Siziń üçin aşakdakylaryń haýsysy beýlekilerine görä möhüm mowzuk bolup durýar ?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Gündelik durmuş
23% (7 votes)
Din
19% (6 votes)
Sport
6% (2 votes)
Söýgi
3% (1 vote)
Habarlar
3% (1 vote)
Taryh
6% (2 votes)
Edebiýat
3% (1 vote)
Ylym
26% (8 votes)
Degişmeler
3% (1 vote)
Bulardan başga mowzuk
6% (2 votes)
Jemi 31 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Sorag gaty ters goýlan,

Sorag gaty ters goýlan, imho. Bularyň hemmesem MÖHÜM!
Bulary biri-birinden aýryp bolýarmy näme?!
Menä şularyň arasyndan iň az möhümini saýlap biljek, olam taryh. Galanlarynyň baram möhüm
PS Meselem din we gündelik durmuşy nädip aýyrýaň?! Ýa söýgini olardan?
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

Gowuja pıkır et!

Dost bu yerdakı mowzuklaryn hersı bırı-bırı bılen baglanyshyklyö yone senden olaryn haysysy beylekılerıne gora HAS MOHUM dıylıp soralyar. Ustesıne-de taryha unssuz garan, ony bılmeyan adamda watanchylyk duygusam bolmaz. Dunyade-de ıslendık dowletın dashary syyasatlarynda tarya dayanyan yer bardyr.
1. Turkıye bılen Gresıyanyn ya-da Kıpr meselesınde rumlaryn arasynda taryha dayanyan sebapler,dawalar bar.
2.Ermenıstan bılen hem 1915 yyldaky jedellı mesele bar turkler bılen arada.
3. Ya-da turkmen halkynyn kabır dusunjesı pesıraklerınde Eyrana (taryhdan galan) dushmanchylyk garayshy bar.
4. Turkıye Turkmenıstan bılen taryhy bırlıgını sebap edıp doganlygyny yatladyar. Ikı dowlet bır mıllet hem shondan gelyar.
5. Munun mysallary Yewropada, Amerıkada-da kan yone olar uchın syyasy gurrun gozgamayın dıydım, sen bu zatlary gownune almada DOGRY DUSHUN!
satan

Wah Sheytanjan, menem taryh

Wah Sheytanjan, menem taryh "shu jogaplaryn arasynda IN AZ MOHUMI" diydimi. Taryh mohummi? Hawa, mohum! Yone umuman beylekiler bilen deneshdirende azrak mohumm.
Ine alaly gundelik durmushy. Gundelik durmushyn we yashayih filosofiyan duzuw bolmasa, gunde taryh barada walalaylanda name peyda bar?! Taryh taryh, gechen zat, gundelik durmush HAZIRKI WE GELJEK ZAMAN barada aladalandyrya, ol bolsa has mohum.
Dowamy dini meseleler. Olam gundelik durmusha giryar we adam gundelik durmushynda durnuklylyk, filosofiki babatda esasan, isleyan bolsa, dini goldaw gerek. Bu eyyam dunyagarayish, gundelik durmush meselesi. Yagny shol derejede mohum, taryhdan mohum.
Sport. Bulam gundelik durmushyn bir parchasy bolmaly. Yone yalta bolsan, ona uns bermanem bolya. Edil din we gundelik durmush derejesinde bolmasa-da, sport adamyn oz geljegi, saglygy uchin mohum, taryhdan mohum. Onsonam, sportyn futbol yaly keypli taraplaram bar, olam gundelik durmushyn bir parchasy.
Dowamy soygi. Soygusiz durmush, gundelik durmush bolanok. Asyl yashayshyn manysy yitayjek yaly, edil dinsiz yashayshyn manysy yitishi yaly. Yagny durmush, din we soygi bir derejede, taryh maryh kella gelmeyar bu meseleler bilen den derejede.
Habarlar. Gundelik durmusha tasir edyan zatlar. Shon uchin shol dereje wajyp.
Edebiyat. Shuna belki "edebiyat we sungat" diymeli ekenin. Ikisem adamyn durmushynyn bir bolegi, ony gyzyklandyryan, renklendiryan, sazlandyryan zatlardan.
Ylym. Olam durmusha gaty tasirli zatlaryn biri. Onsonam, adamyn ylmy, bilimi, sowady bolmasa, durmushy bashgacha bolya. Okamak we owrenmek wajyp zat. Taryh belli bir dereje shuna girse-de, bu has umumy, has ulyrak zat. Shon uchin taryhdan mohumrak.
Degishmek... "gulushmekden ayirmasyn" diyyaler bizinkiler, bulam durmushyn bir bolegi.
Taryh hem wajyp, yone yokarkylar yaly dal, imho.
Shon uchin, saylamakda kynchylyk chekyan
PS Taryhy bilmeyan, yone bagtly yashap yoren adamlary bilyan, Yone degishmani, gulushmani, soygini bilmeyan, gundelik durmushdan bihabar bagtly adamlary gormedim
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

Gadyrdan dostum

Bayram - men seni hakykatdanam hormatlayan, hatda doganyny hem tanayan - onun bilen bile ishlapdim. Muny yallakylamak uchin dal-de sana gowy niyet bilen aydyandygymy subut etmek uchin yatladyan.
Taryh - senin her gechen sekundyn senin üçin taryh. Dogry aydyan spordam, söygem, dinem durmuşyn içinde. Emma olaryn her başdan geçiren pursadam taryh bolup galyar yaşayyşda. Onsonam durmuşda-da taryha pitiwa etmeyan yok. İsle söygide, isle başga zatda her adimde adam ön başyndan geçiren pursatlaryndan alan sapagyna göra hereket edyar. Meselem söygide yanan adam indiki gezek hazırrak bolar. Dinde yoldan azashan imanly adam toba edeninden son gaydyp şol (taryhda) yzda galan etmişini gaytalamajak bolar. Syyasatda-da edil şonun yaly. 1915 Ermeni dawasynyn gaytalanmazlygy üçin Türkiyede ermeni kilisesi ya-da ermeni mekdepleri açylyar we ş.m. Eyrana bolan duşmançylykly garayşyn dine taryhda galmagy üçin indi olar bilen serhedimizin adyna Dostluk serhedi diyiildi, olar bilen ösen gatnaşyk saklayas. Her bir döwlet hökman taryhyna seredip ŞU GÜNÜNİ, ERTİRİNİ döredyar.
Galanynam sen hökman düşünmeli, aslynda men size dal-de siz mana bu zatlary öwretmeli. Bolya-da sözümin nokadyny ata-babamyzyn şu nakyly bilen jemlemekçi. Süytde agzy bişen üflap içer. - Elbetde taryhda (on awunanson)agzy bişenine göz yetirenson.

satan

Bolýa :) Şu wagtym keýpim

Bolýa :) Şu wagtym keýpim 5, uçýaaan :D
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

Yaslary sporta ugrukdyrmaly, erbet endiklerden uzak durar yaly

Soragda saylanyndan basgalary mohum dal diylenok shonung uchinem soragda hata yok. Menin dushunishime gora dine olaryn arasyndan has mohumi soralyar. Meselem durmushda in mohumi sport ya-da soygi ya-da bolmasa din we s.m

nesilaladasy

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Şeytan 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! Dogry dushunıpsın."

Soygi

Soygusiz yasayis yokmyka diyyan SEYTAN dost, adyny bir uytget bolmasa has erbet yuzlenerin.

Only English

Her zadyn OZ YERI bar.

Gaty gorme welın dost senem bey dıymelı daldın. Bu yerde senden jogap soralyar, men hakdaky garayshyn soralanok. Men kabır oglanlaryn maslahaty esasynda adymy uytgetjegımı aydypdymö wagty gelende uytgederınem, yone gayrat etde shahsy ıshıme goshulma - elbetde oz pıkırını aydyp bılersın - emma OZ YERINDE.

satan

Şeytan, senden yene-de bir

Şeytan, senden yene-de bir hayisht.
Kabirlerinde "ı" harpy gorunman biler bolshy yaly,
shonun uchin "i" harpyny ulanmaga ovrenishsen hich hili
problema chykmaz...Sagjabol!

Yene-de bir gezek......................

Sagja bol dostum, indi hökman ulanaryn - ön name üçindir üns bermandirin. Yöne her gezek hemme harplarymyzy yerbe-yer yazmak kyn düşyar dogrusy.

satan

Ilki bashda Iman

Dogry yaslary sporta guymemeli yone olaryn gursagynda ynanch bolmasa haysy yola ugrukdyrsanam shol yolda ters hereketler bilen meshgul bolar. Shonung uchin olarda imany artdyrmaly.
Pikirimi goldayanlar hem chykysh etse gowy bolar!!!

Allahu Ekber

Bayram dogry aydya, shonun

Bayram dogry aydya, shonun ucin jogaplarda yene bir, yagny: "Hemmesem" diylen wariant hem goymaly ekenin.

HEMMESI dıyen jogap goysam manysy galmaz soragyn.

HEMMESI dıyen jogap goysam manysy galmaz soragyn. Soraga uns ber - Su ashakdakylaryn haysysy BEYLEKILERINE GORA mohum ? - Hemmesi diysen olaryn baryny sayladygyn bolar, a men dine birini isleyan. Dogry baryny isleyan bolup bilersin emma birini beylekilerine gora SAYLAP bolara. Durmushynda birnace gyzy halan bolsanam ahyry biri bilen durmush gurmaga karar berersin ahyryn.

satan

onda, onem aydyshym yaly,

onda, onem aydyshym yaly, Gundelik durmush diyaymesem...

Bu anketada bir kemçiliga

Bu anketada bir kemçiliga bar diydim ilki bn gapdalda okamda,, içerik mowzuga giremdede uytgeşik zat bolmady...
Ay garaz biribirinde tapawutly meselelerda hersi..
meselem din başga bir zat sport başga
son soygi başga bir zat habarlaram has başga...
;)

Ilki bilen gulesim geldi

Ay dost bolmanda olar biri-birinden tapawutly bir basga zat bolanson sholardan birini sayla diyyan-da menem. Enshalla indi bir dushunersin.

satan

men yokardakylaryng 2,3

men yokardakylaryng 2,3 sanagyny saylajakdym yone bolanok. shonung ucin edil hazirki wagtda manga has mohum geregini sayladym. kabirleri her hili yagdayda gyzykly bolup biler.
olary 2 yada 3 topara bolup icinde haysy mohum diyen bolsang has gowy bolardy.

Ylym dal de bilim goysanyz

Ylym dal de bilim goysanyz shony seçerdim. Başgalary kan gyzyklandyryp baranok. Bashda Oka Öwren Döret diyip başlapdy, a bu wagt? Beyle tema hiç yok oytyan. Uniwere nadip gitmeli,PhD natmeli, internship, research nadip etmeli, okuwyny nahili okamaly??
Köp türkmen gaty kagyz üçin okaya. Bilime duşman, nadip ing az effort bilen okuwy gutarmaly bar aladasy.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • MuhammetOraz 1 telpek goyyar we yazyar: "!!!"

men ucin gunluk

men ucin gunluk tazelikler

....................Ya Bolsun Yaly Gorun,Yada Gornusin Yaly Bol.......................

gaty görme mena zat

gaty görme mena zat dolduran daldirin şu günler dolduryp bogaz boldum...yürege düşip başlady...

......................edebi edepsizden öwren.......................