Test

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Belki bu testi öňden bilýänleriňiz bardyr .

Aşakdakylary hasaplaň . Berilen amallary mümkün boldugyndan
çalt hasaplajak boluň .
Emma birinjini hasaplamadan ikinjini ,ikinjini hasaplamadan üçinjini hasaplamana geçmäň ! Sizden haýyşt yzygiderliligi bozmadan hasaplaň .Birini hasaplamadan beylekisini hasaplamaň Jogaplary ýazmaň we aklyňyzdan hasaplaň .
Testiň hilesi ya - da bolgusuz tarapy yok. Test haýrangaldyryjy sonuç çykarýar ...
Hasaplap bolýançaňyz aşaklygyna dogry geçiň
Şulary hasaplasaňyz bolýar : (birini hasaplamadan beýlekä geçmäň , ýazmadan aklyňyzdan hasaplaň !)

15+6

3+56

89+2

12+53

75+26

25+52

63+32

Tüweleme

123+5

Içiňizden bir renk we bir gural düşiniň

AKLYŇYZA İLKI GELEN renk we gural NAMÄ …

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men bu testi Talyplar.com da

Men bu testi Talyplar.com da hem goyupdym .Netije gaty birhilirak boldy .
Belkem bardekiler unslije okarlar

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

gonur we tokka mashyn

gonur we tokka mashyn achary.

mena dost sahypada hem

mena dost sahypada hem dushunmedim shuna

***!!!***
!!!Dine sen!!!

gyzyl we palta kellame geldi

gyzyl we palta kellame geldi

Çynymy aýtsam, iň soňky

Çynymy aýtsam, iň soňky soraglar bulaşdyrdy. Kelläme zat gelmän daş töweregime seredip sagat we kompýuteri gördüm, gök reňkem kelläme geldi
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

renk gyzyl

renk gyzyl we guralam ruchka..

gyzyl galam --- All our

gyzyl galam

---
All our lives we sweat and save
Building for a shallow grave...

gural

gural diyilse her kime chekich, palta pil katmen...bizinki bolsa ruchka pozguch,galam,depder kitap:D

Shu test'in men orschasyny

Shu test'in men orschasyny gorupdim, in sonynda-da
"gyzyl chekich" bellapdim yalnishmayan bolsam, test'in
jogabyna seredenimde "krasniy molotok" yazylgy ekeni,
birhili bolup gitdim :))

Sanjar, Text'in yarysy Turk dilinin gramatikasyna gora yazylan,
1-lijek sana Turkmen dilinden.

hasaplamadan dalde, hasaplaman. Turkmen dilinde "madan"/"meden"
goshulmayar.

Sag bol Mergen olam köp

Sag bol Mergen olam köp dalmay .Tüweleme baha bermekde gysganç dal ekenin.
Sen haçandan bari dilparaz boldynay ?

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

yaşyl

yaşyl çekiç
......................edebi edepsizden öwren.......................

Gyzyl yarag 40 yyl maya

Gyzyl yarag

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!