Komek gerek...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Tmolympiad...

Windows bilen baglanyshykly kichijek problema doredi mende..
Men partition'laryn hich haysysyna goni girip bilemok,
ustune 2 gezek basanynda "Open" dalde "Auto" bolyar,
sychanjygyn sag tarapyny basanynda in yokarda Open bolmaly,
a mende "Auto" dur...Shularyn yerlerini nadip chalyshmaly ?
Yalnyshmasam edil shu sebapli hem meselem bashda D drive'ini
achyp, sonam C drive'ine girjek bolsam shu error'y beryar:

Adaty folder'ler oz window'larynda achylyalar, dine C: ve D: problema chykaryar, yagny shol bir window'da dovam
etman, bashga window'da achyar...

Folder Options/Fyle Types'da DRive'e sag basyp, Advanced'ine
seretsen "Browse in same window" diyyan yeri disable edilgi,
shol yerdenmika ya ?

Bilyan bolsanyz bir gayrat edin, nervime degyar her gezek
uytgeshik window'da achyp, samsyk error bermesi...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

C:\ yada D:\ icinde

C:\ yada D:\ icinde autorun.inf diyip fayl bar bolaymasa... Barmy? Shonin adyny uytget, mergen.inf eday.
Sonra barlap gor.

Adyny uytgedeninden sonra hem oz-ozunden autorun.inf dayli cikyan bolsa, computerinde virus/trojan bar, scan et.

Menin yali antiviruslar bilen aran gowy dal bolyp oz-ozun tebipcilik edyan bolsan, process list-den natanysh processleri kill et we sonra autorun.inf poz, regedit-den gaydyp ishlemez yali et. (Yagday menin diyshim yali bolsa komege dowam etmekci, jogabyna garashyan)

Btw, gysga wagtda windowsi tashlap, mac yada ubuntu gecsen gowy bolar ;-)

In gyzykly yeri hem shol

In gyzykly yeri hem shol file'y menin tapyp bilmeyshim :))
Bashda goni shony gozlap bashladym, yone indi
Folder Options /View /Show hidden files'e basyan velin,
hich zat gorkezenok, yagny hidden files'y gormek mumkinchiligim hem disable edilipdir...

Menin ozum nirelere giryanimi bilyanlay, bashga oglan
ulananson boldy bular, spyware bar komp'da, yone bu
dereje-de bulashar oytmedim...

Start Up'ymda Lotushlp.exe , 853957M.exe, avpsrv.exe
yaly .exe'ler bar, google'den soradym velin malware diyyar..
Garaz, 3 sagadyn ichinde ishini gorupdirda ol :))

CMD'de "tasklist" yazanynda gornenok bular, yone windows
bilen achylyan bolmaly start up'da duran bolsa...

Sen nadip kill edyan olary ?

"taskkill /F /IM avpsrv.exe " yazyanym hayir edenok,
beyle process yok diyyar...

Antivirus gurmajak bolup gorup yoren gorgulerim meninem :D

linux

Atamyrat wrote:

Btw, gysga wagtda windowsi tashlap, mac yada ubuntu gecsen gowy bolar ;-)

hawa. ogrenismek kan bir kyn dal. we her hili problema derrew cozum, tapsa bolyar.

// Comments here!

:)

Salam dost. yalnışmayan bolsam senin kompyuterinde virüs bar. belkem başga oglanlar aşakda yazan bolmagı mümkin yöne göni senin hatını okap jogap yazyan. edil özüm windowsu türk dilinde ulanamson adları türkçe yazsam düşünersin diyip umıt edyan.yagnı yokarda da aydılşı yalı autorun.inf'i tapmak üçin Araçlara gir sonam klasör seçenekleri bar.şol yerden görünüme girip "korumalı işletim sistemlerini gizle" diyelen yeri boş goy.son autorun.inf ler görüner....
___________________________________
meko:)

Manlayına yazılanmış diyyarler,
Emma ıkbalını dostlar pula çözyaler,
Namart gızlar söygüsini pula satyalar,
Senem şoların biri boldın Bayramgül.

:)

eger de türk dilinde yazılana düşünmesen mana mail ugrat.men sana word de yazıp ibererin.name etmelidigini şekil bilen görkezerin.
_________________________________
meko:)

Manlayına yazılanmış diyyarler,
Emma ıkbalını dostlar pula çözyaler,
Namart gızlar söygüsini pula satyalar,
Senem şoların biri boldın Bayramgül.

Oturyp BitDefender bilen

Oturyp BitDefender bilen scan etdim, C'de auto.exe
tapdy, bulam virus ekeni :(((

Symantec'in sayt'yna yazdym, indi register'den
delete edyan 1-1'den, bilemok name netije chykar...
beyleki gochuren yerlerini hem cmd'den command'ler
bilen delete etjek bolup goreyin, gaty zay edip
otyrsa format atayaryn, ovalam kop prog gurulgy
dalde, 2 hepde bolmady format atanyma 1 arassalayin
diyip :D

Şu wagta çenli kompy

Şu wagta çenli kompy formatlamadym :)
Begenýän şoňa, formatlamak kanitellaý... windowsyň diski ýok, nireden originalyny aljagymam belli däl, formatlasam
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Men bareyerin serial'yny

Men bareyerin serial'yny :))
Sen alanynda yanynda berlen bolmala windows vista, hany disk ?
Disk nireden alanda-da tapavudy yoga, serial'yn bolsa bolyada legal alynan...

Formatlamak sagat tutup durshyma 50 minut'dan kop alanok :D
Men shu vagt formatlap otyryn, ol virus vopshe boldow,
mana ulanmana bermedi, Safe mode'denem girip bilmedim daje,
girip girmankam gok ekran chykyp "Virus barmy yokmy barlan"
diyyar, safe mode'den sokmasa, men nadip barlasamkam ? :D
Ay borlay, indi sapak bolar bu mana...
Plyus yene birgiden peydaly zat ovrendim :)))

Wiý, men korobkasyny bir

Wiý, men korobkasyny bir gapdala zyňamsoň, içindäki disklerem ýatdan çykdy...
Bardyr korobkasynyň içinde
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Garaz, C:'ni

Garaz, C:'ni formatlamagymam peyda bermedi,
sebabi yene-de D'de ve E'de shol autorun.inf
ve 2 sany ixcqny.exe galypdyr, olar gornenok
yone, yene-de folder options'da entagem kabir choice'ler disable edilgidi ve etc..
Garaz, network'dan file'lary bashga komp'a
gochurip, butin komp'y format etdim, indi
hemme zat gul yaly :D

Bu virus'yn erbet yeri, C'de 2 yeree, D:\ ve E:\'e hem 3 sany file gochuryar, 1'ni
delete edip etmankan, 2 sekund gechmanka yene-de gochuryar beyleki yerden...Regedit'den pozyanam velin, 5 sekund son yene chykyar, tasklist'de-de sheyle, ayirip yetishdigin gochurip yetishyar... Garaz, gaty pis zat ekeni,
.exe'sini ochurip, register'den pozanyn
bilen boljak goyjak zada menzanokdy :((

autorun.inf meninem başymyn

autorun.inf meninem başymyn belasy bolupdy .Tools da folder options görinmeyan bolsa autorun.inf işidir .
Mena formatlap dynyan .Tm de biryerlerdena geçdipdi .
********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Dine autorun.inf bolsa 1

Dine autorun.inf bolsa 1 zat ederdim, yanynda 2 sany
.exe'ler kosedi, autorun'y cmd'denem command liniajygy
bilen delete etse bolyar gormeyan bolsanam...Autorun.inf 'in
ichinde 3 setir hat bar, yagny ol haysy executibil'i achmalydygyny aydyar shol papka girilen vagty, shol yerden
1 natanysh .exe'faylyna gidyan yoly yzarlap, kill etse bolyar...Yone bu usul 1'je .exe file bilen ishlar, a mendakiler biri-birlerini barlap duryadilar ayry drive/folder'lerden, 1'ni delete etdigin beylekisi yene birini yasayar shol bir yerde, shol bir atly...

Opşim C de system32 içinde

Opşim C de system32 içinde desktop.exe,inf we autorun.inf bolyar men diyyan virusim bolsa .Şolary ayirsan önkije performansina gelya com
********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Diymek shol bir virus hakda

Diymek shol bir virus hakda aydamzok...
Mende register'denem pozup bolanokdy olary,
ayiryanam velin girip-chykyancham yene-de durlar..

Menin ofisymdaky kompda

Menin ofisymdaky kompda bardy autorun.exe virusy, D diskini paylashima achyady,islan kishi menin kompyma girip formatlap bilyardi.Mergen haysy diskynda shol virus bar bolsa gonu formatlamasan bashga alajy yok.senin diyyan viruslarynam shondan uytgeshik dal oydyan.

Mendaki system disk'inde

Mendaki system disk'inde daldi dine, beylekilere-de
girdi, onson hemmesini formatlamaly boldy...
virus autorun.exe dalde, auto.exe, autorun.inf shol
Auto edip achdyryan, a achyany hem yanyndaky 2 sany virus...

....

http://forum.donanimhaber.com/m_10310569/tm.htm menin kompymda bir probleme yuze ciksa gonu shu foruma giryan.Senin probleman uchin yokarda link berendirin.

Bilim ucin girdim tmolympiad sahypasyna
Ta beynim dolynca,cykmaryn begler

Maclaryň gowusy, pro'lary

Maclaryň gowusy, pro'lary 2500$ töweregi
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Olar govy dala Bayram,

Olar govy dala Bayram, pro'lar "super" kategoriasyna giryar :D

Dell'in saytyna girinde XPS'lerin 1700$'lygyny, Macbook'laryn
(pro dal) 1400$'ligi bilen denap gorun, configuration'larynda
hich hili diyen yaly tapavut yok...

Tapavut bar ekeni, oda Macbook'laryn hemmesinde 2.2 GHz'lik
Core 2 Duo procesorlary dur, a XPS'lerin in govysynda
2.0 GHz dur, pesiraklerinde(1450$) 1.5 GHz'likler dur..
2.0 GHz ve 2.2 GHz'lik procesorlaryn arasynda 150-200$' toveregi tapavut bar...

Mergen

Mergen ýalňyşýaň!
Dell'iň arzan baha gowy zapçastly kompýuteri alarsyň, zapçastlary macbooklardan has gowy bolar. Ýöne Dell Windows bilen işlänsoň, zapçastlary gowam bolsa, mac'dan ýuwaş işleýä...
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Men arzanlaryny

Men arzanlaryny deneshdirmedima, XPS'leri deneshdirdim,
olaram Dell'in in govy laptop'lary shu gunler!
Mac deshovka yasanok, yasasa shol dovur uchin in govy
zapchastlardan yasayar, elbette bahasy hem kopurak bolyar..
"Macbook"-lara seret, in arzany 1100$, yone shonda-da 2.0 GHz'lik core 2 duo
dur, a dell'inkin XPS'lerinin 2'sinde 1.5'liklar dur...
Garaz, Mac puly azlar uchin dal elbette, yone azajyk gayrat
edip, ustune 300$ goyup mac alanyn govymyka diyyan 900$'a dagy
dell alanyndan...

XPS alnanokdyram kän. Men

XPS alnanokdyram kän.
Men maklary halaýan, ýöne... ýöne 13.3 inç ekrany halamok. Pro'larynda ulyrak ekran diýäýmesek, kiçi ekrany ýigrenýän
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Yone mena shu vagtky edishim

Yone mena shu vagtky edishim yaly, komp'y kan oyden
chykarman ulanjak bolsam, 1500$ berip shuny alardym :)))
azajyk kop pulym bolan bolsa, ustune yene-de 300$ goyup,
24 inche'ligini alardym...Dovyan zaday bara shu Imac'lerem.

Meniň ofisimdäki

Meniň ofisimdäki kompýuterim Mak. Ýöne bu wersiýasy däl.
Aslynda, bu wersiýasam dur uniwerde
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Ya sizde 98'de chykan Imac

Ya sizde 98'de chykan Imac G3'ler durmy ? :D
Ya 2002'de chykan G4'lermi ?? 90% 2-nji variantdyrlay...
Men G3'ni 1 hindi kinosynda gorupdim gadym zamanlarda,
ve "Bu name zaday ?" diyipdim mac'den habarsyz bolamson :D

shu comp'yn klaviaturasy

shu comp'yn klaviaturasy yaman onayly ekeni..adam pahyryn yazdykcha yazasy gelyar:)
-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Mac-lar barda bu yil gaty

Mac-lar barda bu yil gaty yayrady, nirani gorsen mac. Menin otagda bile bolyanimdan bashlap mcdonaldsda inet surf edip yorene cenli. Nesip bolse men hem indiki yil mac-a tazelemkci laptoby.

US-de bir klasdashym shu wagda cenli hic mac gormandir, gaty gen galdym.

iphone alynan/goren barmy? Menin eyyam 3 sany bile ishleyanimda bar. Gowja jajek.

Iphone yapjak bolyar

Iphone yapjak bolyar AT&T'nin dashynda ulanyanlary :))
250.000'den kop Iphone'yn code'i dovulip, bashga network'larda
ulanilyarmish, bulam iphone'in bashga network'larda arkayin
satyp bilmejegini anladyar...Ve limit goyupdyr indi, adam
bashyna maximum 2 sanysyny satyar, onler 5 ekeni..

Barde-de 1'inde gordum men, yone 550 euro beripdir samsyjak :D

P.S. Senem ishleyanmay ? :)

Unlocked iphonelari kyn

Unlocked iphonelari kyn yapaymasa Apple. Has dogrysy telefonin software-ini update etman shol bolshi yalijak ulanybersen mumkin hem dal.

Bu yerde unlock edilenler 900sgd-den, ~620usd. 550 euro ~800usd bolyan eken, gaty gymmatlay.

Quote:

P.S. Senem ishleyanmay ? :)

Hawa, meniin GPA-im gorulip eshdilmedik derejede bolany ucin bursimi kesdiler. Shondan bari (2 ay boldy) bir startup-da parttime software yazyardym. Bugunler ishlamok, examin dowri bolani ucin rugsat aldym, hepdede bir (boring) yignaklara baryp gaydyan.

Arada 1 ishlemez yaly

Arada 1 ishlemez yaly etjek bolupdylar, yone uly goh turanson yene-de toba diydiler...
Telefony yapmak kyn zat dala isleseler, IMEI'nden telin nirede/haysy network'da ishleyanini yzarlasa bolyar, onson
yapmak witjikga bolyar...
Yone apple beytmekchi dalmishin, mundan sonky satyanlarynda
sheylerak shert goyjakmysh, yogsa Yevropa gelende
eyyam halk'yn yarsyynda bolsa, ol oz goyjak bolan bahasyny
goyup bilmez ve shertnama baglanyshyan firmasy uchin hem
iphone paylamak bir "wow" ya-da plyus bolmaz....
Yone nabileyinda, adamlarama her ish edip ulanjak bolarlar
olaryn belleyan network'lary dashynda-da, hacker'lerem
hokman taparlar uncode etmegin usullaryny!!

Arada firmware update

Arada firmware update iberdiler hemme iphone-lara. Update edenlerinki kerpije owruldi, update etmedikler ulanyp yorler.

Quote:

IMEI'nden telin nirede/haysy network'da ishleyanini yzarlasa bolyar,

Ansat dal, hemme GSM operatorlara hayish edip cikmali, sizin networkinizde shu-shu IMEI-leri haysilari bagly bolsa gayrat edip bize sanawuny berayinda diyip.

Hic kim Apple-a mugt bermez ol infoni. Operatorlaryn gazanyan yekeje kopugi yok we borcly hem dal bermek ucin. Apple satyn almaly bolar. Bir operator ulanyjylary barada magluamady Apple satmaga synanshyp gorse gaty gyzykly bolar, mena gaydip shol operatoryn golayindan barmayan. Btw men yeke daldirin, basgada etjekler kop ;-)

Quote:

onson yapmak witjikga bolyar...

Yok, ansat dal. Yenede yanki yali yagday, operatorlar borcly dal yapmaga. Name ucin oz klientlerinin telefonlarini yapsinlar Apple bize hayish edyar diyip? Apple pul tolaymese hemme operatorlara gayrat edip iphone-li biri size girse shoni kowyn diyip ;-)

Yenede bir zat bar. Diyeli senin tel-in ogurlandy. IMEI-ni bersen operatorlara shu menin telim, ozi hem ogurlyk, gayrat edip ishletman diysen, seni hic kim dinlanok. Operatorlar IMEI gora ogurlyk telefonlari yapjak bolsalar ozleri batyarlar, russia-da kop % ogurlyk tel ulanyar, olary yapip ciksa gurleshyanlerin (we pul toleyanlerin) sany azalyar. Shonin ucin goz yumyp bilmediksiran bolyp yorler.

Unlock etmek 100% legal. US-dede, hemme yerdede. Gaytam lock edip satmak illegal, meselem Fransiyada. Iphone gormeyan fransiyada yakin wagtlarda...

Apple bay firma, eger

Apple bay firma, eger analist'leri operatorlara pul berip, iphone ulanyanlary
yapdyrmagyn, shol yurt'da satylyan ya-da satyljak iphone'lerin satuvyna has
kop peyda berer diyseler, onda olar sheyle ederlerem...Yone dogry, hemme operator
razy bolman biler gara bazardan 600$'dagy berip, iphone alyp bilyan "bay" ulanyjylary
yiritmek islemeseler...

FRansia'da menin bilshime gora Orange bilen shertnama baglashan Iphone,
Ruhnama ayinda okapdym nirede, haysy gsm operator'larynyn paylajakdygyny...
Aslynda menem halamok sheydip yorseler, AT&T ozi standart bahasyny berip,
klientlerine arzanrak satybersinlerda, shol firmany ulanmak islemeyanler
name uchin uncode dagy etdirjek bolup kosenmeli...
BArde kop firma sheyle edyar, meselem bazarda 300$ bolan telefony, sen
shertnama baglanyshsan son firma bilen, 100$'a dagy berip bilyar, Us'de
mugt hem beryaler...

Yone AT&T'den alanlaryn, shol firma 1 zatlar borchly bolyalarmy ??
Yagny "Ayda minimum shuncha minut gurlemeli"/"Ayda min plancha tolemeli, her gurleshen
minudyn uchin hem tarif'e gora tolemeli" diyip ?? Barde sheyle shertler bolyar
arzan tel aljak bolsan...

Quote: Apple bay firma,

Quote:

Apple bay firma, eger analist'leri operatorlara pul berip, iphone ulanyanlary
yapdyrmagyn,

Sheyle zat etse, yagni basga hic yerde ishlemez yali, 250,000 sany iphone satylman galardy belkide ;-)

France-daki cancel boldi, ol yerin kanuny rugsat berenok beyle shertnama...

Hemme yerde bolaymala sheyle

Hemme yerde bolaymala sheyle kanun, bize-de eyyam gelerdi iphone'ler :D
Rumyn sayt'larynyn kabirlerinde bar, yone 550 euro gaty gymmatlay,
400$ bolsa entagem na yagshy...US'daki oglanlaryn entak bolup almayishlaryna
hayran mena, 400$'a iphone barka, 250$ dagy berip opod alyanlara-da
chynymy aytsam dushunemok mena :D

Heyy USAdakylar!!

Heyy USAdakylar!! Eshitdim-eshitmedin diymaaaneeeyy...

Caltrak alyn yogsa tm-e birinji iphone eltyan men bolaryn :)
Arzuw edyanlay alada etman.
Ya eyyam eltdilermika TM-a?

AT&T

Mergen wrote:

Yone AT&T'den alanlaryn, shol firma 1 zatlar borchly bolyalarmy ??
Yagny "Ayda minimum shuncha minut gurlemeli"/"Ayda min plancha tolemeli, her gurleshen
minudyn uchin hem tarif'e gora tolemeli" diyip ?? Barde sheyle shertler bolyar
arzan tel aljak bolsan...

havva AT&T bilen shertnama baglanshmaly..minimum bir yillik..
menem bashda IPhone'y goremde hayran galdym..yaman govja zat ekeni..yoldashymyn mana laptop bergisi bar:) IPhone'y gorup lap top gerek dal, mana shuny alyp ber diyip bashladym:)yone men 2 yillik shertnamam bar T-mobile bilen..shon uchin IPhone ishi bu gunler kyn gorunyar:)
-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Sypdyrmagyn gelneje, al

Sypdyrmagyn gelneje, al hokman shol telefony,
kontraktynam 1 charesi bolarda...Garaz bazar'dan
al velin al :D Laptop pulyna 2 sanagy dushyar onun
gara bazardan alsan, yagny 500$'a-da tapyp bolyara
amazon'da zatda...

Imac'in klaviaturasy barada yazanyna-da goshulyan,
menin in halamayan zadym beyik klaviaturalar, a onunky
pes ve ykjam gorunyar...Entagem laptop'larynky pes, yogsa
laptop hem halamazdym...Dugmejikleri beyik klaviaturalar ala goh bolup dura "chatyr kutur" bolup...

Mergen senin aydyan virusyn

Mergen senin aydyan virusyn meninem bashymy cashyrdy. Men shonda C diska format atyp dynypdym(!).. Shonda formatdan sonam yitmeyan viruslar system folder'lary gorkez diyyan welin shol viruslaryn hemmesi gorunyar.. System'e degishli file'laryn arasinda sheyle bir gizlenyarler welin..:)

Yone olardan dynjak bolsan birbada double click etmeli dal ekeni comp'da.. Double click etsen autorun derrew ishlap bashlayar-da folder options'i yitiryar derrew..

Men-a henizem Volume Information'a girip bilemok. Diymek entegem virus'lar yashayar comp'imda.. Volume Information'in ichine Antivirus'am girip bilmedi:) Ya menem butin comp'a format edip goraysemmikam?
Kaspersky ulanipdim shonda..

Probleman çözüwi!

Mergen anyk çözgüdini aydayin.Bu virustan dynmagyn yekeje usuly bar.
1.Bilgisayara format at
2.Format atandan son D: yada E: girme.Eger hökman girmeli bolsan sagyna tykla open klasoründen gir.
3.Hidden fayl özelligini göster yap
4.Search autorun.*(bu çok önemli) et.Search özelliklerini degiştir.Show hidden files and foldersi seç.
5.Çykan autorun.* fayllary poz.Pozmak üçin eger-de 3 local disk bar bolsa D: ni poz restart et.Ayrilyar.Sonra E: poz restart et.Şondan son sen bu virustan dynarsyn

P.C:Men bu usuly ulandyn we peydasyny gördüm

Eger virus bashda bulashan

Eger virus bashda bulashan vagty, goni haysy virus'dygyny
bilip, dermanyny gozlap bashlan bolsam beli 1 zat ederdim,
yone men butin gun komp'yn ne haldadygyny bilemokdym, ol
oglanam uns bermandirde, inetde surf etmegine dovam edipdir,
sheydip yanynda yene-de 6 sany dagy .exe virus hem giripdir,
dineje autorun.inf ya-da auto.exe 'nin ishi dal...
Meni daje safe mode hem sokmady how "virus bar" diyip, onson
kompyn normalniy mode'de achylan vagty na haldadygyny ozun
goz onune getiray...

C'ye format atyp, icheri girip girmankam tasklist'de 2 sany
yigrenji ishlap dur..Eyyam common files'e 2 .exe gechip D ve E'daki,
yone show hidden files entagem ishlanokdy, hiy bolmanda startup'da
execute edilmez yaly, C'dakileri pozdum, register'denem
pozdym, yone 1 min son hemme zat yerbe yerinde dur...

Garaz, menem az google'lamadym, oz bilyanjelerim gutaranson symantec'in
saytynda maslahat berilyanler etdim, sonra bashga-da 5-6 sayt'da aydylanlary
etdim, shonda-da bolmady...
Mendaki bitdefender tapdy olary, yone delete edip bilenok ol pahyram,
quarantin'e alyar, yone folder options dagy barybir idili ishlemejek
bolsa, register'den pozup bilmejek bolsam, hayry yokda...

antivirus

Antivirus gursaniz natya?
men NOD32 ulanyan ve viruslar badiram oydemok. ozi gunde 5 vagtina(tuweleme :)) update etya.
o virusun adi scvshost.exe bolmali ve printering paylashimi(network ucin) bn yayrayar. folder options'i yitiryar, regedit.exe'ni yapyar.

***********************
Sen! - Sen bol...

Yok, ol virus dal mana

Yok, ol virus dal mana gechen, yokarda Murchik'in beren
link'indaki simptomlara eye 1'i bardy, beylekilerinin
ady dushnukli dal, xfgnygf.exe yaly birzatdy....
scvshost.exe atly fayl mende hich bolmady, belki olar ony
svchost.exe'e menzeshrak edip edendirler ?

Mende 4 sany svchost ishleyar, 2'si Network service'de,
yone Microsoft'a gora bu adaty yagday, yagny 1'den kop
svchost.exe ishlap biler..
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost'de duran ekeni, hemme zat ok shu vagt, anyrda bolmaly dal
file yok...

Antivirus indi ulanyan, Bitdefender, rumynlaryn yasany :D
www.toptenreviews.com'a gora, Bitdefender 1-nji yerde dur, Nod32 Kasperski'den son
3-nji :D
Gen tarapy hem, Bitdefender in arzany diyyar, 25$,
Kaspersky 2-nji yerde bolsa-da 50$...
Barde IT magazininde Bitdefender'i 55$'a dagy gordum,
samsyk bolmasana almayan 25$ berip internet'den alyp
bolyan zady, galyberse-de pochta puly dagy yok, email
adresine serial iberyar adyna gora, 55$ bermek uchin
ya inet'den 1 gram habarsyz bolmaly, ya-da azajyk samsyk
bolmaly :D

Off topikdan

Vii sorag, men hazir oz kompymy arassaladym 3 toryan tapyp kill ettim :)
Indi ha name taze antivurusnyy proga goyjak Kasperskiy ya da Nod 32 goyayyn?

BitDefender gur, sholam gaty

BitDefender gur, sholam gaty govy, komp'yn ichinem,
inet trafigini hem govy edip scan edyar...

BitDefender

Nirden Download edip bolar? men birinji gezek eshtyan

iPhone

Men name uchin almaly? Argumentli dushundurin Mergen bilen Atamyrat!
Namesi gowy? Bu kontraktym gutaranson, iPhone alaryn ya nesip
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Mannn...Ol telefon yalysy

Mannn...Ol telefon yalysy yok entak, bar bolanlaram
900$'dan ashakda dal, Iphone'daky funksialaram yok.
Bu full integrated ipod, kop pocket pc'lerin edyan
ishini edyar, ve telefon...
Aslynda bu bir spartphone, men gurlap durman, sozi
Steve Jobs'a berayeyin :D


Edit, yokardaky video kan govy dal, kesipdirler ekeni!!
Ynha, shulary yaltanmanjyk gorsen in govysy!!

http://youtube.com/watch?v=PZoPdBh8KUs - Part 1
http://youtube.com/watch?v=4phetZsLvGU - Part 2
http://youtube.com/watch?v=w5eRn7Q4Zx8 - Part 3
http://youtube.com/watch?v=LlT-ih2g_Mc - Part 4
http://youtube.com/watch?v=Pgf6hGGFKmU - Part 5

Bular bolsa goni iphone'in ozunde gorkezyar!!

http://youtube.com/watch?v=T4rYl_CrDq0 - Part 6
http://youtube.com/watch?v=UKCPqVf1n4c - Part 7

Yokardaky 2'si in gyzyklysy, vagtyn chakli bolsa sholary
gor...

Gaty govy features'leri bar, in govysy hem OS'sy
Mac OS X bolmagy :D

Gowy jajek welin... munyn

Gowy jajek welin... munyn internetdi mugtmyka? Eger serwis AT&Tden bolsa, olar her Mb traffic uchin pul alyan bolmaklary GATY MUMKIN :(
Yone men sheyle zatlara tekiz gyzygamok. Menin uchin bahasy wajyp zat. Mende 400-500$ yoklugyndan dal, yone shol 400-500$ sowup muny alanymdan, ony bashga zatlara sowanymy gowy goryan.
Men hazirki AT&T bilen kontraktym 2009 gyshda gutarya, yagny bashynda(Yanwarda). Eger shol wagt taze kontrakt bilen mugt berseler alaryn, bolmasa mana gerek dal beyle jajek :)
PS GPSini haladym. Ay GoogleMap GPSin yerini tutyada. Onsuzam GPS bardyrla
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

400$ bu "jajek", yone menin

400$ bu "jajek", yone menin pikirimche degyar...
Internedini biljek dal, yone ipod'y nama degenok ??
Gorenokmy list'i dagy nadip gechiryar, barmagyn tizligini
gora "pyrrrrr" edip gechyar, bashga hich telefonda yok shol
sensorlar...Vertical ve horizontal pozicialary hem sensorlary
arkaly bilyar, goni ovuryar goryan zadyny, kino hem arkayin gorup bolyar yolda dagy bolsan...
Garaz, pocket pc - ipod - telefon diysenem boljak, mena
puluna artykmajy bilen degyarmika diyyan !!!

barde bir turkmen Us den

barde bir turkmen Us den getiripdir.
unlock etip getiripdir.
bah gormeli etdinizay shu gun ya ertir gidip gorjek nesip on ozu bizin gonsymys.

// Comments here!

Eger USA den electronika

Eger USA den electronika almakçy bolsanyz hökman halkara garanti açdyryn .Halkara garantisi yok usa de
********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Sonki dowur haysi antivirus

Sonki dowur haysi antivirus ulanilis babatda has onayli, haysisini maslahat beryaniz? Mende oyde net yok, cafe'den update'ini alip gelmage onayli bir antivirus gerek-da garaz.. Kasperskinin update edilishi yali usul bilen edip bolyan bolsa bolya..

Kasperskinin in sonki updatelerini alyanam welin, shonda-da dabase'ine tasiri yok.. Kone diyip gorkezip dur taze database info'larina..

Esasi exe virusu bar mende..

Gissagli komek gerek..

Kop antivirus "update

Kop antivirus "update edeyin" diyip bizar edyara Gadyr aga, "ignore" diyip oturmakdan bashga chare az bolaymasa. Ya-da "6 ayda 1 update et" zat diyip bolanokmy ?

"nod32" maslahat berdiler

"nod32" maslahat berdiler kop kishi! Ol sen aydishin yali uzak mohletleyin update'li ekeni.. Bir update etsen 3-4 ay yetyarmishin.. Yone shonun update edilish usulini owredip biljegin yokmay??

KAV 2009 Update edilenok :)

KAV 2009 Update edilenok :) (özi bir zatlar etýär öýtýän)
Maru Şahu Jahan

update edilmeyan "antivirus"

update edilmeyan "antivirus" programmasi na derejede gorarka komp'y virusdan..

Birhili logika ters gelyar..

Logika: internede bagly

Logika: internede bagly bolmaly, özi özüni täzeleýän bolaýmasa (sorap ýürege düşmän)
Maru Şahu Jahan

ana shona "update"

ana shona "update" diyilyar-da..:)

:))

KAV updates sahypasynda 2009 versionunyň update-i ýok, ýagny öz özüni update etýän bolaýmasa diýýän
Maru Şahu Jahan

тежрибе

мен он нод32 уланып гордум велин говы дал. озем оргиналды. упдатем эдйардым. сон касперский гурдум. он ялы кан упдате герек дийип дуранок. озем говы гораяр. Ёне оргинал болмалы ве упдате этмели, болмаса интернетдаки тазе гойберилен вируслара гаршы горап биленок хичбир антивирусам. хемем улананызда интернет эксплорерин ерине мозилла файфокс уланын говы болар.

gaty kelle agyryly mesele

gaty kelle agyryly mesele yuze cyksa mena windows tazeden goyyan:)

mdf formatyndaky video

mdf formatyndaky video fayllary nadip acmaly? bilyaniniz bar bolsa, komek edin :)
ps: internetden gozledip gordum, alcohol 120% diyyaler welin, olam acyp bilenok.

duzeldildi: ya-da alcoholy nadip ulanmalydygyny owredin :)

mdf video format'y dal

mdf video format'y dal Guych, ol 1 cd'nin image'i bolmaly !!
T.e. alcohol 120 achyandyr, yone mena MagicIso ulanyan, has yenil we goni extract etmek uchin yeterli !

Garaz, .mdf hem edil winrar bilen gysylan file'lerin .rar bolushy yaly bir zat, ony goni 1 programma bilen achanok, bashda ichindaki zatlar chykaryan(extract), son haysy formatdaky name zat bolsa, ol formaty okayan programma bilen achyan.
magiciso.com/download.htm site'inden magic iso'ny al, guranson mdf file'ini ichine okla, we yokardan "extract to" manysyndaky button'a basyp, islan yerine chykartdyr ichindaki bar zady. son gorersin, ichindaki file'ler bilyanje formatyndyr .avi dagy yaly, eger videodygyny bilyan bolsan !
Bolmasa meni messengerde tapay !

"exe" virusundan dynyp

"exe" virusundan dynyp bilmedim hic..:@

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "wahey:)"

komek gerek

ekranda sag ashaky burcda duryan "suratlaryn" arasynda internet connectiony gorkezyan 2 sany monitoryn suraty bardy (bagly bolsa gok bolyandyr-lay) :)), shol yitdi birden, wirelesy gorkezyan bilen bile goshulyp... indi mana olary nadip gaytaryp getirmelidigi gerek, bir gayrat edin, hayysh....

computeri format etdiňmi?

computeri format etdiňmi? belki wireless-lan driveri guran dälsiň!.


Maru Şahu Jahan

yok, format etmedim, bir

yok, format etmedim, bir gezek restart edende boldy.

1 yol

1 yol:)

My computer mouse bilen ustune baryan, sonra sag tarap basyan, Manage diyenine basyan, ol yerde Computer Management achylar.
Sonra Network Adapters linkini taparsyn. ol yerde Intel WIFI(R)link(shuna menzesh) disable duran bolmagy mumkun, shonu mouse' ustune getirip sag taraba basarsyn. ol yerden hem Enable etmelisin.belki ishlar. eger windows XP bolsa ishlemeli, (eger Vista bolsa gitmela daldi ol bashdan, sebabi olar automatic duzulenmi...).
belki probleman shundan bolmagy hem mumkin.

xp mende... bu yol bolmady,

xp mende... bu yol bolmady, bashga yol barmy? :))

Eger dineje driver

Eger dineje driver problemasy bolsady, onda in azyndan device manager'de sorag ysaraty bilen gorunerdi. Knoppix disk'leri dagy bar, shondan boot edip gor, hardware bar bolsa ol driver'ini ozi dash edyar, yok, onda-da gorunmese, onda yerinden zadyndan chykan bolaymasa adapterin.