türkmen klip

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

kim aytyar bizde gowy aydmchy diyip. paçak etyar şu klipde aydymyng manysy hem oynayanlar hem. ing güyçlüsi hem pionina çalyan:::)))))

http://www.youtube.com/watch?v=0dNF6E8ZA8UTelpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Boljak, erbet dal, yone

Boljak, erbet dal, yone aydyma tazerak bashlan oydyan :))
Yone name-de bolsa, ogurlyk bolmandygy ucin telpek!
Menin ucin-a edil pacak edip baranok :)

Youtube-da Parahat

Youtube-da Parahat Amandurdyyewin, Myrat Owezowyn hem kabir klipleri bar, ogurlyk dal, aydyshlaram gowy, klibem...

ay inim sena wanklay :)))

ay inim sena wanklay :)))

kime wank diyyang?!

birinjidana offtopic ikinjiden hem kime wank diyyang?!

aslymaryly, shu tayda

aslymaryly, shu tayda ikimizden bashga yazan yokdy, shonun ucinem ya mana aytdy ya-da sana :)))
ustune cozaly :)))

Parahat Amandurdyevin ak

Parahat Amandurdyevin ak eshikde aydyan aydymy, adyny bilemok, hemme zat akja, gyzam akja eshikde, asylan tyullerem akja,men-a shol aydymy sheyle gowy gordum, Aydyshy hem super, klibi hem super, ozu hem sheyle.
GYsgacha aydanymyzda gowja aydymchy.

Quote: Aydyshy hem super,

Quote:

Aydyshy hem super, klibi hem super, ozu hem sheyle.

Shol klip'daki gyz hemmesindenem super :)))
Yaman goze hosh gelyan gyz tapypdyrlar, 2 tonna kraska
gornenok yuzunde ve etc...Tersine, oglanyn gozunin ashagyna
birzatlar suruleni gorunyar :D

Ynha klip:


Bular şeýle owadan... iki

Bular şeýle owadan... iki sany gyz ýaly :D
-------------------------------------------------
Aslynda söz pähmin bilmez adamga,
Müñ many söýleseñ, gadryn näbilsin.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "hahaha.. dogrydanam erkek bolup ap-ak gelinler yaly.nahilay :D"

Ine super klip, hemme zady

Ine super klip, hemme zady bilen


-------------------------------------------------
Aslynda söz pähmin bilmez adamga,
Müñ many söýleseñ, gadryn näbilsin.

Ey way, sheydip gyzyn

Ey way, sheydip gyzyn howlularynyn ichine giribem
gorushsen bolyamay ?? Onlera dasharda 1 agajyn duybinde
dagy bukulyp gorushilyadi, indi bosagalaryna baryp...

Menem shona hayran galdym.

Menem shona hayran galdym. Ejesem gaty "dushunjelida", gyzyna dushunen bolya, iberya shahere...
Ine netijesem klipde. Ol gyz asyl ozi nahili gowam bolsa, oglana ynam yok. Shyltygyny chykaryp oynap, sonam tashlapdyr. Klipde gorkezmedik zatlaryny eden bolsa name ol oglan?
Men sheyle "dushunjeli" ejelere garshy! Kone dowrun dayzalary yaly, subse chykaryp ikisinem urmaly ekeni. Gyzy urup, bir jayda gulplap, kakasy gelende aytmaly ekeni. Oz obasynda oynalan gyz bolup galandan shol gowudyr.
PS Gyzlar bagyshlaaaaan :D
-------------------------------------------------
Aslynda söz pähmin bilmez adamga,
Müñ many söýleseñ, gadryn näbilsin.

Hahaha :))) Gorkuzyp adam

Hahaha :)))
Gorkuzyp adam etmeyan gyzlary, t.e. "urup, gulplap goymak" bolegi bilen mena ylalashamok...Beytsen ertir 1000 bahana
tapyp, senin gormejek yerine gider ve yene-de eder etjek zadyny...Eje terbiyani kichilikden, soygulap bermeli, dünnüzlap dal. IMHO !

Ideal yagdayda, senin

Ideal yagdayda, senin aydanyn dogry. Yone gyzlaryn "gok beyni" diyen periody bolya, ol periodda olar soyga ynanyp, arassa we hakyky soyga ynanyp, shomysh diyip, ters herekedem edyaler. Yogsa ene-ataasy shol zatlara gorelde bolmadyk gyzlaram kop.
Yokardaky metody bir yagday uchin aytdym men: eger terbiye beribem, shol klipdaki yagday bolan bolsa, ya terbiyani gowshak berip bolan bolsa, subseden bashga alach yok! :)
Ya sen "ay terbiyani tersrak berayipdiris, hazir howlyda soyyan oglany bilen gurleshya, degmayinle." diyyan ejani dogrylayan dalsina?
PS Gyzlar gok beyni perioddan son has akylly we mekir bolyalar*
*Hemmesi dal. "Ak girse-de, an girmez" diyilyan gyzlaram kan

-------------------------------------------------
Aslynda söz pähmin bilmez adamga,
Müñ many söýleseñ, gadryn näbilsin.

Men tomus'da 1 hudayyola

Men tomus'da 1 hudayyola gidipdim ejem "yeke gitmayin, yor gorunip geleli" diyip duranson, shol yerde mamamlaryn 1 gonshysy ejeme "Agyz, sen ogluny name uchin mamalaryna yollanok ?? Iberda arasynda, gyzym bilen tanyshdyrayin" diydi :D :D
Diyjek bolyanym, bu dovur'de arassarak, birazam okuvly tapsalar, gyzyn ene-atasy kan garshy dal yaly gapylaryny kakyp, gyzlaryny sorap dursan hem, gayta ejelerin ozi "Bar, plany sana garashyar" diyip iberjek bolup durlar...

Herhili soyushmek bar onsonam, gapyna gelip 2 agyz gurleship gideni, senden gizlenip ot-chopun arasynda bashga zat edenlerinden govydyr elbette, yone shonda-da ene-atanyn onunde, olara gorkezip dushushmak birhili, gelshiksiz menin uchina...

Menden sana maslahat, shol

Menden sana maslahat, shol dayzanyn gyzyndan gacha dur!!!
Ejesi shon yaly bolsa, gyzam shon yaly bolmaly(koplench). "Enesini gorde, gyzyny al!"
Elbetde, hemmeler uchin dogry bolman biler. Yone ejesem oz gyzyny sheyle hodurlarmay? Gushkelle dayza ekeni, kellesi yok. Oglan gyzyny laplap, sonam almasa, "halamadym" diyip, ol kimi gunakarlejekmish?
Ot-chopun ichindakem gowy dal, gapynyn onundakam. Gapynyn onunde shon yaly arkayin bolsalar, olar ot-chope hem chykyandyrlar, klipdaki yaly "shahere hem gidip gelyandirler", shaherde name bolyanyny bolsa, Alla bilyar.
Ol nahili oyune, howlyna, gapyna gelip "soyushen" bolyaray? Hany turkmenchilik? Namys? Gyz oz oyundakilerinden, oglanam gyzynkylardan namys etmelidira? Ot-chop bilen deneshdirmekde woobshe many yok, bu ondan 1 gram gowy dal! Ot-chopde edyanini azyndan gizleya, name edyanem bolsa. Barde utanch haya galman, oz oyunin onunde...
Garaz, ot-chopem biderek, howlydaky dushushygam. Ikisi alma we armyt, deneshdirip bolanok, yone ikisem erbet!
Men skeptisizmim guychli, sebabi gormonlardan yana oz kellam sahel ishleya, bashgalaram menden only daldir. Yashyl chyra bermeli dal!
PS men ozum akja juyje daldirin. Mumkinchilik berseler, howlyda-da dushushjak, ot-chopde-de yenede-de... zordan ozumi saklap yorun :D

-------------------------------------------------
Aslynda söz pähmin bilmez adamga,
Müñ many söýleseñ, gadryn näbilsin.

Offtopigrak :)) Shu aydymy

Offtopigrak :))
Shu aydymy dinlap gorun, yaman gowy aydya. (hytayca)

Nämehow, haçandan bäri

Nämehow, haçandan bäri bular türkmen? Gowy klip göresiň gelse, ine biri. SUPER


-------------------------------------------------
Aslynda söz pähmin bilmez adamga,
Müñ many söýleseñ, gadryn näbilsin.

Adamlar şu günler Kerim

Adamlar şu günler Kerim Gurbanalynyň gowy aýdymlaryny we super kliplerini youtube'e goýupdyrlar. Ýene iň gowy bagşy şollaý, beýlekileriň köpüsi bimany
-------------------------------------------------
Aslynda söz pähmin bilmez adamga,
Müñ many söýleseñ, gadryn näbilsin.

Kerimin

Kerimin paralich bolanini eshitdinizmi Bayram aga arada, men Tmda wagtlam dagy sheyledi..son habar barmay shondan duzeldimi nahili???

Shu yere taze(:D) Mylayim

Shu yere taze(:D) Mylayim diyen agza geldi, shon aytmagyna gora Kerim eyyam taze yil konsertde bir bagshy heleye gozuni gypyamysh. Goryan welin, bu chaganyn niri paralich bolanam bolsa, o tayi duzuw oydyan, aytmayin diysem :D
Erkek eshek diyleni dogrylay. Shu paralich kalyaskada bolsa-da, dadayasy gelip dur ayal-gyzdan :D
Indi gowy bolan yalyhow Kerim bagshy. Youtube'y achsan at yaly, murtyny sypap, timarlap gyzlara nar yigdirip, gulup bakyp, ashyk bolup gezip yor. Ya paralich bolup yatanda hyjuwlandymyka spermotoksikoz bolup? :D
Biljek dal. Kerim orslaryn aytmagy bilen "eshshe poroh est' v porohovnicah" diyyan yaly oydyan :D
-------------------------------------------------
Aslynda söz pähmin bilmez adamga,
Müñ many söýleseñ, gadryn näbilsin.

Palwanyñ toýunyñ klibi

Palwanyñ toýunyñ klibi çykypdyr diýýärler, kimde bar bolsa şu ýerde goýaýyn. Öñünden minnetdar!

Aydym yene-de ogurlyk,


Aydym yene-de ogurlyk, yigrenji bolupdyr yaman sozlerine
chenli onarsa-onarmasa terjime etjek bolupdyr welin...
Suratlara-da bir seredin, yuzuni tekizlapdirlera hich hili
renk tapavudyna uns berman...

toyuna bayram türk,

toyuna bayram türk, ak,gamyrat kürt, kerim nohur gelipdir. türkmena yogam oytyN:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Hahaha :)))"

Shol "Bayram Turk"

Shol "Bayram Turk" diyyanleri Azerbeyjan dalmay ??
Ya Turk diymegi has abrayly hasap edyamika ?
Palwan'am Rafet'in aydymlaryny sypyrmagyny dowam
etse, olam basym "Palwan turk" bolar, adam shekilli
aydymchylaryn arasyndady Palwa, olam eyyam elden gidip bashlady...

Ýoklaý, menä ony türkmen

Ýoklaý, menä ony türkmen diýip bilýän, diňe türk aýdymlaryny "soraşman aýdýany" üçin Türk diýýäler
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

şol bagşyny gowy görüp

şol bagşyny gowy görüp dingleyaning üçin klibini soradyngmay. ong bir gitaristi bardy latinski stilde gaty ökde çalyardy. palwan samsyklyk edip ongyşmady ong bilen. ayrylaly bari hem gitarany goydyda dinge ogurlyk etyar. bar awterteti hem yere pylçady.

Gyyuw !

youtube.com diyilyan zadynyzdan Mp4 nadip klip gecirmela .Birin bir owredayin .,Ak altynda bos bosuna oturyp gidyan bolmasa.:)

Aýdymlaryny “gowy

Aýdymlaryny “gowy görüp” diñlämok. Onuñkyny diñlanimden Rafet’em bara..Meniñ halaýan aydymçym Wepa Yoldaşew.
Palwanyn bu klibide diñe gelni owadan diýip eşitdim. Şony göreýinle diýip soradym..soñam aydymçylar üyşüpdirlermi o toýda.
Sagbol, Mergen ýene-de. Häzir göreýin. Gaty yuwaş download edilýär-da mende gynansamam..

Wepa Yoldashow diyyaninem

Wepa Yoldashow diyyaninem ogurlayara Hatice :))
Gelin bolsa menin "wkusymda" dal, "Wow, nahili owadan" diydirip bilmedi :D

Wepanyn "Unut" diyyan

Wepanyn "Unut" diyyan aydymyn originaly haysy bilyanmi?

Yok, sebabi men onun

Yok, sebabi men onun aydymlaryny dinlamok,
Youtube'de klibi goyulsa 1-2 gezek goryan,
onunam 2 sany klibi bar oydyan anyrda, olaram ogurlyk bolanson...

Ak Altynda internediñ 1

Ak Altynda internediñ 1 sagatlyk tölegi näçeka?

Yalnyshmasam 1 sagat mugt

Yalnyshmasam 1 sagat mugt bolmaly, yone gunluk limit yaly 1 zat bar bolmaly.

ak altyn niresay:?!:( men

ak altyn niresay:?!:( men kolhoznık yaly hiç zat bilemogay

Gep kolhoznik'de dal,

Gep kolhoznik'de dal, Ashgabatda kop bolmadyk bolsan
bilmeyan bolmagyn adaty zat...

Ak Altyn diyip otel bar Ashgabatda, 30'a gideninde sirk'in yanynda, shonun 1 yerlerinde gunde yarym-1 sagat internet mugt ulanmaga rugsat berilyan bolmaly.

yok 30 minut mugt. emma

yok 30 minut mugt. emma oylan yene gelip otursan bolyadi yada eger mohum ishim bar diyip dushundirsen yer beryaler. bir shol obed vagtyna barsan kynrak.obed bolsa nahili bolsada chykmali.
sonam Ashgabatda OSCE senter bar. shol yerde 1 sagat mugt. onunden jan edip yerini belli etmeli
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

Alishan Kerim

Türkleng Alişanı we Türkmenleng Kerimi dengeşdirin

http://www.youtube.com/watch?v=Yu_h_wTro6E

Mena 1 gram halamadym

Mena 1 gram halamadym Kerim'in bolshuny, aytmalymysh
diyse gozuni chykarayipdirla how, 70%'ni chekrap gechirda
how...Ol aydymyn "pes" yerleri bar onsonam, asyl duygylary beryan yerler sholar, Kerim bolsa olaryn ustundenem basymjak gechip gitdi "i i i i i i i" diymeli yerine geljek bolup...
Turkche-de gurlap bilenok, sozler biderek chykyar...

Garaz, mendena tyrryk 3'lik Kerime shu aydyshy uchin !

Ine muny görüň

Ine muny görüň dostlar!


Edil gül-päpe dälmi? :)
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

Annush'yn shu video'daky

Annush'yn shu video'daky aydyshyny yaman haladym, fonogramasyz beyle govy aydyan aydymchymyz az-azdyr bu dovur...


Annuşam käbir aýdymlary

Annuşam käbir aýdymlary ogurlasa-da¸ onuñ aýdymy original’danam gowy bolup çykaýýar..araplaryñ aýdymyndan göçüreni bara, şondan Annuşyñky gowy..sesjagazydagy :)

Hawa, Annush gowja aydya

Hawa, Annush gowja aydya welin, men-a kop sozlerine dushunman azara galyan :)), meselem yokardaky aydymda:
"Nira baryan, howlukma, yar soz agshamy" diyyan yaly eshidilya mana-ha :))), dushunemok-da koroche :)))

"Nira baryan, howlukma, yar

"Nira baryan, howlukma, yar söz alşaly" diyyar Güyç :)

Quote: toyuna bayram türk,

Quote:

toyuna bayram türk, ak,gamyrat kürt, kerim nohur gelipdir. türkmena yogam oytyN:)

ewway galanlaryna tanamok welin dine Kerimi tanayan onda senin turkmen diyyanin kim bolyar name nohur bolsa turkmen bolanokmy onda ol, bula milletparazlyk diyip hasap edyan mena
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

Kerim Gurbanaly

Kerim Gurbanaly nohurmy?
Nohurlar türkmen dälmi?
-------------------------------------------------
Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp,
Bilmeze – hiç, bilenlere – nyrhy köp,
Ýeriň ýerden, äriň ärden parhy köp,
Müşgil oldur, sözleşende deň bolar.

ay yokla yöne oyun etmek

ay yokla yöne oyun etmek üçin yazdym men....

howa shol nohur, menem shona

howa shol nohur, menem shona dushunmedimda name turkmen dalmi diyip
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

nohur hem turkmen bolya..

nohur hem turkmen bolya.. yone makedonskiy parfiyany basyp alan dowrunde doran bir tire diyip bilyan men-a..