kimlerin dili bilene 1 telpek:)))

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Malas ralazga uhs nug ninem naca mygolb yshay nili ilid zinaylib ymrab)))))))))))
Mydag adralnamaz ralyab pihsyu zo adnyralara tahalsam kejriceg pulob uhs idlil relridpalrug

Mezib pinerwo ylayayog , kereg ralob.
Ninem rib myhsynat rab lohs nedrib uzey ilnec sret panas raylib

Any elyehs ylkyzyg raylob ednedihse
Rib
Iki
Cu
Trod

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

10 minutdan kop pikirlenmeli

10 minutdan kop pikirlenmeli daldir
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

ewway bilenizokmy muny onda

ewway bilenizokmy muny onda zdayus diyip bir yazyn:))))))))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Mahrijan, bu dil TERSINE

Mahrijan, bu dil TERSINE YAZYLAN TURKMEN DILI

Mahri dilinde Any elyehs

Mahri dilinde
Any elyehs ylkyzyg raylob ednedihse

türkmen dilinde
Eshidende bolyar gyzykly sheyle yna

paid tha cost to be da Bo$$

Salam agzalar.Shu gun menin

Salam agzalar.Shu gun menin achan blogym yashy ilin dili bilyaniz barmy?
Gadym zamanlarda baylar uyship oz aralarynda maslahat gechirjek shu lildi:) gurlapdirler.
Bizem owrenip goyayaly,gerek bolar.
Menin bir tanyshym bar,shol birden yezu:) chenli ters sanap bilyar.
Yna sheyle gyzykly bolyar eshidende:bir,iki,uch,dort.

Oglanlar men yazamdan son

Oglanlar men yazamdan son bildinizmi, ya ongem bilyadinizmi?

Guldurjek bolyanmy?

Guldurjek bolyanmy? :D

---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

men yazyp bashlamda dine

men yazyp bashlamda dine Mahrinin iki kommendi bardy.

Mahri, mana telpek berjek

Mahri, mana telpek berjek dalmi? Men bildim-a!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "bildin "

Jemile bilipdira Mahri !

Jemile bilipdira Mahri ! name üçin telpek bermedin ?
Ya-da telpegin gutaraydimi ? Yaglyk berayda telpegin yok bolsa ...

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Irham ymab uhs tgaw, edneleg

Irham ymab uhs tgaw, edneleg adrereb hsyg inigeplet ):

menem gurlap bilyan ekenimay :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • OldBoy 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! Gürlap bilyanligin üçin !!!"

Jemilajan senden son

Jemilajan senden son bildiler bashda kellelerini agyrdanam bolsalar hic yazmadylar:))))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Mahri gysyk :D

Mahri gysyk/husyt :D
Yorite blog achybam, yekeje telpek beryanmi yenija...

bu name barynyz ters gurlap

bu name barynyz ters gurlap başladynyz mena bulari okayancam önki wagtdan 2 essesi gidyar beytman how:)

Düşünip bilene köp many anladyar!!!

Tehnologiya yaman çalt ösyar! :)

Adalatsyzlyk.Men goren

Adalatsyzlyk.Men goren wagtym Mahri iki komment yazypdy,shol wagtam terjime etdim.Ozem doly.Beyle terjime edyancham eyyam jemile yazypdyr.Manada in azyndan bir telpek bermeli.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "alay alay aglama:)))))))))))"

Quote: Submitted by jemile

Quote:

Submitted by jemile on Mon, 2007-11-19 11:15.

Submitted by GaraDag on Mon, 2007-11-19 11:19.

Shol 5 setirlik post'yn 4 minut'dan kop vagtyny aldymay ? :D

orslar sheylerak

orslar sheylerak diyyarler:"ne toropis,podumay".
onsan menem howlukmany pikirlenip,hemme taze ibreilenleri okashdyran bolup yazdymda.
aslynda 4 minut daldirde,2 minutdan chalaj kopdur oydyan.

Muna seredin indi.50-60 sany

Muna seredin indi.50-60 sany telpegi bar,beryan telpegi yekeje(aslynda onam berjek dal),onam minnet edip beryar...ay borda...adam pahyr her zat gorjek olmese...

wiiiiiiiiiiiiii

GaraDag wrote:

Muna seredin indi.50-60 sany telpegi bar,beryan telpegi yekeje(aslynda onam berjek dal),onam minnet edip beryar...ay borda...adam pahyr her zat gorjek olmese...

wi eyle dushunmande men minnet diyilyan zady halamoga:( oyun etdima
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

wi sizin kellanizi agyrdanym

wi sizin kellanizi agyrdanym ucin mana telpek bermeli siz:)))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Bah, Tmolympiad'da senden

Bah, Tmolympiad'da senden bashga nache ulanyjy
barka 40 telpegi bolubam, yene-de telpek tamakin
bolyan ? :D

Mergen ile zat diyip

Mergen ile zat diyip otyrmada sen name ucin yazaymadyn bilyan bolsan:))))))))))))))))))))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Men bashda beyleki

Men bashda beyleki movzuklary okadym, barik giryancham
yazypdyrlar..Hemme adam 1-nji bilen ala-bole Mahri'nin achan bloglaryny okanok how :)))

ha ha

Mahri wrote:

Mergen ile zat diyip otyrmada sen name ucin yazaymadyn bilyan bolsan:)))))))))))))))))))))

Bah shuny yazyp bashga bloglarda bashagay bolup yorendir diyip 10-15 minut garashayjakdym welin srazuwa jogap gelaydi:))))

Mergen wrote:

Men bashda beyleki movzuklary okadym, barik giryancham
yazypdyrlar..Hemme adam 1-nji bilen ala-bole Mahri'nin achan bloglaryny okanok how :)))

_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Sebabi bashga movzuklaryn

Sebabi bashga movzuklaryn sonuna chykypdym okap,
Onson kim taze post yazsa shona jogap bermeli borda...

raylob nem nyraydyag gas

raylob nem nyraydyag gas nulob:)))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

arin naydig ? Yaman

arin naydig ?

Yaman gulkinch boldylay bu, "äriň nädyä" diyen yaly bolup dur :)

:D menem başda şeyle

:D menem başda şeyle okadym:)

son dowamyny okap düşündim:))

ol yone başda özbekçe

ol yone başda özbekçe yazylan yaly boldy yone sonuny okap düşündim:)

:D Mergen yürege

:D
Mergen yürege yardyn...
......................edebi edepsizden öwren.......................

al onda

Shu gun irden turdum we sagada seretsem on bolupdyr.Menem gija galypdryn diyip bokup turup chayymy ichip yolza dushdum. Avtobusun iichinde howlugup, baryadym, we mekdebime yetdik we menem ylgap klaasa girsem, bashga studentler okap otur eeken, mende gen galyyp, klasdan chykyp, telizimin sagadyna seretsem, bir sagat ir geliipdrin. Gorup otursam komnatymdaky sagat yatyp galypdyr:(

***********************
Sen! - Sen bol...

Beyle gurleyish hemme

Beyle gurleyish hemme yerde-de bardyrlay, yone
azajyk uygedayyalerda...
Biz taraplarda "pa/pepi/pu" ve sh.m. goshulmalar
goshyadylar her chekimli harpyn yzyndan,
meselem: Jemal = Jepemapal, Mergen = Mepergepen ve sh.m.
Vagtyn gechmegi bilen chyndanam ovrenshipdik gurlamene-de,
sheyle gurleyanlere kelle agyrtman dushunmage-de...

YERI BOLYA

Yeri bolya gowysy telpek bermage gisganyan diyyayda...:))
bolmadada men 3 sagatlap pikir edemok. senin text'ini copy edip arasindan "Z" leri ayirip chikdim, yalnishan bolup bilerin yone...
***********************
Sen! - Sen bol...

mena gija galsam chay zat

mena gija galsam chay zat ichman gonu gityan:D

ichay onda

turkmengyzy wrote:

chaya omurem ichemok

Hehe ichip gor onda. oza gowy zat...:)

***********************
Sen! - Sen bol...

Ol ertirinede gowylygyny

Ol ertirinede gowylygyny yitirenok...:)
Mena kavagt icyan:)

***********************
Sen! - Sen bol...

salam

ay men ahich zadi anglamadim yone parscha ya da arapcha bolsa barde hazir.

uhs relnug ilihrib keruy

uhs relnug ilihrib keruy yalcnygsyg nedeman elyeb:)))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

ynunrub

ynunrub elşid:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Agam, ol gaharym gelyar

Agam, ol gaharym gelyar diyenoga :) yurek gysgynch diyipdir :) yurek gyssa burun dishlenmeyar :)

Sebabi men kan giremok, shonun uchin yurek gysgynchdyr :)

Salam

Mahris name boldy sana ahli zady cepbeligine yazyp baslapsynla .Ya sul blogy acan wagtyn cep ayakdan turdynmy.Ha-ha-ha-

chatdan beter bolayipdyr

chatdan beter bolayipdyr barisi.