Sorag

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Mende bir sorag bar,govy jogap berene telpek gurrunsuz bar.

"Shu yerde agza bolanlari name baglanshdiryarka?

Gayrat edip jogap berin'.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Oturmakdan ish bitmez,garry

Oturmakdan ish bitmez,garry mama dish bitmez.

Hemmamiz turkmen,hemmamiz

Hemmamiz turkmen,hemmamiz itnernet ulanyars.
ay yone mun yalak jogaplary kabul etmersinlay:)

Dogry aydyan'

Sen'ki de dogry dos,yone jogap oran prostoylay.:)Shon' uchin men garashayin has govusyna.

Oturmakdan ish bitmez,garry mama dish bitmez.

ona yurek gysma dermanymdy

ona yurek gysma dermanymdy :D

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Yuregin' agyrmasyn how

Sen' uchin yurek dermani bolup biler yone galany uchin nameka?

Oturmakdan ish bitmez,garry mama dish bitmez.

yurek dermany dalde yurek

yurek dermany dalde yurek gysma dermany...
galanlaram ozlerinden soray :)

viy, sen taze agzamy? ya konelerdenmi?

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Men tazeje

taze agza boldum,taze kuzyan' suvi sogukdur how.:-))))

Oturmakdan ish bitmez,garry mama dish bitmez.

gyzykly sorag! 1 - bu yerde

gyzykly sorag!
1 - bu yerde kop turkmen yaslary bar.
2 - olar durli yurtlarda okayarlar (sol sanda TM-da)
3 - sol yarlaryn durlice pikirleri bar (bu diysen gyzykly)
4 - ozune peydaly, gyzykly, zatlary tapyp bolyar!
Chynar K.

Çynar seň hemme

Çynar seň hemme ýazanlaryňda standard kitap stili duýulýar. Näme üçinem bolsa...
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Ahmal seyledir islan

Ahmal seyledir islan dowrumden galan endik.
yone redaktorymyn aydysy yaly esasy zat yazylyan zat aydyljak bolyan meselani dunikli edip yetirse bolyar! :)

Chynar K.

Menin' pikirim

Menin' pikirim bolsa hemmamizi birleshdiryan sohbetdeshlik,gurrun'deshlik.Turkchede soz bara 'Insan ne chay ister ne chayhane,insan sohbet ister chay bahane'.

Oturmakdan ish bitmez,garry mama dish bitmez.

Sen Şakirdemay ?

Sen Şakirdemay ?

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

ol oglan.. bolsa bolsa

ol oglan.. bolsa bolsa şakird bolar :D
_________________________________________
Aşyk bolanda saçyn düşyarmika? Kelleşip başladym.. :)

Sakird namay? Arada bir turk

Sakird namay? Arada bir turk meni bashga biri bilen tanyshdyranyn-da, meni "Bu bizimkilerden, ama tam sakird degil" diyip sypatlandyrdy..
Bu name diymek bolyaka? :D:D

bolanina ymykly bolaymali-da

bolanina ymykly bolaymali-da senem?!:)

Aý men gyzmyka diýipdirin

Aý men gyzmyka diýipdirin profiline seretmeden .Bagyşlarsyňyzda Mekanjan ...
********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

GYnansagam yok

Men bolup bilmedim,ya sen?

Oturmakdan ish bitmez,garry mama dish bitmez.

men pikirimçe edere işi

men pikirimçe edere işi bolmayanlar (işsizler).

Adamyn gylyklarynyn biri:her

Adamyn gylyklarynyn biri:her kim ozi yalymka diyip pikir edyar.

hawa herkime özüm yalymyka

hawa herkime özüm yalymyka öydyan... İşi bolan barik girmez. Men açyk aydayyn işsiz bolamson giryan. Beylaki agzalaram şonun üçin giryandir.

istisnalar kaideyi bozmaz

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Mejbur etdin."

bah,beyle jogaba

bah,beyle jogaba garashamokdum,mert ekenin,hormat goyyan.
ay men oz pikirimi aytsam ishsizem bardyr,ishlem bardyr agzalarymyzyn arasynda.

men diyyan işsizlerim

men diyyan işsizlerim başga... onam herkim özüne göra yorumlasyn.

Telpek üçin sagbol

dostlarym bar

dostlarym bar sholary gormane gelyan:)Men ishli diydigim dal, ishsiz..yone barik yadan uzak gunun stresini atmak uchin gelsen bolyar..dagam uzak gun oturyp, hemme yazan bloklary postlary okan bolsan, sonam indi kim yazarka diyip garashyan bolsan onda 100% ishsizlik uchin geldi diysen bolar...:D

%9O GOSULYAN.

%9O GOSULYAN.

Tankyt!

Menin shu sahipa agza bomagimin esasy sebabi-ozlerine peydasi bolmasa-da, hatda kawagt ziyani bolmagina garamazdan, oglanlarin we guzlarin bir-birini arkayin tankit edip bilmekleri...elbetde men taze agza bolansom hazire chenli meni tankit eden bolmadi. yone kopden bari ahli yazgilari diyen yali okayardim we goryardim...esasanam kabir agzalar (atlarini aytmak hokman dal) tankyt ishinde has hem okde...menin pikirimche olar ishsizlikden edere ish tapman tankit yazyan daldirler elbetde...bu bolsa olarin her hili pikirleri analaiz etmek ucin imtilyandiklarini we bashgalarin kemciliklerini duzeltmeklerine komek edyandir diyip umit edyarin!

"Ulydyryn oytme etseler taryp,
Kichidirin oytme peseltse gorip,
Ne uly, ne kichi, ne bay, ne garyp,
Tuys baryp yatany, shu bolshun besdir..."

Şu ýerdäki agzalary

Şu ýerdäki agzalary ILKINJI döwürde olympiada gatnaşandyklary baglanyşdyrýady. Soň bolsa, ideýa we maksatlar, planlar birleşdirdi, ýagny diňe sap türkmen dilinde söhbetdeşlik edilýän sahypa gurnamak maksady, şol sahypanyň hakyky durmuşda edip biljek işleri baradaky pikirler we ş. m.
Wagt bilen, agzalaryň könelerinde şeýle pikirler galsa-da, käbir içi gysýanlar we diňe gürrüňdeşlik, wagt geçirmek üçin türkmen sahypasyny gözleýänler köpeldi. Bulary bolsa, wagt geçirmek islegi birleşdirýär.
Asyl şu sahypany diňe wagt geçirmek üçin ýerden ulyrak zat kabul edýänler sahypany hiç döwürde terk etmediler, sebäbi maksatlar we planlar entägem bar, köp! Iň gowy ýagdaýda, şu maksatlar ÄHLI agzalary baglanyşdyrmaly. Ýöne bu real dünýäde mümkin däl we her adam özüni sahypa öz şahsy sebäbi bilen baglanyşdyrýa.
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

turkmen name diyyar we name

turkmen name diyyar we name edyar, pikiri nahili bileyin diyip giryan.

Men name uchin

Men name uchin shona aydyp biljek, basshgalaryny biljek dal::))
- oyun oynap oturanymdan shu yere girip oglanlaryn we gyzlaryn pikirlerini, dunya garayyshlaryny, dushunjelerini okap(kabir bloglarda gyzykly soz urshdyrmalar bolyar, kamahal okap gulyan, yone beter kop soz urshdyrmany halamok), ozuminki bn garshylashdyranymy gowy goryan(internet bolmadyk mahaly oyun oynayan::)))
- Ozumin edyan kabir yalnyshlaryma shu yerde okan zatlarymdan mysal chykaryp duzeltmegime komek edyani uchin...
- Shu yerde edilmane synanshylyan kabir toplu ishler gownume yarany uchin...

Offtop: Haysy oyuny oynayan

Offtop:

Haysy oyuny oynayan ? :D Ya senem kart oynayanmy ? :))

Offtop:Senem oynasyn

Offtop:
Senem oynasyn geldimi ya. Adam kop bolsa kart oynayan, ansat yapyp bolyar sebabi, egerde adam yok bolsada [b]`FIFA Manager 07` [b] oynayan, gyzykly men uchin, oyunda mashgala durmusham bar, mashgaladakylaram goz onunde tutmaly, eger chalaja islegini yerine getirmesen ayalyn, aglap enrap gaty gorup bashlayar:::)) Bah oyundada sheyleda::))Chagalaryn ilerde futbalist bolyarmy ona bilemok entek::))

Sorag bolanyna gora,menem

Sorag bolanyna gora,menem bir psihologicheskiy sorag bereyin.

Bir gyz ejesinin jenazasynda bir adamy goryar we ashyk bolyar.Iki hepde gechenden son,shol gyz oz gyz doganyny olduryar.Name uchin?

Mena 2 jogap

Mena 2 jogap chykaryan
1- Ol adam ayal doganynyn ari bolup biler
2- Ayal doganam ol adama ashyk bolan bolup biler.

Barja telpegimi bereyin

Dos barja telpegimi bereyin jogabini din'e man'a aytsana.

Oturmakdan ish bitmez,garry mama dish bitmez.

Bashga jogaplajak yokmu?

Bashga jogaplajak yokmu?

onem shu soraga jogap

onem shu soraga jogap berenimde korpejeden (yashulydan) gowja at aldym. jogabyny bilyan welin jogaplajak dal!!!
kim islese pm ibersin aydyp bereyin :)))

***!!!***
!!!Dine sen!!!

ay mena Rechigin jogaplary

ay mena Rechigin jogaplary bilen ylalashyan

____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

garadag men jogaby bersem

garadag men jogaby bersem onda sen mana 'katil' diyersin. :)))

men bu soragyn sonunyn nira baryanyny bilyanlay.

birinjem men diyerin

birinjem men diyerin :)))

(yone katil name bilemok welin, men turkmenche tapardym :D)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

FEYA SEN JOGAP BERSENE... :)

FEYA SEN JOGAP BERSENE... :)

ayyy, bol sen jogap ber

ayyy, bol sen jogap ber onson denge-deng bolyar :D

***!!!***
!!!Dine sen!!!

bah,bilyarler

bah,bilyarler ekeni:)
yashuly yada Feya/ak-pamyk/Arzuw haysynyz bolsanyzam yazayin:)
men bashga sorag sorajak.

Bir atom bombasyndan name zat has gaty yarylyar?
jogap 100% dogry bolmaly.

eyyy nahili adamay sizz?

eyyy nahili adamay sizz? arzuw kichi harp bilen bashlayarrr!!!
feya diyiberin mana :D
men jogap bermeyan!!!
beylekinem jogabyny bilemok.

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Garaz menin beren jogabym:Ol

Garaz menin beren jogabym:Ol oglany ilkinji gezek ejesinin jenazasynda goren bolsa,indiki gezek biri olyancha garashasy gelmani gyz doganyny oldurendir,yagny yanky oglan jenaza gelmegi uchin gyz doganyny oldurendir diydim.Onsan shol jogaba gora men psihopat bolyan ekenim,sebabi turmedaki ubiycalaryn kopusi menki jogap beryarler ekeni:(

vse,boldy indiki soraga jogap berin.

Mekan, indi ikimiziem

Mekan, indi ikimiziem dengrak :) korpeje indi sendenem gachar :D

***!!!***
!!!Dine sen!!!

:))))

:))))

men şeyle diyipdim---oglan

men şeyle diyipdim---oglan gyzlaryn garyndaşy+beyleki gyz dogana aşyk yigit --eger öldürse oglany yene görer we "men şol gyzda diyer-yrar"

:D

......................edebi edepsizden öwren.......................

yene bir gezek: Bir atom

yene bir gezek: Bir atom bombasyndan name has bek yarylyar?

p.s.jogap gozune urulup dur.

HIDROJEN BOMBASY...

HIDROJEN BOMBASY...

yok.

yok.

2 atom bombasymy?

2 atom bombasymy?

***!!!***
!!!Dine sen!!!

ASGYRMAK...

ASGYRMAK...

ayy...gyzykly bolmady.eyyam

ayy...gyzykly bolmady.eyyam bilaydiler(feya wiii ak-pamyk bildi).
bolyar onda bashga sorag.Balyk akvariumun aynasyny susende nahili ses chykyar?

hehe menem biljek ekenimow

hehe menem biljek ekenimow bir zatlar :)))
hany telpek geydirjek dalmi mana?

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ine...layik boldymy?

Ine...layik boldymy?

BALYKDAN SORAYMASAK

BALYKDAN SORAYMASAK

:)

aytjakdal :))) icin yansin !!!

Eý bir atom bombaly soraga

Eý bir atom bombaly soraga jogap "iki" hem bolup biler, "H bomba" hem bolup biler
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Net

Garagoz wrote:

"Shu yerde agza bolanlari name baglanshdiryarka?

Internet ulgami baglanyshdiryar... :)))

DovraN