Tas olyadim

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yanyjak gyzyl chyrada chatrygy gechdim. Fuuuff... onema bir gezek gechipdim welin, bu has gijrak boldy.
Bir 50 metr yalydan sary yandy, menem 65 mph bilen gidip baryadym, durmaga yetishmerin diydimmi ya gechip yetisherin diydimmi saryda, gelip 5 metr yaly galanda gyzyl yandy, chatrygam uly gruzowik=yuk mashyn gechip bashlady. Onunden gechip gitdin, olam signal berip galdy.
Shol swetoforyn yokarsynda kamera yok bolayadyr, bolmasa ertir-biri gun koplar=mentler gozlap gelaymesinler meni :D Olmana galdyk welin, shtraf zat bir almaly...
Indi akylly boljak, onema men gaty suryan. Shol yol 45 mph'lik(shol yolyn shol bolegi), menem 65 mph bilen gidip baryadym, ustesine gyzyly gechdim. KAmera bolsa, gowja jezalandyrarlar :D

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hazir bol

Jezadama jeza weli hazir bol birden Huday saklasyn pajygaly yagday yüze çykaymasyn.Gaty hazir bolmasan ulagy howpsyz ulanmak diysen kyn.
3yyldan bari sürüjilik şahadatnamasy alyp bilman geçdim:-)

---------------------
Säher turup syl yüzüne dünyani
Ginliginde bolup bilsen şonça bol!

kayserida zowlap geçip

kayserida zowlap geçip gidip durlar şolara kan zat bolanok
Huday sowdy diyip sadaka berersinizda indi:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Bayram, Allah gijinden we

Bayram, Allah gijinden we hayirlysyndan bersin amanadyny yzyna alma yagdayiny!

Sana mahir yumrugyndan birini iberipdir-da onda: " akyllyja bol, hany, ozuni durse, hayir amal et, Meni hem yhlas bn yatla!" - diyen manyda, ha?! :)

Shtraf-a (penalty) gelip biler, eger swetaforyn depesinde CCTV/kamera bar bolsa, olam name, sadaka hokmune gecer-da, sowgat ucin diyip, sadakadan gysjak bolupdyn oz-a :)

Birem, sizde "licence" (prawa) ucin bal kesilyarmi, barde-ha kesilyar, meselem, adaty yagdayda 6 bal berilyar ilkinji prawada, senki yaly yalnyshanlardan 2/3 bal alyp bilyaler, eger 2-3 gezek sheyle bolup, "0" aly galsa, onda onun elinden prawany duypli alyalar we tazeden synaglaradn gecmeli bolyar, hem test, hem-de praktika taydan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hawa, bizde hem bally

Hawa, bizde hem bally sistema. Ýöne 12 bal öýdýän başda.
Bilmedimdä, baly kesseler, ştraf berseler, insurance=strahowaniýe=ätiýaçlandyrma gymmat bolar meniň üçin :(
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Bah akyllyja surmeli

Bah akyllyja surmeli diyilyande:) oyun edyanle dushunyanle kawagtlar saklanyp bolanok:(
hany yone aytsana in uly shtrafyn nace cykypdy shu wagta cenli:)))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

entäk ştraf

entäk ştraf almadym.
Bärde para almagy maksat edinen mentler ýok, häläm şol gowy, bolmasa garyp düşerdim. Gaty sürýän
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

he he

Bayram wrote:

entäk ştraf almadym.
Bärde para almagy maksat edinen mentler ýok,

bah shu wagta cenli bir saparam straf tolap gormedinmi:) para berip gordinmi diyemoga

_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Ýok, entek jerime töläp

Ýok, entek jerime töläp görmedim. Allajan meniň bagtym çüwýädä hemme zatda! :)
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

Bayram durow intak, sen bize

Bayram durow intak, sen bize geregow. :)

Ajalyňa el bulap oýnaýan

Ajalyňa el bulap oýnaýan diýsene :))...
Çöregiň bitin eken .
Menem bu tomus gaty sürüp göz görendirin .Allajanyň özi gorady .
Geçdigi bolsun .
Belkem indikilerine sapak bolandyr ...

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Ay marly da Bayram aga da.

Ay marly da Bayram aga da. Ganynda bar:))

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

ooo Bayram aga.. köwüş

ooo Bayram aga.. "köwüş aldym", "laptop aldym" diyip aytyanyz..
emma maşyny hiç agzamandyrsynyz..
gutlyş aga..:)
toyda döwilsin :D

_________________________________________

Sagja bol. Maşynym, özüm

Sagja bol. Maşynym, özüm ýaly, ýemşik we gelşiksiz bir zatlaý
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

1 yerlerde-ha yazypdy ol

1 yerlerde-ha yazypdy ol mashyn aljak bolyaryn, name alsamkam diyip ayratyn blog acypdy, sen aktiw dalsindir-da shol wagt, ol honda alypdy oydyan, ya yalnyshyanmy :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gutlysh

Gaty gordum masyn alndygyny indi aydan bolyanyzmy .Masynyn ozun yaly yemsigem bolsa seninki Birje gezek staf eden bolsalar gaty surmega beylede dursyn 40 gitmani owrenersin .Indikide seresap bolawerin .Ol yerler bizinkiden tapawutly bolsa gerek.

Sagja bol Maya! Bayrama gaty

Sagja bol Maya!
Bayrama gaty owrenishaymegin, birden meni bashga hili tanap bilersin :)
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

onda tazeden dogulan yaly

onda tazeden dogulan yaly bolansyn, doglan gunun gutly bolsun Bayram aga, gaty surmekden peyda yokdur, menem bir sapar agdaryldym, nache sapar mashynyn gotunden urdym, Hudayjan mazzaly saklapdyr, indi gaty suremok, orslar diyyarlera " tishe yedesh dal'she yedesh, bystro yedesh ..uy doedesh"

sag-amanja gez, yol hereketleri berjay et!!!

PS
mashynyn gutly bolsun, bu yerik alyp gelsen aylarsynda nesip bolsa

barde agdarylmadyk yok

barde agdarylmadyk yok yalyla, yuwashyrak surung ana sesi gelip bashlady""""""""

kamera

kamera hemme svetoforda diyen yaly bar... gorunman biler. gaty kiçi bolyar. bir gezek dostum gije kiçijik köçede gyzylda geçti welin birnaçe günden 370usd jerime geldi... overspeed üçinem ayratyn jeza kesip bilerler. Ticket lerini yignaber, son gerek bolup biler. :D sebabi olar senin personal info (sicil) ne yazilyar we credit point'ini bile etkileyar :) 3 yil son pozulyar senin history'nden....

men-a indi kakamy alada edip

men-a indi kakamy alada edip başladym.. maşyny unssiz surya welin.. bari gaytmankam hem kakamyn özi hakkını helal et, bu durmuş indiki gelyançan name boljagy nabelli diyenini hem yatlap şu wagt birhili bolup otyryn.. :((

tomus Kerka dynch almana

tomus Kerka dynch almana gidipdik,unsumi chekdi dayim yaman yuwash suryan ekeni.Name uchinka diysem,arada erbet avariya bolupdur,hatda diri galany uchin sadakada beripdirler.shondan bari hem gaza yedi olchap bir basyar.