Durmuş

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Size göra bu durmuşyn kyn taraplary name? Bu durmuşyn namesi size kyn gelyar...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

men üçin: söydüklerinden

men üçin: söydüklerinden ayrylmak...

adamlara bir zatlary

adamlara bir zatlary düşündirmek.. :))

kime name dushundirjek bolup

kime name dushundirjek bolup kosendin?:)

düşündirmekden has kyn

düşündirmekden has kyn zady aydayın mı??

bir zat edyaler ve sebabini düşündirenoklar.. yada sorag beryan ve jogap alyp bolanok.. ana şeyle yagdayda sabyr etmek yaman kyn:))

beh..:) hmm..:) name sorag

beh..:) hmm..:) name sorag sorayarsyn we jogap alyp bilengok?:) Nahili soraglar olar, ayt-da bolanina gora:)

ay sorayan soraglaryma eydip

ay sorayan soraglaryma eydip beydip.. sorag soradym diyip yatladyp alyan koplenc jogaplary..:)

yone şu wagt şeyle bir problemam bar.. oran gowy goryan bir adamym bar welin hiç zat yok yerden mana bir zat diydi {name diydi diyip soraman, aytjak dal:)}.. ve name üçin hiç zat yok yerden mana şeyle diyenine düşünip bilmedim.. aslynda bir sebabi barmyş yone mana aytmady.. şeyle yagdayda name etmegimi maslahat beryaniz??

aA wrote: Oka we yirt..

aA wrote:

Oka we yirt..

Jogap agajan agamdan..

Shu kommendine gulup

Shu kommendine gulup oldum.bashkentde taryh mugallym bardy,sheylerak sorag sorayady:karl velikiy nachinji yilda haysy soweshi yendi?
senkem shona bardy:)
Mana X biri "Y" diydi,nabeli Z sebapden,mana maslahat berin.:)
Bolyar.Menden maslahat,baryp gonumel sora."senin mana sheyle diyenin uchin men gynandym,shondan bari yatyp bilemok,asyl choregem iyemok,mana dushundir name uchin diydin"-diy.Onsan ol aydar elbetde,aytmajak bolsa "men shu taydan gymyldajak dal aydyanchan"-diyip tutdur.

GÖDEK bolmazlyk :)))))

GÖDEK bolmazlyk :))))) (şutka)

Menin üçin Adamlary

Menin üçin Adamlary tanamak (kimin kimdigini bilmek)kyn. Kim dost kim duşman.

onat adam bolmak yada şul

onat adam bolmak
yada
şul adama onat diyip tanalmak:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Men ucin in kyn zat: Mende

Men ucin in kyn zat: Mende bolan,islemedik hasiyetlerimi üytgetmek.Gaty azyny üytgedip bildim,gaty halamayan yöne hiç goyup bilmeyan zatlarym bar.

---------------------
Säher turup syl yüzüne dünyani
Ginliginde bolup bilsen şonça bol!

Menkem shular. Godekligimem,

Menkem shular. Godekligimem, gonumelligimem, yaltalygymam we sh. m. erbet hasiyetlerimi tekiz uytgedip bilemok.

---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

öz watanyndan ayra,yat

öz watanyndan ayra,yat ulkede yashamak şeyle agyr eken.menem ındı düşündım.kawagtlar Aşgabada barsam,ılkı bılen ayagymy basan badyma yerı öpeyın dıyyan.dostlarym bılen duşuşamson yada gowja garnymy doyuranymdan son aklyma aylanyan.
İstambulyn yanynda Aşgabat edıl yalap arassalan yalow

menem türkmen nahar

menem türkmen nahar iyemizde içim bir hili bolyar.Netden suratlara seredip özümizi teselli edyas. Ata Watanyn yerini tutjak yer yok. dograma iyesim gelyar, obada futbol oynasym gelyar... sadaja Türkmen gyzlaram gaty owadan...

---------------------
Säher turup syl yüzüne dünyani
Ginliginde bolup bilsen şonça bol!

Suleyman aga erbedey sizem.

Suleyman aga erbedey sizem. :)

hepdede bir gezek tm palow iyyanizlay, ya yalanmy... (çagyranyzogam)

turkche ekena,men bolsa

turkche ekena,men bolsa "mellegin diwarlary barada name gurrun edyarlerey?!"-diyip gelyan barik.

hmm...

"Hayat"y türkemnçe yazaymaly ekenin!

+1 :) Yashyly, oz acan

+1 :)

Yashyly, oz acan blogyny edit edip bilyan bolmaly agzalar, hany, gayrat edip goyber-da :)

Mowzuk barada, ozumi dushundirip bilemok ynsanlara, janymam yanyar shona, her edip-hesip edip duzetmeli oz-a shu yagdayi!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ahil meyillesdiryan islerine

ahil meyillesdiryan islerine yetismek!
Chynar K.

hemmelerin gownuni

hemmelerin gownuni tapmaklyk, hemme yerde dymyp gecmeklik:)))) hic kimin gownune degmezlik:))) kawagtlar in kyn mesele bolup bilyar shol durmyshda:))))))))))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Mahri wrote: :))))))))))

Mahri wrote:

:))))))))))

Shu belgilerin senin literaturangdaki manysy namay Mahri?:) Gaharly zatlar yazangda-da, wahahaylap gulende-de goyyang-la olary?:)

Ine men meselem her sozlemin yzyna goydum yekejesini, olam yonekey bir degishme ahengli yazyanligimi angladyar..:)

yr saramasana gadyr

yr saramasana gadyr agaaaaaaaaaaaaa

......................edebi edepsizden öwren.......................

hmm.. sen name uchin ozunge

hmm.. sen name uchin ozunge suwjuk diyding-ay?:)

Anna dalmi sen?:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ay nadeli agam suwjaryan

ay nadeli agam suwjaryan suwjuk yerçeken diyensonlar..goyaydym
:D

......................edebi edepsizden öwren.......................

yaşuly-mr_sasha

yaşuly-mr_sasha ikisini birbirinden ayayrmak.Yagny sashany tanamak kyn

hihi. Vasyok seni halap

hihi. Vasyok seni halap başladymey.

ikinji kyn zat sen meni

ikinji kyn zat sen meni halamagyn

bu name üçin kyn ???

bu name üçin kyn ???

Kerim aga diýýär

Kerim aga diýýär :

Kynçylyk ýok ,
Ejizlik bar dünýäde .

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

wah şu wagt telpegim bolsa

wah şu wagt telpegim bolsa 5 sany telpek goyjak-da...

Ýalňyşmasam ol setirler

Ýalňyşmasam ol setirler Gurbannazara degişli..

Jonnuk B.

men turkiya gelemde elimde

men turkiya gelemde elimde cemodanym bardy gaty agyrdy biri mende biri akgülde di bilmedim yorap baryarkam gaty yüzümü erbet edendirinda bir yaşly dayza ''kızım hayat böyle başlar ''diydi ve şonda düşündüm in kyny cemodan daşamak ekeni:):)

in kyny çemodan

in kyny çemodan daşamakmyka dogrydanam??:))

onda-da çemodanlaryn birini men daşamadyk bolsam onda hasam kyn boljak-da senin üçin?? :))

Ing kyn zat diyip

Ing kyn zat diyip bolmayar..:)

Has kyny bashga birinin chemodanini dashamak meselem..:) Gaty kyn ekeni, ozungki bolsa yene yagshi ekeni..:)

gadyr aga men öz

gadyr aga men öz çemodanymy daşamok suyreyan:) yone bomako'nynkyny DAŞADYM:).. men has kynyny edipdirn:)

Tomus'da TM'e bilen gelen

Tomus'da TM'e bilen gelen gyzyn kimday ?? Ya shol
vagt yanyndaky gyz bomako'mydy ??

P.S. Mena indi suyrenyan zat alamok, sebabi 2 gezek
tigirlerini dovduler ve ol chemodanyn bir tarapy
beylekisinden uly bolany uchin, ayagyma degdirip dashamakdan
bizar boldum...Rumyniya gelenimde dagy sag ayagymda
sinyak doredi shonun degmeginden...Indi bolsa uzynrak
sportivniy sumka alyan, onson depip yorun, gotermane-de
ansat bolyar, 1 yerini yirtsalaram jalko dal :))

ay yok bomako dal.. ol

ay yok bomako dal.. ol liseyden klasdaşym:))

bomako kiçijik horajyk bir zatlay:)

Dayow bolsa bolmanda sen

Dayow bolsa bolmanda sen onun chemodanyny
goteresin yokla :D

Yone ayraport'da senin 1 sozlemin gulagyma
geldi ve gulkim tutupdy, oda
"Neujeli ya zabyla ruskiy" diyshindi :))

wii :)) şooonça aralykdan

wii :))

şooonça aralykdan nadip eşitdinizay?:))

we name üçin gulkiniz tutdy??

Shoncha aralykdan dalhow, 2

Shoncha aralykdan dalhow, 2 metr onumden
baryadynlay bagajyny suyrap :)

Ay gulkim tutdy, sebabi senin intonasian birhilidi,
hamala 1 yillap turkche gurleshen ozun dal yaly, gen
galan bolyanda :D

buf sorama herkim o

buf sorama herkim o cemodanlaryn özünden agyr diyyar yone name gyzda namam bolsa syryp alyp gaydypdyrynda:)

tmmary boldy et. Aýtjagyňy

tmmary boldy et. Aýtjagyňy aýtdyň, indi her sahypa girip bize ýaşuly barada gürrüň berme!
Men saňa moder hökmünde aýdýan. Şol saşa bolsa-da, bolmasa-da boldy et, bu zat köp adamy gyzyklandyranok!
Dogry düşün!
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

men ucin durmudaa in kyn zat

men ucin durmudaa in kyn zat dogry adamlary tanamak...
Yene birzat ejemin oylen sozi we gyzalardan gacyp ge

Oyde

Oyde in ulysy bolup dogulmak.We misanyn dogry belleysi yaly admlary tanamak.

Way Akgulin sadaja

Way Akgulin sadaja gyzdygyny... bir hili nesham oturyada sheyle gyzlara. Men ozum yaly hasiyetde bolsalar ya erkek kashir bolsalar, onson olara rehmim galanok, shon yalylar "ysh berseler"(ay yashyl chyra berseler), oynap tashlamazlyk mana kyn dushya :(
Munyn yaly sada gyzlar yashyl chyrany yuzume tutsalaram saklajak bolyan ozumi
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.