name ederdiniz?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Diyeli söygülin bilen gidip baryarkan, biri söygüline erbet birzat diyse, name ederdiniz.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men-a suwa salym edip

Men-a suwa salym edip urardym. (Belki urulardym.)

guyjun yetse urarsyn

guyjun yetse urarsyn bolmasada "al senkı şo"

Derrew pes etme-how...

Derrew pes etme-how...

Guyjun yetsa urarsyn, guyjun

Guyjun yetsa urarsyn, guyjun yetmesede gelen yerine depersin(DikgiJAN:D)

Eshek bilen den bolup durmazdym

Hajyjan

"Guyjim yetenok" diylen zat

"Guyjim yetenok" diylen zat yalan, senin guyjin yetmese-de
yarty kerpijin guyji hemme adama-da yetyar...

Men bir gezek bir gyz bilen

Men bir gezek bir gyz bilen ŞÄHERDE ýöräp barýakam 2-3 oglanyň biri tas kakýady ony, gyz aýryldy öňlerinden. Men yzlaryndan seredip durdym, ýöne olar yzyna seretmän ýöräp gitdiler.
Ine käbir oglanlaryň bar düşünjesi, bolup bilşidä. Sekiz aýakmy şoň ýanyndady öýdýän. Yzyndan ylgap, urşyp, masgara bolmaga bir gowy däl, daş gözläýin diýseň daş ýok, urşaýyn diýseň, diňe problema. Aý kellämi ýaýkap, içimden sögünip gitdim.
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "hhehe.. "ŞAHER".. başga şaher yok yaly edyaler şonam. :D"

şeyle yagday aşgabatda kop

şeyle yagday aşgabatda kop bolyar, aç(golodnyı) göz bılen seredyan oglanlar köp.

gyzlaryn mana şeyle seredin

gyzlaryn mana şeyle seredin diyip geyinyanleri hem kop.. :((

ha ha,yone ol oglanlar

ha ha,yone ol oglanlar düşünermıka,paroçka bolup baryanlara degınmeseler bolmaya
çyndanam name üçın gyzlar şeyle owadan geyınmane çalyshya?

owadan diysinler

owadan diysinler diyip:))

oyun edyanlay.. gyzlaryn yuregi owdan çonun üçin owadanja bolsalary gelya..

yone abartmaly dal.. gyzlary şuny hiç düşündirip bilemokda.. skromniy, arassaja geyinibem owadanja bolup bolyara..

kop gyzlara hiç düşünemok:))

yok men bır zada

yok men bır zada düşunemok,kop gyzlar udobnyı dalem bolsa name üçın gysga yubka,darajyk koynekler geyyar? oglanalara sretsın dıyıpmı,yada ılın tasırınde çykyp bılenokmy

bilemok:)) jogabyny tapsanyz

bilemok:))

jogabyny tapsanyz mana da guk diyin:)

Belki "красота

Belki "красота требует жертв" sozuni ozlerine deviz edip alanlaryn koplugi sebaplidir ???

Oglanlarda owadanja bolmak

Oglanlarda owadanja bolmak islegi yok bolsa, onda oglanlaryn yuregin owadan diyip bolmaz-a.

Munyn sebabi bu dalmika diyyan. Gyzlaryn kopusi yzyndan oglan ygladaslary gelya. Uhajivaniya, laskaniye olar ucin gaty wajyp. Yeke-tak sebabi shol.

Bir oglan gezyan gyzy bilen yolda yorap barya-ka onunden tanysh bir gyz chyksa, duryp saglyk-amanlyk sorashsa-da yanyndaky soygulisi gahary gelip patalajak bolar, ona uns berilmeyanligi ucin..

Gyzlaryn hasiyeti butin unsin olaryn ustunde bolmagyny isleya.

eger tr-de bolsa ilki eylame

eger tr-de bolsa ilki eylame beylame serederdim,sebap beyle etyan erkeklerin töwereginde özi yaly birnaçe eşegem bolyar..eger tm-de bolsa oglanyn yanyna baryp göni...deperdim...şo yerine:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Urushardym. --- DON'T WORRY,

Urushardym.

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Yanyndaky ozuni dogry alyp

Yanyndaky ozuni dogry alyp baryan bolsa ona hickim hic zat diymez. Bir nakyl bardy: "Ganjyk g*tuni oynatmasa, it hic zat diymez" shuna menzesh, doly gornushi yadyma dushenok..

Ol remikslenen gornushi,

Ol remikslenen gornushi, hakykysy "ganjyk guyrugyny bulmasa, it yzyny eyermez" bolmaly, yalnyshmasam.
Onsonam, her hili adam bar. Biri uchin sheydip gyzy kakyp gechmek uly bir bitirilen ishdir belki. Gulluga gidenlerem oz bashdan gechirenlerini gurrun bersinler, hamala uly ish bitiren yaly gurrun beryan zatlaryny eshitsen, yuregin bulanya
---------------------------------------------------------
Magtymguly garyp köňlün baý edip,
Kanagat ülkesin bende jaý edip,
Her kim öz ýaryny dogan Aý edip,
Aýyn gözlär, başga aýa seretmez.

hehe

hakykysy "ganjyk guyrugyny bulmasa, KOPEK yzyny eyermez" :)))

yone elmydama beyle dal shu nakyl bilen Ylalashamok

bu nakyl oglanlar gezmek

bu nakyl oglanlar gezmek isleyan bolsa ulanylya.. ganjyk guyrugyny bulamasa seryozniy niyetli bilen yakınlaşyanlar bar.. yone elbetde onda da gyz yuz bermese oglan belli bir yerden son uje kan azar berip durasy yok..

gyzlaryn yalnyşyan yeri şo.. yüz beryaler.. oglanyn niyetini bilmeyaler.. şonun üçin yalnyşyalar..

turkmengyzy wrote: Garaz

turkmengyzy wrote:

Garaz oglanlarda hich hili guna yok dine gyzlarda ha?

Hawa, edil seyle. Gyzlar name uchin ozlerini owadan gorkezmage chalyshyalar? Jogap: Herkimin unsi olaryn ustunde bolmagy uchin. Gyz ozune seretmeli dal diyemok, seretmeli. Gyz ozuni owadanlap chykmak bilen, "Hemmaniz mana seredin, men in owadan" diyjek bolya. Mana bir gyz sheyle diyjek bolyan bolsa, name uchin men ona hic zat diymayin. Gygyrybam galarn. Menden guna gidya, guna gyzda.

hm

Quote:

Gyzlar name uchin ozlerini owadan gorkezmage chalyshyalar? Jogap: Herkimin unsi olaryn ustunde bolmagy uchin. Gyz ozune seretmeli dal diyemok, seretmeli. Gyz ozuni owadanlap chykmak bilen, "Hemmaniz mana seredin, men in owadan" diyjek bolya. .

siz yalnysh pikir edyaniz name ozuni soymeli diyilyan zat yokmy dine sizin ucin geyinyami gyzlar ozune seretmeli, name onson shu gun agsam toya gitmeli shol gun yola TOy eshigini geyip cyksan onson oglanlara gorunmek ucin geyinyan manyda gidyarmi, onda sizem gyzlara gorunjek bolup bashagayda, ozunize seredip geyinyaniz:)))

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • Dunya. 3 telpek goyyar we yazyar: "Belki indi dagy telpeklerde 1 yerde durarsyn :))) "

Gosulamok. Toya owadan

Gosulamok. Toya owadan geyinmeginizin sebabem yene-de oglanlara gorunmek dal mi? Edil oglanlar bolmasada, "toyda men owadan goruniyen, unsler menin ustumde bolsun" diymek dal mi?

Men-a gyzlara owadan gorunjek bolup hic zat edemok. Geyyan eshigim yyrtyk ya-da hapa bolmasa bolya. Sachymam kawagt darayan(hepdede 2-3 gezek). Owadan geyinip, gyzlara gorunjek bolyan dostlarymam kop. Her 3-4 hepdede taze geyim satyn alyp, etc

hmmmmmmm

sh.a wrote:

Edil oglanlar bolmasada,
etc

hane sen ozin aydypsyna oglanlar bolmasada diyip yene -de diyyan oglan ucin diyip ozumiz ucin geyinyaris biz
wi ondanam sana maslahat hic hacan sacyny osdurjek bolma:))) 3-4 gezek hepde-de darayan bolsan:)

Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Maslahatyn ucin sag bol. 1-2

Maslahatyn ucin sag bol. 1-2 sapar uzatjak boldym. Klouna owrulyan ekenim. Uzyn we gysga saclarym bilen ayry-ayry surat goyarn shu yere.

Dost onda gyzlar pijama

Dost onda gyzlar pijama geyip çykaysynlar. Dogry aydyan gyzlaryn kabiri görünmek üçin owadan geyinyaler.

Düşünsene, meselem gyzlar erbet geyinip çyksalar name bolardy...

duybinden goshulamok,

duybinden goshulamok, Shatlyk!
Name, birayakdan surayyan-ay gyzlary?!
Oglanara gyzlar sheyle diyse gownune yakarmy, ha?!
Gyz jigin ya doganyn bar bolup, sholaram sheyle etse, yene-de sheyle pikir edermin, ya has yakynlaryn?!
Nakylam godek bolupdyr, yone, elbetde, dogry bilmezlikdenligi gorunyar, aslynda:
"It guyrugyny bulamasa, kopek yzyna eyermez!" bolmaly.
Garaz, shu koynek, ahlak, gorunjek bolmak we sh.m. yagdaylary gyzlar/oglanlar ucin umumylashdyryan kim bar bolsa, shol yalnyshyar, ilki yazsyn ya-da jogap bersin - tapawudy yok!

Gyzlaryn owadanlanmagy ya-da renk calynmagy ozlerine bolan ynamy pugtalandyrmak ucin diyip eshitdim, men-a hayran galdym, yone sheyle bolyan bolar-a cemeli!

Mana galsa-ha, meni soyyan gyza sada geyinmegini we sada bolmagyny hayish ederin! Yuzukdir beyleki dakylyan zatlaryn hem bolmazlygyny islardim. Kahalatlarda erkeklerde hem shol yagday bolup bilyar, in barkijesi, bileklerine ya boyunlaryna zynjyr daksalar, men-a erkege gelishdirip/yarashdyryp bilemok shony. Gyzy owadan gorkezyan bolup biler, yone men-a gyzlarda-da shol yagdayi halamok, elbetde, bu dineje ozume gora, kim name etse oz erki!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Dikkiden sorayamy Şemka

Dikkiden sorayamy Şemka .Biri mana lak atsa name ederdin diyip ?
Güyjin yetse yrsaran bolarsyn yetmesede Bayramynky yaljak geçip gidersinda :)))...

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Urushmak temasynda. Urushmak

Urushmak temasynda.
Urushmak Turkmenistanda kynraklay. Kopchulukde urushsan mentler gabar, dashary yurtda okayanyny bilseha, pul utman, bir topar problema chykarman goybermez. Shol gun Ashgabatdan gaydyp baryadym Amerika, nache ozune sindirip bilmesenem, urushmak samsyklyk gorundi.
Urshan bolsam, mentlerin eli gelip, uly pul uterdiler, onun dashyndanam shol gun Amerika gaydyp bilmezdim.
Bey diydigim, sheyle problema bolmasa urushjak diydigim dal. Amerikanlaryn hemmesi kachok, yone gaty seyrek urushyalar, sebabi kanuna hormat goyyalar.
---------------------------------------------------------
Magtymguly garyp köňlün baý edip,
Kanagat ülkesin bende jaý edip,
Her kim öz ýaryny dogan Aý edip,
Aýyn gözlär, başga aýa seretmez.

Quote:Amerikanlaryn

Quote:

Amerikanlaryn hemmesi kachok, yone gaty seyrek urushyalar, sebabi kanuna hormat goyyalar.

Nabileyinda, bardakilera kanuna hormat'dan has kop, ondan gorkyalar, jubulerindaki pula jalko bolany uchin urushanoklar, yogsa "Urushmak kanuna layik dal" diyip, urushman
durana gormedim, urushmayan bolsa 800-1000$ gidirmejek bolup urushyan daldir,
ya-da bashga shahsy sebaplerden. imho !

Hormat bilen gorkyny her

Hormat bilen gorkyny her wagt doly aýyryp bolanok biri-birinden. Amerikada kanuna hormat bar, esasanam aklaryň arasynda. Ondan gorkýanlaram bardyr, hormat goýýanam gaty kän.
Meselem, edeňde tutulmajak bikanun zatlaryň köp Amerikada. Şony edip ýören az. Sebäbi özlerine peslik bilýäler+hormat goýýalar kanunlara. Maşyn sürenlerinde hem şeýle. Amerikada her agajyň aňarsynda eli radarly parahor ment durandyr diýen gorky ýok. Ýöne köp adamda pedantlyk we kanuna hormat bar. Kanunyň gowy niýet bilen döredilendigine ynam bar.
Ýöne garalaryň köpüsinde beýle däl. Kanuny äsgerenoklar, uruşýalaram, kanunam bozýalar, gözünem gypanoklar...
---------------------------------------------------------
Magtymguly garyp köňlün baý edip,
Kanagat ülkesin bende jaý edip,
Her kim öz ýaryny dogan Aý edip,
Aýyn gözlär, başga aýa seretmez.

gyzlara maslahat hic hacan

gyzlara maslahat hic hacan oglanyn ustunde urushman sebabi oglanlara gaty begenyarler gyzlardan ayratynlykda:) menin ustumde gyzlar gyrlyshyar diyip:)))

indi oglanlara hic hacan urushmajak bolmaly, sebabi oglanyn yanyndaky gyza lak atan baryp yatan samsyk, onson samsyk bilen dilini deneshdirmek dogry dal, onson aydaly yokarda eline kerpic al diyip yazylypdyr, alyp kellesine yemledinda hana oldi onson name etmeli:( eyle etmek dogry daldir, yone kop wagtlar doly anygyna yetmeli shol gyza zat diyilipdirmi belki sen yalnysh dushunensin

Mahri sen degmeli dal

Mahri sen degmeli dal diyyan welin,Türkiyede esasanam Kayseride aşagy gin balak geyyan saçlary yaglyja,özleriçe krutoy oglanlar bar (uçly köwüşlerem bar:))..ana şolara men yanymdaky gyza,köp gördüm,birzat diyayse garnyny silkelasim,gözüni oysym gelyar,sadistligem bolsa kanun bir yere çenli...

Nakyl barada olam üzüme yetip bilmedik tilkin "ay bişmedik turşy üzümlay" diyişi yaly,gyza yetip bilmeyan birinini aydan sözi bolaymasa,köplenç menem ylalaşaok ,kawagtam ylalaşyan..gyza göra üytgeya:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Bayba yer yuzunde idili gyz

Bayba yer yuzunde idili gyz yok yaly etdinizle!! Her bir ganjyk guyruk bulayan daldir yone her bir kopek olara azar beryandir.

Achyk geyinmek bara-da bolsa

Achyk geyinmek bara-da bolsa yapyk geyinibem etjeklerini edyanler bar yone olarynky goze gorunenokda. A shu wagdyn kopekleri bolsa indi dine guyruk bulana dal bir agyzdan barysyna azar beryaler.

haha

bashima geldi yone soygulim bilen dal bir kone klasdashim bilen baryarkam...
bir kuchka oglan azar berdi...menem elbette vandamlik gorkezdim yatlatmaney bunyali zatlary..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "haha vandamlyk diýip ýalňyşaňokdämi? Ýalňyşýan dälsiňle..."

ya-da shunun yaly

ya-da shunun yaly Vandammy??!!! :) :

Iki dostyň gürrüňi:
-Bilýäňmi, düýn agşam şeýle bir zat boldy! Gidip barýadym welin, bir oglany üç bolup urup duran ekenler. Aý, menem onsaň, kömek edeýin diýdim.
-Berekella! Gör sen nähili batyr! Ýeri onsaň kömek etdiňmi?
-Elbetde. Sen bir görsediň biziň dört bolup ony ýenjişimizi….

:)))

he he

Wah urdum urdum yone gatyrak uruldym diysene:))))

wandam ilki erbet urulyar

wandam ilki erbet urulyar sonam gyzyn gözüne seredip olary uryar:):):):

birem sh.a!!! şol dostlaryna ayt pullaryny eşige sowmasyn tmolympiad.com.sadaka gutusyna bersin..sebap : gyzlar eşige seredenok:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Quote: yone abartmaly

Quote:

yone abartmaly dal.. gyzlary şuny hiç düşündirip bilemokda.. skromniy, arassaja geyinibem owadanja bolup bolyara..kop gyzlara hiç düşünemok:))

Gyzlar, gyzlar, gyzlar omur gyzlar gunakarmishin oglanlar name beyle arassaja perishdemi Akgul?! Ahyrzaman bolsada gyzlar gunakar diyjek yaly bolup dursyn!!

Quote:

kop gyzlar udobnyı dalem bolsa name üçın gysga yubka,darajyk koynekler geyyar? oglanalara sretsın dıyıpmı,yada ılın tasırınde çykyp bılenokmy

Siz gownunize yarayan eshikleri satyn alan wagtynyz “men shuny geyip gyzlara gorunern, gyzlar seretsin” diyen pikir bilen alyanyzmy?! Belki udobnydyr “w kusah ne sporyat” diyyaler gownune yarayanlary uchin geyyandirler. Hokman her bir eshik bir maksat uchin geyilmeli diyilen zat yoga.

Quote:

Yanyndaky ozuni dogry alyp baryan bolsa ona hickim hic zat diymez. Bir nakyl bardy: "Ganjyk g*tuni oynatmasa, it hic zat diymez" shuna menzesh

Hich zat diymeyan oglanlar bu dowure gelip yetmedi oydyan! Hokman bir zat diyyaler ach mojek yaly bolushyp oglanlara eyyam endik bolupdyr her bir gechen gyzyn yzyndan annyrmak. Erkek eshek diyilenida!! (elbetde esheklen hataryna hemme oglanlar girenok)

Quote:

Gyz ozuni owadanlap chykmak bilen, "Hemmaniz mana seredin, men in owadan" diyjek bolya.

Ine sizin bar problemanyzam shunda sizin oz kellanizde sheyle pikirler bar shonun uchin hem gyzlara azar beryaniz! Sonundanam oz edyan sheytanchylygynyzyn ustuni yapmak uchin sheyle nakyly mysal getiryaniz! Oglanlara gorunmekden bashga bizin ishimiz yokmyshynmy?! Sonam oglanlar dine sheyle geyinenlere dal yonekey geyinenlerede azar beryaler!!

taze girizmeler

taze girizmeler geçirelin
oglanblar dalde-kabir oglanlar
gyzlar dalde-kabir gyzlar
diyelin!!!

......................edebi edepsizden öwren.......................

leylii oglanlar hem arassaja

leylii oglanlar hem arassaja perişde dal..oran erbet niyetli, prosto Allajan gorkezmesin şeyle adamlary diydiryanleri hem kopdir.. men hemişe şeyle dilg edyan: Azdyrma, azana duçar etme!

yone bu dine oglan yada gyz dal.. ahli ynsanlar..

oglanlar bilen gyzlar hem den dal.. ne fiziçeskiy nede moralnıy, psihologiçeskiy tarapdan.. herhaysynyn ayry ayry, kawagt birbirine voobşe menzemeyan mataçlikleri bar.. ve dine hazirki dowurde dal, hemme wagt hem ayallar erkekler ucin opasnıy bolupdyrlar.. fitne doremegine hem koplenc ayal-gyzlar sebap bolupdyrlar.. uns ber, kop beyik şahsiyetleri yada özlerine bir ideal tutunan kişileri öz yollaryndan ayırmak üçin hem ayallar ulanylypdyr.. diymek bu durmuşda ayal-gyzlar oran mohum.. olaryn geyinişleram, gurleyşleram.. daje sesinin tony..

ay bilemokda nahili düşündirsem bu meseleler oran kyn.. şonun üçin hem oglanlara mumkinçiliginiz bar bolsa göni oylenin diyilya..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Sen şu ýeriniň iň akyllysy öýdýän. Bereýinmikäm şo tituly?!"

Yigrenyan hachanda sheyle

Yigrenyan hachanda sheyle pikir etseler. Bezenip chykdygyn gutordy her yerlerden ach mojekler yaly bolup chinnerilship durandyrlar annyrshyp. Men name bezensem il uchin bezenyanmi, il uchin yashayanmy mena egoistka ilki bilen ozum uchin edyan oz gownunden turmak wajyp. Eger sheyle zatlara uns berjek bolsan onda oyden chykman otyrbermeli.

bayba aç möjekler yaly

bayba
aç möjekler yaly bolup çinnerlişip durandyrlar annyrşyp
in gowy suratlandyrma:)

gözönüme gelyar:)
leylii işin kyn ekeni...kan owadan geyinme how:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Hiy bir in erbet gyzlar dar

Hiy bir in erbet gyzlar dar geyinyanlen arasyndan chykyan yaly edip goyyanyz. Mysal uchin men her hili geyinyan yubka, jinsi geyemok yone turkmen koynekleri her hili fasonda geyyan. Toy koynekler hich wagydam gin geyemok, modasyny sowrymennyrak edip tikinyan. Yone yere geymek uchin prostoyrak tikinyan. Kawagtlar yas zat bolya olar uchin goyyrak renkde, yeni uzyn edip geyyan. Koplench bolsa nastroyeniyama gora geyinyan. Indi eger meni bir yasa baranymda yeni uzyn koynekli goren adam mana “bu gyz asylly mashgaladan eken totamja” diyer. Toyda “sowremenny gyzlardan” diyer, galan yerde “prastoyja gyz” diyerler. Gor bir adam hakda nache pikir doredi yone hemme koyneginem ichinde men shol bir adama. Gel men daga gidenimde jinsi geydimda onda mana “bula dereksiz” diyerler. Yone ol gepler bilen ne men ichim uytganoga?! Dineje bolyan zat ilin gepi yeter, belki tanyanlam meni jinsili gorseler yene bir yerde bir zatlar diyerler belki sheydip biraz abrayyma ziyan yeter. Il hem bizin ozumiz bolyasa eger her kim oz diline eye bolan bolsady.

ol bir zady diyening

ol bir zady diyening soragyna gora jogap bermeli bolarda.

Akgul tema goz aylasyn tema

Akgul tema goz aylasyn tema sen yazan zadyn hakda daldi!! Tema: soygulusi bilen gidip baryan gyza azar beryaler sen name indi onam gyzyn ozunden gorjek bolyanmy?! Sen aydan yagdayyn bolsa bu yerde gorjalmandy ozun geldinde gyz bolup "gorunjek bolyalar" diydin beylekiler bolsa yzyny alyp goterdiler. Yogsamam bashga name gerek gyz sheyle diyip otyrsa. Kabir gyzlan nahilidigini men ozumem bilyan bilmedik yagdayymda-da shu yerde oglanlar gunde yatladyalar.
Shu yagday bolsa asla gyzyn gunasi yok prichina yok yerinden name uchin sheyle zady goshdyn?!

Quote: Men bir gezek bir

Quote:

Men bir gezek bir gyz bilen ŞÄHERDE ýöräp barýakam 2-3 oglanyň biri tas kakýady ony, gyz aýryldy öňlerinden. Men yzlaryndan seredip durdym, ýöne olar yzyna seretmän ýöräp gitdiler.

Ine seret shu yagdayda gyz gunakarmi?! Shonda yanyndaky gyza azar bererleri yaly bir sebap bardymy?! Ya ol gyz shonda erbedirak geyinipdimi?!
Akgul sana name oglanlar hich wagt lak atmayalarmy?!

leyli sana goşulyan.. men

leyli sana goşulyan.. men yalnyş yazıpdırın.. menem şu wagt aylanyp gordum velin barde beyle yazmagym yalnyş eken.. sorry

Meryemem

Meryemem gyzdy....

......................edebi edepsizden öwren.......................