Yzyny dowam et-3

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

bir gün aç garynja yere birzatlar çyzyp otyrka,elindaki çöp döwülya hay ..diyip söwünip çöpüni zynyada yere çyzan zadyna tüykürya we agşama çenli selpap yadap yatyar.Gije sagat 00:00 bolanda garynjan çyzan zadynda tüsseler çykyp başlayar.oýanyp görse tüsse onuň çyzan zadyndan däl-de tomzakdan çykýamyş. onuň başujunda tomzak tirýek tüsseledip otyrmyş.Garynja bat bilen bir urya welin tomazak neresse yere sinip gidyar. Garynja oz icinden seyle samrap baslayar: Blin senden basyldym halys.. Beyleki ertekide-de gunume goymadyn sen.Tomzak ýerinden seňsenekläp turýar.
–sen, garynja dost, zrýa meni urdyň– diýip döwülen altyn dişini tüýkürýär.
-gowusy gel geç-de şu simi gyzdyraly-da biznes-plan biçeli. saňa pul gerek dälmi? – diýipmiş.Ay namesini name edeyinin tomzagy bar name etdirip gel su yerden diyip tomazagy kowan garynja ylgap baryp bildirmanjik onun yere gacan altyn disine yapisyar.tomzak "her sherde hayir bardyr"-diyip,dishini yatlap gidip baryarka kellesine bir uytgeshik pikir gelyar."chyndanam hatda altyn dishimin gopmagynda-da hayir bolup biljek ekeni"-diyip,garynjalary yigrenyan tomzak onunden chykan hemme garynjalary yanky gopan dishinin boshlugundan tuykurup oldurup bashlapdyr.Habary kimden al? Garynja joradan al.Yanky bizin garynjamyzynam hemme dogan-garyndashlary, tanyshlary zalym tomzagyn tuykuliginden olen ekeni. Garynja uchin "mini"ahyrzaman dushen yaly bolya, gynanyp ozuni garynjalaryn kodeksi boyuncha garnyna uly tikeni sokup, harakiri edip olduryar.
Olenson ertekinin rejisserlary Gadyr, Anna we beylekiler durmushyn onunde.Halki garynjan garyndashlarynyn biri doly olmanmish. Zordan yerinden turup, ust bashyny kakyshdyryp tomozokdan ar almaga gitjek bolup durka, yureginden tutup paralich bolayypdyr.Yone gonshy obada onler gochup giden yanky agsak garynjanyn bir garyndashy galypdyr.ozem yashdash we ustesinede agsak ekeni.obasyna gelip görse garyndaşlary gyrlyp gutarypmyş. onsaň goňşy obadan 5 sany gyz-garynjany özüne aýal edip alyp ýedi gat ýere aşak gidipmişler. Köpelmäge... Köpelmäge we altyn dişli tomzakdan ar almaga...Agsak garynjanyn her ayalyndan 77 sany chagasy bolupdyr.hemmesem agsakmyshyn:).77 çagany ýetişdirmek üçin biziň garynjamyz ir garrapdyr. Bilinde kuwwat galmandyr. Ýöne iň körpe aýalyndan bolan oguljygy edil biziň başdaky Agsak-Garynjamyza gaty meňzeýärmiş. Onsaň ony ýanyna çagyryp boýnunada tomzakdan galan altyn dişden ýasalan altyn zyjyry dakyp:
–Oglum atalarymyzyň aryny almak seniň baş wezipäň. Git-de ar al. Bizi ýene-de ýeriň üstünde arkaýyn gaýşaryp işlär ýaly et... – diýipdir.Korpe agsak garynja gozlege chykypydyr.daglary,cholleri,deniz deryalary gechip ahyr sony altyn dishli tomzagy tapypdyr.gorse tomzak onki altyn dishinin yerine platin dish goydurupdur.agsak tomzak elinin tersi b/n bir serse tomzagyn 7-8 sany dishi gopayipdyr.tuykurup garynjalara azar bermezligi uchinem tomzagyn kellesini goparyp boynuna monjuk edip dakynypdyr.Tomazak hem yerden yeke çykan yetim dal elbetde, ahli tomazaklar toplanyp garynjalary yok etmek üçin 3-nji Jahan urşyny başladypdyrlar. Olar taze döredilen lazerli toplary we raketalary, uçarlary we tanklary, btrleri we söweş gamileri we uçar gamileri bilen garynja cemhuriyetine od beripdirler.Bombalanmadyk yer galdyrman ahli garynja şaherlerini haraba öwürmage başlapdyrlar.Garynjalar SPES grupba guryarlar diyya.. 10 sany bet garynja hemmesem Professional.. Ahli bombalardan basy cikyar, ahli yaraglary ulanip bilyarler, ucar, dikucar, tank, masyn hemme zady surup bilyarler. Rukopashniy boylaryn hemmesinde ussat.tomzaklar bir atom bombasyny zynypdyrlar welin specnazlan hemmesi garynjalary iyyan mutantlara owrulayipdir.Tomazaklar garynja iyijileri hem(Муравьеды, anteater) çagyryalar we garynjalaryn tohumyny guratmak üçin ellerinden geleni etmage and içip awy yalamaga dil düwüşyaler ilçilerin üsti bilen, garynjalaryn sony dinazawrlarynky yaly dal-de has hem erbet boljakdygy belli.garynjalar gyssagly howpsuzlyk maslahatyny çagyrýalar. maslahatda şeýle karara gelýäler:tomzaklara geroin öwretmeli.Hawa, garynja halky ozara maslahatlashanlarynda, sheyle netije cykaryarlar:

1-Bizin bu gunlere dushmegimize esasy sebap bolan zatlar:
a-Garynja halkynda geroin we sh.m. harytlaryn rowac bolmagy;
b-Bilim taydan oran yza galmagymyz we dowrebap tehnikadan yzagalaklygymyz;
c-Kop wezipedar garynjalaryn para almagy;
d-Onat gylykly we ynancly garynjalaryn onat planlarynyn onune kabir bet pyaglly garynjalaryn bowet bolmagy;
e-Guycli garynjalarynam bu erbet yagdaylaryn ahlisi zerarly ruhdan dushmeleri, hyjuwlarynyn sonmegi;
f-Garynjalaryn gerekli yerlerde-de yarag ulanylyshyny onat ya-da hic-hili owrenmezlikleri;
we shm. ozumize degishli sebapler;

2-Dushman tomazaklar we olaryn guycli bilim hem-de mumkincilikleri;

3-Tomazakla her-hili goldaw beryan dashky guycler;

4-Ozara agzalalygymyz;

we sh.m. sebapler.

Care hokmunde bolsa, garynja halky sheyle netija gelyarler:
a. Bir tonnadan gowrak neşe sereşdise ýakylyp ýok edildi.
b. Milli bilim we ylym özgertmelerini durmuşa geçirmegiň ýolunda. , Mekdeplerimiz kompýuterleşdirilýär.
c.Esenguly etrabynyn häkimi işden boşadyldy.
d.Ministr Çilim Çekenligi Üçin Bir Aylyk Wezipe Iş Haky Tutuldy.
e.Medeniýet we Teleradioýaýlymlary ministri üýtgedi.
f.Pyýada Goşuna täze serkerde bellenildi.
Elbetde hemme zadyn duzelmeginin ansat we chalt bolmajakdygyny bilyadiler.yone her kim agzybir bolup,ellerini chermap jan edip ishlese,iru-gich hemme zadyn duzeljegine ynanyadylar.Sheydip garynjalam kichijik dowleti bilime uns berip bashlady.

Bizin hemmamiz garynja ey turkmen doganlar!!Aramyzdaky tomazaklara garsy goreselin!!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Yadynyza dushyan bolsa Yzyny

Yadynyza dushyan bolsa Yzyny dowam et-3 agzalarymyz uyshup hekaya duzupdiler.Hekaya gaty gyzykly bolanlygy uchin uyshurip,Doredejilige goshdum.

arman bia ol dovürlerde

arman bia ol dovürlerde entap yordükda,gyzykly zatlary sypdyrypdyryn.chyndanam gaty gyzykly bolupdyr

yazmana kim kim kim

yazmana kim kim kim gatnaşday

menin birinji kommendimde

menin birinji kommendimde bar originaly.
ondada ine shuna sereday: http://www.tmolympiad.org/?q=node/1857

Mekan

Mekan gyzyklyja, yone yaman uzyn, onda-da ichi gysan okar..yazanlaryndan bir setir azalsa bir okyjy kopeler;)
shonun uchin shu yerini edit eday, iki gezek yazilipdir:D

Quote:

Halki garynjan garyndashlarynyn biri doly olmanmish. Zordan yerinden turup, ust bashyny kakyshdyryp tomozokdan ar almaga gitjek bolup durka, yureginden tutup paralich bolayypdyr.Halki garynjan garyndashlarynyn biri doly olmanmish. Zordan yerinden turup, ust bashyny kakyshdyryp tomozokdan ar almaga gitjek bolup durka, yureginden tutup paralich bolayypdyr

azajyk boş wagt tapayyn

azajyk boş wagt tapayyn dowam etjek bolup her zada ederin..sabyrrrrr
......................edebi edepsizden öwren.......................

ak sakgally kelirak oçkili

ak sakgally kelirak oçkili garynja şeyle diyyar "bu tommulan arkasyndan çykaryan zaherlerina alyp bilemzok-onda olaryn elindaki şu kitaplaryny alaly"..

elinde galyn kitap,garynjalar "hiiih" edip kitabyn adyny okajak bolyalar
kitabyn ady "tomozaklarda maşgala durmuşy!":)...
Hawa almaly yöne nadip,nadip tomozaklary perfect maşgala gurmakdan azaşdyrmaly...
pikirler...goh-galmagal...dawalar..söwüşmeler...

Ahyry,garynjalan arasyndan "hay melgunlar" diyip agsak,hor uzyn garynja çykyar "Düynki çagalar diysani,intek gatamadyk garynjalar sizi..." diyip kayyap başlayar gürrünine;
-Men meşhur garynja-tomazk urşunda boldum,ölmedim.Şu garynja milletinin in yuka damary,olaryn uçgurlaryna beryan ahmiyetidir
"Hiyaaaaaaayt" diyibem stola çykyp elini yza yokary edip gygyryp,agzyndanda köpük saçyp:
-Biz olara in owadan , jana garynjalarymyzdan birini ibermeli,olan baştutanlaryny azdyryp olary alkaş etdirip atakovat etmeli,ol zaluwatlar çalt azyalar,ona çenli bizem barde plan gurmaly

Zaldan;
Hawada hawa naralary artyp başlady...

İbermeli..
Kimi..kim gitmeli ??????????
......................edebi edepsizden öwren.......................

kempir

garşy tarapa mukaddes tabşyryk boýunça gitjek «jana-garynja» tapylmandyr diýýä.
onsoň ozal opera aýdymçysy bolup dünýäni gezen bir garryja kempir orta çykypdyr diýýär.
– men oňararyn bu işi!

- Bolya kempir gitsin..

- Bolya kempir gitsin.. Olar-a sholam kan..
- Onsonam tomazaklaryn kopusi tanayar-a ony, gowy bolar shol..
- Yok-how sen name olar samsykdyr oydyanmi? Kempiri natsinler olar..
- Bolmanam jana garynjalari olar yali deyyuslaryn yanina ugradarys oytyadinmi? Binamys zaluwat diyse..
- Bor how agam nama gaharlanyan? Yone azajik realist bolmali.. Olar bu hamy gatan kempire owrulip seretmezlerem..
- Hawa rast aydyan.. Seretmezler..
- Beh.. Sheyle bolayarmikanay..
- Dagy name..?!

(Garynjalarin arasyndaky goh gijanin bir wagtyna chenli dowam etdi..:)

son gije biryarym bolanda

son gije biryarym bolanda Anna atly kaçok garynja orta çykyp:
-Boldy ahmaklar,pahey bolupmyşynyz garynja size marynjada dal.İne size teklip....
......................edebi edepsizden öwren.......................

5-nji bölüm

-diýip sözüni dowam edipdir Anna kaçok.
– biz Kempir-garynja bilen bilelikde Tomzaklaryň ýurduna gidýäs. men-ä kazino açaryn Kempir-garynjada «jana-hana» açar...

bu teklibi ähli ýurtlaryň garynjalary ruhy taýdan goldap, maddy taýdan hem goldaw berip ugratdylar diýýä Anna kaçok bilen Kempir garynjany garşy tarapa...

Mundan öte dowam edere zat galmandyr

Dowam etsengem indi gyzygy yok bolaymasa

Howa

Howa, garas doredijilik tarapdan synlasak, manylyja hekaya
Tuweleme oglanlar, aklynyza berekella!!!
------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!