Gullerin manysy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Hormatly hemmeler!!!
Yagdayjyklarynyz nahili? :) ay menin baran yerim flud bilen bashlayya :))) bolyar gepi uzaltmayyn...

Men bu mowzugy her kim oz bilyan gullerinin manysyny yazmaklaryny isleyan. Haysy guli kime bermeli... Haysy gul namani anladyar... Haysy renkli gul namani anladyar... we haysy gul......

ine menem oz bilenjami yazayyn, onrak bir yerlerden okap ozum terjime eden boldum :)

Ilkinji Bagul guller 50 000 yyl mundane ozal Aziyada osdurilipdir. (Dikiy) Baguller ondan on ilkinji bolup 35 million yyl on osdurilipdir.

Gadymlarda bagulleri mukaddes gul hasap edipdirler. Greklerde sheyle hakykat bar: bir gun baginya Flora owadan gyzy gorup ony gule owuripdir, Afrodita bolsa gule gozellik goshupdyr. Dionis bolsa oz in halayan ysyndan asmana Apallona berip ol shol gulin ustune gunin yagtysy bilen yagdyryp durar yaly edipdir. Hachanda gul osende ol Erosa (Kupidina) berilipdir we “Gullerin karalevasy” diyen ada eye bolupdyr.

Rimlilerin oz hakykaty bar eken bagulin gelip chykyshyndan :
Kop oglanlar bir owadan gyza Rodanthe diyen atly gyza oylenmek islapdirler, olaryn birem gyzyn gownunden turmandyr. Ol oglanlar sheyle bir soyupdirler ol gyzy, olar gyzyn gownunden turmanlygy uchin gaty gynanypdyrlar weli gyzyn oyune gapysyny dowup giripdirler. Bu olaryn beytmegi boginya Dianany gaharlandyrypdyr. Ol gyzy jezalandyrmak uchin ony owadan gule owuripdir, oglanlary bolsa tikene owuripdir. Yene bir Rimlilerin hakykatyna gora Bagul guli Soyginin nyshanynyny anladyar. Soyginin Baginyasy Afrodita, soygulisinin yanyna howlugyp barshyna ol ak bagulin tikenine basyp ayagyny kesipdir we gany bagulin ustine sychyrapdyr, sheydip ak baguller gyzyla owrulipdir. Shondan bari gyzyl guller Soygunin nyshany diyip bilinyar.

Gyzyl gul berilende “ Men Seni Soyyan” diyen sozi anladyar.
Sary gul – bagt
Sary gyzyl – Arzuw
Buket goyy gyzyl gul bolsa - soygulinizin owadanlygyny anladyar
Ak Baguller – Sen (Bojenstvenna) terjimesini bilmedim
A akja guncha baguller bolsa – Sen entek Soyga yash

Shular yaly kop zatlary gullerin usti bilen aytsan bolyar.

on dost sahypamyzda shu hili mowzuga yazyp yordim. son olam tazelenenson yitirim boldy.

indi gezek sizden... :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Doby 1 telpek goyyar we yazyar: "Soz berenje yekeje telpegimi sana goyyan :)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

menden bashga guller barada

menden bashga guller barada bilyaniniz yok ekeni :(((

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Gyzyklanyanam yok

Gyzyklanyanam yok ekeni.

***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

Guller hakda kop zada

Guller hakda kop zada bilemok, yone gyzyl gul, has dogrusy gyzyl bagyl- soygunin alamaty. Ak bagul dostlugyn alamaty, sary bolsa ayralyk diyyarler, yone men sary gulun ayralyk getiryani bilen ylalashamok, nadip gul ayralygy anladyp biler?!
Yene birzat, her bir adamyn oz guli bolyar diyyarler, yagny, doglan gunune bagly, men bir zurnalda okapdym, shonda her bir adamyn guli boyuncha onun hasiyetini bilip bolyar, men ozuminkini okapdym, hemme zat dogry geldi. Menin hazir yadyma dushenok, haysy gunde doglanlaryn gulunin namedigi we olaryn hasiyetinin namedigi, yone indiki gezek men yazaryn.

....................Ya

....................Ya Bolsun Yaly Gorun,Yada Gornusin Yaly Bol.......................

Mena manysyna seredip

Mena manysyna seredip duramok gyzyl bägül berýän, ýada owadanja buket görsem şoni seçýan. Ikisiniň hem täsiri bir meňzeş, netijede ereýä :)
Bir bilýänim "solan ak gül", ömrüň ötünçä söýmäne ant içmek.

paid tha cost to be da Bo$$

Vii..Onda gyzlara solan ak

Vii..Onda gyzlara solan ak gul bersen, gyzyl gul bereninden
has yakymly bolmalyda ?? "Olincham seni soyerin" diymek,
dineje "soyyan" diymekden esse esse yokarda bolmaly ahyry...

gul

Gullerin atlarina gora name anlatyanini shu yerden okap bilersiniz, yone inlische yazilan :(

http://marriage.about.com/od/flowers/a/flowermean.htm
http://www.pioneerthinking.com/flowerlanguage.html
http://www.easyflowers.com.au/asp/meaning.asp
http://www.thegardener.btinternet.co.uk/flowerlanguage.html

gaty gowy tema achipsin men hem kop zat owrendim sen sebapli. telpegim bolada bererin :P

***********************
Sen! - Sen bol...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Sözüňi ýerine ýetirip bilmegiň üçin!"

ak-pamykjyk, oňatjamyň

ak-pamykjyk, oňatjamyň özüňem onsoň :)
ýadyňdan çykarmansyň-ow bu mowzugy :)
sary renkli gül barada örän az ýazypsyň-la, hany, giňişleýin ýazsana :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hehe Hudaya Shukur guldiris

hehe Hudaya Shukur guldiris :)
dogrym sary renkli guller barada kan zat yadyma dushenok, yone dostlygy anladyany haa hich yadymdan chykmaz :)
hemmanize menden saryja renkli guljagaz :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Gyzyl gül dünyade yeke tak

Gyzyl gül dünyade yeke tak bir adama menzeyar. Ve Ol her vagt menin yüregimde yashayar

*********************Gyrmyzy guller mana seni yatladyar Soygilim***********************

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Pygamber ashygymy sen agash..:)"