toydan ön-son

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Toydan ön (Yokardan aşak okan!)

Erkek:Elbetde men indi durubam bilemok,
Gyz: Gideyinmi?
Erkek:Yok aklyn ujundanam geçmesin.
Gyz:Meni söyyanmi?
Erkek:Elbetde.
Gyz:Meni aldatdynmy?
Erkek:Yok,beyle zat nadip aklyna gelyar!
Gyz:Meni öpermin?
Erkek:Hawa.
Gyz:Meni urarmyn?
Erkek:Hiçwagt!
Gyz:Sana ynanyp bilermikam?

Toydan son (Tersine okan!)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Chary 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

"Toydan son (Tersine okan!)"

"Toydan son (Tersine okan!)" näme toýdan soň erkekler eden etdilikmi??? Daşarda XXI asyr, deň hukuklyk! gelin meniňki diýip ony aldasaň we ursaň bolýarmy??? Seniň degişmäň meniň göwnümden turmady!!! ((((((

Selbiş, deň hukuklylyk

Selbiş, deň hukuklylyk erteki, her wagtam erteki bolan, häzirem şeýle :)
Meň pikirim elbetde, emma sistemanyň iň durnukly ýagdaýy deň hukuklylyk däl :)
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

Den hukuklylyk bolanda, ayal

Den hukuklylyk bolanda, ayal ayal yerinde (ol hemme zady edip bilmeyar kabirlerining aydyshy yaly...)erkek erkek yerinde bolmaly. Hukuk diyilyan zady alyp bolmayar...ol doglanynda manlayyna yazylan bolyar...Sen ayal bolmaly, sen bolsa erkek bolmaly...Den hukuklylyk diyip hazir Aziyanyn 60% ayaly mashgalasys gezip yor...

Azialy ayallaryn 60%'i

Azialy ayallaryn 60%'i arsiz gezip yormi ??
Mena ynanyp bilemok birhili...Hitay'da gyz az,
azia'da-da umuman gyzlaryn sesi olar yaly gaty
chykanok, onson ol 60%'in nireden gelenine mena
dushunip bilemok...Cheshmani yazsan minnetdar bolardym !

yalnyshypdyryn...60%

yalnyshypdyryn...60% mashgalaly ekeni ...
http://familystory.ru/news.php?readmore=11

population new info... http://www.isra.com/lit/item.phtml?id=30079

1-nji beren link'ini

1-nji beren link'ini okadym welin, anyrda US'de yashayan
aziatlar barada gidyar oydyan gurrun, yagny "Семьи выходцев из Азии" diyilyar, "Azia'da sheyle" diyenok...

Menin pikirimche Azia'da gunbatarda yashayan adamlara
garanynda haaaas yokarydyr bile yashama goterimi, 80% dagy
bardyr !!

toydan önem-sonam gyzlaram-

toydan önem-sonam gyzlaram- erkeklerem eden-etdilik dal, bolmaly dal.
sen hazir Türkmenistandaky XXI Altyn Asyrda deng hukuklylyk hiç gördünmi? :P
degişme menin üçinem gülkünç dal.
yöne ol beyle bolsyn diyenok-a, dineje gyzyklyja diyip yazypdyr.
___________________________________
Aşyk bolanda saçyn düşyarmika? Kelleşip başladym.. :)

Baýram deň hukuklyk erteki

Baýram deň hukuklyk erteki diýýäniň: gyz maşgala çaga seretmegi, öýüňi oňarmagy, göz öňüne tutýaňmy ýa başga zady??

Meselem, seniň şol

Meselem, seniň şol sananlaryňam :)
Aslynda erkek bilen urkaçy(bagyşlaň, biologiki termindir) hiç haçanam deň zat däl, olar üýtgeşik zatlar: fiziologiki. Fiziki göz öňüňe getirseň biri + biri - ýaly :D Himiki seretseň biri gaty metal, beýlekisi ýumşal nemetal.
Deň hukuklylyk iki sany deň ululygyň, iki sany BIRMEŇZEŞ elemendiň arasynda bolup biler, meselem 2 nemetal. Ýöne erkek bilen aýal deň bolup bilmez
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

Deň zat däldigi aýdyň

Deň zat däldigi aýdyň ýöne erkegiň edenini gyz maşgala hem başarýar!!! Sanasaň sogaby bar.

mena ayalymy urjak

mena ayalymy urjak dal:)
tersine okan:)
......................edebi edepsizden öwren.......................

ey yene başladymay şu

ey yene başladymay şu den-hukuklylyk?? ayalyn öz yeri erkeginem öz yeri bar adamlar, gan gerek dal:))

ikisi hem birbirine mataç..

tema den hukuklylyk barada

tema den hukuklylyk barada dallaeeey!!!

üytgeşigrak diyip yazdym...
......................edebi edepsizden öwren.......................

PS..bolgusyz tema !

PS..bolgusyz tema !

Turkmenlerde sheyle bir

Turkmenlerde sheyle bir nakyl bar
"Arim urmaz diyme cagam sycmaz diyme" diyip bellisi yokdyr hic zadyn:)
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Ozuniz tayak sorap

Ozuniz tayak sorap dursunyzmy ar boljak adam
"urjak dal" diyip, dirap dursa-da ? :)))
Ay shu ayal mashgalalarda gep gutaranokhow, "urjak"
diysen "den hukuklylyk" bolyar, "urjak dal" diysen
"chaga hychyar, arem uryar" diyyaler...Haysy yana
yatsanam seni bir zat edip 2 odun ortasynda goyjakdanda :))

ha ha

Quote:

Haysy yana
yatsanam seni bir zat edip 2 odun ortasynda goyjakdanda :))

MUna ayyalar diyyerler:))))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Ay ayallar belli

Ay ayallar belli bir wagt urulman gezseler, dilleri gijaberyandirlay::))Gysgacha aydanynda suyji sozun kopi ayala artykmach gelyar oydyan::))

in gowusy karatist gyza

in gowusy karatist gyza öylenmeklay--sen ony uranda olam sana garşylyk bersin şeylelikde urmak dalde uruşmak bolar we hemme kişi gazanar:D

İNDİ!!!

içinizde boksdan başga uruş tarlerini bilyan gyz barmy???
kikbox bolsada zyyany yok
:D
boxçy gyz hergün yüzümi tekizlese dalda:D
......................edebi edepsizden öwren.......................

Dogry aydyan ikisi

Dogry aydyan ikisi hem karate bilyan bolsa, sen ony uryan, olam seni uryar, ynha sana DEN HUKUKlylyk::))

Bir dayaw gyzy alsana kikbox

Bir dayaw gyzy alsana kikbox boxçy gyza gerek bolmazlay özün basym ''leppey hanym diyersinlay'' men kop göryan şeyle maşgalalary ayallaryndan gorkup zat gürlap bilmeyanleri:):)

Aý gorkmakdanam däldirlaý

Aý gorkmakdanam däldirlaý edil "lepbeý" diýmek? Belke öte söýýändir, belki hanymy has ynjykdyr, sähel bir bahana bolsa aglap oturan, we ş.m.

bolar....haysy chesmedigi

bolar....haysy chesmedigi yadyma dushenok tapsam yazaryn

Her kim nakilyazipdir

Her kim nakilyazipdir meninem şu yadima düşdi şu wagta .

" Gelini başdan, çagany yaşdan "

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

gowy yazypsynyz

gowy yazypsynyz

Anna toýdan soň näme

Anna toýdan soň näme ekeni? :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Toýdan soň

Hemme aýdýandyr, öýlenme, öýlenmeseň gowudyr diýip. Hemme-de öýlenýär, öýlenjekdäl diýýän ýok, ATA agadan başga. Emma hemme gowy zat toýdan soň ekeni.:-)))):
Hiçkim hezil ýerini aytmaýar.

Başlyk toý haçan?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "masgara etdiň-ä:)"

arymy alaryn, Maksat aga

arymy alaryn, Maksat aga entäk :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Maksat aga indi başlyk hem

Maksat aga indi başlyk hem öýlenmekçi :) Geçen bir günä klawişden sypdyrypdyr :)

Toyda name etmeliq

Yagni toy guni name etmeli?

Aý agam seňem soraýan

Aý agam seňem soraýan soragyň nähilaý?