Türkmenistanda Uydudan İnternet bağlantısı deneyen varm?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Türkmenistanda internet sorunu oldugunu herkes iyi bilyor değilmi? Ya buna çare ariyan oldumu? Kendi ailesi ile internet üzerinden konuşmayi hemde görüntüli olarak isteyen varmi? Benim aklımda Uydu üzerinde internet bağlantisi kurmak var. Bunu TM da gerçekleştirebilirmiyim? Devlet sorun çıkartırmı acaba? ne dersiniz? Bizimle bu konunun ne alakasi var diye bilirsiniz ama ben bu sorunun çözümüni burda bulabileceğime eminim!!! Sizin tafsiyenizi benim için çok önemlidir.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Devlet sorun chikartabilir,

Devlet sorun chikartabilir, ama durum degishiyo ve belki shimdi destek bile verirler. Cevabi burada bulamazsiniz bence, gitmeli, konushmali [gerekirse] ve... kurmali! Orada shu an boyle servis yok, dolayisiyla, ekonomik achidan bakarsak, belki* iyi bir kar elde edilir
*Turkmenistan ichin "belki" en chok kullanilan sozlerden biri olacaktir :)
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Salam link! Sayta

Salam link!

Sayta hoshgeldin!!

Bu sayt turkmen dilinde.. Senden achan bloglarynda, yazan yazgilarinda TURKMEN dilini talabalayik ulanmaga dyrjashmagini hayist edyarin..

Vay, Bayram Turkche yazyamy

Vay, Bayram Turkche yazyamy ?? Ya menin gozlerim gyshyk
goryami ?? :D

LINK, Garadag'yn postuna uns ber, barde turkmenche
yazylyar, bashga diller kabul edilenok, azajyk garyp
yazsan toleransly bolarys belli 1 vagtlyk, yone
butin text'i bashga dilde yazmagyn bolanok...
Movzuklaryn ayirilsa gaty gorme !

Dur menem praktika edeýinä

Dur menem praktika edeýinä azajyk :D
PS Men begenýän, biziň başda propaganda eden ideýalarymyz, pikirlerimiz by gün gaty berk agaja öwrülipdir! Dowamy gelsin
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Ol gun saytin doglan guni

Ol gun saytin doglan guni diyen temani okap taryhy agtaryp yorkam, tm_olimp-de yazilanlara gozum ildi. Utandymooww, yazanlarymyza ynanamok. Men turkce mail yazyan, Bayram turkce, Mergen turkce, hemme kishi yarym turkce yarym turkmence...

Internetde turkmen dilini ulanmakda tmolympidin edeni goze malim bolyp dur. Onki postlari okap gorsem yaman gen galyan shu wagt. Bizden on forum.tmchat we turkmence bardy. Birinde rusca yazyardylar, beylekide turkce/turkmence garym-gatym.

Good job guys :D haha

Hakyky! Menem shol pikiri

Hakyky!
Menem shol pikiri one surenimiz bari gorap, shona uyjak bolup gayrat edip yazyp bashlapdym. turkmence'de hem kop garman yazjak bolyadym, emma tm_olymp yatda dal.
Yone, aydyshyn yaly, ulanybersen, ene dilinem cheperleshyar ekeni. Edil bu saytda turkche kan garyp yazmadym. Yone Mergenin ilkinji yazgylary yadyma dushyar :D Ol turkmen dilinin propganadasyna nache goshulsa-da, yazyan zatlarynda gaty kop orscha we turkche sozler bardy :D
Mendenem, sendenem beterdi. Indi bir seret... Magtymgulynyn bar goshgusyny okan yaly
PS Gadyr aga bilen gohymyzam yadymda "dilin ustunde" :D
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Kone yazgylarymyn

Kone yazgylarymyn kabirlerini okanymda meninem
gulkim tutup gidyar, "men sheyledimmay ??" diyip
gidyan :D
"Yalnyshmak ayyp dal, yalnyshyny duzeltmezlik ayip" diyyaler, bizem basymjak duzeljek bolup gayrat etdik, shu vagt hudaya shukur bashga dilleri gaty az garyas....
Yone 1 minusy hem bar, men indi ors'cha onkisi yaly arkayin
gurlap bilemok, pikirlenmeli bolyanmy namemi :D Orscha
gurleshyan kabir tanyshlarym "name bolday sana?" diyyaler :))

menem gozume ynanyp bilemok

menem gozume ynanyp bilemok bayram ve turkce yazmak?? hemde hic turkmence goşman???

menem shonun uchin berdim-da

menem shonun uchin berdim-da shol telpegi:)

Pardon...

ben boyle kurallar olduguni hiç bilmiyordum Sagbol Bayram....

Hayata tiyatro dediler herkese bir rol verdiler en zoru bana geldi önce sev sonra unut dediler..

beyle şert bolmadyk bolsa

beyle şert bolmadyk bolsa turkmence bir saytda doly turkçe yazyberjek bolyanyz my?? gen goraymeli..

:)

Aslında arassa türkmen dilinde yazasım gelyar yöne ka yarım bilman türk dilinde yazıp göyberyan. Onunam sebabi, yılın 10 ayını türkiye geçiryan we türkler bilen bile bolamson, gepleşemde türk dilinde gepleşyan, kitap okasam türk dilinde, tv görsem türk dilinde, radiyo türk dilinde, gazet türk dilinde. Yagday şeyle bolan son arassa türkmen dilinde geplemek/yazmak kınırak düşyar.
Kitap okap taze sözler owrenyaris we söz hazynamyzy gineltyaris. Men bolsa dine türk dilinde kitap okamson söz hazynam türk sölerden dolı diyan yalı.Şonun üçinem ka yarım bilman geplamde ya-da yazamda türk sözleri ulanyan.
___________________________________
meko:)

Manlayına yazılanmış diyyarler,
Emma ıkbalını dostlar pula çözyaler,
Namart gızlar söygüsini pula satyalar,
Senem şoların biri boldın Bayramgül.

tuweleme goluna zadyna

tuweleme goluna zadyna chenli turk ekenin-a:)

degishyandirin..:)

Men golyny zadyny görüp bu

Men golyny zadyny görüp bu türkdir öýtdim :)
Beh, türkmenligini bilen bolsam, it alan sanaja döndürerdim :D
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

wah bilyas-le nama

wah bilyas-le nama donderjegini..:) haha:)

Tema gaydip

Tema gaydip gelsek,

Satellite internet ucin aragatnashyk ministirlikden rugsat almaly. Good luck with that...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "haha:) "Good luck with that" uchin:)"

Quote: bilyor, değilmi

Quote:

bilyor, değilmi ariyan, oldumu, hemde, görüntüli, varmi, gerçekleştirebilirmiyim, çıkartırmı, diye bilirsiniz, çözümüni, tafsiyenizi..

:)

Siz bu diyyan zadynyzy ön

Siz bu diyyan zadynyzy ön bir yerde barlap gördünüzmi?Başka zatlara zyyan beryarmi?Başka döwletde ulanyan barmy? Buny ulanany üçin döwlet haysydyr bir yerik salgyt tölemesi gerekmi?
Umuman men sana maslahatym sen Tüekmenistanyn aragatnaşyk ministerligine git we teklp et. Şunun yaly mümkinçiliklerimiz bar şunun yaly edip bileris şunçarak çykdayjy boljak. Şunçarakda men hakym diyip ayyt.Elbetde bu gowy zat. Türkmen yaşlarynyn beyle zatlary edip bilmesi bizi buysandyryar.Bu taslaman Türkmenistana uly peyda getirer diyip umyt edyarin.Yerli yerden şeydip Çykybermelidir oglanlar , gyzlar. Her kim elinden gelenini etmeli.Ay menden bir zat çykmaz diyip otursak bu-da bolmaz.Watan üçin hemme zada tayyn boıun.

Fanatik bu taze toslama dal

Fanatik bu taze toslama dal naçe yillardan bari ulanilip gelinya başga yurtlarda hatda tm de de ulanyanlar bar yone kop wagtlyk bagly galanlygyn yagdayinda ele düşmegin ahtymallygy bar
eger rugsatsyz ulanyan bolsan .
Link egerde sen dineje özin ulanmak islyan bolsan rugsat bermekleride mümkin
Yok onyn üstinden gazanç etmek maksadyn bar bolsa kynyrak bolar edil şu wagta .Yone Turkmen telekomyn üsti bilen i nete baglanmaga rugsat bar ...
********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

..

Aşgabatda beydip açyp görüpdirler internet caffe yali(sagati 20.000m), ema devlet bakmişki bu internet caffe TürkmenTelecoma abanet dal diyip barlapdirlar. Caffeni yapipdirlar sebep Antenin Galofkasi türkmenistandaki standartlar üyme eken.

İnternet dine antenin usdinden baglanani üçün yani ol Upload/Download'i antenin üstünden edyar. Meselem türkmenistandaki internet cafelerde Upload/Download TurkmenTelecom üzerinden gerçekleşdiryarler. Ema Antenin üstinden baglansa oni tespit edip bilenoklar.

Hayata tiyatro dediler herkese bir rol verdiler en zoru bana geldi önce sev sonra unut dediler..

firmalaryn kabirlerinin oz

firmalaryn kabirlerinin oz internet antenalary bar diyip bilyan.. Sholaryn net'i Turkmen Telecom'un ustunden gechenok..

Olaryn biri yatda galyshyna gora UN bolmaly.. Sheyle chalt net bar olaryn kitaphanasynda, ayratin antenasy bar eken.. Beyleki firma diyyanim bolsa Chalik bolmali.. Hatda Chalik kop beyleki firmalara net service provider hyzmatini berip aylik pul alyardy.. Bu bolsa hakikat..

Shu yere giryanlerinem

Shu yere giryanlerinem birgideninin provayderi
"Chalyk holding", HTTU hem shondan alyan bolmaly..

Yok HTTU we beyleki yokary

Yok HTTU we beyleki yokary okuw mekdeplerinin hemmeside turkmen telekomdan alya

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Barde biz ulanyjylaryn

Barde biz ulanyjylaryn nireden giryandiklerini, has
takygy ISP'lerini goryas, shonda HTTU'dan giryan ulanyjylarda menin bilshime gora Chalyk holding diyip yazylyar provayder..

:)

HTTU menin bilishime goraha DSL baglatisi bilen turkmen telekomdan alyar.

ps. hani menin hem nirede oturanimi bilda :)
ps2. koplench "hide ip" yali programmalar ulanyadirin.

***********************
Sen! - Sen bol...

Yaman hezil zaday shol hide

Yaman hezil zaday shol hide ip.. Nirden giryanin bir bada belli bolanok.. Yone hide ip ulanyanini beydip aytsan, ony bilmek kyn dal..:)

sebabi

Hide ip ulanmagymyn sebabi barde "provider" kop site lari blocklapdir. hide ip bn girip bolanok yone azindan bittorent ishleya :), sonam rapidshare'i aldayan. mugt download edenden son ip'mi uytgedip yenede download etyan :)))
bashka wagtlarda achamogam ol programmani.

***********************
Sen! - Sen bol...

Hide ip menin bilshime gora

Hide ip menin bilshime gora uytgeshik Proxy Server'lerinden
giryar, olaram nama ban goyan bolsalar, sende-de banlenen
bolyar + tizligini gaty peseldyar...Shonun uchin mena
duybinden ulanamok..

P.S. Diymek bizi aldayalar "HTTU'den giryas" diyip :))

ip gorunyandir

sana kimin nirden giryaninin Ip adressleri gorunyandir yada provider ady? yadinda bolsa ooo chata giryan vagtlarimiz men ip gorme statusy alipdim ve meni aldajak bolyan gizlari(yada oglan hem bolup biler) gepinde tutyadim :)))
hezila bolyadi...

***********************
Sen! - Sen bol...

Ol ulanyjylaryn Çalyk

Ol ulanyjylaryn Çalyk holdingde işleyan bolmaklaryy mümkin .
Döwlet rugsat bermeyar hiç bir yokary okuw mekdebine hususy şereketlerde inete baglanmalarana .
Ön Çalykdan baglanyandyklaryny bilyadim menem Rektor türk wagty son üytgedipdiler ...
********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Sattelite internet yada "VPN" barada

Bilshiniz yaly turkmenistanda turkmen telekom hemme girilyan site'lari barlayar(eshdishima gora). islese ban hem goyup biler. men ahsgabatda 3-4 yerde VPN ulanyan adamlari gordum. olar telekoma dail up bilen baglanyarlar ve upload edende telekomdan download edende bolsa sattelite'dan etyaler.
meselem:
http://www.lamit.ro/one-way-satellite-internet-access.htm
shu yerde goryan kartin usti bilen baglanyarlar. baglanmak ucin user asnmaly ve aylyk tolegjigi bar :)
muna inlische One way Satellite Internet diyyaler.
in gowy zady sen regstrasiya bolaninda senin sattelite katin nomerini (Mac address) sorayar ve hich kim senin user'inden bashka yerde girip bilmeyar(kart'ini ogurlamasa:))
bu gornushde baglanmaga telekom rugsat beryami yada berenokmi onchaklisini bolsa bilemok.

ps. yene bir ulanylyshy bar shu kart'larin ony hem son yazarin hazir vagtym azyrak.

***********************
Sen! - Sen bol...

mana Buzmeyin TTM uydu'dan

mana Buzmeyin TTM uydu'dan baglanyar diyip aydipdilar(mekdepdekam), yalan ekenda onda?

uydudan baglanyan yerler bar

uydudan baglanyan yerler bar men bilyanim-a.. ve oran çalt işleya.. kabir türk firmalar..

senin diyyanin

Senin diyyan firmalarin yokarda gorkezen sheklimde baglanyarlar. men hem gordum olari, hatta ozum hem baglap gordum :)

***********************
Sen! - Sen bol...

bah ol işi nahili yagdayda

bah ol işi nahili yagdayda edip bolyar. nameler gerek. nireden rugsat almaly. tanayan güyçlije ekonomistlem bar Türkmenistanda 5-6 yyl bari işlap yoren. belki bir firma açyp bolar. diyyan oglanym Rugsatnama we salgyt meselesi hakynda material tapar hayyşt etsek. gaty gymmat bolyarmyka?

İnne.... Gowi pikirler

İnne.... Gowi pikirler çikmaga başlady... Siz aydyan Firmalar Dowlet tarapindan rugsati bar Satellite Internet baglanmaga. Dovlet hem Okuw merkezlerine rugsat berip goyipdir açmaga(meselem BAHSKENT)... yone okuw merkezleri menim pikirimçe Download Satellite usti bilen, upload Turkmen-Telekom usti bilen amala aşiryar... Yone men Dashoguzda İnternete baglanmak uchun Turkmen-Telekoma gidip abonent almak isledim. Olar "biz abonent bermeyariz bermek islesekde bizde kop ulanilici modem portlarimiz yok, dine 16 portli modemlarimiz bar olaram biz ulanyaris"diydi.Bu diymek Dashoguzda dine 10 yali İnternet ulanici bar. Bu cok utanç berici bir şey dalmi?

Men Uydudan baglansam AYLYK naçe tolemeli?
Turkmen-Telekom aylik naçe alyar?

Mena

Mena dushunmedim...
o nahili modem bolyaray?
menin bilishime gora telekom provider merkezi bolmali, yagni onda olar yali plancha baglati berme chaklendirme dalde mb(megabyte) chaklendirmesi bolmali. muna bashgacha "band gelishligi" diyyaler. sen uydudan baglanip provider hem bolup bilersin. menin yokarda beren link'imi okap gor. shol yerde uydudan baglanma hakinda zat kop. galaninam "google"lap goray:)

***********************
Sen! - Sen bol...

16 port'ly modem dalde,

16 port'ly modem dalde, switch ya-da router dagy diyen bolaymasynlar ?? Men ozumdaki 2 Mbit internedi hem islesem
40 adama paylaryn 2 sany switch alyp...Koroche, gulagyna
depipdirler dost :D

DOGRY

Dogry aytyan
hakikatdanam gulagyna depipdirler...:)
sen barip olara teklip setsene men 24 lik modem getireyin veli manada yer berin diyip :)))

***********************
Sen! - Sen bol...

Dine moder'ler goryar, yone

Dine moder'ler goryar, yone olaram nireden giryanligini
goryaler...Islesen gormez yaly edip bolyar uytgeshik
proxy server'lerden girip, ya-da Hide IP yaly proglary
ulanyp, yone nama gerek ? :D Ynha, men seninkini goryanemda,
name etmeli ol IP adresini ? :))

Barden name netije chykyar

Barden name netije chykyar ?? Adamlary aldamaly dal :D
Islesen "aytjak dal" diy, yone "Plan shtat" diyip aldamak
nama gerek ? Son tutulyp ish bolup yoreninden, vopshe
gurlemanin govy dalmi ?

IP

Mergen wrote:

name etmeli ol IP adresini ? :))

Ohooo IP adressini bilsen hezillik shondan son bashlanyada...:)
ona bir trojan iberip islan zadini edip bilersin. Trojan gerek bolsa inet doly. meselem ona gelyan hatlari okap bilersin(mail forwarder), onun yazan zatlarini okap bilersin (key logger'di oytyan) yada onun name etyanin goni gorup bilersin(hidden administrator)
sheyleje programmalar kop :)))
hemma ustunlikler :)

***********************
Sen! - Sen bol...

Senem Gara chynyn bilen

Senem Gara chynyn bilen yazypsynla Dovran :D
Ol sorag ritorikidi, "IP'ni gorsemem, ulanjak
bolup duramok" manysynda...Yogsa kop zat edip
bolyanyndan menem azajyk habarly :D

yoklay o dovirler gechdi,

yoklay o dovirler gechdi, indi shu sayta zordan vagt tapyan.:)
sonam chatda vagtyn boshuna gechya.

***********************
Sen! - Sen bol...

Men interneta tapan

Men interneta tapan maglumatlarim:

Sputnikden 2 yol bilen baglanip bolyar eken:

1.Bir taraplayin. Sputnikden download(5000 Кбит/с.) Turkmen-Telecomdan usti bn upload( ? Кбит/с.)

2.Download/Upload ikisinem Sputnikden amala aşiryar(DVB-RCS.)
Исходящая — до 512 Кбт/сек
Входящая — до 4 Мбт/сек.
ping — от 400 мс
ping:задержка между отсылкой запроса и приходом ответа.

Menin tapmadigim zadim 1 ayda 1 taraplayin yada 2 taraplayin internede naçe tolemieli?
We Turkmenistan Aragatnaşik ministrligi bu işe rugsat berermika?

tm-da biljek dal, barde

tm-da biljek dal, barde kocelerde bar internet mumkinciligi, yone ol yerde sahypalata girip, jogap-zat yazjak bolsanam dal-da:)
ynha, subuty:

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"