Gyzlara sorag!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gyzlaryn dykkatyna!!!!!!

Oglanlarda kavagt (yada köplenç) şeyle pikir kellesinde bolyandyr: Gyzlary düşünüp bolanok... olar gaty çylşyrymly...

-Indi gyzlara sorasym gelyar.. Sizde kavagt bolyarmy şeyle pikirler? Yagny siz özünizin name isleyaninizi bilmeyan wagtynyz bolyarmy? yada öz isleglerinize düşünüp bilmeyan wagtynyz bolyarmy? bir zat isleyan wagtynyz garsydaky erkegin yerine özünizi goyup göryanizmi? Gereksiz zatlara gaty köp üns beryanliginizi hiç pikir etdinizmi?

PS: yalnyş düşünman... dine pikirinizi bilmek isleyan.. gyzlar (hemmesi) şeyledir diyemok...:D

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

erkekler

erkeklerem öz pikirlerini yada tejribelerini yazsalar has gowy bolar..

gyzlara dusunjek bolsan gyz

gyzlara dusunjek bolsan gyz bolmaly! Gyzam bolup bolyamay sol sebapli olaryn diyeni edaymek galyar!

dostumjan kim ol gyz sen

dostumjan kim ol gyz sen dusunip bilmeyan gyzyn, name isleyar, nirede yasayar! syr bolmasa aytsana!
ya halasyanynmy, hay halasyanyn bolaymasa! halasyanyn bolmasa onda ol seni synagdan geciryar!

dogrysy

dogrysy mena ozumin name isleyanimi koplench bilmeyan..
Koplenchem hemme isleglerim boluberse onunam bolmasyny islamok garaz dusuniksiz hasiyetim bar...

menem şeyle bolyan aram

menem şeyle bolyan aram aram name isleyanimi özümem bilemok
gyzların hasiyeti şeyle gınansakda

Hemme erkek bilyandir

Hemme erkek bilyandir oydyanmi hachan/name isleyandiklerini ??
Bu umumy hasiyetmika diyyan, kabir adamlarda 0'a yakyn
bolsa-da, duybinden yok daldir, herkimde-de bolyandyr sheyle
periodlar ya-da hal'lar...Yone gyzlarda bu yagdya kopurak
bolanson, dine olara mahsus yaly edilayyar!

P.S. Damjagyz, duybinden gorunenokla bu gunler, name boldy ?

wagtym kan yok nete

wagtym kan yok nete girmane,aram aram giryan okamana.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Quote: wagtym kan yok,nete

Quote:

wagtym kan yok,nete girmane,
aram aram giryan okamana.

sheyle goshgyjyklary duzup dursana koprak:)

man zaten goşgı yazyan)

man zaten goşgı yazyan)

Turkmenchemi ? :D

Turkmenchemi ? :D

haha:) senem shol chuylap

haha:) senem shol chuylap yorsunmi?:)

Ozunizin

Ozunizin boyun almagynyz gaty uly zat :))

gyzlaryn psihologiyasy

gyzlaryn psihologiyasy yaşayşlaryna, tejribelerine ve mumkunçiliklerine gora uytgeya..

kawagt name isleyanini özün hem bilenok...kawagtlaram hiç zat islanok.. yone her hili yagdayda bolsagam hemme zadyn öz sebabi bar.. sebapsiz bolanok..

Gyzlar şonuň ýala, hol

Gyzlar şonuň ýala, hol jynly anekdotdaky ýaly :D
PS Men bir zady şu wagt duýdum. Tuana bärde ýazmagyny goýaly bäri, diline türkçe garylypdyr. Akgül bolsa, bärde türkmen dilini has gowy ulanmagy öwrenipdir! :) Gör nähili gowy ýer türkmen dilini praktika etmek üçin :D
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

durmuşımın köp yerinde

durmuşımın köp yerinde on baş yıl bari türk dilini ulananım üçin
dilime türkçe islemesem de garılya
men dil garmanı ulı problema hökmünde de göremok

Quote:

Quote:

men dil garmanı ulı problema hökmünde de göremok

Mena shu "problema gormezlik" diylen zady dil/medeniyet
movzuklarynda doreyan problemalaryn bashynda goryan !!

Adam bashda yalnishyar dilini hapalamak bilen,
sonam muna ovrenishyar, indiki basganchak bolsa oz
edyan zadynyn erbet zadam daldigini, oz-ozune subut etmek
bolyar...Edil guna yaly, 1 guna etmege ovrenishen adam,
son ol gunani yuvmarlamak, beter guna-de dal yali edip
gorkezmek bilen bolyar "Mena shuny guna hem hasaplamok"
diyip...Beyle diymek adamy imansyz goyar, menin pikirimche
Turkmen diline-de yokardaky yaly gelishiksiz zat diymek,
adamy in azyndan Turkmendigi uchin bolan buysanjyndan
goyar ve shol "garmagy hich zatcha goryan" diline eye
bolan adamlardan biri halyna getirer...Hemishe
bolushy yaly, saylamak bizin bilen...

Turkmenlerin turkleshmegi shu zatlardan bashlayan
bolara chemeli...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Jeyhun 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Quote: men dil garmanı

Quote:

men dil garmanı ulı problema hökmünde de göremok

Näme problema seniň pikiriňçe? Türkmen köýnek geýmek/geýmezlik problemamy? Türkmen edebiýatyny okamak/okamazlyk problemamy? Çykjak oglanyň türkmen bolmagy/bolmazlygy problemamy? Seniň türkmen bolmagyň/bolmazlygyň problemamy?
Bu diňe soraglardyr Tuana, ýalňyş düşünäýme. Seň öz işiň, soňunda, men diňe gyzyklanýan :)
Görelä "türk" gyzlaryň pikirini
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

men 'türk' diyemok özüme

men 'türk' diyemok özüme 'türkleşjegem' bolamok.yöne şu wagtlar beynim başga zatlar bilen dolı,her zada üns berip bilemok.
problema diymalin onda 'mesele' diyelin)))

Bolýa näme "mesele", näme

Bolýa näme "mesele", näme däl?
Eý soragdan gaçman göni jogap beräýdä.
Mus Mus diýmän MUSTAPA diý!
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Türkmen köynek geymek

Türkmen köynek geymek mesele dal,geyerin geyyanem öyde hezil edip,her kim halaya.
Türkmen kitapalını okayadım,elime gowy kitap geçse yene okarın,yöne tm dilinde kitap tapmak barde biraz kınırak.
Durmuşa çıkjak oglanımin milleti hakda zat diyip bilmen sebabi entak kim boljagı belli dal,ulı geplemayin)))
Men Türkmen-Türkmenligime de buysanyan,bu mesele dal.
jogapalar kanagatlandıryar mı?

Ýaşyňy, boýyňy we

Ýaşyňy, boýyňy we agramyňy hem soramaly ekenim :D Soň sen barada şahsy file ýasap, satmaly ekenim :D
Jogaplar gül-päpe, sagja bol! Ýöne men soranymyň sebäbini aýdaýyn, sen dil garmagy "problema görmediň". Onsoň pikir etdim, türkmen köýnek geýmezligem, mümkin, problema görmersiň, türkmen däl, türk bolmagam problema görmersiň we ş.m.
Aslynda häzir türk dilini garýanlar, orsçany garyp gürleýänlerden oňat däl. Näme, krutoýlykmyka?
"Dawaýda araaa... blin beräýdähow. Nu çe ty kyn görýäňaý? Esli çto habar tutaý, özüm daş ederin. Tolk ýokhow ol oglan, patsanlaý, özüm zarýadyny bererin!"
Şoň ýaly bir zat :D

---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

gaty görman dilim

gaty görman dilim gijedi:):):)

"bizde varız bizde varız bizde bekarızzzz"
:D

......................edebi edepsizden öwren.......................

:)

Bayram, Turkmen - Ors dialekty dash edyan eken sen.
Chistyy svoy yigit :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Nace aydan bari ilkinji comment ucin..:)"

hoshgeldin

hoshgeldin ayechka!:)

Nirelerde gezip yorsun? Seni yaman goresi gelip giden agzalarimiz kan bu yerde..:)

Menem koplenc oz hasiyetime

Menem koplenc oz hasiyetime we edyan zatlarima akil yetirip bilemok.Gyzlary dusunmek kyn emma soyyan bolsan dusunmeli we etmeli bolyan...

Soygi'de "maly/meli" bolmaly

Soygi'de "maly/meli" bolmaly dalmika diyyan mena,
gaty hovesli bolsan, islesen ediber, yone
"soyyan bolsan etmeli sen" diymegin, eyyam garshydakyny
ulanmak bolyar, soyyanligi sebapli manipulirovat etmek
bolyar...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Quote: "soyyan bolsan

Quote:

"soyyan bolsan etmeli sen" diymegin, eyyam garshydakyny
ulanmak bolyar, soyyanligi sebapli manipulirovat etmek

shuny yat tutup goyayin.

goşulyan.. dogry yone men

goşulyan.. dogry yone men düşünişime gora ol başga zat diyjek boldy.. mysal üçin birini soysen özuni onun yerine goyup gorup ona düşünjek bolup synanşarsyn.. yagny onun duyyan zatlaryna duyjak ve düşünjek bolarsyn..

Enesha wrote:

Enesha wrote:

Gyzlary dusunmek kyn emma soyyan bolsan dusunmeli we etmeli bolyan...

Senin bu yazanyn 1-nji soze, yagny "dushunmeli" yerine degishli,
munyn bilen menem razylashyan, soyyan bolsan azajyk nervine degse-de
dushunjek bolmaly ve etc...Yone 2-nji sozi, yagny "etmeli" bilen razylashamok..
Menin dushunjamde adam duyga garshylyk, dineje duygy talap etmeli, 1'ni
soyyan bolsan, ondan soyga garash, mahire garash, sana dushunmeklige garash,
soyyan adam bulary sana berip bilmeli, yone ol sana maddy hich zat borchly
dal, "soyyanin chyn bolsa edaymeli" yaly sozleri hem gyzlaryn in biderek sozler...
Namemish, soygini subut etjek bolup geroysyrap, palan zat etmelimish...Oynap
gelin diyesim gelyar sheyle shertleri goyyan gyzlara :D
Kabirlera durmusha chykandan sonam duzelenoklar, gayta beter bolyalar...
"Sen meni soyenogam...Hana, plany ayalyna nache karatlyk briliant alyp beripdir,
a sen mana alyp berenok, sen meni soyenooooook...Hyrk hyrk.." diyyan ayala-da
adamsy her sorayan zadyny bermeli'mi ???

Enesh beyle diydi ya-da etmeli diydi diyemokdyryn, yone ozlera duygy berip,
yzyna-da 1 maddy zat isleseler, ya-da shol duygyny ulanyp, 1 zatlar etdirjek
bolsalar halamokda...

yazanlarynyza doly

yazanlarynyza doly goşulayn.. yöne prosto eneş belki beyle diymek islan daldir diyjek bolyan.. ol "etmeli" diyip başga bir zatlar diyjek bolan bolaymasyn??

Mumkin... Yone menin yokarda

Mumkin...
Yone menin yokarda yazanlarym Enesh'e
degishli daldir, umumy manyda yazdym, dineje eneshin
"etmeli" sozuni ulanaydim...

P.S. PM 100 esse gyzyklylay barden :)))

:D

:D

Yikday shu 3 step'de

Yikday shu 3 step'de yazylyan zatlar :D

mana oran gowy

mana oran gowy dusunupsin.Tanriyalkasin...

hmm

yokarda tuanany hasaba cekipsinizmi ya govnumemi :P ??

gel ne olursan ol yine gel...

Göwnüňedir! Hiý onam

Göwnüňedir! Hiý onam hasaba çekip bolarmy?!
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Men etmeli diyenime

Men etmeli diyenime yalnisrak dusunupsin Mergen. Soygide hic hili maddi zatlar problema bolmali dal.Menin etmeli diyenimin manisi basga zatdi.Eger soyyan bolsa elinden geldigice katlanmali,dusunjek bolmali gyza. elbet-de bu tek tarafli bolmali dal.Mana dine akgul dogry dusunupdir.

Beydip gynanmasana Enesh,

Beydip gynanmasana Enesh, men senin "etmeli" sozuni ulandym dineje,
senin yazanyna jogap sheklinde yazjak bolmadym, yagny bular menin
ozume degishli pikirler ve senin yazanlaryndan yola chykyp emele
gelen zatlar dal...

Bolyala,dusunsyan bolsak:)

Bolyala,dusunsyan bolsak:)

Eneşem gelýämäý

Eneşem gelýämäý entägem bu saýta?! :D
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Hawa,gelyan.

Hawa,gelyan.

Menä seni ürküzdimmikäm

Menä seni ürküzdimmikäm öýtdüm :D
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

yok,men kolay kolay urkmen

yok,men kolay kolay urkmen

sebabi sen turkmen..:)

sebabi sen turkmen..:)

Kapyang oturayshini diysene:)

Diyme gyz urkmen
Bolsanam turkmen..:)

hmm

gyzlar urkeneklormyşş :P

gel ne olursan ol yine gel...

In esasy mesele

In esasy mesele gyzlar ozlerini oglanlaryn, oglanlaram ozlerini gyzlaryn yerine goyup gorenoklar diyip pikir eydan..
Birem gyzlar oglanlardan köp üns/vnimaniye/ilgi garaşyar... Olaram ozlerice dogry edyarler. Yone oglanlaryn her vagt shony berip bilmejeklerine goz yetirmeli... Kabirleri yetiryarem dusundursen gowyja :)

siz o gyzyn geçmşini bir

siz o gyzyn geçmşini bir dorjelap gorun..maşgalasyny, maşgalasyndaky ona gorkezilen ilgiyi.. bir gyz maşgalasyndan, daş towereginden hemişe ilgi goren bolsa onda öz soyyan adamyndan hem ilgi garaşmasy adaty zat..bu dine gyzlara dal eysem oglanlara hem degişli..şeyle ulalan oglanlar hem şeyle bolyalar imho..

mysal üçin bir oglan öyunde hiç agyr zat gotermedik bolsa, son bir gyz ona "sen oglan, al hany şuny goter" diyse nahili bolar?? yada bir gyz oynde hiç haçan agyr soz hem bolsa ve son soyyan kişisi ona gatyrak gygyrsa yada godegrak jogap berse gyzyn şikayet etmesi adaty zat..
gyzyn dunya garayşını hem terbiyesini goz onunde tutmaly hemme kişi hem.. gyzlar hem oglanlaryn şu zatlara uns berip şona gora hereket etmeli imho

Aý bilemok... "ilgini" men

Aý bilemok... "ilgini" men gördümmikäm?! Ýöne menä "gürp-tarp" göni ýelmeýän pikirimi, hapa sögünmesemem, gaty degýä käbir aýdýanlarym :) Alan gyzym aglap-aglap öwrenişerdä, öň beýle zady görmedik, näzijek gyz bolsa :D
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Aytyanlaryn dogry welin,

Aytyanlaryn dogry welin, yöne ol haçana çenli dowam eder? netijede gyz oglan bilen bile yaşamaly.. şonun üçinem ön şeyle öwrenişen bolsa geljekde beyle zatlar bolmaz diylen zat yoga.. Dünyede hemme zat mümkin.. Adam adama yeri gelende gygyrybam biler, gaharlanybam biler, vnimanie/ilgi görkezmanem biler... Bular bolup biljek zatlar... Yaşayişda hemme zat bolup biler. Yöne esasy zat bunalyn hemişe bolmazlygy... Eger hemişe bolyan zat bolsa onda ayry mesele... imho

ikimiz pikirdeş ekenik:)

ikimiz pikirdeş ekenik:)

Bilýänä... ikimiz

Bilýänä... ikimiz köplenç pikirdeşä :D
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Gowy sorag. Yone menin

Gowy sorag. Yone menin pikirimche eto ne tolko gyzlar ozlerinin name isleyandigini bilmeyarler, eto hemme adamlar vsegda vo vsyom somnevayutsya. Sonun uchin ne nado delat' accent on gyzlar. I esho , menin pikirimche mojet gyzlar i bilyandirler name isleyandiklerini yone glavnaya problema, kajetsya nadip shol zady almaly. Nadip adamyn oz goyan maksadyna barmaly.
Sheyle.

Life is just so wonderful!!!

nadip..

Zohre wrote:

menin pikirimche mojet gyzlar i bilyandirler name isleyandiklerini yone glavnaya problema, kajetsya nadip shol zady almaly.

nadip almalydygyny bilmeyan bolsalar başkalaryny kösemeli daldira :)

VERY BIG PARADOX in a little

VERY BIG PARADOX
in a little box...

---
All our lives we sweat and save
Building for a shallow grave...

hmm

dowup garym gatym edipsinizaaa

gel ne olursan ol yine gel...