::.. kim(kim) name bolasy gelyardi we haysy ugurda okayar? . ::

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salawmaleyküm hormatly talyplar we şona menzeşler! Kelleler alyp gaçyamy? Motorlar, karboratyrlar, şorowoylar, paşşipnikler zadam işleyami? (kabirinizki sypan bolmagy mümkin, sebabi synag hepdesi gutaryp gelyar) Gepin gysgasy kiçikaniz name bolasynyz gelyardi!(hemmesi dukdar ya da mollum diyayermika) ay yok-la .. Hemmamiz bir dal.. Okayan bölüminizi halayanyzmy? Ulalsanyz (gutarsanyz name bolmakçy?) İn sonky synpda okayakanyz haysy okuwy haladynyz? Birem ene atanyz sizin name bolmagynyzy(haysy kari saylamagynyzy) isleyardi.. ?

PS: Mena biyologiyany kellame tüpen direselerem saylaman diyyadim.. İndi bolsa gutaryp baryan(hayyrlysy bilen) welin indi indiler halajak bolyan.. Mana mollumlarym medeniyet institutyna git diyyalerdi.. Nirden nira..? Sizem göreli hany?! gyzyklyja bir zatlar çykmazmyka?..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

vePAŞkA

vePAŞkA wrote:

(kabirinizki sypan bolmagy mümkin, sebabi synag hepdesi gutaryp gelyar)

Bizde exam'ler yany bashlady, name sypan bolsa-da yerine dykyp, okap bashladyk biza :))

Entak dil owrenip yorkam "Haysy ugurdan okajak ?" diyenlerinde "Mate-info" diysem, "Yokhow, sen biraz gep alyshmaly ugurlara
git, hukuk, manager eyle beyle" diydiler...Ozumem aklowjy
bolasym gelyadi, entagem bolasym gelyar, yone shu ugura
bir burnumyzy sokamyzson, alyp chyksak govyda...Hukuk okajak
bolsak, omrumiz yetse, okar otyrysda :))

Menem hirurg bolasym

Menem hirurg bolasym gelyadi, oydakilerem shony isleyadi. Yone, menden hirurg cykmajagyna gozum yetip, uytgetdim. Yurist (hukukcy), adwokat entagem bolasym gelya welin, shol "welinliginde" galaymasa dine...
Shu wagtlykca bolsa, ya Azadyda hytay dili mugallymy ya-da bir yerlerde terjimeci bolup biljege menzeyan :))

kim(kim) name bolasy gelyardi

mena orta mekdepdeka-ma inlis dili molumym yaly inlis dili mollum bolayyn diyip yordim, son liseydekam klas yolbaşçym sen dugtar bol, olimpiatçylar bn çalyşyp başla diyip biyologlara goşypdy, ay menem kan bir islemesemem ay dogtor bolmagam erbet dalle diyip şowagt okan bolyadym, son olam yöremedi, aslynda men gözüm komyuterdedi :), injiner bolayyn diyip yördim ay onson birinji saylanaymam şol ugur boldy indam sonky günlerini geçirip yörin ugurymam halayanam birem mollumçylygy gowy göryan, birine birzatlar öwretmek hezil bolyan yaly, eger bilyan bolsam :)

Kiçi wagtym kakam

Kiçi wagtym kakam žurnalist bolmagymy isleýädi, ýurt görersiň diýýädi. Men bolsa kosmonawt bolasym gelýädi. SSSR dagady bar arzuwlar puç boldy.
Şu wagt inžiner, täze pikirler döreden bolýas. Inžinerlik gowy ýadadan soň täzeden ele fotoaparat almakçy.
paid tha cost to be da Bo$$

menem

menem Yurist (hukukcy), adwokat bolasym gelyardi..dokuzynjy klaskak uje adwokat bolup bilmejegimizaa gorduk..:))ay yone indi kop kishi bir yere okuwa girip bilsem bolyar diyyan bolaymasa(ya-da men sheyledim)..dokuzynjy klasa gelemson-a ay bir yere ozumizi oklasak bolyar name bolum bolsa alyp chykaryslay diyen dushunjede-dim..elbetde yone menkem biologiyadan bashga:D shu biologiya bolamok..

ay menem kiçikam ninjaly

ay menem kiçikam ninjaly kino köp göremson ninja bolasym gelyadi.. Ola ansat ekeni.. İlki ilkiler ejemin öymesinden yasadyk.. Ondan son has ansat usuly bar ekeni. Maykany yokaryp galdyryp arkalygyna danaymaly ekeni.. Gözün görse dem gelenok.. Dem alsan yüzün görünyar.. Atyşyk oynayasam welin köp ogaln atsagam jyzaklayar.. O karam halamadym. Son artislerin hemmesini yenayjek birini saylayyn diydim.. Arnold geldi kella.. Ay Arnold boljagam bolsa köp derletmeli bolarsyn diydiler.. Onam goybolsun etdik... Aydymçylar köp gazanyamyş diydiler.. Aydymçy bolsagam kem bolmayjak yaly bolup dur.. "Narkoman bolarsyn! Toya zada gitsen urarlar !.." diydiler.. Adwokat zadam bolsan dostun köpeldigiçe duşmanynam köpelyar.. Dukdor bolayyn diydimem welin name dukdor bolsamkam diydim.. Çagalara yürek edip kol urar yaly dal.. Ak halat gören badyna aglap başlayalar.. Döwük yenjik ugry okasan bolsa önüne 6 kile et goyup " Yanja bir taksi awaria boldy! Ynha munyn eli, ine şunun ayagy, gulagy... Eydip beydip garyşdyrman adam yasarsyn da ..." diyseler men name ederin.. Dilegçilik etjek bolsanam 1000$ gerek.. Gedaylygam ansat dal bu zamana da .. Çopan boljak bolsanam mp3 player almaly(için gyssa dinlar yaly), mob telefon gerek(yene için gysanda maşynlary oynar yaly)ay gepin gysgasy köp zat kelleden geçdi.. Tm de okasan bir hili okamasan yene bir hili.. Aslynda şo durmuşyn bir hililikler yygyndysynyn arasynda özüme gelenimden bari yaşap yöris öza..
Yene birine sorayalar
-Ulalsan name boljak?
-MMm.. Neme.. Kaka boljak?
-O name üçin?
-Kakalar öyde Tv görüp, jit edip yatyalar.. Ejeler bolsa pul gazanmaly..:)
* Gurçuga sorayalar
-Ulalsan name boljak?
-Erkek boljak?! Yene 2 yyl alty ayym galdy..
PS: Yer gurçuklary yarty ömrüni urkaçy, galan yarsyny erkek bolup yaşayalar..

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "ninja, arnold, bagşy üçin:)"
  • dr turkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!.toya gitsenem urarlar..."
  • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Men hemme wagtam mugallym

Men hemme wagtam mugallym bolmagy halaýadym, häzirem halaýan. Nesip bolsa, bir uniwerde bolarynda.
Arada bir wagt alym bolasym gelýädi, häzir kyn görýän. Olardan başga-da 100 dürli pikir kelläme gelip geçdi
-------------------------------------------------
Aslynda söz pähmin bilmez adamga,
Müñ many söýleseñ, gadryn näbilsin.

Köp kişinki yaly menem ing

Köp kişinki yaly menem ing gowy göyan karim, çagalykdan höwes eden karim hukukçy bolmakdy,hazirem şeyle.Yöne nesip etmedi.Belki geljekde nesip eder.Bölümümi üytgedayesima gelyar.Hukuk fakultedine üytgetmek isleyan(geçiş yapmak).Görerisdaray.Bolmasa kandidatlygy hukuk ugrumdan okaryn.Belki ikiden biri bolar nesip bolsa...

mena kichi wagtym pajarny

mena kichi wagtym pajarny bolasym gelyadi :) gulayman ustumden :D pajarny mashyn suresim gelyadi, song songlar sizin aydyshynyz yaly hukukchy bolasym geldi, mekdepde ya jora- dostlamdan urshsalar sudya yaly ozum chozen bolardym :) ay yone ol arzuwa millioner bolup yetaymesek :) aslynda ejem-dadem ol ugurdan goyberesleri gelenok ol ish hapa gyzlar uchin diyyarler. mejdunarodny hem sholar yaly ilki shony saylajak boldum welin songunam gaygy etmelida. shonun uchin hazir ekonomist ugrunda durun, nesip bolsa okuwlar ongumdele entek!

yaman

yaman köp hukukçy çykjak eken ykbal rugsat eden bolsa..

Dogry ayytyan.

Dogry ayytyan.

okuwa gidyancham

okuwa gidyancham poliseyski,5.synpa chenli biznesmen yada politik,5.synpdan son fizika sapagyny gorup bashlanymdan 9.synba chenli injener bolasym gelyanini duydum.okuw dowrunin in sonki yilinda mashyn(makine) injeneri bolasim geldi,shu vagt bolsa yene biznesmen bolasym gelyar.
(men shu vagt makine muh. bolumunde)
_______________________________________
nice insan gördüm,üzerinde elbisesi yok.
nice elbise gördüm içinde insan yok

Yhlas Makine muh. Mehaniki

Yhlas Makine muh. Mehaniki injeneri bolyar,mashyn injeneri bolanok.

yok turkmenchesi mashyn

yok turkmenchesi mashyn injenerligi bolyar. tcs-de bolumimi saylanymda mashyn injeneri diyip durdy. onson makine sozuni turkmencha ovursen hem mashyn bolyar.
_______________________________________
nice insan gördüm,üzerinde elbisesi yok.
nice elbise gördüm içinde insan yok

mashyn injenerligi diyip

mashyn injenerligi diyip yalnysh terjime eden bolaymasalar tcs-nkini... Mergen dogry aydya, mehanika injenerligi bolya...
Selhozda-da bardyr, mehfak diyip :))

Menin adym Mergen dal :)

Menin adym Mergen dal :) Mana Myrat diyyaler.

Makine sozuni turkmen diline terjime etsen mehaniki bolyar.Inlis dilinde bolsa Mechanical Eng.Sholaram Machine Eng. diyenoga Yhlasjan.Gynansagam bizinkiler yalnysh terjime edipdirler.

ay onda sizinki

ay onda sizinki dogrudyr,yalnish terjime edilen bolmagy mumkin chyndanam.
ay men yone hereket gechyan tehnologiya mashyn diylenson mysal uchin sahc alinya mashynka(sach makinesi), sakgal syrylyan mashynka(tirash makinesi) yada kir mashyn ya bolmasa ulagada mashyn diylenson mashyn Injenerligi dogrudyr oydyadim.emma yalnish bolup biler.
_______________________________________
nice insan gördüm,üzerinde elbisesi yok.
nice elbise gördüm içinde insan yok

Makine diyilende dine maşyn

Makine diyilende dine maşyn zat göz önüne gelmesin,truba zatlaram getir ka wagt :)

Men bolsa hukukchynyn kari

Men bolsa hukukchynyn kari barada hich mahal arzuw edemokdym!
Ynha hirurg bolsa- tuys men islan karimdi. Ejem-kakam menin batyrlygyma guwanyardylar, sebabi kop chagalar gandan gorkyardy, men bolsa yok! Mumkin dine shu mende shol arzuwy doredendir!
Hazir bolsa men oz halayan ugrumdan okayan, yagny dil ugrundan. Geljekde, nesip bolsa, perewodchik bolmakchy.

Ya senem TDU'nyn Inlis dili

Ya senem TDU'nyn Inlis dili fakultedinde okayanmy ? :)

Menden bashga-da o tayda

Menden bashga-da o tayda okayan agza barmy?

"Agza" yok, menin tanyshym

"Agza" yok, menin tanyshym bar...
T.e. birwagtlar halayan tanyshymdy :D

Kimkaray ol, mumkin men

Kimkaray ol, mumkin men kursdashymdyr?

Senden 1 yash uly

Senden 1 yash uly bolmaly,
yagny 3-nji kurs...Adyny aydyp
oturmayin uly marekanin ortasynda,
son aylap dolap manlayima yelmarler :))

ozum

ozum aydayayin bolmasa;)
ey hich zat diymedigim jyzmashak yokdur:D

Goryan welin uly mafiyan

Goryan welin uly mafiyan arasyna dushupdirin oytyan!

Mareke "urman

Mareke "urman agladyan"-lardan,
prikol tutup, suvuny chykaryalara
son :D :D
Aslynda senin bilen biraz info alysh
chalyshy etsemem bolyar, sende mana
gerek info bardyr, mende-de belki sana
gerek info, kabirleri barada :)))

Artykmach vagtym bolsa

Artykmach vagtym bolsa sana-da guk diyayerin!

"Artykmach" wagtyn bolaryna

"Artykmach" wagtyn bolaryna garashyp,
arasynda mana-da guk diymegin,
meni kan bir gyzyklandyrmazmyka diyyan,
shonun uchinem zooordan artdyryan
artykmach wagtyny, bizin yaly ishsizlere
guk diymek uchin harjamazlygyny maslahat
beryan, sheytsen sende artykmach bosh
wagt kopurak bolar, bizem "hachan pylany
boshashyp, guk diyerka" diyip oturmagyn
yerine, ishli wagtly hem guk diyip
biljeklerin gozlegine chykarys...

Aslynda senin bilen biraz

Aslynda senin bilen biraz info alysh-chalyshyny etsegem bolardy, yone men wagtymy tygshytlamakda aladamy edyanligin uchin sana minnetdarlyk bildiryan! Menden sana rugsat: ishli wagty hem guk diyip biljeklerin gozlegine chykyp bilersin!

Men yokarda rugsat sorap

Men yokarda rugsat sorap dalde, sana bildirmek niyeti bilen yazypdym, yone sheyle rugsat bermek isleyan bolsan,
onda sagjabol :)

Ne za chto! Rada byla

Ne za chto! Rada byla pomoch'!

Sen mana komek dalde,

Sen mana komek dalde,
rugsat berdin Myahrijan,
shonun uchinem "pomoch"
sozunden has kop, "permit"
sozuni ulansan haaas
yerlikli bolardy.

Myahri wrote: Ynha hirurg

Myahri wrote:

Ynha hirurg bolsa- tuys men islan karimdi

Hazir bolsa men oz halayan ugrumdan okayan, yagny dil ugrundan

Baa, gabat gelyar-ay bu menki bilen :))))

Bulan arasynda dine biz

Bulan arasynda dine biz schastliwchik bolup chykyasmy!

:D

Şeydip arzuwyna yetyanem bolsuna...

bah.. yaman kop kişi

bah.. yaman kop kişi hukukçy bolasy gelyan eken welin.. menem şolary arasynda:) yone men adwokat dalde sudya bolasym gelyadi:))

bah siz sudya bolan

bah siz sudya bolan bolsanyza oglanlaryn dat gunune bolardy. bizi yere basmaz yali ederdinizow
_______________________________________
nice insan gördüm,üzerinde elbisesi yok.
nice elbise gördüm içinde insan yok

o nahili bolyaray?

o nahili bolyaray?

Akgul koplench "bizinkilik"

Akgul koplench "bizinkilik" bolyar,
shonun uchin ol has kop gyzlary
yere basmaz yaly ederdi :)))

ay yok yalnyşyanyz:) kim

ay yok yalnyşyanyz:)

kim gunali bolsa şonun ayagy yere basmaz yaly etmeli:)

mende gyz-oglan, din-millet ayırımı bolmaz:)

taak men oz ugrumy

taak men oz ugrumy uytgedaysemmikam :)))

gyzlar sudya diyip oglanlaryn ayagy yere degmeli dalmi? siz name uchin sheyle pikir edyaniz??? sudya bolmak bir uly ishin bashynda durmak, onda dine adalatyn tarapynda durmaly! siz gunali gunasiz bolsanyzam dine adalat hokum surer!!! ey way sizing shu gyzlara garshy pikiringize hiich dushunip bilemokda!!!

ynha eyyam bir sudya chykdy

ynha eyyam bir sudya chykdy bularyn ichinden. indi munun onunde durup hasabat bermeli
_______________________________________
nice insan gördüm,üzerinde elbisesi yok.
nice elbise gördüm içinde insan yok

howwa name! gownung

howwa name! gownung yetenokmy ya?
ahm uhm
"feya sudya gelyar, yeringizden galyng!" :))) menem gara eshikde yerime gechip tagtajygy uryan uch gezek "oturmana rugsat" hahaha goz ongume gelyar :D

yanynda oturyan 3-4 sany

yanynda oturyan 3-4 sany gara eshikli adamlarynam birini men edip bellarsin-da :)))

:D

Arzuwlar süyjüdir...

mena 1.klasdan bari

mena 1.klasdan bari gurluşyk injeneri bolmak isleyadim
sebap atam gurluşyk injeneri
atamyn doganam suw injeneri..garagum kanalyny gazanlaryn arasynda olam bar:):)

şonam okayan Hudaya şükür basymjagam dynaryn we arzuwymyn 1. adimini aderin...

......................edebi edepsizden öwren.......................

:)

Ugrunda üsünlikler...

menina dine oz firmamyn

menina dine oz firmamyn bolmagyny isleyan biznesmen,
_____________________________
gar yagyara gar yagyar
dash towerek agaryar
tizirajik howa mayylamasa
Mahrijana gogeryar

bu gün aylyk berildi

bu gün aylyk berildi yabnja:):):):):)

gyzlara derrew altyn yüzükmi nanemimi alyşdyrmagyn hasabyny etyaler
oglanlar bolsa (biz pahyrlar) kvartira bermeli pulum-gaza-una-duza diyip ayrydylar..yekeje oglan özüne adik aldy:)
gyzlar bolsa bar puluny sowjak öytyan...
öye ayal seretyar diyyaler subutnama! erkek alada etyar ekena:)
menem 1 zat alaysammykamay? egin eşigima bar-maşyn alayayynla:):):)

......................edebi edepsizden öwren.......................

:D

Mylayim Biznesmen dal bizneswomen

Menin kichilikden arzuvym

Menin kichilikden arzuvym hakyky inzhener neftyanik bolup yetishmek, shu vagtam shon ugrunda, nebit gaz fak-ni tamamladyk, indi shona gorarak ishem tapsak has govy boljak.

inlis dili we türk dilini

inlis dili we türk dilini bilyan bolsan TR-de ol ugurda iş kan...
niyetin bar bolsa ideşdirip gör...
......................edebi edepsizden öwren.......................

Wah bu yerde-de(Balkan-da)

Wah bu yerde-de(Balkan-da) bar velin yone shu vagt logistika boluminde, indi dobycha, bureniya ya geologiyada yer tapylyancha garashyp yorun.

inlischam ganymat yone turkche bilemok.

Sagbol!

men restoran achasym

men restoran achasym gelyar..yonekeyjeden bashlap, at abrayly we uly bolar yaly osup gitmegini arzuw edyan..onda in suyji naharlary we yokary hilli hyzmatlary hodurlener..:)

:D

Arzuwlar süyjüdir.Ugrunda yhlas gerek...

restoran achaysa meni ishe

restoran achaysa meni ishe al diyjek boldun gerek
_______________________________________
nice insan gördüm,üzerinde elbisesi yok.
nice elbise gördüm içinde insan yok

Ylhasam bolar inşallah

Ylhasam bolar inşallah netijesi hem :)

www.merhemet.org

Shu turkmen mesihi sahypamyza girip gordungizmi: www.merhemet.org
O tayda: turkmen mesihi radio, mesihi aydymlar, chat, mugt video kasseta, mugt Dvd, mugt KITAPLARY zakaz edip bilersingiz.
www.merhemet.org hosh geldingiz

gonunuz uchin girip goreyin

gonunuz uchin girip goreyin hany,gaty kan reklama etdiniz
_______________________________________
nice insan gördüm,üzerinde elbisesi yok.
nice elbise gördüm içinde insan yok

dadem sudya bolany üçin,

dadem sudya bolany üçin, hiç isleg bolmady. meni, halkara gatnaşyklara ibermek isleyardi, sonra hem men injiner bolmak isledim, nebitdagly bolanym üçin, nebit-gaz isleyadim, yöne himiya injinerlige girmeli boldym.
yöne komyuter injinerligini hem halayan. himiya'ny hiç halamok, okuwymam kan gowy dal.
dil ugry hem mana gora-dal.

tm'da hazir hukuk ing yokary. biri geçen yyl 35 mün $ berip girenmiş diyadiler. gyz hukuk'da işlap bilmez, beterem türkmenistanda, eger işlese, erkekleşermyka diyip pikir edyan. yöne belki daşary yurtlarda "namysly" adwokat bolup biler. türkmenistanda adwokat diylip "ady bar-da, özüi yok".
_________________________________________
Söygü üçin, janyndan geçmek-söygünden geçmekdir!

Restoran acmak gowy

Restoran acmak gowy pikir.
Olar yalak ugurdan (shahsy), menin-a birje caphana (tipografiya) acasym gelya.

Feya: kop adam adwokat etc. bolmak isleyaka, senin name ucin sudya bolasyn gelenini bilyan :)), sebabi onun bir cekicjigini tyrkyldatmakdan bashga edyan ishi yok :)), in sonundanam o gapdaldaky gyzyn yazyp beren zadyny okan bolya, "taak, karar...." diyen bolup :))))
(Degishme, gaty gormeshek yokdur, Myrat galtaman, senem :)))

Hajy aga siz diymek ol

Hajy aga siz diymek ol ishlerden bashyngyz chykanok ekeni.
Sudyanyn ishi adwokatyngkydan mung esse agyr. advokat (aklowjy) birinin tarapynda bolup shol etmedik ishinem etdi diyyar beylekem edenok diyyar. a sudya bolsa bir belli netija gelip bir adamyng durmushyny chozyar.

Şol sahypa girip gördüm..

son yazaryn da

Advokat bolmak islegi hic

Advokat bolmak islegi hic bolmady. Mekdepden on, sadikda 'prezident' bolasym gelya diyyadim. 6-7-nji synpda kompyutera isleg dorap baslady. Oz islan ugruma girdim. Sapaklar gaty kyn, bizar boldym, yone okayan ugruma bolan islegim gun gechdikche artyar. Universiteda girenimden son bir zada dushundim: Kompyuter injenerlygyndan bashga bir fakulteda giren bolsam okuwy tashlardym. Yone meselem Matematika okamaly bolsam, keyp edip okardym.. Ol menin kopmyuterdan sonra 2-nji keypim..

nesip bolsa Hukukcy :)

"kim(kim) name bolasy

"kim(kim) name bolasy gelyardi..."
ADAm bolasym gelyar.
Kiçi wagtym ulular, okuwda mugallymlar ulalanda name bolmak isleyarsin diyip sorayardy.
Köplenç hem okuwçylar mugallym, imjiner, adwakat ...
diyyarler, son hem soran adam içinizde ADAm boljak yokmy diyen bolyarlar.
Ay menem kiçi wagtym polissia, son sonlar hakim, liseyde genetik injineri. Nesibade Mehaniha İnjinerligi geldi.
Okayan ugrumy gowy göryan, okuwy indiki yyl wagtynda gutarmaly. son hem (management, türkmençesini bilemok) işletmeden aspirantura okamakçy.
Yaşuly hem ykdysadyyet ugrunda okamagymy isleyardi.

***MENZİL***

Haysy Yashuly ? :D

Haysy Yashuly ? :D

Pahany bolaymasa.. Yagny

Pahany bolaymasa.. Yagny Hormatly Gadyrly (Rahmetli dal dalmi?) Kakasy bolmagy mümkin..

"Isleyardi" diyyan bolsa,

"Isleyardi" diyyan bolsa, ozem kakasy bolsa, yogalan
bolmagy mumkin. Yone on shony islap, indi bashga zat isleyan
bolmagy hem mumkin, sheyle yagdayda yene-de "dy/di" goshulyar.

matematika mollumy bolasym

matematika mollumy bolasym gelyadi, liseyde wagtym matematika mollumy gaty gowy göryadim şolar yaly bolasym geldi yöne komyuter mollumy bolmaly bolup bilsem elbetde:(
---------------------
Gözelligi sor bagryna öykenine,
Söyülsen söy,söyülmesen süykenme..!

hmm

men hem garalayin bir zatlar onda :P
ilki islan karim diplomat bolmakdy yone su vagt ekonomist menedjera okap yorun.
bilemok yone halayan ugrum şool diplomat bolmakdy.enşalla belki bu okuwy gutaryp magistraturany şool bolumden edaymesem :P :)

Hoppaaa... Shu wagt Object

Hoppaaa...
Shu wagt Object Oriented Programing sapagyndan
examende otyryn, duyn butin gije okasamam, onumdaki
"biledin" 20%'ni hem guryp bilemok...Ehhh, bu exam'dena yikilaydyk oydyan :((

nahili oglanow

nahili oglanow sen??? ozun-a soragini edip bilman otin egzamindeeeeeeee... shonda-da tmolympiad achikmi???!!!
tomus tazeden tabshirip bolyarmy ozi??

Duyn 8'de giren examenimizi,

Duyn 8'de giren examenimizi, nache'de dynandyrys oydyan ?? Agsham 5:45'de :))

Bu sapak ansat zat dal how, biletde kichirak hekayajyk yaly 1 zat yazylgy, "Artur'yn goshuny plan plan gornushli esgerlerden duryar, meselem kavaler'lerin oz "goshunjygy bar", 10'bash, 100'bashy'larynky hem sheyle, herkim oz seredyan esger sanyna
gora pul alyar, yagny peshehod'yn aylygyndan 8%'ni alyar, yene bir zadyn 15%'ni ve etc..".
Hemmesini ayry class edip, esger'i extend etmeli,
1 "duzgun" bolmagy uchin TreeSet ulanmaly, her tip asgerin
sanyny, aylygyny zadyny dashyndan okatmaly, in sonunda-da
Frame ya-da applet bilen, 1 penjere'de hasap bermeli,
yokarda "Choice" duryar, esger kategoriasyny, saylanyndan son adyny hem saylap, her soveshchi barada info gorup
bolyan bolmaly....Gysgacha sheylerakdi sorag!

8'den 12'a chenli adymyzam

8'den 12'a chenli adymyzam tutmady prof, son 2 sagada golay
myjjygymyzy chykaryp barlady, sonra-da taslamalarymyzy
gordi...Taslama-da ansat zat daldi, bizinkide 21 class bardy, prog'y ishledeninde 1 VCD/DVD rent edilyan yerin mini sahypasy yaly bir zat chykmaly, yone hemme zat Java'da, elin bilen yazylan bolmaly, bu ishler uchin yasalan yorite programmalary ulanmak bolanok....
Abonent'lerin arhivi, film arhivi, olary klient'in isleyan
usulyna gora "sort" etdirmek, Film goshmak/ayirmak, hersi
barada info almak, abonent'leri 8 ve 12 aylik etmek,
alynan zat wagtynda gelmese jerimani hasaplap, ol adama
duydurmak, ADmin/Ishleyanchi/Klient'ler uchin ayry mumkinchilikler bermek we.......Gaty kop detal sorayardy !!!

Bare yazanymdan son oturyp etdimlay elimden geleninden, yone az okanym sebapli kabir isleyan zatlaryny edip bilmedim, 10'dan 6 berdi oydyan :D
Taslamada-da kabir detal'leri goymandyk, wagt bolmandy, onson olar uchinem hokman birgiden bal'ymyzy ayyrandyr..
Shu gun agsham email ibererin diydi hemmesini uyshurilip
chykarylan baha bilen, enshalla gechendirinlay :)))

ay birhili

ay birhili bolup gechsen bolyarlay, insh 6dyr.. 6 berdi oydyan diyenine gutlajakdym welin..olam takyk dal ekenda..

Arkayin gutlap bilersin, 6

Arkayin gutlap bilersin, 6 aldym :))
Examen'den 5.5 beripdir, taslama uchin 7, ortasy 6'da !!
Ay shuda bolyalay, gechenime shukur, yone nesip bolsa
sesia'dan son govy okajak shu sapagy, gaty peydaly, kop
ulanilyan zatlar bar, el boshashanda enshalla ugruna chykjak..

:)

Hemmanize salam! Menin chagakam woenniy letchik bolasym gelyadi fanatikdym...
yone bolyp bilmedim osan spetsnaz bolasym gelyadi
:( olam bolyp bilmedim indi bolsa Computer Engineer bolasym gelya...
Dogada bolyn!!

TurkmeN

Hudayjan yol berse yene 1

Hudayjan yol berse yene 1 yyldan doly manyda injener bolyan
gelsin guruljak binalar-desgalar
bu saytdan jay gurdurjak bar bolsa...plan isleyan bar bolsa habar edin
gyzlara arzanjaga gurup berjek:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

towuk ketek zadam gurup

towuk ketek zadam gurup bilyanmi?.. :D ay onça yyl okabam gurup bilmejek bolsan dallay..:P oyun edendirin.. drriinn.. drrrynnn.. nyn nynn..nynn..

gowja tölesen alaka ketegem

gowja tölesen alaka ketegem guraryn:P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Birine

Birine sorapdyrlar:
-Geljekde name bolmak isleyaniz?
-Jennetlik.
diyip jogap beripdir.:))

Shu fakultedi sag aman

Shu fakultedi sag aman gutarmak isleyan, bizar boldumay...

Onler gutardysh synplar uchin 2 hepde exam wagty + 2 hepde dynch + 3 hepde yikilan sapaklaryny tabshyrmak uchin wagt berilyadi, ondan 15 gun son diplom ishi we etc...Bizde bolsa orta-daky 2 hepde dynch almaly wagtymyzy ayirip, sondaky 3 hepdanem bashdaky 2 hepda goshup edyaler :(((( onler 35 gunde tabshyrylyan umumy examenleri, indi 14 gunde tabshyrmaly, erbet tarapam indi adaty, yagny bu yilin examenlerinin yanynda(6 sany), onden girip bilmedik ya-da yikilan examenlerinem tabshyrmaly, 2'si bir gune dushse-de "Onunden pikir etmeli ekenin" bolayya :(((

Biz 1-nji generation 3 yil okayan, sisteman uytganinden proflarynam kopusinin habary yok, olar dineje bashdaky 2 we sonrasyndaky 3 hepdan yerleri chalyshylan oydupdirler...
Ehhhh, enesi uwreldi oydyan bu tomusyn...

Mena kichikam vrach bolasym

Mena kichikam vrach bolasym gelyadi, i nanem mydama menin vrach bolmagymy isleyadi, sonra ulalshamda uje kakto somnevatsya etyadim, sebabi beter otvetstvennyy kar, yone onda da shol okuwa girdim, yone shu mahal kak to mende okuwymy dowam etmek bolanok, kabir problemalar sebabpli,
Yone Nesip bolsa shu yyl okuwy dowam etsem obyazatelno hirurg boljak, yanraklar mamam syrkaw bolanda gowy vrach tapmany kosendik, a potom uje goryan chto vrach her mashgalada hokmani gerek. A nanem menin vrach bolmagymy isledi sebabi ozi 2 gezek meda postupat' etdi yone, bolmady, a hyrynda rus dil mugallym bolup galdy. Men kamahal matematika mugallym bolasym gelyadi, shony naneme aydamda ol, yok, hokmani vrach bol diyyardi.

Life is just so wonderful!!!