlamaly etdin,yadymdan chyksa onunden aytyan bagyshlarsynda:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ýaş toý sowgady :)"

oho Garadagym arkadagym:)

oho Garadagym arkadagym:) gutlysh doglan gunun bilen! elmydama janyn sag bolsun, dunyade in gowyja gyzlardanam biri senin yoldashyn bolmagyny arzuw edyarin:)
_____________________________
Way dadey hey dadey
ozum muna hayraney
ejem muny bilayse
janym alarey

Ey way, birinji bilena ona

Ey way, birinji bilena ona "meninki" manysynda
Garadagym, Arkadagym diyyan, sonam
nabelli 1 gyz nesip etsin diyip dileg edyanmi ?? :D

:)

eh senem bara men on bir yerde yazypdym, bir garryja dayzadan owrenen sozum ol
wi ondanam nahili nabelli gyz nesip etsin diyipdirin in gowyja gyzlardan diydima,
_____________________________
Way dadey hey dadey
ozum muna hayraney
ejem muny bilayse
janym alarey

Biz "in govy gyzlar"-y

Biz "in govy gyzlar"-y bilemzok, yagny olar "nabelli",
senem sholaryn 1'ni almagyny dilemek bilen, bilmeyan
gyzyn 1'ne oylendirdigin bolyar Mekan'y :))

Bir garryja dayzadan owrenen sozuni ulanmaga bashga yer
gapyshandyr, gelip GaraDag uchin ulanyan bolsan, onda.... :D

way

Way onda Garadag sana oz tanayan gyzyny soyup soyulip almagyny dileg edyarin
boldymy Mergen indi aljak gyzyny tanap alarmy:)
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

"Garadagym, Arkadagym"

"Garadagym, Arkadagym" diyenini ha
uytgedesin gelenok oydyan :D :D

Degishyanle menem, yogsa dushundim
name diyjek bolanyna-da, bolyanyna-da..

name

name diyjek bolyaray??:D

ha ha

ayuuuuuu ol tmolimpiadaky Garadag yhlasbeyin dogany, ejesinin ogly, nesip bolsa soyup aljak gyzynyn adamsy, doglan gunun yene bir sapar gutly bolsun

indi nadyan ol meninki manyda gitmedi dalmi:)

_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

gutly bolsun onda name guy

gutly bolsun onda name guy 50 gr. toy bolsun saglyk bolsun

gija galan bolmagyma mumkin

gija galan bolmagyma mumkin yone gutly bolsun.Uzun ve hayirli omur dilerim.Insanliga faydali birisi olmani arzu ederim.hayatinda basarilar dilerim.dogum gunun kutlu olsun.

gutlayan mekan..:)

gutlayan mekan..:)

bah Mergenem bir jedeldede

bah Mergenem bir jedeldede galjak dalow. yalnyshyp yazypdyr gutlajak bolup,beytmeda indi bashga gyzlaram yazmaga chekinerler:)

Haha..Bu mana "Sen ishin

Haha..Bu mana "Sen ishin bilen bol how, bashga
"Garadagym-Arkadagym" diyjek bar bolsa-da diyibersinler"
diydigin bolyamy ? :D Indi bilip goyaryn :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "hayranay sana,sozler bilen gowy manipulirovat edyan."

Menem galmayyn

Menem galmayyn. Garadag hemme gowy arzuwlaryna yetmegini dileyan...

Dogandygyňyzy bilemokdym.

Dogandygyňyzy bilemokdym. Gutlaýan
-------------------------------------------------
Aslynda söz pähmin bilmez adamga,
Müñ many söýleseñ, gadryn näbilsin.

Bu gunler kan girip bilemok,

Bu gunler kan girip bilemok, gijrak galypdyryn, onda-da gutlayan! Ustunlik!!! Dine one ;))

atyp galandan depip gal

atyp galandan depip gal diyipdirler :) (sheylemay :D)

Mekan, menem Gutlayanskiy gechip giden doglan gununi! Yashyn Uzyn bolsun, Janyn sag bolsun! yureginde beslap arzuwlan hasyl bolsun. soyen gyzyn bilen biri-birinize wepaly, agzybir mashgalada we bagtly yashamagyny arzuw edyan!

hiçden giç yagşy yaşyn

hiçden giç yagşy
yaşyn uzyn we saglykly we bagtly bolsun...
......................edebi edepsizden öwren.......................

Bolyarda yatandan atyp gal

Bolyarda yatandan atyp gal diyipdirler .Doglan gunun gutlys.Sana bagt arzuw edyarin .

ayratynam wagtynda gutlanyn

ayratynam wagtynda gutlanyn uchin uly sagbolsun aydyan.

ps.bu bir degishmedir:)

Doglan gün gutlagy ýene

Doglan gün gutlagy ýene bir-iki aýa cekermika?? :)))
Garadag, seni köp sylansoñ her kim gijem bolsa gutlap ýorle..nesip bolsa men indiki ýylam şu sahypa girip dursam şonda gutalaýaýyn :)

Indiki ýyla galma, durmuşa

Indiki ýyla galma, durmuşa çykda dyn :D

-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

çykmasyn:d son barik gelip

çykmasyn:d
son barik gelip bilmaymese:):):):)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

"Bärik" getirip nätjek?

"Bärik" getirip nätjek? Şol "bärik" barýanlaryň dereklisi az ýaly
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

"Bärik" diyyani Tmolympiad,

"Bärik" diyyani Tmolympiad, TC dal.

Şeýlemi ýa? Aý şonda-da

Şeýlemi ýa?
Aý şonda-da şu ýerde oturmakdan äre barmak has gowy bolaýmasa
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

are barmagy hyllala yaly

are barmagy hyllala yaly edip goyupsynla
indi türkmen gyzlaram türkler yaly 24-25 yaşaman çykjak dal diyip ayak dirap yörler how
are barsan hezil...çaltrak baryn:):):):)

P.S:sen name are baryp gördünmi diyjeklere...Yok:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Meňä äre barasym, wiý,

Meňä äre barasym, wiý, öýlenesim gelýä :D
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

gozgamasana

gozgamasana Bayram:D
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

haha..şonuñ üçin

haha..şonuñ üçin aýtdyma nesip bolsa diýip :) şu ýerde durmuşa çykmansoñ oturýan ýaly etdiñä, Bayram..has gowy boljak bolsa-da deñeşdirip biljek däl häzir, ýöne çykansoñ eliñ asla ýetmejegi hemmäde ayan.

Name uchin elin degmez

Name uchin elin degmez durmusa chykanson ?? Sen barybir
oyden girmeyan bolsan, onda ish durmushynda kan bir
uytgan zat bolmazla, ish durmushyn bolshuna dursa, internede
girisin hem seyleligine galmaly dalmi ?? Ya bosh wagtyn
adamyn bilen messengerleshmekden yana bu sahypa elin degmez diyyanmi ? :))

adamsa barik

adamsa barik gelse...kontrolly bolmaly bolarda:)
ony yazma muny yaz .. adamsy PMilerini okajak bolar
garaz dawa turarda:):):)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ony pylan diýip bilip

ony pylan diýip bilip bolmaýara, Mergen. Dogrusy menä çykamsoñam işläsim geler :) dünýeden habarly bolmak üçinem işleseñ gowy elbetde, ýöne ”haýt, gerekdäl özüm gazanaryn getirerin” diýip dursa nätjek? :) arzuw etmek gowy..internede (bolsa) onuñ bilen messengerleşmäge öyden girerindä :))
P.S. bärik giräýsemem adamymdan başga biri bilen PM ýazyşmak bolarmy? Diñe gyzlar olam Mylaýym, Akgül bilen ýazyşarynda :))