Kime oýlenmek/durmuşa çykmak islärdiňiz ??

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Shu movzugy nache gundir achayin diyip yordum, Anna'nyn
taze achan gonshy blogyny gorup, hokman achmalydygyma dushundim :)))

Gelin shu blog'da, dunya'de Tmolympiad'yn ulanyjylaryndan bashga adam galmandyr diyip pikir edelin, yashayshy indi biz dovam etdirmeli, gepin tummek yeri indi ozli-ozumize gyz bermeli, oglan oyermeli :)))

Eger siz oglan bolsanyz:
"Shu yagdayda siz Tmolympiad'yn haysy gyz agzasyna oylenmek islardiniz ??"

Gyzlar uchin:
"Siz shu yagdayda Tmolympiad'daky haysy oglan agza bilen durmush gurmak islardiniz ??"

Flud'lary pozjakdyryn, onunden aydayin :D Shonun uchinem
gayrat edip chynynyz bilen jogap berin, yone munyn bir
degishmedigini hem yatdan chykarman ve gayrat edip
"Bashga ishim yokmay"/ "Oynap gelinsenay" yaly postlary
yazman, bulary hem ayirjakdirin :)))

Meselem, 1 jogap azyndan sheylerak bolmaly:
Jogap:
Men gyz/oglan. Sahypadaky Plan lakamly ulanyja oylenerdim/chykardym, sebabi onun shu, shu ve shu hasiyetlerini govy goryan, gelejekde durmusha chykjak/oylenjek yoldashymda/gelnimde hem shu hasiyetlerin
bolmagyny isleyarin.

Ozunizden bashga detalleri hem goshup bilersiniz, yagny
ovadanlyk, akyllylyk ve sh.m. adamda govnunize yarap biljek
name bar bolsa yazyp bilersiniz.

Gayrat edip utanman, bu bir hakyky dunyadaki yaly dal son sizi yazyan zatlarynyz uchin 1 zatlara borchly tutar yaly,
yagny "Yaz, oka, ve unut" diyyanlerinden bolar...Sizin
yazyanlarynyzdan yola chykyp, agzalarymyz oz govy hasiyetlerini hem bilip galarlar ve....

Bashladyk onda :DTelpek goy

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Pozsaň poz welin, senem

Pozsaň poz welin, senem nähili oýunlar tapýaňaý?! :D
Birinjiden, ony ýazmaga gaýrat gerek, okamaga-da. Başyny özüň başlap, özüň ýaly çekinmezek dowam etmese, hiç kim oýnamaz :D
Onsoňam, muny ýazybam, 1-2 ýyldan başga birine öýlenseň/çyksaň, nähili bolar?!
Ondan halaýan häsiýetleriňi ýazmak ýeterli bolardymyka diýýän
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

:)

menin pikirimçe bu sorag şeyle bolsa has makul bolardy.Yagny: siz bolsanyz kim bilen dalde haysi haysetdaki biri bilen öylenmek islardiniz?

Bu soragın Iranda soralsa govı Bolardı!

İranda bilşiniz yalı yüzünü görman dine gözini görüp aşık bolaymasan,başga yağdaya yok..Bardede şoldurda..Onsanam internetten tanışıp almakçı dal.yolda tapan yolda-da yitirer.Yüzüni ,pikjirini bilmane vobshe aljak dal.Tanışamdan sonam onı tanamakçı.Tanamdan sonra aların.bir alanımdan sonam sıpdırman.ömrüm ötünça..:)))
Onsanam şu saytta dine menin suratım bar yalı..Gyzlarına kan suratam yok....Goysunlarda walla...

Kendi Ülkemiz Anne,Başkaların Ülkesi Üveyannedir...

Birem, bolsady ekmeli bolsa,

Birem, bolsady ekmeli bolsa, men gyz bolan bolsam, Baýrama çykmazdym... ýa-da çykardym. Bilmedim :D +laram bar welin, minuslaram köp. Eger meniň şu häsiýedim bolan bolsa, Baýrama çykmazdymmykam diýýän
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Meni gen galdyryan zat

Meni gen galdyryan zat Mergenin ozi name uchin yazmady?...Ay entak yazar diyip umyt edyan,yogsam meni gaty razocharovat(shunun turkmenchesini bilyan barmay?) eder.
Menem yazanyma gora,aydayjak.Yone onunden aydayin,prikol tutjak bolman
bashda bir zady belli etjek.Shu tayda tanayanlarymyn arasynda owadan gyzlar bar.Yok,gaty owadan gyzlar bar,yone chynymy aytsam hasiyetleriini kan halamok.kop gyzlaryn yuzuni gormedim, a menin uchin in mohum zat owadanlyk,onsan harakter. shon uchinem shu taydaky gyzlaryn hemmesi bir den owadan diyip hasap etjek,yagny dine hasiyede gora sechjek.
Edil shu wagt tanayshyma gora men Merjeni almak islardim.Name uchin?sebabi gaty shahtiachyk,shadiyan we mahirli gyz.Aklyndan erbet zat gechenok.kichigowunli.
yone chyndan bolsa aljak bolup synanshmarynam,pikirem edemok...kabir sebapler sebapli:)

Eý mun ýaly blog açsaňam

Eý mun ýaly blog açsaňam bolýamaý? [geň galýar]

Bu ýerde biz garaz aramyzda iň islenilýän oglany we gyzy saýlamalyda? [yene öňki heň... gynanyp başyny sallaýar.]
belki agzalaryň sanawy bilen poll açarsyňyz?! Bir şol galaýdy öýdýän?

diyme diysede diyyada:)

diyme diysede diyyada:)

говы пикир!!

нахили характерде адам ислейан болсан шоны язай.
асыл герек зат шул.
ким боланда да бей дийип болмаз.
шу характердаки адам говы боларды....
Меселе гызлар копленч гепини динлейан, оны говы горйан, шадыян ве пуллужа(бу хеммесине дегишли дал) огланлары говы горйар. Тазе гызлары билемок.
Менин билйаним туркмен гызлары говы горен огланы билен биле хемме кынчылыга гаршы совешип билжек дережедедир. Шонун ялы Туркмен гызлара берекелла!!
Даганлар сонкы довур чыкды.

Men gyz bolsam, şu

Men gyz bolsam, şu ýerdäki oglanlaryň ählijesini göz öňümde tutardym. Onsoň, ýüzlerini zatlaryny görmämsoň, ýazyşyna görä saýlardym.
1. Baýram: Hmmm... egoist, narsist, diktator we zalym, gödek, gyzlara garşy hem. Diňe "meňki dogry". Ýok... bu çagany saýlamazdym.
2. Mergen: Baýramdan kän üýtgeşik ýeri ýok. Diňe bir kellesindäki tarakanlaryň sany we sorty diýäýmeseň. Belki wagt bilen, sanam, sortam deň geler?! Ýöne umuman, Baýrama görä azajyk has döwrebap. Şonda-da...
3. Atamyrat aga: Olam "meňki dogry" köplenç, ýöne käwagt "seňkem dogry". Gowyrak, ýöne bilmedimdä. Aý muny gulum etsem bolardy. Eýdip-beýdip, gulagyna münüp, göwnüni awlap, barmak bilen dürtüp(sokubam görerdim), muny gowy edip elime alardym. Gaty gowy kandidat.
4. Atamyrat: Gowja oglana meňzeýä welin, IQ zat diýip alyp ýatdy, onsoňam işeňňir bolmaly öýdýän, ýylda pylança müňläp $ gazanmalymyş. Nähili kriteriýalaraý? Aý ýok, muňa wagt ýitirmeli däl.
5. Gadyr: Gadýa gowy welin, köplenç äm-säm bolup ýör, aşa duýgulyda. Gyzlara "aňarda dur" diýýä. Gowy oglan, munam eliňa alyp, "gul" etseň bolar. Aý muňa barmak dürtmän, eliňi soksaňam zat diýjege meňzänok :D Gowy kandidat. "Bedazzled" diýen kinodaky poeta meňzeýä.
6. el_mariaçi: Ýöne ejem bilen kakam diýip durlaý bu. Nämehow, ejesi bilen kakasynyň goltugynda ýaşajakmyka?! Bolanok! Ýogsam, muny hem eldeki etse boljak, edil eýerläp münäýseňem bolýa. Romantiki göwni bar, bir "yş" berip ýylgyryp, aýdanyňy etdirip ýörübermelidirdä. Şol ejesi bilen kakasyndan, esasanam ejesinden aýyryp bolsa, gowy kandidat.
7. GaraDag: eý bu çaga öýlenjege meňzeýämaý? Öýlense-de ýa garynja, ýa ok atýan tomzaga ýa bolmasa robota öýlener! Aram-aram goşgy ýazýan ýaly welin, içinde "seni pyrlasam" zat diýýä, oň daşyndan robot zadam goşga goşýa... düzüw däl öýdýän. Mundan gaça durmaly. Gijäň ýarynda turuzyp, getiren tomzaklaryny zadyny görkezjek bolarmy, ýa zehin soraglary berjek bolarmy. Biz pahyrda zehin barmy?! :(

---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • mc_merw 1 telpek goyyar we yazyar: "Barmak testi için :)"
 • bomako_girl 1 telpek goyyar we yazyar: "buuf yaltanmadynmy?Gaty gowy yazypsyn."
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "meni öwüpsinmi namemi:)"

Gadyr we ata aga, Annan

Gadyr we ata aga, Annan adresine yazanlaryny birhili gordum, Bayram aga! Mana sheyle zat yazan bolsan tutup deperdim, yone bular seni depsin diydigim daldir:))
Birem, menin pikirim, sen hem diyen etmejeklerden dal, ozun chishen bolyansyn welin, seni hem ele alyp bolarmyka diyyan:)) Bir betirajik gyz gerek prosto:D

Gadyr, Atamyrat agalar

Gadyr, Atamyrat agalar menden gaty görmäýedir ýokardaky ýazanlarym üçin, degişme manysy bardy Tumarjan :)
Anna gaty görmändir öýdýän, telpegä beripdir :)
A betiräk gyz... betiräk gyzlar bilen uruşýana. Men özümiňkini gögertmesem, köplenç birahat bolýan :D Gyz betem bolsa, ugrumy tapyp, göwnümi hoş etmese, men ketjal :) Eger meniň diýenim bir ýerde hiç hili bolmaýan bolsa, ylalaşmaýan bolsak, goh turuzman, çykyp gaýdýan. Galyp, razy bolmak başardanok :(
---------------------------------------------------------
Käşki adam bu dünýäge gelmese,
Gelenden soň ömür sürse – ölmese,
Goldan gelen ýagşy işiň bolmasa,
Köňül içre ýagşy niýet ýagşydyr!

dowamy

8. Harezmi: ola sanlaryň içinde ýitip gitdi. Muňa golaýlaşmaly däl. Bir manat artyk sowsaň, ekonomikany düşündirip başlarhow şu! Ýa-da ýol zat görkezäýse "aý pylan funksiýanyň traektoriýasy bilen baraýda ezizim" diýermi. Ýok, muňa matematik gerek!
9. mc_merw: Gowy oglana meňzeýä welin, aşa gaharjaň öýdýän. Ýa pedikleri depýä, ýa polýaklary. Häli görseň, nerwni haýran bolaýmasyn. Aýaly zady bolsa, depere adam gözläbem oturmaly däldir. Depip, göwnüni hoşal eder. Toba-toba...
PS Degişmedir oglanlar! Baryňyzam gül ýaly :D
Siz ýalyny gündiz projektorly gözleseňem tapmak kyna :)
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Atamyrat 2 telpek goyyar we yazyar: "hahaha ;-) 1 telpek mekanin yerine beryan."

hahaha,gulkunch

hahaha,gulkunch yazypsyn.
Telpek berjekdim,arman telpegim yok.Ilkinji alanymda bererin,bermesem yatladay.

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • intizar1315 3 telpek goyyar we yazyar: ":)"

Düyn universitetdaki

Düyn universitetdaki magazinlardan birine girdim,
şo magazinde her wagt alyan osobiy "bulka"larym satylyar,
şo bulkalardan bir sanyjagy galypdyr,
olam ezilip, yenjilip, döwülüp dur polkada,
magazinçi daya "Mana şondan bersene." diydim,
olam "Ay o bulkadan derek yok indi, seret dargapdyra."
menem "Dayy men o bulkan şeklini dalde tagamyny halayan."
diyip şo bulkany aldymda keyp edip iydim.

;-)

---
All our lives we sweat and save
Building for a shallow grave...

gyzlary özune çekesin

gyzlary özune çekesin geldi oydyan,yada Bayram aga meni yadyndan çykardy diyip yatlatjak bolyanmy...)

Shuwagt bulka iyesim geldi

Shuwagt bulka iyesim geldi dost :-)

---
All our lives we sweat and save
Building for a shallow grave...

menin şu saytda bir iki

menin şu saytda bir iki sanıjak adamı tanayan,olaram erkek.
hasıyetlerine göra saylamalı bolsa entek köp pikirlenmeli boların.

Gyw Mergen name men indi

Gyw Mergen name men indi sizden birni saylamalymy wii toba kim ony yazar edyan gürrünin dagy nahili .hic kim bir-birini tananok sen bolsa boynumyza gaty agyr yük yükledin.

göryan velin gyzlardan

göryan velin gyzlardan jogap yazjak tapılmajak oydyan

Beyle-de utanjansyran

Beyle-de utanjansyran bolmansana how, bu bir barybir bolmajak kabullanma
gora gurulan "oyun", name uchin dovam etdirenizokda beydip seryoznisiran
bolyanizay ?? Ay siz durmushda-da sheyle bolsanyz, gyzyklam dallay :(((

2 Jonnuk:

Quote:

Eý mun ýaly blog açsaňam bolýamaý? [geň galýar]

Bolyan ekeni :D
Name uchin oz fantazialarymyza-da limit goymaly ?? Yokarda dushundirdima "degishme"
diyip, ve maksadyn ar ya-da gyz gozlemek daldigini...Menin ozum hem zanit, shu yerden
hich gyza-da oylenmek niyetim yok, yone oyunyn kanunlaryna layiklikda 1'ni saylamaly
bolsam, kimi saylajakdygymy yazardym :) Bu menin durmush'da ol gyzdan 1 zada garashdygym
dal, yagday duybinden beyle dal.....Ay garaz, oyuna dushunmeyanler oynamasynam.

Quote:

Bu ýerde biz garaz aramyzda iň islenilýän oglany we gyzy saýlamalyda? [yene öňki heň... gynanyp başyny sallaýar.]
belki agzalaryň sanawy bilen poll açarsyňyz?

Bu oyun boyuncha "biz" diyen zat yok, barde sen bar, men bar, ve beyleki ulanyjylar
yeke-yekelikde bar. "Biz" hich kimi saylamaly dal, sen 1-ni saylamaly, men birini
saylamaly ve sh.m. dovam etmeli. Sen 1 gyza oylenmek islesen, ony nache adamyn "sana chykmaga mynasyp" hasaplayany bilen ishin bolarmy ?? Ya sen ol gyza onun "rating"-i
sebapli oylenmersina ??
Bu oyun hem minidurmysh diyip alsak, onda in islenilyan diyen gyz/oglan bolmaly dal, sebabi herkimem oz radiusynda in islenilyandir.
"Biz" diylen dushunjani orta goyan badyna, ol dushunjan getiryan jogapkarchilikleri bolyar, barde bolsa hich hili jogapkarchilik yok, dineje degishme, shonun uchinem
yokardaky yazanlaryn hich birisi bolmaz yaly, barde senin yazanlaryny hich kim okamayar
say, dine sen bar, ve senin yazgylaryn.

1. Degishmedigine uns

1. Degishmedigine uns bermändirin.

2. Sen ,men we başgalary hemişe biz bolýar. Sebäbi sen näçe biz däl diýseňem şu saýtyň saňa täsiri bardyr,seňem olara. Eger türkmenistanly raýatlar, mysal, iň islenilýän raýaty saýlasalar senem türkmenistanly bolanyň üçin, hatda sen ses bermeseňem, seňem şol adamy saýladygyň bolýar. Bilşiň ýaly prezidentem şeýdip saýlaýarlar. Şoň üçin, näme diýseňem bir ýere bagli birler biz bolýar.

Ýöne ýene bir gezek aýdaýyn degişmedigine uns bermändirin.

Käbir ýazanlaryňa dost

Käbir ýazanlaryňa dost özüňem ynanaňokmykaň diýýän.

"yokardaky yazanlaryn hich birisi bolmaz yaly, barde senin yazanlaryny hich kim okamayar say, dine sen bar, ve senin yazgylaryn"

Seň özüň şeýle pikir bilen ýazýan bolsaň telpek goýýan.
Ýöne menä entek on ýalyny göremok.

Sebäbi söz agyzdan çykanda başgasy üçin çykýar.

Mergen wrote: .. barde

Mergen wrote:

.. barde senin yazanlaryny hich kim okamayar say

Men yokarda garalanan 2 sozun ustune basyp aydypdym, yagny
"barde" = "Shu movzukda" yazyan zatlarymyzy, hich kim
okamayandyr oydup yazalyn diydim, bu bolsa bizi
"iller name diyer" diyen gaygy'dan halas eder. IMHO!
Ozum ynanyan shuna, shonun uchin yazdym, yogsa "Plan gyz gaty
goraymesin, eyle-beyle bolaymasyn" yaly aladalar, arkayin
yazmaga rugsat berenok.

Bu 1 kichkeje maslahatdy, "Sen kichi, ishin bilen bol" diysenizem OK, bashga goshjak zadym yok.

Oglanlar gyzlar, men adam

Oglanlar gyzlar, men adam shekilli aytdymarow yokarda "Movzuga gora yazmajak
bolsanyz, duybinden yazman" manysynda, name uchin jyzyaniz ? :D
Shu vagt flud'lary pozubam bilerdim velin, yazanynyza gora zahmedinizi puch etmayin
diyyanda...Bayrama zahmetine gynanyp aglarmy namemi azap edip yazanyny ayirsam :)))

sen ozun bashda ayt,kimi

sen ozun bashda ayt,kimi secherdin?

Jemal ve bomako_girl: Sizem

Jemal ve bomako_girl: Sizem indi oyuna dushunmeyan boldunyzmay ??? Gozunizi achyn
how, bu hakyky durmush dal, hich kim size "barde plana barjak diydin" diyip judge
etmez....

Mena barisi govy hasiyetler yazylan, pozitive'den doly movzuk bolarmyka diysem,
sizem gelip ishini gordunizlay, hamala shu yerde saylan adamynyza gora ertir oyunize
gudachylyga gelinjek yaly...

Hawa, aýtda

Hawa, aýtda Mergen!
Onsoňam, Armyt Ýapragy bagyşlasyn welin, şola bota meňzeýä :D
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

bot namay?

bot namay?

Bir agza özüne ikinji agza

Bir agza özüne ikinji agza ýasaýa we şoň adyndanam ýazýa. Şol ikinji ýasalan bot bolýa :)
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Öň myahri diýip bir agza

Öň myahri diýip bir agza bardy, FedEx ýazylgy futbolkasy hem bardy. Mena şony seçerdim welin indi görünenok.
Anketada boýy ýazylanokda bolmasa derrow bini seçerdim, hemme gyzlaram gowy. Boýy 1.80 bar bolsa hasiýetine, görküne garaman mena razy. Ýene bir şert 80kgden az bolmaly :)

paid tha cost to be da Bo$$

Ol nähili... Myahrini näme

Ol nähili... Myahrini näme görküne görä seçeňokmy häzir?! :)
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Bayram, herkim islan zadyna

Bayram, herkim islan zadyna gora sechsin, gayrat edip
kunjege "gysdyrma" etmalin yokardaky yaly. Yagny,
ilin saylanyny "obsujdat" etmalinda, herkim islan
kriteriasyna gora saylabersin, hakyky durmushda-da
sheyle dalmi name eysem ?? Biri gyz hasiyetine, edebine
seredip oylenyar, bashgasy ovadanlygyna, figurasyna :)))

Ine şol agzaň suraty,

Ine şol agzaň suraty, tapyp bolarmy indi

paid tha cost to be da Bo$$

Myahrimi shu

Myahrimi shu gyz?
amerikanlan bir aktrisasyna menzeyarley yaman? "devil wears prada"-da oynayan bolmaly,ady yadyma dushenok.

menem shona oylenerdim:))))

menem shona oylenerdim:))))

Men bashlayin :D (Duyn gije

Men bashlayin :D (Duyn gije vagtym yokdy, bu gun irden turup yazmakchydym)

Eger dunya'de Tmolympiad'yn ulanyjylaryndan bashga adam galmadyk bolsa, men...
Mujerret gecherdim :D :D
Yone "Hokman saylamaly" diyip, bogazyma pychak dirap dursalar, onda Jemal ya-da
Akgul'e oylenerdim :))) Men erkek, men 2 gelin alsam bolyar :D (Oyun edyandirinhow
muna-da dushunman mana eshek diymeshek yokdur..)

Name sebapli ?

Jemal: Govni achyk gyz, yureginde erbetlik yok, gozyetimi ginirak gyz(yogsa shu vagtky
saylan ugrunda okamazdy :D), erbet dal gurrundesh ve oyunlara dushunyar, tossaryp duranok...

Akgul: Haysy oglana yaramaz oturyp adamsy bilen futbol gorjek gelin ? :D Yuregin gysan vagty ashyk, para oynashsan hem bolar, urushmashak hem oynap
bilyan ekeni :)))
Bular oyyndy velin, Akgul'in hasiyet boyuncha yagdaya gora pikir etme hasiyedini govy goryan, kichigovunli, gaharlanan vagtyn senin bilen den bolup sanashyp duranok, name aytjak goyjagy bolsa kosheshenson aydyar. Gelinler barada-da yazanlaryny okap, onun govy gelin boljakdygy netijesini chykaryan mena. Hakyky durmushda shol gyza oylenen oglan, ozuni bagtly saymalymyka diyyan.

Hana, mena yazdym, indi utanchsyz bolyanmy ?? Oyun how bul, sizem goshulyberinda...

Aý utançsyz bihepbe :D

Aý utançsyz bihepbe :D Akgül otyrdy, utanyp, gaçyp gitdi :D
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Yok, ol otyr entagem... Name

Yok, ol otyr entagem...
Name uchin utanmalay Akgul ??? Bey diyip yazsan ol ozuni utanmaly yaly duyarda how utanmasa-da.
MILLET, BU BIR DEGISME,
dushunayin how...

Akgulden kommende

Akgulden kommende garashyas:)

Akylly bolunsana how

Akylly bolunsana how GaraDag, hamala diyersin barde gudachylyga
barylyan yaly "Akgul'den jogaba garashyas" diyip....Akgul mana jogap yazmaly dal,
ol ozi uchin ayry yazmaly.
Pozjagey sheyle post'larynyzy, gaty gorseniz gaty yerde oturyn :D

Bah, boynuna pycak

Bah, boynuna pycak direlenson, saylapsyn!:)) Obidno baolardy mana-ha! Ikisi hem otdushi gyz-a olaryn, menem sholar yaly hasiyetli gyzlary gowy goryan, gecirmli we gahary ansat gelmeyan!

Name uchin obidno bolyar ??

Name uchin obidno bolyar ?? Men name "Ay mena barybir sizden
birine soz aytjak bolup yordum, bu movzugam bahana bolaydy, ichimi bir dokeyinle" manysynda bir zat yazmalymydym ??

Onsonam men pochti zanit, shona gorarak yazdym...

Bayram, yokarda "men gyz

Bayram, yokarda "men gyz bolan bolsam"-a degishli pikirlerina yazypsyn,
hany indi "Men oglan bolanyma gora..." bilen bashlayan pikirlerinem
yaz :)) Seryoznirak bolay how, yokarda ayratyn hayisht etdima :D

Men shu vagt gitmeli,

Men shu vagt gitmeli, footbal oynayas 1 sagat son, yone gayrat edip
gyzlary utandyrjak zat yazman(ayratyn sana degishli GaraDag), sheytseniz
movzuk chyndanam utanyljak hala gelip biler, yagny muny bir soz aydylyshyk
yaly edip gorkezman "Kabul edermika, ya-da yok" diyip....

GaraDag, senem moder'ligini etde sheyle many beryan post'lary poz, yagny
gyzlary utandyrjak fludlary poz. Ozunem yazma how :D

Ey Mergen yzly yzyna epesli

Ey Mergen yzly yzyna epesli yazypsyn welin gaty utanypsyn öytyan (şo wagt):):):)

indi bir utananok gerek
;)

Yzly-yzyna yazanlarym

Yzly-yzyna yazanlarym jogapla how, dineje 2 sany yzly-yzyna bolupdyr, olaryn sonkysynda-da "Men gidyan, akylly bolundyr, gyzlara zat diyman" diyip gidipdirinda :D

GaraDag Mergeni diňleme,

GaraDag Mergeni diňleme, meni diňle!
Bu tema flud üçin döredilen, fludsyz, serýezno ýazmak mümkin dälä :D
Men öýlensem, onda baryna öýlenerdim :D 4 sanysyny aýal edinerdim, galanlarynam, basyp alyp, gyrnak edip saklardym. Ine saňa diktatorlyk! :D
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Ichine nemetmesene how

Ichine nemetmesene how movzugyn Bayram, oyunam 1 yere chenli :D
Bu tema flud uchin dal, govy hasiyetlerin uytgeshik usulda yazylmagy
uchin doredilen, senem gorkezdin oz diktatorlygyny, indi illere
azar berme...Oyun edemokhow, yuzume bir seret, gara chynym :D

4 sany ayal edinjegin kimler

4 sany ayal edinjegin kimler ? :D

Yatmana ulanyjylar, biraz aktivnirak bolunsana...
Gyzlar shu movzukda aslynda has shansly, erkekler shu sayt'da
gyzlardan nache esse kop, durmushdaky yaly dal, onson vybor
hem kop olar uchin :D
Erkeklerin bolsa hasiyedini azda kemde bilyan gyz ulanyjylary
az, onson biz elin barmaklarynyn sanyndan az gyzlaryn arasyndan saylamaly bolyas :((((

Ine Selbiş diýip täze

Ine Selbiş diýip täze agza bar, özem 91nji ýyl. Nämesi erbet?! :D
Degişmeler bir gapdala, iki(?) sany pikir ýazan bar we Akgül ikisinde hem bar. Ol maňa sýurpriz däl. Akgüliň ýazyşyny we boluşyny menem halaýan.
Beý diýsem, "öýlenerdim" diýdigim däldir, beýle zat ýok. Ýöne aýdýan, Akgül üýtgeşik gowy ýazýa şu ýerde. Berekella, bar oglanlary gyrraýdýaň öýdýän :D Soňam "zanit" :)

---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Kuykini gor duzelder

Kuykini gor duzelder diyyanleri dogry oydyan, senem duzelman gechjek :D
Saytyn in uly fludchysy adyny mena sana beryan.

P.S. Hosh geldin Selbish, men seni tanayan oydyan :)

bolmanam zanit

bolmanam zanit gyzlar/oglanlar in perfect-leri bolyalay:(
......................edebi edepsizden öwren.......................

hmm

salam oglanlar gyzlar!
gorup otursam mensiz bari juda gyzykly bolup gidipdira.men yoklugymy bildirman oturanynyz ucin kop kop minnetdar!!
bu soraga men jogap berip bilemok...
ay birini diyjek veli galan gyzlar kyn goren bolar :P

gel ne olursan ol yine gel...

Intizar1315(Gelneje

Intizar1315(Gelneje diyeyinmi yzyndan ?), sizin adamynyz
Tmolympiad'yn agzasymy ?? Hava bolsa, sizinka ansatjak ekeni :D

tapavudy yok, gelneje

tapavudy yok, gelneje diysenem bolar diymesenem..
hava men yoldashym barinin agzasy, yone ol girenok indi..shonda-da men aydyp galayin..:)..dine tmolympiad'yn agzalarynyn arasyndan (aslynda hemme adamlaryn arasyndanam..) durmusa chykmak uchin birini saylamaly bolsa, men Hamza'ny saylardym:))) menki hezillik:)
-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Sen Hamza aganyn haysy

Sen Hamza aganyn haysy hasiyetleri uchin ona
durmusha chykdyn ?? Yagny, erkek adamda senin
pikirinche hokman bolaymaly hasiyetler haysylary ??

P.S. Sizin shahsy durmushynyz bilen ishim yokdur,
yone eyyam bu ishde tejribesi bar adamlar hokmunde,
kabir zatlary bizem ovrener yaly sorayan.

Hany hany... iki Mergen

Hany hany... iki Mergen bolup oňuşmazlyk etmäň!
Kiçi Mergene KIÇILIK et diýesim gelýä şu wagt.

---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Onushmazlyk edemzok how,

Onushmazlyk edemzok how, eyyam urushyp
bashlan yaly etdina muny...

Bagyşla, mea

Bagyşla, mea culpa
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Sen bir bashlamasana how,

Sen bir bashlamasana how, bilyana menin
bular yaly zatlar uchin bagyshla diyip
dursalar halamayanymy, hamala mana bir erbet
zat eden yaly...Sen bir dushunmela :D

hehhe.. ne bir oynyn içine

hehhe.. ne bir oynyn içine edipsinizay..
Mergen yaman gowy zat yazypsyn, :)
hyyal etmegi halayan, şonun üçin gyn gören bolman gyzlar :D
yhm, yhmm başlayyn onda..

kimi saylardym?
Akgüli diyjekdim welin, onyn hyradary eyyam çykypdyr...
mergen yene birje gün yazmadyk bolsan, men diyerdim-a..
hmm
feya diyjek welin, feya hem eyyam zanit-da.. :)
gelin edip,
Leylii bar,
şona öylenmek islardim, sebabi yaman agras we düşünjeli gyza menzeyar.. maşgalany gowy edip dolandyrar-da.. :)
gudaçylygyna hem Bayram aga we feyany iberip bolar..
dilini taparlar.. :)
Mergeni hem toyumda tamada etsem..
başga name galdy.. aydymçy-da bir yerden tapylarda.. forumda aydymçylar köp..
nika gyyyançy hem elbetde ata aga.
aslynda ata agany gudaçylyga ibersenem bolar.. sebabi bayram agany gödek diyip kowmaklary mümkin.. :)
beterem Leyliilere ibersem , dogry Bayram aga seni kowarlar. :)

________________________________________
Aşyk bolanda saçyn düşyarmika? Kelleşip başladym.. :)

birem, "bu-la, degişme zat

birem,
"bu-la, degişme zat diyen bahana bn, pursatdan peydalanyp içini döküpdir" zat diyip pikir edaymanow. :D

_________________________________________
Aşyk bolanda saçyn düşyarmika? Kelleşip başladym.. :)

mena

mena etyan:)
......................edebi edepsizden öwren.......................

sen hiç-le.. ady agzalan

sen hiç-le..
ady agzalan gyzlar şeyle pikir etmese bolyar..

aslynda men akgül, feya , leylii, mahrini bu degişma düşünjekdigini bilenim üçin sayladym.
dogry gerek gyzlar? ;)
:D

_________________________________________
Aşyk bolanda saçyn düşyarmika? Kelleşip başladym.. :)

taak Leylinin adresi bar,

taak Leylinin adresi bar, indi Bayram agammy viy yook Gadyr agam gelyancha garashaymaly, onson gidipjik dash ederisa :) Myrat senem gyz saylap bilyanay :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

hmm

hiyallar hiruçda...
kelle goçgunde...

:P :)

gel ne olursan ol yine gel...

hahah gygyrtyp gülüp

hahah gygyrtyp gülüp otyrynay:)

möena göni şu gyza öylenmek isleyan diymayinde oglan gyzy garym gatym edip orta birnaçe hasiyetli gyz çykarayyn...DÜYE diyaymayin birden sebabi bu saytda öylenmek isleyan gyzym bar:)ondan gowusyny yene 6000 yaşasamam tapmajagymy bilyan diyip DÜYANİ kowyan:)

başalayan!!!!!!!

Oglanlardan başlasam...Bayram garadag mergen yaly hoşsohbet,ugurtapyjy hasiyetli gyzlara öylenmek islardim,sebap olar yaly adamlaryn yanynda hiiiiiçwagtam için gysmaz,durmuşdan keyp alarsyn (gyzlara duyduryan-öylenin ana şolara)..bayramyn çürtkesikligini halamok-şu diydimi şol şo:)...düzeldayse 100-de 300 oglan ana gyzlar!
:)

Jonnuk aga-aA agada kiçigöwünli agalar-hem edebiyatçy-seryozny -olaryn yanynda ahli aladalaryny + dertlerini unudarsyn...olaram ok:)

ata aga Gadyr aga yaly ... kiçigöwünli-olaram hoşsohbet-hem prikolşik..esasanam gadyr aga super akylly prikollary bar..sanasan sogaby bar kabirlerini aytmak islamok:)...öylenmek islardim...

ata aga bilen tel-dede gürleşdim-beyle adamlar gaty az ...gadyr aga bn-em köp sms-leşdim :)

M_K-ny yakyndan tanayan-duygusallygy kawagt gaty alyslara gityar:)olam gezip yören - dem alyan kitaphana yaly,bile gürleşip oturanynda köp zat öwrenyan we hiç wagtam için gysanok...olam boljak:)

atamyradam goşsak super akylly oglanlardan olam - bile yaşasan nadip garranyny bilmanem galmarsyn

başga oglan galdymay
sh.a bar ondana gaçardym:)ona kim barsa iglap öler:)

:D

......................edebi edepsizden öwren.......................

.................GYZLAR......

.................GYZLAR.................

şu saytdaky gyzlaryn hemmesem gaty gaty öran gowy gyzlar ..söz dem yok olara 100-de 300 gyzlar......

Edil men özüma boşlugy-könani we içgysmany yigrenyan şondanam bile boljak gyzymyn içgysgynç dymma bolmagyny islamok...

Jemaldan başlasak! oyuna düşünyan gep onaryan kellesi-akyly-gaty gowy işleyan nirede name etmelidigini bilyan gyz...hiçwagtam için gysmaz,juda edere işiniz bolmasa bile volley oynarsyn,uruşarsyn , sögüşersinyöne feministirak:) gaty söze ökde bolaymasan men yalylary omma oturdar+hiç wagtam hakyny giderenok....

Akgül:onada söz yok,sada yaly welin gaty akylly,duygusal sömürü diyyar türklera,ana şol yaragy bn her oglanada diyenini etdirip biljek gyz,her oglanam onun bilen bagtly bolarmyka diyyan,çyzgylaryny bilyar we kim bn nahili bolmagyny gaty gowy seljeryar,adamkarçiligi super,köp kitap okayan we köp pikirlenyan gyz,hem FUTBOL GÖRMEGİ halayan ekeni:)oglanlara esasanam manada başga zat gerek dal:)...göwne degiji dal..

Leylii:gaharjan yaly olam gyza gelişya - özüne gelişdirya-ondan başga degişgen-hakyny gidermezek,işennir gyza menzeya,goşgy yazyp okap analiz edip bilyar olam men pahyra yetyar:)adamkarçiligi,dostlygy pugta...

Mahri:serial köp göryar oytyan-(-):)ondan başga eliaçyk , şadyyan,akylly yüregi pak-tomrisem ony söyyar ekeni onda söz yok:)

bomako-ny akgül söyyar ekeni onada söz yok:)

galanyny elim degende yazjak bolayyn

......................edebi edepsizden öwren.......................

agzalarymyzyn shu saytdaky

agzalarymyzyn shu saytdaky hasiyetlerı bilen real dünyadaki hasiyetleri birmenzeşmika.men prosto gen galyan,çyndanam şu gyzlar şeyle akyllymyka,yagny real dünyade-de.

Eger Bayram, Mergen ve

Eger Bayram, Mergen ve GaraDag'yn erkekdigini bilmeyan
bolsadym, senin post'yny okap olara gyz diyerdim :D

Quote:

Bayram garadag mergen yaly hoşsohbet,ugurtapyjy hasiyetli gyzlara öylenmek islardim

:))))))
Sen uzyn gepin gysgasy etde, menin bashdaky soragyma
gonumel jogap yazsana :D Eger govy goryan gyzyn shu sayt'da
bolsa, goni adyny yazyp goyber, in ansady shol dalmi ? :D

P.S. Sen ol gyz bilen bu sahypada tanysdynmy ?? Hava bolsa,
Tmolympiad guvanyp biler 2 sany yashlary dushushdyryanchy
hokmunde :))

kime yazylanay

kime yazylanay ol?
......................edebi edepsizden öwren.......................

seni birina dakjak bolyarlar

seni birina dakjak bolyarlar oydyan

son dörsem mana yaly

son dörsem mana yaly ekena..hakyt mana:)

mergenin böküpjik duran böwrejigini göryanmi:)blogy açma sebabini:)
oyun etyan
hawa bolsa kömek etjegine gaty begendimay..Mergen sen bn 2-çak oturyp bu temanam/problemanam opuraly ok;9
wagty geler basym şonda gaçdyky "ay yoklay"-dyky yokdur...
:)

gudaçylyga sizi iberjek:9
ata aga+gadyr aga+Bayram+Mergen
:)
başgada bar bolsa guuuk diyin goşayyn:)
......................edebi edepsizden öwren.......................

Gurruni bolmaz olar yaly

Gurruni bolmaz olar yaly zatlaryn,
hayirli ish uchin bolsa men yuzsiz bolmagy
basharyan :D
Ozum uchin bir zat sorap ya-da yalbaryp bilemok koplench, yone tanysh-dyr dostlarym uchin biraz erbet soz eshitmegi hem goz onunde tutup, sorap bilyan :))

sagja bola begenip

sagja bola begenip gitdim...goşun guraly onda:)
başgada gerek bolarmyka?yokmay tmolympiad gudaçylary???

......................edebi edepsizden öwren.......................

ha ha

wi name gudacylyga dine oglanlar gidyarmi gyz bilen gurleshmage menem gidayin sizin bilen:))) ejesini hem yrmaly bolara dine kakasy bilen gurleship otyrmarsynyza
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Mena ejeler bilen has govy

Mena ejeler bilen has govy onushyan :)))
Kakalaryn yuregi aslynda yuka, gyz mashgala hayisht edip dursa hasam chydamaz, shonun uchin eger azajyk yalbarmaly bolsa seni
one chykararysda :D
Erkek gurrun etmeli yerlerini bolsa ozumiz dash ederis, sen ejesi bilen galyny azyrak salmasyny gurleshay :))

ha ha

Mergen wrote:

Mena ejeler bilen has govy onushyan :)))
Kakalaryn yuregi aslynda yuka, gyz mashgala hayisht edip dursa hasam chydamaz, shonun uchin eger azajyk yalbarmaly bolsa seni
one chykararysda :D
Erkek gurrun etmeli yerlerini bolsa ozumiz dash ederis, sen ejesi bilen galyny azyrak salmasyny gurleshay :))

boldy gurun gutardy hacan nira gitmeli bolsa guk diyayin goshun gullugyna menem goshyn onda:) galyny zat dash ederis galynsyzam alyp gaydardym welin Size yuregim awajak galyny az salsa gyzyn emmasy bar diyip pikir edip bashlarsynyz:)
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Emma'syna seretmeris biz,

Emma'syna seretmeris biz, galyn kop
tolemesek bolyar :D Eger 2 adam biri-birlerini tanamayan bolsa, onda gyz az galyn talap etse "emmasy bardyr" diyip pikir edip bilerler, buda belki, yone biz
Annanin onunden saylanyna bararys, yagny
eyyam "svoyrak" birine :)))
Onsonam ol bir talyp oglan, yagdayina gora galyn talap etsin gyz tarapam :D

tem boleye gyz tmolympiaddan

tem boleye gyz tmolympiaddan bolsa:))

Tüweleme, gowy edip

Tüweleme, gowy edip dörjelapsin ;-)

---
All our lives we sweat and save
Building for a shallow grave...

Wi bulary oz aralarynda

Wi bulary oz aralarynda paylashayypdyrlara:))) biza oglanam galmandyr:)))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Haha...Sen islanini sayla,

Haha...Sen islanini sayla, ony zanitlandan
alyp bermek menin bilen :))

Bah muny

Bah muny, yaman ach gozay sen:::))))

galyny alada etman how naçe

galyny alada etman how naçe diysede bereris siz yöne tayyar duruberin guuuuuk
diyemde how diyseniz bolyar galyn problema dallay gyzy yrsak boldugy:)

epeslija bolupdyrys tüweleme şunça bolubam almasak yuuuuh bize:)

Mahri pitiklap sayla senem daş ederizzzz

......................edebi edepsizden öwren.......................

Onda gel sheyle

Onda gel sheyle gurlesheli:
Sen gyzyn galyny uchin berip biljek maximum
summany aydyan, yagny 6-7000$ toveregi :D
Onson, biz gara chynymyz bilen gyz tarapy
yrjak bolarys azyrak galyn talap etmekleri
uchin, shol 6-7000$'in ujyndan galyny yaparys, galanyny hem Tmolympiad Sadaka Gutusyna gechireris...OK'mi ? :))))
Tapavudy yokmy barmy, indi belli bolar :D

şu wagtjyk el_mariaciden

şu wagtjyk el_mariaciden eşitdim.. ol gyz leylii eken:))

yuh :):):) name yalan aytyan

yuh :):):)

name yalan aytyan yerçeken:P

o dal how eşidayse depame berer:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

wiii özüniz aytdynyz-a men

wiii özüniz aytdynyz-a men priçom barde:))

hemem mana beyle zatlar bilen sögunmaney.. öykelarin:((

ahm uhm baa shey diysenan

ahm uhm baa shey diysenan :)))
bildimem

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Bah, senem eshiden badyna

Bah, senem eshiden badyna aydyp goyberipsin, gulajygyma
aydaymala PM zat bilen :D Anna indi utanansyran bolar...

Anna, dogrymy shu mysh mysh ?? :D Chynym bilen sorayandyryn...

ok 5000 diyelida:) men

ok 5000 diyelida:)
men sokulamoklay şondada naçe galsa sizinki...yöne garaşyn ok-mi?
intek köpeleli,gyzlardanam ses-seda yoklay:)
azajyk olar:)

son men okuwy gutarayyn ..bas gaza gideli:)
......................edebi edepsizden öwren.......................

Eyyam zadniy hod'a berdin

Eyyam zadniy hod'a berdin Anna, bolanok beyle edishin...
Sana-da dal, Tmolympiad'a-da, 6250$'de ylalashaly :))))

Viii...Men shu yil uchin gurlap durandyryn, yogsa 2 yildan
TM'daki gyzlar mashyn sashyn sorap bashlasalar biz oz
jubimizden goymaly bolaymaly seni oyerjek bolup :D
Kabul edyanmi shert'lerimizi ? :)))

yokhow men in az 2 yyl

yokhow
men in az 2 yyl barada aytyan:)
tijeneli planlamasak o gyza size kellesini bersede,kabul etmejeklerden-kaprizulyada-
:d
derrewem bir gudaçylyk bomow:)okaly yygnaly ondan son natdinizay--

akgül senem urularsyn:)mahrinem urmaly

......................edebi edepsizden öwren.......................

Gozel govnun, oylenjek sen,

Gozel govnun, oylenjek sen, biza gyssap durmarys,
yone 2 yildan son senin nache $$ bermeli boljakdygyny
yene-de biz, yagny Tmolympiad belli etsin :D
Yone menin maslahatymy alsana okuvyny gutardygyn, ishe
bashlap-bashlamankan oylen, gelninem gorsun biraz
durmushyn kynchylyklaryny, tayinjak oye getirmedaray...

ha ha

el_mariachi wrote:

mahrinem urmaly

ahow men name yamanlyk etdimay yene meni uryanyz guyjiniz mana yetyar oydyan:)))) urmanda:)))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

bu kim kimi saylapdyray men

bu kim kimi saylapdyray men hemme zatdan galypdyryn

yetish saylap,vybor

yetish saylap,vybor gutarmaka:)

vibor gutarmazla:)) saytda

vibor gutarmazla:))

saytda azajyk gyz bar.. gylzaryn vibory has kop:))

::..::o how::..::

O how .. hemme zat ennere bolayypdyrla how.. yetişin.. Seç al bir milyon gyz bar oglan bar gelin hany gel gell .. geel vatandaş gel...

Altyn saklandygyça gadyry gymmaty bardyr.. Açyga çykanda eyesi köpelyandir..

goybulsun etdik:) Mergena

goybulsun etdik:)
Mergena epeslijani jüba download etmek niyetinde
akgül meni kösemek niyetinde
..
....yoklay beylede bir gudaçylyk bormay..tazeden başlamaly...özüm alyp çykaryn-kimdigini dine men bilyan mendede galar:P
......................edebi edepsizden öwren.......................

o nahili akgül kösemek

o nahili akgül kösemek niyetinde bolyaray??:))

ay name bitmedik yowşanyn

ay name bitmedik yowşanyn düybünden dogmadyk towşan getirdinda :)
......................edebi edepsizden öwren.......................

tupoylygymy bildirip

tupoylygymy bildirip sorayınla..

düşünmedim??:))

Mergen wrote:

Quote:

Gelin shu blog'da, dunya'de Tmolympiad'yn ulanyjylaryndan bashga adam galmandyr diyip pikir edelin, yashayshy indi biz dovam etdirmeli, gepin tummek yeri indi ozli-ozumize gyz bermeli, oglan oyermeli :)))

unknown
gelnajani bu erik agza edip ony tazeden saylardym!!!

haaaa bu blog tuys yurekden

haaaa bu blog tuys yurekden birini saylamak uçinmika?! :)
Chynar K.

Ediljik

Ediljik ozi.
***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

pitikle

pitikle birini:)

son hay diyip yeke galayma
yanja menkidenem mail gelipdir:)
......................edebi edepsizden öwren.......................

Sen men oglan paysyz

Sen men oglan paysyz galayarmykam oydup alada etyanmi?!
Chynar K.

Ýokla, üstüň gyzyl

Ýokla, üstüň gyzyl eldir. Uniwersitediň oglanlarynyň ýary* yzyňdadyr häli görseň
*ýa-da bary
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

oncaklysyny biljek dal.

oncaklysyny biljek dal. yzymdamyka diyip bar aladamy oglan edip ha yoremok. okuwyma yetissem zor boldugymy.
Chynar K.

OK, sen dikinçimi ýa

OK, sen dikinçimi ýa tikinçi şony aýtsana
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

ikisem dal orumci! :) Chynar

ikisem dal orumci! :)
Chynar K.

Wah pahyr... sorag sen

Wah pahyr... sorag sen barada dälhoow! :)
Haýsysy türkmen grammatikasyna dogry gabat gelýär: "dikinçi" diýmekmi ýa "tikinçi"?
Biziň ýanlarymyzda "dikinçi" diýilýä, şondan soraýan.
Sen ýaly talyp gyz dikinçi bolasy ýokla :D
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

soragyn men barada daldigine

soragyn men barada daldigine dusunip anyrsyna-da gecdim! :)
jogabynam sen yiti zehinin bilen dusunersin diyip yazyldy welin dusunmanisinda. turkem gramatikasynda elbetde "tikimci" diyilyar. Onsonom name ucni "Men" yaly talyp gyz dikinci/tikimci bolup bilmez!?
Chynar K.

Quote: turkem

Quote:

turkem gramatikasynda elbetde "tikimci" diyilyar.

Şu ýazyşyň bilen maňa grammatika öwretjek bolýaňmy?! :D Aý özüm soradym, indem at dakmaýyn. Näme üçin "ELBETDE" tikinçi? Meň üçin "elbetde" däl :) Onsoňam "tikiMçi" dälhow, "tikiNçi"!

Quote:

Onsonom name ucni "Men" yaly talyp gyz dikinci/tikimci bolup bilmez!?

Aý siz ýaly gyzlaryň tikinsizem güni geçip dur. Tikinçilik bir KÄR, professiýa. Şony edip, pul gazanyp ýören köp. Seň oturyp tikinçilik etjek gümanyň ýok...
PS Gadyr aga bula "tikimçi" zat diýip hasam bulaşdyrdy :D
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

turkmenlerde "tanamadyk

turkmenlerde "tanamadyk sylamaz" diyilyar.senkem sol boldy su wagt. Tanana bolsan beyle diymezdin hasam tikinden pul gazanmak barada. Adamlaryn endige gora goyberyan usajyk yalnyslaryn tapmagy gowy goryan oytyan. basa bela gelende 2 barmak dilden gelyandir! :)
Chynar K.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • дайхан 1 telpek goyyar we yazyar: "танамадык сыламаз учин!!"

Beh... "bela geler" zat

Beh... "bela geler" zat diýýäň welin, ýa meni urjak bolýaňmy? :D
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

tikinden pul gazanyan gyzlar

tikinden pul gazanyan gyzlar barada erbet at aytmandyr-a Bayram!

Chynar, gaharlanyanmay?:)

Beyle usak zatlar ucin

Beyle usak zatlar ucin gaharlanmak bolmaz! :)
yone "Sen ýaly talyp gyz dikinçi bolasy ýokla " diyeni welin yerine dusmandir! Chynar K.

Bayram wrote: PS Gadyr aga

Bayram wrote:

PS Gadyr aga bula "tikimçi" zat diýip hasam bulaşdyrdy :D

Aytma, bulashdyrdy..:) Yone esasy zady aytdy..: Tikinchi.. ekeni dogrusy:)

Menem oz pikirimi aydp

Menem oz pikirimi aydp galayin onda..:)

shu saytdakilardan bashga gyz galmadyk bolsa men-a mujerret otmage kayil bolardym..:)

Mergen "tikin" zat diýip,

Mergen "tikin" zat diýip, temaňy offtop edäýdim öýdýän. Edil şu wagta Çynary halaýan. Örümçi ekeni :D
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

orumci ya beyleki bolany

orumci ya beyleki bolany ucin halanylyanmydyr yogsa?
Chynar K.

Üçin dälhow, meň

Üçin dälhow, meň söýgülerim "garamazdan". Seň örümçiligiňe "garamazdan" söýýän :D
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "dash edipsin :)))"

saylamaşak boldy welin

saylamaşak boldy welin menem hemme agzalaryn prof'laryny dörüp çıkjak ve saylayjak:))

"Prof'laryny" haýsy manyda?

"Prof'laryny" haýsy manyda? Professorlarynymy ýa professiýa, ýagny kärlerini/ugurlarynymy?
Onsoň haýsy käri sen saýlamakçy?
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

profil diyjek

profil diyjek bolandyr.

***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

howwa şeyle diyjek

howwa şeyle diyjek boldym:))

yone bayramyn aydanynda da guyç bar.. karlerine de seretjek:)) hokman mugallym bolmaly:))

Profilinde näme

Profilinde näme gözleýäň Akgül?
Mugallym tanyşlarym bardyr, öňünden duýdurýan :D "Guk" diýäýmelidir, göni setire düzeris :D

---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

men şu saytdakylardan

men şu saytdakylardan saylamaly dalmi name?? :))

Bolýa, saýlaber. Ol nä

Bolýa, saýlaber.
Ol nä güran saýlamak ekenaý?! Şu tema öňden bäri ýatyr, entek gyzlardan saýlan bolmady...
Gazyp alýaňyzmy?! :D
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

şu wagt gazyşdyryp birini

şu wagt gazyşdyryp birini tapyp yazan postlaryny zadam okap gordum welin birini tapan yaly:))

yone hakykatdanam name üçin gyzlar yazanok??
men bismilla edip başlap yazaysammykam??

yone birhili goryan menem.. ol kişi okap yalnyş düşünayse birden:))

HAHAHAHAHA Anna aşakda

HAHAHAHAHA
Anna aşakda elini galdyrýa... :D Eý gülüp gözüm ýaşardy :D
Beh, Akgüljan, şu sahypanyň oglanlarynyň köpüsi saňa aşyk!

Quote:

şu wagt gazyşdyryp birini tapyp yazan postlaryny zadam okap gordum welin birini tapan yaly:))

Beh... bub bir degişme, aýdyp göýber. Tapan däl bolmagam mümkin.
Ol oglan ýalňyş düşünmez, oglanlar dogry düşünmäge ökde :D
PS Anna gülkim tutýa. Aý beýlede zat bolar ekeni :D
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

ay name how yaş-sallah

ay name how yaş-sallah oglanda pursat baka guk bir diyeli:)
ana çynara möhürledin,senki hezil indi bizin üstümizden dikiber,dikiber:)

atyp galandan yatyp gal:)
bolsa 5 bolmasa 25 :)
......................edebi edepsizden öwren.......................

Anna sen name bir gyzyn

Anna sen name bir gyzyn oyune gudachylyga gitjek bolanokdunmy?Ady namedi entak shon,yadyma dushenok...
***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

baryn mana garşylay-goldaw

baryn mana garşylay-goldaw berin how oglanlaram beytse garryoglan galaryn:)

name gabanyanyzmay:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

goldaw:

ay, sen gyzyn gowusyna mynasyb-a, nama darykyanay :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga sagja

ata aga sagja boluna:)
sizden + alan bolsam galany dert dallay...:)
......................edebi edepsizden öwren.......................

içinizde gurluşyk injeneri

içinizde gurluşyk injeneri bolsa ok diyyan yokmay ?
:D
in yigrenyan karim mugaallymçylyk...
......................edebi edepsizden öwren.......................

Gurluşyk injeneri bolsa OK

Gurluşyk injeneri bolsa OK diýýän menä :D
PS Eý ýaňkyny aýyrdyňmaý? Wahaha
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

ony men ayyrmadym! sen ok

ony men ayyrmadym!

sen ok diyyande men no never! diyyan...ansat dal bizem gymmat how:)

kakasy mugallym bolan bolsada bolanokmykaray:)))))))))

......................edebi edepsizden öwren.......................

Ýokla, meniň möhürlänim

Ýokla, meniň möhürlänim bolmaz. Çynara degişip diýdim, hemmelere-de.
Siziňki tarhan, isläniňizi saýlaň!
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

Mlyaa,el_mariachi akyllyja

Mlyaa,el_mariachi akyllyja bolsana,utandyryan adamy.Gor name pikir edyandir Akgul shu wagt.
Seni saylan bolsada,shu wagt seni gorkezmez,gudachylyg gitjek yaly bolup dursuna how.
***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

Şeýle prikol tredy köden

Şeýle prikol tredy köden bäri görmedim :D
Hahaha
Akgül diňe ölüşik gidýä üstüňde! Üstüň BRILLIANT el! :)
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

Naman treday?orslar name

Naman treday?orslar name diyyar "Net poshlyh slov,est poshlye ushi"(yada shuna menzesh),senkem shona bardy.Men how moderin gorevini yerine yetiryan,bu blogda adam shekilli iki sanjak yazgy yazyldy,oglanlar yazanok,Akgulin yazmagy uly gahrymanchylyk,basharsa.bashy bashlasa son hemmelerem yazar.

***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

Tred=Thread=tema Gowy

Tred=Thread=tema
Gowy temada, başda degişme diýildi!
Degişme ýalam gidip dur :)
Bärde poşlost' ýok, bilemok sen nämäniň gürrüňini edýäň.
Akgül bolsa, munça adamy garaşdyryp, ýatmaga gitdi öýdýän :D
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

ay ertir yazjak men-a:))

ay ertir yazjak men-a:))

Sozun soz bolmalydyr! Ertir

Sozun soz bolmalydyr! Ertir yatladarys "yatdan chykarsan" :)
PS Senin "profilini gorjek" diyenine men ilki anketany gorjek manyda dushundim. Hazir bolsa yuzuni gorjek manyda dushunyan...
Ay mena bulam-bujar boldym. Ertir bir aytgynyn, sen aydanson, bomako hem aytsyn!
:D
PS Olar garry gyz bolmaga razy bolaymasa :)
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

bah haysy agza seni bulam

bah haysy agza seni bulam mujar etday?
:D

......................edebi edepsizden öwren.......................

Ozum bulam-bujar boldum. Shu

Ozum bulam-bujar boldum.
Shu wagt shu temada kimin adyny aytjagymy bilman otyrshyma :)
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

:)) menem şonun üçin

:))

menem şonun üçin hemme agzalaryn profile'llerini dörüp çıkdım.. yüzüni nadip goreyin men bularyn??

bar keypin içine

bar keypin içine etdinay
:D
şu yerden gyz yryp ok diydirip gudaçylyga gidilmejegini bilenokmay....yany gyzykdyryp başladyk welin senem...ay bolsada bolyada

......................edebi edepsizden öwren.......................

Adam ustunlukli bolmak uchin

Adam ustunlukli bolmak uchin 6 sany zatdan gorkmaly dal:
1.Olumden
2.Garrylykdan
3.Keselden
4.Agyrydan
5.Garyplykdan
6.Gepden
shu in sonky punkt in mohumi.Koplench dogry etmeli zady bilsenem "il name diyer?"-diyip,gepden chekinip etmeyan wagtyn bolyar.
Akgul we beyleki gyzlar,sizemm hich kimden chekinman,yazyberin oz pikirlerinizi arkayin.

p.s.Akgul zaintrigovat etdi chyndanam,yazarmyka sonunda birini?

***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

tomrisema gowy gyz

tomrisema gowy gyz yaly:)
......................edebi edepsizden öwren.......................

Eý Atamyrat aga, sen bu

Eý Atamyrat aga, sen bu temany görübem, içinde ýazybam, öz saýlanyňy aýtmadyksyran bolýaňmy?!
Garranyň ýaly Marsa gidip geleliň bäri? Aý sen Marsa däl, Aýa gidip geldiň öýdýän :)
Her näme-de bolsa, ýazahow öz saýlanyňy!
Bolmasa, goňşy temada ýazanymy dogry bilipdirin diýip kabul etjek. Şoňa senem garşy çykmadyň, gyzam :D

---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

Bayram adamlary yazmaga

Bayram adamlary yazmaga vynujdat etmesene.Indi Ata aga gelip Tomirisi halasada halamok diyer,Tomiris hem halayan bolsa,gowni gachar...garaz gowy dal.

p.s.Anladyn sen onu;)
***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

hmm, GaraDag jogabyny

hmm, GaraDag jogabyny beripdir, men hem häli saňa şahsy pikirimi aýratyn aly hezretiňize bildirdim :)
1-Haýyşymy ýerine ýetireniň üçin, örän minnetdar, jigim!
2-men bu oýunda oýnamak islämok, diňeje okamak isleýän, şonda-da zor bn getirjek bolýarsyň, akyllyja bol:)
3-Ýene-de mowzuga gelsek, gyzlar, elbetde, oglanlar bn deň däl bu babatda, oglanlaryňky hezil, meňki şul bolsun, men erkek, 4 sanysyny alsamam bolýar, hatda, has hem agyr zatlar ýazanyňyz döşüni gaýşardyp ýazýar, ýöne gyz agza üçin şol agyr ýazgynyň nähili täsiriniň boljagyny bilse-de, içýakgyçlyk edip, bagyşlaň, "eşek oýnuny" edip bilýär. Mergen, blog açaňda kä şertleri ýazýarsyň, ýöne öňüne welin kämahal geçip bolanok, sebäbi, moderler online bolman bilýäler. Ýazgy galyp, ony köp agza okap bilýäler.
Çynymy aýtsam, şu ýere girip, keýpiňizi bozmak islemezdim, ýöne şeýle käbir agyr ýazgylara çydam eder ýaly däl, oýun bolsa-da!
4-Baýram, Tumar barada:
Diňe Tumar däl, eýsem-de bolsa, Jemal, Mähri, Leýlii, Akgül - ynha, şulary öz jigilerim ýaly gowy görýärin. Bu ýerde hiç birine gyşyk söz aýtmak islämok, hakyky durmuşda-da. Olar bn ýaş tapawudym iň azyndan 6-10 ýyl bar, şol sebäpli-de, bu babatda pikir etmegem islämok. Ýöne şuny aýdaýyn, ýokarda agzan gyz agzalarymyz ýaly gyzlary tapmak aňsat-aňsat köplere başartmaz, men hemmesine-de telpek goýýaryn! Onuň-munuň tarapyny tutmak diýip ýalňyşmaň, men umumy manyda aýdýaryn!
5-Maňa gelsek, bu oýna gatnaşmak islemeýänimi aýtdym, Mergengeldi aganyň ýazanlaryna-da goşulýan, umuman. Bu blog degişme, aslynda, ýöne gyz we oglanlar üçin deň şerttlere eýe däl, muny özüňizem oňat bilersiňiz! Hiç bir gyz agzanyň bu babatda zat ýazmanlygy hem delil. Maňa gyz doganym Aşgabatly, 5 wagt namazly birini tapjak diýipdi, tapaýan yaly-la :) Hany, göreli, bbelki-de, ýakynda ttoý bolarr we men sizi "sahypadaşlarymyz" ady bn ýörite çakylyk iberip çagyraryn :)

Indi men barada şahsy zatlary ýazmasaňyz, meniň özüm barada açan "men we başgalar" atly blogyma serediň, şol ýerde nalynyp ýazdym özüm barada we kä ýagdaylar barada. Özüme göwnüm ýetenok, ýöne tapylan gyzyň göwni ýeter diýip arzuw edäýmesem!

Bolýar, indi men ne bu blogda, ne-de Baýramyň şol goňşy blogynda ýazaýyn!
Bu babatda meni hakly görüň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay mena

Ay mena saylajak dallay::)) yogsa size zat galmaz::))

mena oynajak dallay---bar

mena oynajak dallay---bar keyp gitdi
her saylanyn senki bolanok-zanitlay-zanitleri önünden aydyn how bolmasa masgara bolyas:)
......................edebi edepsizden öwren.......................

Woww....Yekeje gun girmedim

Woww....Yekeje gun girmedim velin, eyyam "51 new"
diyip dur, siz tuvelemay :D :D

Menem shu vagt hezil edip gulushige goshulasym gelyar
velin, arman oyumizde internet gitdi, duyn guychli shemal
bolanda bir yerlerde birzatlar dovulen bolaymasa, oylanden
bari internetsiz galdyk...Yuregem gysyar Tmolympiad'syz
:(((( Shu vagt ish yerden yazyan, yone oye gitmeli eyyam.

Akgul, ertir yorite senin post'yny okamak uchin internetli
1 yere gitjekdirin, shoncha azabym bosha gitmesin, yazgyn
hokman :))))

P.S. Kan yazyan oglan dal oydyan ol, nahili yazanynda
dushunip dushunmejegini bilenok velin...

Men pikirimche,

Men pikirimche, chekinyandir. Bolmasa bir eyyam aydardy.
Az yazyan agza daldir. Az yazyan agzany nadip tanajak we biljek?!
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

Kan yazyan agzalaryn name

Kan yazyan agzalaryn name ish edyandigini/ nirede okayandygy koplench bilinyar, a ol info dorjelap tapdym
diydi, shondan "kan yazyan bolmaymasa" diydim, yogsa az
yazyan dalem bolup biler...

Herkim her gep aydyp galypdyr velin, movzuga gora
yazylan post 10'dan gechenok :))

Gepinizi ovadanlap oturmanda, kime oylenjek/chykjakdygynyzy yazyn how halayik !!

dörjeleyan diyipdir

dörjeleyan diyipdir ekena:)
hay men dal onda sebap dörjelap yörka manlayynda otyrdymda...hayyy...

......................edebi edepsizden öwren.......................

suwjarmayynla indi..kaput

suwjarmayynla indi..kaput bolaymayyn birden:)

wii yok men yazyp bilemok..

wii yok men yazyp bilemok.. bagyşlan:((

agzalaryn profine'lerini gorup çıkdım.. biri gozume ildi.. yazan postlaryny hem okadym.. hatda bir yazgysyny halap telpek beripdirin:))

yone ol bari 1-2 gun girip son hem "barisini mana peyda getirmez" diyipdir.. şondan son hem barde gorunmandir oydyan.. in sonky yzgysyna hem 6-7 ay bolupdyr:(
ay garaz şol sebapli hem yazjak dal.. davno saytdan çıkan(?) agzany agzap birahat etmayin:))

aslynda öz karime gabat

aslynda öz karime gabat gelmegi üçin dal.. yone mugallym bolmagyny isleyan.. yone elbetde biz bu zatlary bilip bilmers.. nesibe.. belki de hiç durmuşa çykmaryn..

dogry belkem

dogry belkem çykmarsyn:P

gurluşyk inj.
senagat inj.
komp.inj.
petrol gaz inj.
gami inj. bolya:)
............bilyan gyzynyz yokmay:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

yöne mugallyma durmuşa

yöne mugallyma durmuşa çıkmak islardim diyip hemme yerde gygyryp yorunda şonda-da:))

şo gygyryp yorşimi biri eşidipdir (özüm aytdym oydyan ona:D) ve nebit gaz injenerligi okap bolup asperanturasyny matematika başlaypır mugallym boljak bolup:)

Men saňa

Men saňa aýtdyma!
:)
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

Hahaha...Chynynmay Akgul ??

Hahaha...Chynynmay Akgul ?? Bah, oglan gorguli oler yaly
ashyk bolan bolmaly senin uchin yene-de birnache yilini
gidirmage razylashan bolsa, onda-da matematika okap :)))
Senem "bor" diyaymelida oncha koseman, niyeti bolsa bolya-da,
hokmanmy mugallym bolmagy....

ashyk bolarmay:)) ol bir

ashyk bolarmay:))

ol bir teklip etdi.. men bor diyip bilmedim.. olam "sen bolmasan senemjan" etdi oydyan.. son hic gorunmedi:))

asperanturamy onda

asperanturamy onda mugallymçylykdan edeyin bilip bolmaz
:D
......................edebi edepsizden öwren.......................

ata agam meni jigilerinin

ata agam meni jigilerinin arasyna goshmandyr :(((

***!!!***
!!!Dine sen!!!

onda sana oylenjek

onda sana oylenjek bolyandir-da:) hehe:)

oyun edyandirin-how, gaty gorayme:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty ahmal:)"

men gaty goremok diyip

men gaty goremok diyip islaninizi yazyp yorsinizdeee??? eee Gadyr agam name diyyanizay? sonky wagt size bir zada bolyar! Gaty gordum!!!

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Chynym admin bolsan kyn

Chynym admin bolsan kyn ekeni.Sheytan gulagyna pyshyrdap dur her zady.
Yany hem tas "Gaty gormedim"-diyip uytgetyadim,zordan ozumi ele aldym.

***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

mekan seni bu moderlik

mekan seni bu moderlik bozarow:)
menin yerimede saylasana,barybir bir zat yazsamam uytgedersin oytyan

Wiii,men sechmelimi?onda sen

Wiii,men sechmelimi?onda sen Akja_kepderini al.Gowy gyz,voobrejeniyasam guychli,izyuminka bar.

***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

Owadan,edepli we gowy

Owadan,edepli we gowy mashgaladan diymek yatdan chykypdyr.:)
***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

garadag yok ol bolmaya,ony

garadag yok ol bolmaya,ony menın ozum shu sayda agza etdima,indem shuncha nabelli,tanamayan gyzlar barka tanayanymy alayınmı.

shoda... ak-pamyk hich

shoda...
ak-pamyk hich kimden gaty gorenok diyip etjeginizi edip yorsiniz. on feya nahili uytgan bolsa seredin ak-pamygam birden uytgar welin bilman galarsynyz! :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

jigim, sawlik mende,

jigim, sawlik mende, bagyshla!
Men derrew yazyp cykayin diyipdim shublogdan :)
Indi bolmady, ynha, yene-de yazyp otyryn, sebabi hem, seni jigilerimin hatarynda goymagy yatdan cykaranym ucin!
Sen barada roman yazdym-a gysgajyk :) Olam delili, ahyryn, seni oran onat goryan jigilerimin hatarynda goryanime:)
Garaz, senem, Eneshem, Tuana-da, Maysajygam, oz jigilerim yaly goryan, galyberse-de, taze gelen gyz agzalaram bar, hic biri menden uly dal oydyan, olaram oz jigilerim yaly goryan, yone yokarda sananlarym bn azda-kande PM bn hem habarlashypdym, ilkinjisi hem Maysajyk, meni taze agzalygym bn gutlapdy we derrew owrenishmegim ucin maslahatlar beripdi, Allah ondan we sizden razy bolsun!

PS: Shu yazgyna degishme bn jogap beren ka agalarymyzyn yiki-yeke hasiyedi barada yany yazypdym, ensallah, sheyle degishme mundan son shol agamyzdan cykmaz!
Shony dilemek bn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Akgül erkegem däl

Akgül erkegem däl ekeniň(hamala öň bilmeýän ýaly diýsene). Aýtjak diýip aýtmadyň... hany aýdylan SÖZ?
:)
Menä "etjek" diýen zadymy etjek bolýan. Bilmedimdä...
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

yokarda sebaplerini ayzdym

yokarda sebaplerini yazdym oydyan.. şeyle bilesiniz gelyami?? pm bilen yazayınmı?:))

Ýaz welin, bärigem soň

Ýaz welin, bärigem soň göçürsem näder PMden?
Sen aýtmadygyň bolar, seň üçin meň aýtdygym bolar. Nähili pikir?
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

onda pm'de hem aytjak

onda pm'de hem aytjak dal..sebaplerini düşündirdim.. name diysenizem şony diyin..

Atsana Akgüljan, beýle

Atsana Akgüljan, beýle näzlenmesene. Gaýrat ethow, Mergenem şu gün ýörite şony okamak üçin girjekmiş.
Hany bir gaýrat kylahow. Azyndan maňa bir aýtsana PMde
PS Soň satarynda seň ýazan PMiňi :D Hahah
PSPS Degişýändirin, satmaryn!
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

ay indi size ynanamok..

ay indi size ynanamok.. satarsynyz my namemi:))

aytjak dal diydimahow nahilay siz:))

men yanı derstden howlugyp

men yanı derstden howlugyp chykyp geldım,bloga seretsem 15 okalmadyk hat...chyndanam yazandyr diyip açdym velın, netıje yok,natdınay,ilkinji adimi özün atmesen,başga herekede geçjek yokmyka diyyan. hany gayratlyrak bolsana

:)

ol yigit (Akgul in saylan yigidi) 6-7 ay ön barden giden bolsa Bayram sena dal... sen su wagt barde bolanyn ucin :))) name ucin beyle alada edyanle ?! bah sizi... !

Bilesigelijilik bar. Özem

Bilesigelijilik bar. Özem şu ýerde pikirini ýazan ilkinji gyz bolarda Akgül, belkem, beýlekilerem ýazar.
Hökmän Baýram bolsa gyzyklanamoklaý...
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

:)

bah senem Bayram. gyzdyrda how... hemme yerde (oyun hem bolsa) mena planyny halladym diyse gen goruljek...

Akgulun saylanini men

Akgulun saylanini men tanayan oydyan..:) Mana onrak pishirdapdi..:)

Sholmy akgul?:)

Gadyr, inim, sonky gunlerde

Gadyr, inim, sonky gunlerde ka yazgylaryny halaman bashladym!
Sana pyshyrdalan zatlary gelip, shu umumy yerde agzalary utandyr diylip pyshyrdalyarmy?!
Indi hic guwanarlyk galmadymy sana-da?!
Ka yazgylarda ka agzalar gaharlanmasyn diyip, belki yerlikli ya-da yerliksiz goldaw bermelerin hem bar!
Garaz, sana yarashdyryp bilmedim!
Shu yere yazmak islamokdym, yone shu yagdayi hem aydayin diydim!
Oyun ya cyn hem bolsa, birinin sana guwanyp PYSHYRDAN ka zatlaryny umumy yere gelip PYLCAMAK kamil ynsana yarashanok!
Sheyle yagdayi mundan sonra etmezligini, etmezligimizi dilemek bn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga suw için size name

ata aga suw için size name boldy?

......................edebi edepsizden öwren.......................

2 minudym galdy, sonra gidip

2 minudym galdy, sonra gidip yuzumi yuwaymasam, ay, owuneyin, bar sogabyny hem alayin barde, shewwalyn 6-njy gununi doldurjak bolyan, gaty gija galdym, islesemem hazir icip bilmeyan :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Turkmenche "guwanmak" sozi,

Turkmenche "guwanmak" sozi, turkchedaki "güvenmek" sozi
bilen 1 manyda dal, yatladayayin diydim...

Gadyr aga'nyn post'larynda mena 2 yuzlulik ya-da ynamy depeleyan zat goremok, gayta has prikolrak yazyar shu gunler,
mana-ha yarayar...

Bu blogy nadayipsinizay...Ya

Bu blogy nadayipsinizay...Ya movzugyn adyny "Breaking News! Akgul kimi saylady ?? Gir ve Gor !!! " diyip uytgedaysemmikam ?? Rating'i 1-nji bolar
gurrunsiz :))))
Gyzlara chyndanam gochme manyda "erkegem dal" ekenler, birjigi hem yazmady,
oyun oyun bordahow, erkegi gyzy bolarmy, bizem shu yerde yazanymyza oylenjek
bolup olup-yitip yatamzok, yone oyuna goshulyshyasda...

P.S. Akgul, senin 6-7 ay on telpek beren adamlaryn arasynda, barde shu vagt yazmayan
78 sany daldira, bizi telpek berenlerini 1-1'den sanadyp durman, kosemanjik yazay
ozun kimi saylanyny :D
Ol agza indi girmeyan dagy bolsa, ruham duymaz :)

bizem shu yerde yazanymyza

bizem shu yerde yazanymyza oylenjek
bolup olup-yitip yatamzok, yone oyuna goshulyshyasda

.................

bey diyme how ölüp öçüp baryan yek tükem bolsa barla bar!
:D
......................edebi edepsizden öwren.......................

Sen umumy yerin gurruni

Sen umumy yerin gurruni etdin "planam govy, shuda erbet dal" diyip,
"Shuna oylenerdim" diyip, churt kesik edaymedin...Gyzyn adyny ya-da
nick'ini ozunjik yazyanchan senem shu yerde offtop yazanlaryn hatarynda :D

ha ha

Mergen wrote:

Gyzlara chyndanam gochme manyda "erkegem dal" ekenler, birjigi hem yazmady,
oyun oyun bordahow, erkegi gyzy bolarmy, bizem shu yerde yazanymyza oylenjek
bolup olup-yitip yatamzok, yone oyuna goshulyshyasda...

shu wagt gulup gulup oldimow yazan zatlaryna name shele wajypdymy shol bolya onda men dayawa yazayaryn:)))
men seni saylayyn diysem senem eyyam mana garashman oylenipsin:) bashgalarm menden gacyalaram:))) tmolimpiadad mana oglanam galmandyr:))))
yone hazir mena seni almazdymam diyayme:)))
__________________________________________________________
Gozum yashdan doldyryp
cyndan gulesim gelyar
Ykbalyn icin yakyp
Bagtly bolasym gelyar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Shu movzukda yazyan 1-nji gyz sen, maladis :)) "

Senin yaly gyzdanam bir

Senin yaly gyzdanam bir gechip bolarmy, "yok" diysem dilim gurarmy namemi :)))

Maladis, "erkek bolup" yazanyn uchin :D
Gep barde garshydakynyn "hava" ya-da "yok" diymegi dal, sebabi ol adamyn name diyjegi bizi kop gyzyklandyrmaly dal,
movzugyn ady "Tmolympiad'daky yaş çatynjalar" dal :D

Yone sen sebabini yazmansyn name uchin meni saylanyn barada,
menin haysy hasiyetimi govay ? :D

ereme yone bolyamy:)

Mergen wrote:

Yone sen sebabini yazmansyn name uchin meni saylanyn barada,
menin haysy hasiyetimi govay ? :D

ewway sebabini yazmaly diyilyan zat yokda:)))
Senden bashga meni aljak yoklygyny bilip diyaysemika:))) 1-2 sany gowy hasiyetlerin barla hemme yerde aktiw gatnashyan:)

_____________________________
Gozum yashdan doldyryp
cyndan gulesim gelyar
Ykbalyn icin yakyp
Bagtly bolasym gelyar

Viii...Bula birhili boldy

Viii...Bula birhili boldy !!
Sen garshydakylaryn nahili jogap berjekdigini goz onunde
tutman saylasana, yogsa birhili bolyar...

İLLENKA ŞEYLE

İLLENKA ŞEYLE BOLAYYAR
İLLENA İŞİ JÜPÜNE DÜŞAYYAR:))))))))))))))))
......................edebi edepsizden öwren.......................

Bah, burnumdan gelday 2-3

Bah, burnumdan gelday 2-3 sany post yazyancham, sapakda
bukulyp Tmolympiad'a girmek ansat dal ekeni :D :D

ata wrote: Gadyr, inim,

ata wrote:

Gadyr, inim, sonky gunlerde ka yazgylaryny halaman bashladym!

menem senkileri..

ata wrote:

Sana pyshyrdalan zatlary gelip, shu umumy yerde agzalary utandyr diylip pyshyrdalyarmy?!

Iki adamyn arasyna girme! Sana ol hukugy berenim yadima dushenok.. Bu bir.. Ikinjisi oyun edip yazipdim, smaylikler esasynda muny bilse bolyar.. Ucunjisi akgulin mana ol ady pyshyrdanini nirden bilyan? Belki men sheyle yone yazandirin.. Dordunjisi ol pyshyrdan hem bolsa onun adyny aytmandirin ol yerde..

ata wrote:

Indi hic guwanarlyk galmadymy sana-da?!

No comment..

ata wrote:

Ka yazgylarda ka agzalar gaharlanmasyn diyip, belki yerlikli ya-da yerliksiz goldaw bermelerin hem bar!

Bar. Yone dine sana garshy. Senden bashga hickime etmedim sheyle zady. Ony hem ozum yerlikli hasaplanim uchin etdim. Olar gaharlanmasin diyip dal..

ata wrote:

Garaz, sana yarashdyryp bilmedim!

Hmm.. Ata aga ymykly pikirlenman yazipsin shu posty.. Edil beyleki gohly postlarda edishin yali..

Aslynda, şuňa-da jogap

Aslynda, şuňa-da jogap ýazmaly däldim, nebsi oňat gamçylaýar sebäbi, öňem 1-2 ýerde şeýle edipdim. Ýöne häzir ýazmakçy, sebäbi, nebsimi aklajak bolup däl-de, hakykat gören zatlarymy ýazmakçy, elbetde, munda men ýalňyşýan hem bolup bilerin, ýöne häzir maňa hakykat görünýär:

Gadyr wrote:

menem senkileri..( sonky gunlerde ka yazgylaryny halaman bashladym!)

Ynha, halamadyk ýerlerim:
1- Hawa olar bir uytgeshik jigi-dogan-da..:) (on Thu, 2007-11-01 22:27.);
2 - onda sana oylenjek bolyandir-da:) hehe:) oyun edyandirin-how, gaty gorayme:) (on Wed, 2007-11-07 02:30.)
Bularyň niresini halaýyn?! Taýak diňe maňa gelse zat diýjek däl welin, taýagyň beýleki ujy hem meniň bn baglanyşykda başga-da gül ýaly agzalara degýär, taýagy tutýana bu ýagdaý kän täsir etmez, elbetde. Degişme bolup biler, ýöne bu degişme agyr, beýle degişmmäni halamaýanymy, şony etmezlikllerini agzalardan haýyş edip 2 ýerde dagyn ýörite ýazypdym, senem sahypadaky ýazgylaryň hemmesini okaýan bolmaly, eger şeýle bolsa, onda hökman görensiňdir. Görübem şeýle etmegiň bolsa adaty däl! Saňa-da aýratyn haýyş etdim soňundan, ynha:

ata wrote:

PS: Shu yazgyna degishme bn jogap beren ka agalarymyzyn iki-yeke hasiyedi barada yany yazypdym, ensallah, sheyle degishme mundan son shol agamyzdan cykmaz!
Shony dilemek bn!

Gadyr wrote:

1-Iki adamyn arasyna girme! Sana ol hukugy berenim yadima dushenok.. Bu bir.. 2-Ikinjisi oyun edip yazipdim, smaylikler esasynda muny bilse bolyar.. 3-Ucunjisi akgulin mana ol ady pyshyrdanini nirden bilyan? Belki men sheyle yone yazandirin.. 4-Dordunjisi ol pyshyrdan hem bolsa onun adyny aytmandirin ol yerde..

1- ýokardaky sitatada 2 madda ýazypdym, bir Akgüliň ýazgysy üçin däl. Senden beýle hukugy alanymy hem aýtmadym, ony nireden çykardyň?! Birem, men barada şahsy zatlar ýazanyňda (ýokardaky ikisi) men hak-hukugy nireden alanyňy soradymmy senden!? Artykmaç hasaplaýan şol sözüňi!
2- Degişme bolup biler(smaýlikler esasynda), ýöne bu degişme maňa görä-hä agyr, beýle degişmäni halamaýanymy ýokarda-da aýtdym, Akgül ony haladymy ýa ýok – ony biljek däl. Ýöne kime-de bolsa janyna ýakmaz şeýle degişme, oňatja pikir edip gör, gahar bn däl! Bu oýun mmeň bn ak-pamyga-da edildi, şol sebäpli-de bu gowy bolmadyk ýagdaýa men hem şärik boldum (şatyny datdym);
3- Ot bolmadyk ýerden tüsse çykmaz! Galyberse-de: “Akgulun saylanini men tanayan oydyan..:) Mana onrak pishirdapdi..:) Sholmy akgul?:) (on Thu, 2007-11-08 04:28.) diýipsiň, şondanam bilse bolýarmyka diýýän! Ýöne ýazylýanam bolup biler ýöne!
4- Adyny aýtmagyň hökman däl, diňeje ýagdaýy aýtmagyň hem gowy däl, soradyňmy ýagdaýy Akgüle?! Ýene ara girýän welin, aram-aram onuň bn men hem PM-leşipdim sahypamyz we söhbetdeşlik sebäpli. Pikirimçe, şeýle ýagdaýlar uzak duranyny gowy görýän ýaly gördüm! Galyberse-de, seniň ýa meniň bu zatlary ýazanymyz bn meni hem, ony hem halaýan biri bar diýmek çykanok, men diňeje ýagdaýyň nä derejede täsiriniň barlygyny ýaňzytmak isledim! Muňa ýene bir mysal “Zanit gyzlar” blogyňda bar, ýagny, meniň bn bbaglanyşykly bir ýagdaý. Men ol ýeri görsemem ses çykarmandym. Girmegem islemedim, halamadymam, şol wagt PM iberip bildirmelidim ýöne saňa, onam etmän ýalňyşypdyryn.

Gadyr wrote:
ata wrote:

Indi hic guwanarlyk galmadymy sana-da?!

No comment..

No comment..
PS: Mergen, “guwanarlyk”, hakykatdanam, Türkçe bolup, Tm dilinde “ynanarlyk” bolmaly, säwligimi düzedeniň üçin minnetdar, jigim!

Gadyr wrote:

Bar. Yone dine sana garshy. Senden bashga hickime etmedim sheyle zady. Ony hem ozum yerlikli hasaplanim uchin etdim. Olar gaharlanmasin diyip dal..

muny goldaýaryn, sebäbi, niýetiňi çaklap bilýän, düşünişmezlik ýagdaýyny derrew ýok edip, meniň hem giňlik bn kabul edip biljegimi, maksadyňa düşünip biljegimi pikir edeniň sebäplidir uly ähtimallyk bn. Ýöne men hem köplenç ýalňyşýan, bulam maňa adaty görünýär. Düşünişmezlik ýagdaýy, belki, 2-3 gezek bolandyr, ýöne şolaryň hiç birinde öz bähbidimi gözlemedim, ýagdaýyň dogrulygyny özümçe dogry görkezjekk boldum, onda-da ýa ýalňyş düşündiler, ýa-da men ýalňyş düşündirendirin?! Pikirimçe, meniňem görkezen sebäbim barmyka diýýän ýene-de, belki-de, ýalňyşýandyryn!

Gadyr wrote:

Hmm.. Ata aga ymykly pikirlenman yazipsin shu posty.. Edil beyleki gohly postlarda edishin yali..

Gohly postlar barada ýaňyja ýokarda ýazdym, onuň daşyndan men pikirlenip ýazmaga synanyşýan, aýratynam, gohly postlarda. 2 tarap bar bolsa, şol iki tarapyň haýsy hem bolsa biri ýagdaýa has giň seredip bilmeli. Meselem, wejera bolup oturana närazylygyny dil bn bildiren Tumaryň niýetini hadys bn goldajak bolşum barada...Aýratyn ýazjak bu babatda,şert boldy. Meniň “günüň hadysy” hökmünde açan quote-ym bardy, şony aktiw etmekçi.
mundan soňraky jogaplaryň üçin bärde ýazmajak boljak, sebäbi, gahar bolup bilýär, gahar aňyň gözüne perde çekip bilýär, säwliklere sebäp bolup bilýär. Gahar bn ýerinden turan, zyýan bn hem ýerine oturyp bilýär uly ahtimallyk bn!
Has gerekli görsem, ýa-da hökmany ýagdaýda jogaplandyrmagymy islän zadyň bolsa başgaça, onam degişli beýleki bloglaryň birinde jogaplap bilerin!

Gadyr jan, şahsyma söw, gygyr, ur-dep, ýöne, gaýrat edip, meni şu ýerdäki käbir örän oňat agzalar bn, aýratynam, gyz agzalar bn baglanyşypdyr şeýle degişmeleriňi etme, halamok, göteribem bilemok! Bu seniň şahsyňda hemme agzalara haýyş!
Baýram, saňa-da aýratyn haýyş, şol “Düýe!” diýip durşyň, indi bir bes et-how! Degişme bn aýdýaryn welin, ýöne gara çynym!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bokuny boregine garypsyn ata

bokuny boregine garypsyn ata aga!!

Bolya sengki dogry..

hmmm, Gadyr aga, shol diyyan

hmmm, Gadyr aga, shol diyyan zadyn ikinjisini kan iyemok, yone birinjidini welin gaty kop iyyan oydyan sonky dowurlerde!
Bolyar, sen hem mamla, men bok iydim, borek bn garmadymam!
Ozem kop iydim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Way Mergen shonca telpegin

Way Mergen shonca telpegin bolubam bar berenin ekeje telpekmi:(
ay bolya-da:)))
mena agajanh bolmaly shony saylardym:))) goren oglydyr oyder:)))
_____________________________
Gozum yashdan doldyryp
cyndan gulesim gelyar
Ykbalyn icin yakyp
Bagtly bolasym gelyar

Ay men sanyna zadyna unsem

Ay men sanyna zadyna unsem beremok, garybrak dushende guk
diysen bererin kopurak :D

Agajanh seni almaz, name etsin ejesi yaly edip :)))

hmm

hany Bayram aga sen ozun aytsana seçmeli bolanda haysy gyzy seçerdin :P??

gel ne olursan ol yine gel...

Men oglan seçdimä :D

Men oglan seçdimä :D Ýetenokmy şol?
Gyzlardan saýlamaly bolsa, günim kyn bolardy. Baram gowy, ýöne men erbet. Meniň häsiýedim agyr we çylşyrymly, onsoň gyzlar gowy hem bolsa, şoňa görä ýaşap biljegi az. Diňe şol tarapdan pikir edip seçerdim.
Men kim bilen oňuşaryn? :) Kyn sorag... meni çydaýjak gyzlar az bolaýmasa bärde :D
Şolaryň arasynda selmonelk, akgul, jemal(turkmengyzy-näçe çydamajaga meňzese-de, men alajyny tapardym)... başgalary şu wagt kellämde ýogam... başgalary meň bilen oňuşmazmyka diýýän
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

Wiý ýatdan çykdy, ýöne

Wiý ýatdan çykdy, ýöne Çynar bilen Güljemal hem meni çydajaga meňzeýäler :D
Şu sananlarymyň arasyndan iň gabat gelýäni kim biljek däl. Sebäbi bu gyzlaryň birini hem gowy tanamok, diňe belli bir dereje. Ýöne şular beýlekilerine görä has çalymdaşrak gelýä maňa :D
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

Akgul'in beylekilere

Akgul'in beylekilere garanynda 1 ULLAKAN plyusy bar,
oda futbol goryanligi :)))
Sen futbol kop goryan oglan, onson gelinin "Bayram, plan kanaldaky serialy gorayelidaaaa, birgiden erkeklerin shortikli top kovolap yorushine seredenimizden" diyip dursa nadersin ? :)

"Wonder Girl"-de bolaymaly hasiyetlerin biri hem futboly halayan bolmagymyka ya ? :D

wii futboly leyli hem oran

wii futboly leyli hem oran gowy gorya.... daje kop futbolçyny tanaya.. men-a offside'in namedigini arada owrendimahow:))

Bayram mugallyma, name

Bayram mugallyma, name bilmek islesen ovreder oyunyn
arasyndaky 15 minutlyk dynch alyshykda :))

Menin kakam 32-33 yashlaryna chenli shaherin futbol
komandasyndady, Onson CL ve bashga-da birgiden "liga"-lary
sypdyrman goryadi, entak satellite antenalar yok vagty Premier Ligany eyranlardan tutup goryadi :))
Yone ejem 1 gezegem "Plan zat gorayelida" diyeni yadymda dal,
etmane ishi bolmasa olam yanynda oturypjyk goryadi, hich
kimem gurlanokdy, pur dykgat oyun gorulyadi oyde :D
Habarlar baslanda-da sheyledi, hich kim gurlemeli dal, dine
dinlemeli :)))

Yoklay, menina saylawyma

Yoklay, menina saylawyma futbol tekiz tasir edenok we etmezem. Nesip bolsa, iki sany TW problema bolmaz. Futbol gormek isleyan name gorse goruberer. Yone futboly goryan bolsa, olam erbet dal.
Men bardaki aydanlarymy teoretiki aytdym. Ozumin uytgeshik yerim yoklay, yone saylamaly bolanda diyip yazdym.
Elbetde bu DEGISHMANI degishme diyip dushunelin we kop agram bermalin!
---------------------------------------------------------
Hyrydar bolsaňyz gyza, geline,
Edebin, ekramyn, oturşyn görüň!

Senem gara chynyn bilen

Senem gara chynyn bilen yazypsynla Bayram :)))
Bolmanda haysy erkek gelinine "menin bilen den futbol gorersin" shertini goyar oydyanay ?? Bizem oyun edyadikle,
shoncha smaylik bilenem belli bolmandyr yone...

Ay biz olaryn yerine-de gorerisda futbol, hokman dal hemme
zady bileje etmek :))

hmm

men kakama menzeya ekenmi kakanda :P
:)
dine ol hem dal ejemede ejen menzeyar eken :P :)

gel ne olursan ol yine gel...

Men-a shu-shu diyip

Men-a shu-shu diyip gorkezmezdim, sebabi dogry bolmazdy, sebabi gyzlar oglanlara teklip edenokda teklip kabul edyarler, teklip edenlerin arasyndan bolsa ozune in yaranyny secyarler!
Menin ucin bolsa, birinji zat oglan: imanly bolmaly, ahlakly bolmaly, gyzy soymeli, shonda dushunishmek ansat bolarmyka diyyan! Bar kriteriyalarym hem shular eken, ozumem hayran galyan:)) sebabi bir oglan "senin gownun yetjek oglan goz onume gelenok" diyipdi, bilmedim, bu sozler bilen meni owdumi, dowdumi:))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "....."

Vii, sena onaraydin... Indi

Vii, sena onaraydin...
Indi biz yokarda ady gechen gyzlara teklip etdigimiz bolyami ?
Birazajyk ginirak bolaysana, hich kimem binamys daldir shu
yerde, movzugyn ady hem "kime chykjak" dalde, "kime chykmak islardiniz", a gyzlarda name isleg bolanokmy ?? Bashda-da
yazylyshy yaly, bu movzuk bilen hakyky durmushyn baglanyshygy
yok diyip kabul eday, seni hich kim borchly tutmaz
"Tmolympiad'da ha plana chykjak diydin, davay indi sozunde dur" diyip..

Mergen her kim sen we men

Mergen her kim sen we men ýaly däl, şoň üçin men köp wagtlap "oýnamadym", ýagny ýazmadym. Derrew ters düşünjek bar.
Bärdäki agzalaryň barynyň(?) üsti şeýle bir gyzyl el welin, 90% hemmesi "zanit" :D Men ýazamda ters düşünmezler ýaly, öz häsiýedime gabatrak gelýän 5-10 agzany sanadym. Ýogsam, olaram ters düşünmesin, beýlekilerem :)
Baýram nähilem bolsa, onam zanitlajak bolýalarow
PS menem haýran şoňa... olar meni doly tanamaýan bolmaly :D
---------------------------------------------------------
Käşki adam bu dünýäge gelmese,
Gelenden soň ömür sürse – ölmese,
Goldan gelen ýagşy işiň bolmasa,
Köňül içre ýagşy niýet ýagşydyr!

Ay ters dushunenem ozunden

Ay ters dushunenem ozunden gorsunda, barmaklarym yadap gitdi
her gezek "bu bir degishme", "degishmedigini yatdan chykarman", "eyle dal, beyle dal" diymekden yana, mundan sony
olaryn "yumor" duygylarynyn pesligini gorkezer, bashga zat dal...Shu yerde beyle "utanch" derejesi belli edyan zat yok,
utanjaklaram 1-nji bilen utanjanlyklaryny seryozniy blog'larda orta goysunlar, erkek bilen sanashylyan yerde utanyp, sanashmasynlar, hapa zat yazylsa okamazlyk bilen utanchlaryny gorkezsinler ve... Yone beyle degishme yere utanjy soksalar menki bolanokda....

Menin gozumde ha meselem Mahri hich hili utanchsyzlyk edenok, ya-da dushushyklarda arkayin gurleshen vagty "utanchsyz" label'i yapishdirilmady ustune, tersine, adama yakymly bolyar garshydaky oturanyn bilen adam shekilli, hich hili naz kereshmesiz gurleship bilse, sebabi barde, yagny Tmolympiad'da hich kim beylekiden duygylaryny doyurmasyny islanok, dineje "dostluk"
gurrunleri ve degishmeleri...Anna gepin dashynda
galyandyr, yagny "exception" :D :D

yoookkk, men shey diydimmi?

yoookkk, men shey diydimmi? Yone barde maksat geljekki yanyoldashynda gormek isleyan hasiyetlerini yazmakdy, men hem oz dushunjami yazdym, at yazanlar bilen ishim yok-la! Men birine binamys diyipdirinmi? Gayrat kyl, menin yazgylarymdan diymedik we pikir etmedik zatlarymy yazma, oz isleyan pikirini cykarma!

Sen hemme zady isleyshin

Sen hemme zady isleyshin yaly dushunyan name uchindir...
Men sana binamys diydin diymedim, yone hich kimin hem binamys
daldigini yatladyp, utanch chaklerinden bizinem az kem habarlydygymyzy aytdym ve hich kim shu yerde chyny bilen
yazmanson, olar yaly "ayip" zat daldigini yazdym...

Onsonam logika'da "negation" diyip bir zat bar, yagny
1 pikirin ters'ine ovureninde, onun rezultatam tersine ovrulen yagdayda dogry bolyar, A->B bolsa, onda nonB->nonA,
ve eger senin pikirinche "at yazmak dogry bolmaz" bolyan
bolsa, barden "menin pikirimche at yazyanlar dogry edenok"
manysy chykyar, menem senin bu pikirin degishme chaklerinde
yalnyshdygyny yazdym...Shahsyna zat yazamok, pikirin bilen
razylashamok sebabi onun 1 ujy bize-de degyar ve mana-ha
yakymly bolyar diyip biljek dal !!

Mena hezil edip bu oyna

Mena hezil edip bu oyna gatnashdym:)))
_____________________________
Gozum yashdan doldyryp
cyndan gulesim gelyar
Ykbalyn icin yakyp
Bagtly bolasym gelyar

ay men koplenc bar zady w

ay men koplenc bar zady w seryoz vosprinimat edyan, bar problemam shol bolaymasa! Sana zat diyen daldirin Mahri, kellamdenem gecmedi birzat diymek, prosto biri diymedik zadymym diyen yaly dushunipdir oydyan , yalnysh dushunayme! Akgul bilen bolan waka menzemegini islamok!

2 post yokarda jogap yazyan

2 post yokarda jogap yazyan adamyna "Biri" diyip yuzlenmegi
dogry hasaplayan bolsan, "Biri" sana jogabyny yazdy...

sayta agza bolubam hiç

sayta agza bolubam hiç girmeyanleri saylamak bolyarmy,yogsam bular eyelenena

Eyelenen diyen zat yok how,

Eyelenen diyen zat yok how, barisi nika giyilyan yer dal,
yone saylabermeli kellane gora, kimi has yakin goryan bolsan
ve etc...

yol berin hany,bir zat

yol berin hany,bir zat yazjak bolyan
şu saytda ceren_behruz diyip bir agza bolmaly.sayta girenini bir iki gezejik gördüm,yöne şahsy tanayan.
netijede ol hem şu saytyn agzasy
Eger dünyade şu saytyn agzalaryndan başga adam galmadyk bolsa onda özüme yar edip ceren_behruz -y alardym,dünyade başga adamlaryn yok boldugyna göra beylekiler bilenem dost bolardym.
onsanam aktiv gyz agzalaryn bloglaryny naçe okasamam kimin nahilidigine düşünip bilmedim,şonun tanayan şahsymdan birini yazayın diyen pikir kellame geldi

Bayram name diysede men

Bayram name diysede men üçina in belent adam EJEM:)

şol bir zat diyse ereyan göni:)
......................edebi edepsizden öwren.......................

ahm uhm menem edermenlik

ahm uhm menem edermenlik edip bir zatlary yazjak bolayyn hany :)

menem shol saylamaly birini shu yere agza edip shona baryp otubererin :)

ol agza bolmaly bärini

ol agza bolmaly bärini okaýar, ýöne agza däl, şeýle netije çykýarmy ýa men aşa çopanmy :))
eý, saňa ýoldaş boljak biri örän bagtly bolar, enşallah. seň ýaly oňat gyzy gündiz eli çyraly gözläp tapyp bilmezmikä diýýän!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

netijani dogryja chykardynyz

netijani dogryja chykardynyz agam :) yone son agza bolayar adam galmajak bolsa :)

bah agam gyzgynynyz galyan daldira? name birden owup bashlaberdiniza? :) beterem beyle dalle :)

wiý, näme, öň

wiý, näme, öň söwýädimmi näme:)
Feýa, jigim, kämahal degişmaniň hörpi/dozasy agyr bolup bilýär, gyşaran bolsam, senden haýyş edýän, maňa bildiräý, gaýdyp gyşarmajak bolaýyn, soň üýşse erbet bolýar, göwne degişlik başlanýar...
Men ýüzüňden geçip bilmän öwemok, hakykatdanam, seni ýazgylaryň bn tanaýşyma görä beýan etdim, seniňkini görmeýşim ýaly, köp agzalarymyzyň ýüz-keşbini görmedim, aýratynam, gyz agzalaryň!
Gowja-da gowja bolşup otyrlar goňşy blogda-ha:) Duşuşyga gatnaşan adamlar-da:))
Men şilkermäýin ýene-de!
Türkmeni dürtmseň duýmaz diýleni, ýalňyşan ýerimde meni dürtüň!
Çopan taýagyňa bakarak! - diýiň, UK-da men diýip paňlap ýörerin ýogsam :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yokla agam, men hich hili

yokla agam, men hich hili gysharan yerinizi goremok. men adamyn kemchiligini goryan jigilerden dala :) mana dine adamyn gowy tarapy gorunyar. yaman tarapy bolsada men seretmanjik gechirayyan :)

bor, Sagja bolun agam!
Alla Razy bolsun sizden! meni beter owman, beyleki jigiler gaty goraymesinler :)

seniň ýazan

seniň ýazan häsiýetleriňi men hem amal etjek bolýaryn, ýöne, teý, başaryp bilemok. Sen-ä 1-2 ýerde gaty görjek bolduň, onda-da gaty-gaýrym zat aýtmadyň, berekellah, jigim!
Allah sendenem, beýleki jigidir doganlarymyzdan hem razy bolsun!
Haýyşymy gaýtalaýaryn, Allah razylygy üçin, meniň ýalňyşymy görseňiz, maňa bildiriň, şeýle etmek bn maňa has oňat kömek etdigiňiz bolar. Aýdylmasa, beter bolar!
Men-ä ýaňzytmagyň tarapdary, eger-de isleýän bolsaňyz!
Haýsyň ýalňyşýandygyňyzy pikir etsem, ýagdaýa görä bildirmegi makullaýan men-ä?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bazar barde eken-a :)))...

Bazar barde eken-a :)))... Komment sanyny kop gorup, on barik giremokdym :), sebabi az wagtlyk gelyan internede, barik girsemem wagty bilen cykyp bilmerin oydyadim :))), wagt tapyp baryny okap cykdym-ay ahyry :)))...
Kyn yagday, tmolympiad-dan bashga adam yok bolsa, bardenem birini saylamaly bolsa...hmmm, Ayechka diyip biri bardy (hazir kan girenok oydyan, men yaly), shony saylardym :))))...
sebabimi?: 1-interesnyja gyz :)), 2-ady owadan :)))...

Bayat-Hajy

Bayat-Hajy urularsyn
:D
......................edebi edepsizden öwren.......................

Senki namay ?? Soz aydan

Senki namay ?? Soz aydan gyzyn bilen bolsana how :)))

2 Bayat-Hajy: Men Aye4ka'ny govy tanayan, islesen tanyshdyrayin :D :D

Dushunmedim, name uchin

Dushunmedim, name uchin tanyshdyrjak? Bu name, degishme dalmidi bashdan?
Ay bilyadimemle senin aylap, owrup, sheyle bir zat sokjagyna :D

---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Haha :)) Movzuk olup baryar,

Haha :))

Movzuk olup baryar, indi bashga yana chekip gyzyklandyrmalyda :))
Bular oyun velin, yokardakynynam oyundygyny belli etmek uchin 2 sany ":D :D" goyduma how, gyzy getirip Bayat-Hajy'nyn onunde oturtsanam tanyshmaymasa oncha hitay gyzlaryn arasyndaka :)))

in gowusy men TYPPP bolayyn

in gowusy men TYPPP bolayyn bolmasa kaput bolaryn:)

içima balkyldap dur welin....
:D

......................edebi edepsizden öwren.......................

:)))

Mergen wrote:

Senki namay ?? Soz aydan gyzyn bilen bolsana how :)))

Wah, shony aytsana :))))

Mergen wrote:

2 Bayat-Hajy: Men Aye4ka'ny govy tanayan, islesen tanyshdyrayin :D :D

Sheytsene :D :D :D

Dogrusy, kabir gahrymanlar

Dogrusy, kabir gahrymanlar "urularsyn-purularsyn" diyip bashlady welin :))), "vazgecaymesem" :)))... bashga shuna menzesh atly agza yokm-ay? :D

Sen name ony dineje nick'i

Sen name ony dineje nick'i sebapli sayladynmay ?? :D
Interesniy oglanay senem, durmushda-da sheydip "Plan atly gyzy tapyn, goni oylenyan" diyayjekmi ?? :)))

BAA barde name hakynda

BAA barde name hakynda gidyar doly okamadym gowsy biriniz aydyn yoksa yaltanyan başdan-ayak okamana:)

Gepin tummek yeri,

Gepin tummek yeri, Tmolympiad'dan 1 oglan saylamaly sen :D

hmm

men aydayin diyip durdym veli biri onurtayipdirda :P

gel ne olursan ol yine gel...

Dogry, yalnyshmasam Anne

Dogry, yalnyshmasam Anne Hathaway bolmay.
------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Beee, shu Tmolimpiatchylaryn

Beee, shu Tmolimpiatchylaryn ishi yokmi ka diyyan. Atash her gun hachan gorsen shu saytda otyr. Mekanam ya chatda yada tmolimpiatda. Menem gireyin diydim welin, baglanyp galdym. Indi komment yazmasam bolmaya. Ha-ha, yene bir zat, shu tema in kop komment yazyldy. Hmm... Name uchin ka???! :P OKAN OW, PUL GAZANYP SON OYLENERSINIZ ADAMLAR. SHU WAGT BOSH BOSHUNA KELLANIZ AGYRTMAN:D))))

Nazar gelip gelmani akyl

Nazar gelip gelmani akyl satmasana,gayrat et.

barde yazanlaryn hiç

barde yazanlaryn hiç haysysam saylan gyzlaryna yada oglanlaryna öylenjek bolup duranoklar..kellani hem agyrdanok hiçkim.. elbetde el_mariachi istisna (tmçesi namay şunyn??) :D

name?düşünmedimlay

name?
düşünmedimlay akgül?
name diyjek bolyanay???

oyun moyun diyipdiniza bizem oyuna göra oynadykda ... name sana öylenjek diydimmi...:S

......................edebi edepsizden öwren.......................

eee meni siz garradarsynyz

eee meni siz garradarsynyz bar-a..

namesi düşniksiz?? yokarda yazan hemme commetlerinizi okap gorun..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Hahaha :))"

Anna, sen shu gun tormozit

Anna, sen shu gun tormozit edyanlay ...Kop ichdinmi ya ? :D
Gonshy blog'da Tomiris'e dushunenok, barde Akgule...
Sen barde yazanyna oylenjek bolyan diyjek bolya Akgul,
yalanmy ? :)))

Gyzyn ady yazylgy P.M.'e entagem garashyandyryn !!

pm gerekdallay.. menyokarda

pm gerekdallay.. menyokarda yazypdym-a:)) talyplara girip gorseniz has hem gowy düşünersiniz:)) oyun oyun bilen aytjagyny aydyp yor-ahow:))

köp ayatdym

köp ayatdym şondanmyka?
:D
men barde yazanyma öylenjek bolamok how hijisinem görmedik gyzlamlay:)
ellerinden tutup görmedik gyzlaryma güpbasdy öylenjegimi kim çykarday...
...
Mergen men Pm işlanokmy namemi:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Sokmasana Anna,

Sokmasana Anna, Talyplar'da
"Harmandali'ni gormage gidesim gelyar"
diyip yoren mendimmi ? :D
PM ishleyar...

harmandali şuyerdaki Leylii

harmandali şuyerdaki Leylii dami name?
on bn o blokda goşgyda suwjaryas how sizemay men egerde gyzym (girlfrien manysynda) illen ortasynda zowladasym yoga how...:)

pahey sizem :D
......................edebi edepsizden öwren.......................

düyş'de de bir zatlara

düyş'de de bir zatlara yazypsynyz welin:))

Zowladasyn bar, ozem gaty

Zowladasyn bar, ozem gaty bar :D
Ashyk adamyn name etjegi bolmaz, soygulisine
bagyshlap movzuklar achyp bashlasa-da gen gormezdim
mena :)))

P.S. Harmandali'nin alyan koynek tikdirme tekliplerini
gorup, "Onda mana ishlemegem gerek" diyip yazanam men
daldim Anna, sen eyyam polniy planyny gurup yatan bolmaly
mashgalany eklemegin :)))

goşgy yazmaşaga dagy

goşgy yazmaşaga dagy seredip gorun.. ikisinden başga adam gorunmez.. hehe:))

anna içiniz yanyamay?:))

fnkvpohtpv ohug

fnkvpohtpv ohug ğ9aohreguığ osyrggzpıareku vırhgpıgar vg

......................edebi edepsizden öwren.......................

Quote: fnkvpohtpv ohug

Quote:

fnkvpohtpv ohug ğ9aohreguığ osyrggzpıareku vırhgpıgar vg

Anna dogrymy aýdaýyn, men diňe şol bold bilen garalanyp ýazylan ýerine düşündim we... halamadym.
Hiý gyza "osyr" diýilýämi? :D
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "hahahaha"

Wahahaha :))) Seninem uns

Wahahaha :)))
Seninem uns beryan zatlaryn gursyn bara :D
anyrda bashga-da birgiden soz bar...
meselem:

Quote:

fnkvpohtpv ohug...

Yone jogap akgul'e yazylanson gozgamayin :)))

akgül Mergen bn Bayram

akgül Mergen bn Bayram aramyzy bozjak bolyandyr!
:D
......................edebi edepsizden öwren.......................

Quote: goşgy yazmaşaga

Quote:

goşgy yazmaşaga dagy seredip gorun.. ikisinden başga adam gorunmez.. hehe:))

Gordum shu gun yorite baryp :D
1 goshgyjygam yazyp gaytdym, Anna indi
"Enshalla ol movzugy okan daldirlerda" diyip
yormez yaly :)))

men dalle.. başga biri

men dalle.. başga biri bar.. mergen şayat:))

akgül urularsyn...men

akgül urularsyn...men urmasamam:)
beyle zat yok how nahilayyyyyttt!!!

hiçkimem yok..megen PM iber kimay ol...

......................edebi edepsizden öwren.......................

Oh dear... :) Nähili

Oh dear... :)
Nähili çylşyrymly zatlar bolup geçýä dünýäde... :D

---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Bu dünýe şeýleräk

Bu dünýe şeýleräk gurulan başda
Adamyň akyly ýeterden daşda

boldy, boldy hemme zat aýan indi...
paid tha cost to be da Bo$$

hehe ________________________

hehe

______________________________________
Live in the present, not in the past

Oň ýaly agza ýoga

Oň ýaly agza ýoga bärde?
Ýa "hehe" nikli birem barmy?!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bayram aga men yone he he

bayram aga men yone he he diyip guldim shu wagt ichym gysyp otyrdy onsang shu blogy bir yerlerden tapdym hezil edip gulyan ozum

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Kimi durmusha jykmaga

Kimi durmusha jykmaga isleyandigimi aydyb bilmerin, yone haysy agza tochno durmusha jykmana islemeyandigimi aydyp bererin!!!
Eto Bayram!!!

Life is just so wonderful!!!

hmmm...

hmmm... ok
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

meng pikirimche bayram aga

meng pikirimche bayram aga yaly oglan tapmak kyn :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Sagja bol! Biz pahyrada-da göwün bar! :D"

A name diyip hmmm diyyan?

A name diyip hmmm diyyanyz? Nedovolny???
;-)
Life is just so wonderful!!!

Da ne, ne znayu kak

Da ne, ne znayu kak otvetit'.
Na samom dele, prikol ne ponyal. Ya ne ojidal i ne ojidayu, chto vse zahotyat menya, budut v ocheredi jdat' i t.d. No drugoe delo chto ne stoit tut perechislyat' kogo ne hochesh'.
Mne, po privychke, zahotelos' otvetit' kak-to podobayushshe. No ne budu upodoblyatsya detyam.
:D
Ya sam sebya horosho znayu, ya sam ne zahotel by viyti zamuj sebe, esli mojno tak vyrazitsya. Tak chto tebya prekrasno ponimayu. Drugoe delo, tebe ne stoilo idti v detali.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

A tut nikokogo prikola netu

A tut nikokogo prikola netu prosto skazala svoyo mneniye. A ya i ne perechislyala, potomuchto spisok ochen' korotok, perechislyat' nekogo. I chto nazvav menya rebenko, tak ehidno ulybaetes'? Dumaete vy menya etim zadeli? Net niskolichko.
A v detali tut nikto i nevpadal. YA prosto skazala, nikakih detaley.
I mne kajetsya chto vas eto obidelo? Esli da, to izvinite, a s drugoy storony vy ved' sami govorite chto ponimaete.

Life is just so wonderful!!!

näme üçin sebäpsiz ýere

näme üçin sebäpsiz ýere beýle ýazýarsyň, Zöhre?!
Her adamda bir göwün bar!
Göwne degmek üçin bahana kän we bu ýagdaý aňsat, ýöne göwün almak kyn, jaýy gurmagyň kyn bolup, ýykylşynyň aňsat bolşy ýaly!

Çynymy aýtsam, şuny ýazanyňa gynandym we düşünip bilmedim?!
Ýalňyşypsyň, pikirimçe!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

A tut nikokogo prikola netu

A tut nikokogo prikola netu prosto skazala svoyo mneniye. A ya i ne perechislyala, potomuchto spisok ochen' korotok, perechislyat' nekogo. I chto nazvav menya rebenkom, tak ehidno ulybaetes'? Dumaete vy menya etim zadeli? Net niskolichko.
A v detali tut nikto i nevpadal. YA prosto skazala, nikakih detaley.
I mne kajetsya chto vas eto obidelo? Esli da, to izvinite, a s drugoy storony vy ved' sami govorite chto ponimaete.

Life is just so wonderful!!!

Çe-to ýa ne ponimayu. Esli

Çe-to ýa ne ponimayu. Esli ne otweçaýu nikak, t.e. "hmm", etogo tebe malo.
A esli otweçayu, kak mojno wejliwee, etogo uje mnogo.
Da ladno, Bog s toboy.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

A voobshe, budu imet' vvidu.

A voobshe, budu imet' vvidu. Ne budu trevojit' tebya predlojeniyami :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Nu s odnoy storony horosho

Nu s odnoy storony horosho ya vas predupredila, a tak by vdrug i predlojili, a vso zrya.

Life is just so wonderful!!!

Vdrug? S chego vzyala? Ya

Vdrug? S chego vzyala?
Ya voobshe shas molchu pro tebya, Zohre. Hochu li ya tebya, ni hochu li ya.
Mne kajetsya tut ne tema pisat' kogo ne hochesh', i pochemu. Vot ty hochesh chtoby ya pro tebya pisal? I esli ne hochu, pochemu?
Navernyaka net. Znachit nado takje i vsem otnositsya.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bayram aga bu blok sheyle

bayram aga bu blok sheyle gulkunchle :)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Aýtma, işim bolmasa ýene

Aýtma, işim bolmasa ýene oturjak :D
Soňrap girerindä.
Ahow, gel gel giç bolanda tapylýa-da gyzlaram :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bayram aga

bayram aga bora:)))turkmenche yazyshyngla

______________________________________
Live in the present, not in the past

Bolýa, aýtdyň gutardy

Bolýa, aýtdyň gutardy :D
Şu soňky döwür maňa neýtral reaksiýa berýän ýogow :D
Ýa gowy görýäler, ýa diklim ýigrenýäler :D
Nätjek, şeýle bolsa belki hasam gowy. Biparh seredenlerinden, duýgy döredeýin!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bayram aga gyzlardyrda aram

bayram aga gyzlardyrda aram aram bizem sheyle bolyas her kim her hili ,
menem sheylerak aydagynrak borla
yone ichi gaty gulkunch ay ondada hich kim onchakly saylamandyr

______________________________________
Live in the present, not in the past

Aý umuman, şu temany

Aý umuman, şu temany aýyrasym geldi.
Sebäbi bimany tema. Meň şuny aýyrmagyma garşy bar bolsa, 1-2 güniň içinde bildiriň, bolmasa unpublish etjek.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

+1

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men mylaýym boljak bolýan,

men mylaýym boljak bolýan, bolmasa agam meň dilimiň nähili awulydygyna özüň beledä :D

-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

hawa, belet

hawa, belet :)
başlaýma-how, onsoň men ýene içimden dileg edip başlamaly bolaryn öňki türkmenleriň edişi ýaly: "howul bela, howul bela, başymyzdan sowul bela!" diýip :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"