TELPEK PAÝLAÝAN. paýyňy al!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

bir başa bir telpek ýetýärke mende bir topary üýşip gidipdir.

aşakda bir zat ýazsaňyz men şoňa telpek berjek. näme ýazjaýyňyz tapawut edenok. şert şeýle. ýaz we al.

başlaň...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

men hem bar, men hem bar

men hem bar, men hem bar :))
ay, Jemal, jigim, binamyslyk diýme-dä, indi men islemesemmikäm :)
Agajan agam, men pygamberimiz baradaky blogyňa goşant goşaýaryn, telpek sebäbim şol bolaýsyn :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

telpek

ata wrote:

men hem bar, men hem bar :))

ata men sana 5 telpek goydum welin bu yerde gorunmedile ol. yolda yitdi oydyan.

agam, mana galanda sheyle

agam, mana galanda sheyle bolayyarmy :))

oyun edyan-le, agam, siz telpek paylap bilipsiniz, gyzygam shonda-da, goy, agzalar sizin jomartlygynyzy gorsunler we sahypa gyzygy artyp, yhlas bn yapyshsynlar :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

chyndanam? ******************

chyndanam?
***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

Telpekler (2 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • Atamyrat 3 telpek goyyar we yazyar: "sowgat"
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "«gara»DAG menden sana 5 telpek."

"berenden al, urandan gach"

"berenden al, urandan gach" diyyarlermi turkmenler...menem turkmen bolamson, telpek paylasalar alaryn..:)

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "intiZAR! telpege bolma zar. 5 telpek."

Men bir bolanyna görä

Men bir bolanyna görä manyly zat ýazaýyn, birden bir däl, köp telpek düşer?! :D
Biri okeanyň kenarynda gidip barýarka Amerikada bir lampa tapyp, sypapdyr welin, jyn çykypdyr.
-Men muň içinde müňläp ýyl geçirdim, çykaranyň üçin bir dilegiňi berjaý etmekçi. Aýt!
-Men Ýewropa gitmegi arzuw edýädim welin, uçmakdan gorkamsoň, deňizde ýüzmäge bolmamsoň, gitmedim. Uly köpri gurup bersene, maşynly gitmekçi.
-Eý adamzat, bir manylyja zat dilesene. Hiý şeýle köpri görlen zatmy ol kontinentden bu kontinente(matergie)?!
-Bolýa, onda başga islegim bar. Men şu ömrüme hiç aýallara düşünip bilmedim. Maňa şolary düşünmäge mümkinçilik bersene?
-Hm... beh... eý saňa nähili köpri gerek? Üstünde näçe liniýa ýol bolsun?
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

Telpekler (3 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • Atamyrat 2 telpek goyyar we yazyar: "sowgat (kop aljak bolanin ucin az ;)"
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "5 telpek (5 liniyaly kopri uchin)"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"

tasdan men hem telpek

tasdan men hem telpek berýädim welin, öz telpegimiň ýoklugy ýadyma düşäýdi, ýogsam, atdaşyň üstden dikýän ýazgysy garşyma çykardy öň hem bolşy ýaly, sende "0" telpek bar-a, näme, gulagyň galýarmy - diýip :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Atamyrat 3 telpek goyyar we yazyar: "sizede sowgat"

Sheyle mi?

Oturmakdan ish bitmez,garry mama dish bitmez.

Man'ada berin' onda.
Sagbol Sagbol,

Telpekler (2 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • Atamyrat 3 telpek goyyar we yazyar: "al senem. basga kime gerek?"
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "«garalary» halayan. GARAgoze gara silkme telpek 5 sany."

telpek paylansa bizem

telpek paylansa bizem bardyrys :)))

Salam aA agam. Sizi haa kan tanamok welin ozuniza Atamyrat agam bilen atdash ekeniniz.

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Atamyrat 3 telpek goyyar we yazyar: "yene gerek bolsa aydayin"

Agajan aga bolmaly,ya men

Agajan aga bolmaly,ya men yalnyshyanmykam?

***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Jonnuk 2 telpek goyyar we yazyar: "Iki sanjagy galan eken,bäşem az aslinda"

meň bn atdaş ýekeje agza

meň bn atdaş ýekeje agza bar, olam admin :)
ak-pamykjyk, aA agamyzyň ady Agajan aga :)
onuň bn söhbetdeşlik hem bar, bilmeýän bolsaň, ynha:
http://www.tmolympiad.org/?q=node/1609
şu sepe seret :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

viy sheylemi ya bagyshlan

viy sheylemi ya bagyshlan onda.
Agajan jigim bilen atdash ekeni :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

???

ak-pamyk wrote:

telpek paylansa bizem bardyrys :)))

ak pamyga beren 5 sany ak telpekler bu yerde gorunmedile. (admin atamyrat. programmada pereboy barmy?)

Sagja bolun agam!!! Tuweleme

Sagja bolun agam!!!
Tuweleme agalamam kopelip baryar :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

jyk

jyk jyk:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Telpekler (2 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • Atamyrat 3 telpek goyyar we yazyar: "nesip etsin"
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "jyklap durma. al sana-da 5 telpek."

manada

manada beray

Telpekler (2 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • Atamyrat 3 telpek goyyar we yazyar: "al!"
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "zemmi. sana gaty gowy gelishdi telpek. al 5-isini gezekleshdirip gey."

telpek paylanishik

telpek paylanishik gutaraydimika?:)

Telpekler (2 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • Atamyrat 3 telpek goyyar we yazyar: "yok entek gutarmady..."
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "gadyr telpekler gutarmaka senem payyny al. 5 telpek (hezilay telpek paylamak)"

mana yokmay gaty aktif agza

mana yokmay gaty aktif agza bolmasamam yazylan zatlary okayan.
....................Ya Bolsun Yaly Gorun,Yada Gornusin Yaly Bol.......................

Telpekler (2 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • Atamyrat 3 telpek goyyar we yazyar: "Okaber..."
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "ataMART-kontu. nesip etsin 5 telpek. indiki-de aktiw bolsan berer duraryn telpek."

"hasaby bil - Telpek al"

"hasaby bil - Telpek al" blogynda güýmenje tapdyk welin sponsor gerek :)

paid tha cost to be da Bo$$

Telpekler (2 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • Atamyrat 3 telpek goyyar we yazyar: "haha, tmolympiadin ozi bolyar sponsor."
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "hasaby bilman telpek beryas, sana-da 5 telpek"

bira mana sheylerak sms

bira mana sheylerak sms atypdyr
"dunyade in erbet zat 'yalnyzlyk',in ajy zat 'olum',in gynandyryjy zat 'unudulmak',in yili soz 'dostluk',in yakin dost hem 'sensin'"

Telpekler (2 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "senem unutmaly. unudylan bolma. unutmadyk al 5 telpek."

Mendnem bir goşgyjyk

Mendnem bir goşgyjyk .

Serimde duman, köňlümde gubar,
Dilimde şekaket aýdyň kim çydar,
Dostlar duşman boldy galmady mydar.
Çyda bilmän ahyr dillendim indi.

Pulsuzlykda gazanç etmä jewaz ýok,
Ýalňyz galdym, owazyma owaz ýok,
Demigýärin asmanymda howa ýok.
Ýandym-söndüm, sowap küllendim indi.

Bu niçik ahwaldyr, düýşmi ýa huşmy,
Bir görseň dostuň köp, bir görseň boşmy,
Eýse dostlugyň bar gadyry aşmy,
Göz ýaşym köp damdy, köllendim indi.

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Kim ýazypdyr şu

Kim ýazypdyr şu goşgyny?
Haladym, gaty gowy
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

Aganyyaz Sammyyew Bolmaly

Aganyyaz Sammyyew Bolmaly .
Yatan yeri yagty bolsyn ...

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Atamyrat, cok teshekur

Atamyrat, cok teshekur ederim!!! :)

***!!!***
!!!Şimdi oyle olmadini fark etdim!!!

Türkçe gürleşmek moda

Türkçe gürleşmek moda bolupdyr öýdýän Türkmenistanda
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

haha yoklay, kompyuterimde

haha yoklay, kompyuterimde onden galan "My Turkish vocabulary" bar ekeni shondan gochurdim :)
ay biraz owrenen bolyan ondan mundan eshden zatlamy :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

telpek

Agajan aga gelsene
Yazanjami gorsene
Mena yazip yadadim
Telpegimi bersene

***********************
Sen! - Sen bol...

bergili bolduk

Doby wrote:

Agajan aga gelsene
Yazanjami gorsene
Mena yazip yadadim
Telpegimi bersene

Doby-Doby geldimle
Yazanjaňy gördümle
Ýazyp-ýazyp ýadama
5 telpejik alsana

-diýip beren 5 telpegim bu ýerde görünenokla. dogrymy aýdýan 5 telpek goýdum welin bu ýerde görünenok. düşünmedim. telpek bergim bar. hokman bashga ýerde bererin.

Beytmeda how

Ay Agajan aga, menin ucin gissag dal, bizde gish bolanoga.
yone zapasa alip goyayayin diydim. Siz yenede berayin soz berenje tepleginizi :D

DovraN
***********************
Sen! - Sen bol...

aslynda men kellame şeyle

aslynda men kellame şeyle pikir geldi.. şu sata agza bolanyndan 6 ay geçen bolsa şo agzany agzalykdan çıkarmaly.. alan telpeklerini hem ulanyjylara paylamaly:))

mail adres hem alanynda naçe wagt adresini ulanmasan ayırlara şonun yalı..

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Jonnuk 5 telpek goyyar we yazyar: "Allah kuwwat bersin!"

ha name üçin:) hehe başda

ha name üçin:)
hehe
başda aytnmaly dalda men saylanym 6 ay ön agzady 1 telpek berdim diyip:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Jonnuk 5 telpek goyyar we yazyar: "Üstünlikler!"

Bolmak yada bolmak dal

Bolmak yada bolmak dal :-)

---
All our lives we sweat and save
Building for a shallow grave ...

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Jonnuk 5 telpek goyyar we yazyar: "Allah kuwwat bersin!!!5"

Telpek gerek. Gownunden

Telpek gerek. Gownunden nachesi chyksa shonun 2 essesini ber. Ber, ber, doyamok, yene ber... :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • aA 1 telpek goyyar we yazyar: "in sonky 1 telpegimi sana beryan. gija galdyn. gynanma."

Agajan aga, alada galman

Agajan aga, alada galman maňa beräý galan telpekleri :D
Degişýänlaý. Olar telpek alyp doýan bolmaklary mümkin, şoň üçin belki indi "alanokdyrlar" :D
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Jonnuk 5 telpek goyyar we yazyar: "Saňa onam az welin.."

Mugt zat

Oturmakdan ish bitmez,garry mama dish bitmez.

Sagja bol dos,yashyn' uzyn bolsun,mugt zat bashgacha bolyalay...:-))
Inde taze telpegimi geyip toya barars.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Jonnuk 5 telpek goyyar we yazyar: "Allah kuwwat bersin!"

Wi Agajan aga

shu wagt barini okap birhili Ayna-Artyk kinosy yadyma dushdi
Agajan aga sizinkem atrygyn harmana donupdira:)
insonky gushlaryn payynam paylapsynyza
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

paylanyna gora manada telpek

paylanyna gora manada telpek beraga!!!!

***MENZİL***

Telpekler (1 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • Ahmed 4 telpek goyyar we yazyar: "Agajan aganyn telpekleri gutardy. Yerine menkileri alay!!!!"

Wah gija galdymow! Ay dostum

Wah gija galdymow! Ay dostum mana biri yarymy galmadymay?

Telpekler (1 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • Ahmed 4 telpek goyyar we yazyar: "Al dostum, mende köp şu wagt"

aA aga we atdash - alyp

aA aga we atdash - alyp cykypsynyz, berekellah!
Allah sadakalarynyzy, wiy, telpeklerinizi sadaka kabul etsin :))
Netijesi, sahypa bolan gyzyk bolup gaydyp gelsin:))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Barde dine 8-8'den telpek

Barde dine 8-8'den telpek paylanyarmay ? :))
Atamyradam joshupdyr tuveleme, "Telpek goy" Modul'ynyn jany sag bolsun :D :D

paylanishikdan galipdirinow

paylanishikdan galipdirinow:((
Ahmed sen name dagap yorsun, beyle kan bolsa mana beriber telpeklerini:D
Dilap alyar diymaney, bashga hili alip bolanok barde;)
Ya menem chindanam gyzykly zat gurrun bersemmikam??!! Hany pikirleneyin..
Ay bolyar yadima dushdi, belki bashga biri yazanam bolup biler, men hemme yazgilari okamayanim uchin bilemok..

On bir Patysha bolupdyr, we oz gyzyna akylly yoldash saylap bilmek uchin, sheyle shert goyupdir..Menin ozume, atyma we gushuma iym bolup biljek zat berene oz gyzymy durmusha chykarjak diyip shert goyupdyr...

Muny hem bir adam bilipdir. Olam dayhan ekeni. Yagny oz ekyanje gawunini getirip al patysha aga, etini ozun iy, pachagyny atyna ber, chigidini hem gushuna beray diyipdir..

Shondan bari ol dayhan patyshanyn gyzyna oylenip bagtly yashayarmish:D

GaraDagada comment, ey senem bashga zat pikirlenip bashlaberme, indi patyshanyn gyzy gitdi..yagny taze iymit tapsanam patysha gyzy yok sana..:D

Telpekler (3 kisiden 7 sany)

Bu komment ucin
 • Ahmed 4 telpek goyyar we yazyar: "Dagamok how, boshuna tozap yatmasin diydim :-D"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Al, jigim, mendenem sana 1-i :)"
 • Mylayym 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Hey bashga shagyzlaram bara:)"

rowayaty(bolan waka?!) 1-nji

rowayaty(bolan waka?!) 1-nji gezek okayan sahypada, shonun ucin telpek :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Rowayatdyrlay

Rowayatdyrlay tochno bilemok..Telpeklere sag bolun Ata aga, Mahri...

nesip bolsa mundan beylak

nesip bolsa mundan beylak aktiwje boljak bolaryn. telpekler ucin minnetdar.
....................Ya Bolsun Yaly Gorun,Yada Gornusin Yaly Bol.......................

bergim bar.

aşakdakylara 5 telpekden bergim bar welin özüm telpeksiz galaýdym gyşyň öňünde.

Ata
Ak-pamyk
Sanjar
Doby
Akgul
Monte_kristo
Mahri
Aymyrat
Azik
Islam

jemi 50 telpek gerek.
oňem bir ejäňki ýaly... ogullaryna alma paýlaýamyş diýýä. ähli almany paýlap bolupdyr özüne zat goýman.
ogullarynyň içinde akyllyjasy:
–eje saňa alma galmada - diýýär.
ejesi:
– aý balalam. heriňiz öz almaňyzyň ýartyjasyny beräýin. maňa şolam besdir... - diýen bolýamyş.

(düşünensiňizlaý. bergim bar-da how. 50 telpek...)

Telpekler (4 kisiden 13 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "kaybedecek neyim kaldıki diyyami türkler"
 • mc_merw 2 telpek goyyar we yazyar: "Dama dama köl bolar"
 • intizar1315 5 telpek goyyar we yazyar: "bermanem bilmeli..:)..mena barsyny berayjek agajan aga:)"
 • Jonnuk 5 telpek goyyar we yazyar: "Allah kuwwat bersin!"

Baybuuuu

Baybuuuu mana gelyancha 50 telpek, ay islam yalnish gapa gelipsin oydyan:D

hmm

berenden al diyipdirler.bizem oz yuzumizi aşak salyp gelen bolduk weli giç galaypdyrysmy :P

gel ne olursan ol yine gel...

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • aA 3 telpek goyyar we yazyar: "hichden gich yagshy. 3 telpek berýän (telpegim az). tmolimpiadda tozsun."

Aslynda shu pikiri mena

Aslynda shu pikiri mena duybinden goldamok, gep barde
telpek koplik-azlygynda dal, yone "gadyr" diylen zat galanok,
beyle boljak bolsa telpekli sistemany ayirip goyberelin,
herkim post'yn "manysyna" "+1" ya-da "-1" goshar yaly edaymeli...

Agajan aga

Agajan aga telpek zawod barmay? :))

üýşüp giden telpeklerimi

üýşüp giden telpeklerimi paýlaýaýyn diýdim men. onsaňam biri saňa sowgat berse hezil bolýara.

soňky döwür az giremsoň bu ýerik telpekler işsiz ýatman iş bitirsin diýdim.

(çynmy ýalanmy bilemok welin telpek gymmatlajakmyş diýýäler. şu wagt alanyňyz alanyňyz..).

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • intizar1315 2 telpek goyyar we yazyar: "yokarda 7 telpegimin baryny berjekdim..yone bolmady..ynha galan ikisi.:)"

aA aga, Atamyrat, Jonnuk:

aA aga, Atamyrat, Jonnuk: name telpek "tikyaniz-may"? :)))

Atamyrat sen-a, saytyn "teh.rabotnigi" :))) bolanson, ozun yasayan oydyan telpekleri? :)))))

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 3 telpek goyyar we yazyar: "wahey sana yetman galdymy "

TELPEK NAMAY?

Dorudanam Telpek namay?

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "shuna telpek diyyaler"

bash gap

AmiGO wrote:

Dorudanam Telpek namay?

telpek kelläňe geýilýän zat. baş gap.
bu saýtdaky telpekler ýazan ýagylaryň (aktiwligiň) üçin berilýär. onsaň senem ony göwnüňden turan ýazgyny ýazan awtora höweslendirmek üçin berýäň. telpegiň ýok bolsa gowja ýazgy ýazmaly (saňa telpek bererleri ýaly). ýa-da dilegçilik etmeli. ýa-da telpek paýlanyşyga gabat gelmeli...

saňa-da menden 5 telpek.

mana yokmy? :P

menem birnaçe sany telpek sorasam ayip bormy ka? :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "birnace soramak ayip bolar, yone yekejesini soramasanam bereris:)"

aA shu wagt barladym "home"

aA
shu wagt barladym "home" sahypanga 3 telpek dushen eken.::)))
garashayinmy 5-e yetyanca ya-da 3-em bolsa alayynmy?. shu gunler telpek almagam angsat dal, tas gija galyan ekenim.

"beren-den al, urandan gac" shu ashaga setirlay onda,,,

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "bergini beren yagshy. al 5 telpek."

Bay bow, shu teplek

Bay bow, shu teplek paylanyshygyna gija galaydim oydyan. 5-den 10-dan paylanya welin goylan telpeklen san-sajagy yitip gidipdira. Ay howa-da menki mydama shular yaly bolayyada. 5-10 dal, yekejesi bolsada begenjegow biza...

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • aA 1 telpek goyyar we yazyar: "yekeje isledin yekejesinem al. 1 telpek."
 • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "sanga ine ekejesi manga bolsa kop gerek."

adamlar. geliň köp

adamlar.
geliň köp tekpeklileriň telpegini urup alalyň.
ýadyňyza düşýämi 1917-nji ýylda-da şeýdipdiler.

ine aşakda köp telpekliler.

1. Mergen 89
2. Feya 62
3. turkmengyzy 49
3. Guljemal 49
4. Bayram 47
4. Farabi 47
5. Enesha 46
6. Mahri 45
7. Harezmi 44
8. Myrry 43

Mergen! telpegiňi telpeksizler bilen paýlaş. ýogsam...

ýogsam aşakdakylarda hiç telpek ýok.

BuzzLightyear 0
intizar1315 0
fanatik 0
DON 0

Quote: Mergen! telpegiňi

Quote:

Mergen! telpegiňi telpeksizler bilen paýlaş. ýogsam...

ýogsam aşakdakylarda hiç telpek ýok.

BuzzLightyear 0
intizar1315 0
fanatik 0
DON 0

Tekiz ylalaşamok! Olaryň telpegi ýoklugy sebäpmi?
Olara telpek bermek nämäni üýtgedýä? Çäremi?
Ol agzalara hiç garşylygym ýok, ýöne aýda bir gezek ýazýan agzalar, käbirisi aýda bir gezek girýän agzadyr. Berlen telpek "ýatarda" şolarda. Olardanam başga telpekli, ýöne aktiw däl agza köp.
Paýlansa şolar paýlanmaly!
Telpeksizlere telpek gerek bolsa, şoň üçin agzalaryň göwnünden turjak ýazgy ýazmaly!
PS Meniň 1 hepde öň 3mi 4 telpegim galypdy, paýlamsoň. Häzir 47 bolaýypdyr...
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

sizden telpek sorap,

sizden telpek sorap, gapynyzda aglap yatana dondurdinizay meni..telpek diyyaniniz pul bolsa-da yalbaryp soraman..
telpek gadyrly bolsa beydip paylap yormezdim/yormezdiler:)
-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Gelneje çaga gürrüň

Gelneje çaga gürrüň etmäli :)
Aýdylanyň manysy sizi ýa başga birini mock etmek däl ýa telpek sorap ýalbarmagyňyzam däl.
Telpegiň gadry... barhow şoň gadry şu ýerde :D Imaginary bolsa-da, bar gadry.
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

sizden kichirak bolsamam,

sizden kichirak bolsamam, men chaga gurrununi edemok:))
dine yazan zatlarynyz dash bolup gelip degdi..shon uchin yazaydym:))..bolmasa ishim gaty kan..agsham myhman bar:))
-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Gelneje, kiçi bolsaň, meni

Gelneje, kiçi bolsaň, meni bir gezek diňle.
Ýokardaky ýazanymy gaýtadan oka!
Şol agzalar barada näme ýazdym?
1. Olar ýa aýda bir gezek ýazýalar
2. Ýa aýda bir gezek girýäler
Şunyň nämesi daş bolup degsin?
Gaýrat ediň, beýle gaty görek bolmaň!
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • aA 1 telpek goyyar we yazyar: "bayram. intizara yazgy yazdyranyn uchin 1 telpek."

bolya

bolya..-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • aA 1 telpek goyyar we yazyar: "bayrama jogap edip yazgy yazanyn uchin 2 telpek (telpek gymmatlady. 5-sini berip biljek dal)."

Agajan aga ýaly sahy bolup

Agajan aga ýaly sahy bolup bolasy ýokla :D
PS Ýöne şu gezek gelnejeme "2 telpek berjek" diýip, birini beräýipdir :D
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

iki telpek diyip birini

iki telpek diyip birini beripsiniz:))..ay bolya-la..bize sholam bolyar..Alla razy bolsun..bu gymmat baha telpege yetip bilman yordum:)

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "aA aganyn sozi yerine yetsin :))"
 • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "ozal berjek diyip bermedik 1 telpek goshmagam 4 telpek. jemi boldy 5 telpek."

Bayram wrote: Meniň 1

Bayram wrote:

Meniň 1 hepde öň 3mi 4 telpegim galypdy, paýlamsoň. Häzir 47 bolaýypdyr...

Yene paylay onda..:)

Şu wagta çenli, halan

Şu wagta çenli, halan ýazgylarymy telpeksiz galdyrmajak boldum :)
Bolmasa, mende-de telpek üýşüp giderdi. Sen gowy zat ýaz, menden telpegiňi al :)
Nähili?
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Men Telpek Paylama ishini

Men Telpek Paylama ishini duybinden goldamok diyip, onem
aydypdym nache gezek...Sizin edyaninizi hem goldamok, yone
oz ishiniz bolanson burnumy hem sokmayin diyyan...
Telpek diyilyan zat yatyp alnanda, hich hili telpeklik zat
yazmadyga berlende gadry gachar diyibem yazypdym, entagem
shol pikirde...Men telpeklerimi paylap gutaryp, sonam "Vah bererdim velin, yokda mende" diyip yormekchi dal, sheydip
soralmagyny hem halamok....

Yadynyza dushyami gadym zamanda Atamyradyn telpek sorayshy ??
Ol name bolsa-da "1 zat'lar edeyin, sizem mana telpek berin"
diyipdi, shu vagtky telpeksizlerem sheyle etmeli, 1 research'jik etseler ya-da sh.m. gyzyklyrak bir zat yazsalar, olam manylyja bir zat bolsa ovalam berilyar birgiden telpek...
Garaz, telpek post'laryn gyzyklydygyny, "izyuminka"-lydygyny
gorkezmejek bolsa, olaryn 1 gram peydasy yok menin pikirimche, Ata agadyr Tumaryn, dushundirish yazmak uchin
paylap yoren telpeklerini hem halamok mena, ashagyndan reply edip yazanynda bolmayan yaly...Ay garaz, telpekleri
biraz gadyrlandyrmaly, yogsa vopshe gyzygy gachar, "Sen mana ber, men sana son bererin" bolup dursa name peydasy
bar, orta-da gyzykly post az, a telpekler 3-5'lap aylanyp
yorler...

unknown-yng " tmolympiad,

unknown-yng " tmolympiad, telpek sowdasy:) mesele. " blogynda kop telpek berjek diyyar kelle agyrtsang!! Mergen dogry aydypdyr kelle agyrtmaly, bar ozungi synap gor ol erde::)))

Bagyşla welin, ol temaňa

Bagyşla welin, ol temaňa adam oýnamaga meňzeýä. "Etjek, şunça berjek" diýenleriň birinem etmediň şu çaka çenli
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Türkler "Nirde beleş oara

Türkler "Nirde beleş oara yaerleş" diyyarler Manysy "Nirde mugt zat bar bolsa o yere yerleş". Bizem name mugtja telpek diyseler yazayykdyk. Berseler minnetdar bermeselerde ........................... agash

Gyrmyzy guller mana seni yatladyar Soygilim