Ýylgyrma

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ýylgyrma

Ýaşajyk gyz gaýgyly bir nätanyş oglana ýylgyrdy. Oglan muňa şat boldy, gaýgy-gussasy azaldy. Bir wagtlar özüne ýagşylyk eden dostuna minnetdarlyk hatyny ýazdy. Haty okan adam şeýle bir begendi welin, nahar iýip oturan naharhanasyna köp pul goýup gitdi. Naharhananyň eýesi bu puly aýlanşyga salyp, köp pul gazandy we ony bir pukara sadaka berdi. Garyp adam iki gün bäri örän açdy. Ol gowy edip garnyny doýurdy. Ýolda gidip barýarka sowukdan ýaňa doňup, ajygyp ýatan bir güjüjege nebsi agyrdy. We ony öýüne äkitdi.Gije ol pukaranyň öýünde ýangyn peýda boldy. Güjüjek ýangyny görüp, üýrmäge başlady. Garyp we onuň maşgalasy güjügiň sesine oýanyp, ýangyny söndürdiler we şeýdip ölümden halas boldular.
Bu bolan wakalaryň hemmesine sebäp bolan şol gyzyň ýylgyrmagydy. Beýle bolsa biz näme üçin ýylgyrmalyň? Ýylgyryň! Ýylgyran ýüze – ýygyrt düşmez!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "slaýt görnüşinde türkdilindäkisini okapdym, örän oňat ýazgy/waka, tm dilinde ýazyp, bärik goýanyň üçin!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

gaty gowy yazylypdyr! bir

gaty gowy yazylypdyr!
bir yerde okapdym "... hatda Ezrayyl gelende hem yurekden yylgyrsanyz ol yzyna gider!"
goraymane bizin gundelik basagay durmusymyzda bu bir ahmiyetsizje zat yaly.
yone islerin kan bir ugruna bolmadyk wagty, yadap zordanjyk ayagyny oye atanda onunden ejen yylgyryp cyksa....
kopculikde howlukmac baryarka bir korpejanin yylgyrysy...
nasaglan adamy hassahana soramaga baranda minnetdarlyk bilen yylgyrysy...
yurekden ylgyrys edil bulutlaryn arasyndan yitije gun sohlesi yalyda...
Chynar K.

Quote: "... hatda Ezrayyl

Quote:

"... hatda Ezrayyl gelende hem yurekden yylgyrsanyz ol yzyna gider!"

Aý ýok... Ol gelen bolsa, ajal ýeten bolsa, ýylgyryp sypasyň ýoklaý :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

kochede yorap baryaka

kochede yorap baryaka kellesine kerpich gachypdyr welin yilgyrybam yetishmandir:(

:) Namart aýyp gözlär

:)
Namart aýyp gözlär dogan ilinden

Elbetde sypasyn yokla. yone

Elbetde sypasyn yokla. yone sol yerde yylgyrysyn na derejede ahmiyetlidigini gorkezmek ucin has guyclerndirip yazylan jumle!
Chynar K.

:) ......................ede

:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

Syrly yylgyrysmy?! :) Chynar

Syrly yylgyrysmy?!
:)
Chynar K.

Никогда не

Никогда не переставай улыбаться. Даже когда тебе грустно - кто-то может влюбиться в твою улыбку. (Г.Г.Маркес)

:)

motivaciya uchin gowy sebap.

motivaciya uchin gowy sebap.

:-)

:-)

pasport üçın surata

pasport üçın surata düşende yılgır dıyyar velın menem yılgırjak bolyan,fotoparatdan surata seredıp gowsy tazeden düşeyınle...olam yene yılgır dıyyar

pasportda yylgyryp

pasportda yylgyryp düşülmeyar dalmay?_________________________________________

ıstanbulda yılgırdyarlar

ıstanbulda yılgırdyarlar

gülmek ömüreden

gülmek ömüreden hahahahahahahahahaha bayba men gaty güldüm öytyan. :)

gülmek gaty gowy zat men

gülmek gaty gowy zat men gülmani gowy goryan yone kawagtlar nerwnıy bolamda erbet yüz bn seredyan yone gorkman men size beydip seretmen :)

o erbet yüzi men

o erbet yüzi men gordumle..

hiçkime beyle seretmegin:))

:9 name akgül? yüzünin 5

:9
name akgül? yüzünin 5 deşigi 1 yere yygnanyarmy:)?
......................edebi edepsizden öwren.......................

yüzüne hiç zat bolanok

yüzüne hiç zat bolanok welin yüregim agyrya:)

bah menem göresim gelip

bah menem göresim gelip başlady,gözleri lazeer yalymy anmei?beyle yürek agyrtyan bakyşlar kan dal öza:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

ay kawagtlar oglanlara

ay kawagtlar oglanlara yylgyryp seretsen olar bashga yana cekyaler, onson gyzlar yylgyrmaga-da gorkyalar:))))))))))))))))))))))

men-a dogrymy aydayyn.. bir

men-a dogrymy aydayyn..
bir gyzyn yüzüme seredip yylgyrmagyny islemerin..
islan wagtym yylgyrsa bolyar.. :)
bu hekayada aslynda.. "çagajyk gyzjagaz yylgyrdy" bolmaly..
yagny "yaşajyk" dal-de "çagajyk", kiçi yaşly biri.
_________________________________________

goy olaryn problemi name men

goy olaryn problemi name men indi yylgyrmak islamde das-toweregime oglan barmy yada yylgyrsammykam diyip durmarn yone sen aydyanlan hem dogry Feya natcekda herkim biz yaly dalda:)))))

Sen ýylgyraýsaň,

Sen ýylgyraýsaň, oglanlary aşyk edersiňdä... :)
Soň 52 gezek "ýok" diýýänçäň yzyňda gezerler, bir süri adam üýşüp gider :D
Eh...
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

kampusin içinde, esasy hem

kampusin içinde, esasy hem ziraat fakultetine dagy baraysan daş toweregine seret.. oglan yok bolsa arkayin yılgıriber:))

bolmasa bayramyn aydyşy yalı bolar:))

Basharjak bol! Menem on kan

Basharjak bol!

Menem on kan yylgyramokdym, hemmeler bir hili edip seredyadiler mana, indi welin yylgyrmagyn nahili gowudygyny bilyan. Ishde-de yylgyryp gezenson bir ishgarim "... ty cho tak siyaesh? vlyubilas?" diyyar :)

Sen näme diýdiň?

Sen näme diýdiň? :D
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

"ya, i ranshe tak siyala :)"

"ya, i ranshe tak siyala :)" diydim :) hehe

Hää... menä "pylanyny

Hää... menä "pylanyny söýdüm" diýendirsiň öýtdüm :D
---------------------------------------------------------
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul!

diyen bolsa-da bolardy:)

diyen bolsa-da bolardy:) hehe:)

vy chooo??? men entek o

vy chooo???
men entek o dereja yetemokla howw!

***!!!***
!!!Dine sen!!!

:)

tomusda awtobusda baryakam bir talyp gyzy gorup bir gulkunc waka yadima dusup Yilgirdim olam duran yerinden (gaty ses bn) name ucin 32.ni gorkezyan diydi ? utanip gitdim... (owtobusin icindakiler mana seredip bir-zatlara diydiler men utanjymdan esidip bilmedim... )

akgüljan men ziraata

akgüljan men ziraata baryancam oyume gaydanymy gowy gorern men on examende kosenip yoramson indi artik yorap biljekdal oz yadamyma zordan yetyan :)

ay sen ziraata barmasan

ay sen ziraata barmasan ziraattakylar yadama baraymasyn.. agerak bol! :))

gaygy etme men gelmez yaly

gaygy etme men gelmez yaly etdim :)

ol ziraatta yuksek lisans

ol ziraatta yuksek lisans yapmak kynmay:(:(:hehe:(

......................edebi edepsizden öwren.......................

şugünlerde meniň hem

şugünlerde meniň hem ýylgyrmaga mätäçligim bar :))
anha, ýylgyrdym:)
bir ýerde-hä bomako_girl-üň tmolympiad ady durubersin, ozalam-a zordan ýat tutdym diýenine ha-ha-haýlap gülen ekenim welin, Yslam jan oňa-da güläýipdir, gör-ä ony, men hem sebäp bolan ekenim bir jigimiň gülmegine :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Vepashka, shu blog'da dovam

Vepashka, shu blog'da dovam edeli senin
taze achan blog'yn yzyny !!!

ok

OK!.. yylgyrma diyip gözletdim... çykmady... meger "Ýylgyrma" ekeni... so sorry...