Anlaşma !!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam gadyrly Agzalar !!!
Men şu mowzukda anlaşman (dagawor_?) namedigini sorasym gelyar we on netijelerini, peydalaryny, düzgünlerini...
Men bilyanim anlaşma 2 yada birnaçe adamlan arasynda bolup sonam ol anlaşma şolan arasynda maslahatlanyşyp çözülyar..?
Başga görnüşi yada hili bar my ?

Goşmaça soragymam:

Siz nahili anlaşma edip gördüniz şu wagta çenli _?
Nahili netiçe aldynyz_? + yada -

PS:Şu anlaşman başgaça ady barmy türkmençede ???

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Mena düshünmedimey. Name

Mena düshünmedimey.
Name diyjek/sorajak bolyanyna...

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

:)

ullakan sorag... :))

Guya gaçan daş yalymy

Guya gaçan daş yalymy :-)

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

anlaşma maslahatlaşyp

anlaşma maslahatlaşyp çözülyarmı? bolup bıler,yenede santaj edıbem anlaşma gurnap bolar,ol maslahata gırermı?
men anlaşma edıp gordummı,nahılısını goz onunde tutyan,mysal uçın doganym bılen kıjıjık zatlarda anlaşma edendırıs.

1-shertnama; 2-dushunishme. 1

1-shertnama;
2-dushunishme.

1-nji barada sorag sorapsyn oydyan?!

Men-a beyle shertnama entak etmedim oydyan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

haaa.. ana, ana, dogry şol,

haaa.. ana, ana, dogry şol, şertnama, ayttyma başgaça adyny bilyan bar bolsa yazsyn, diyyip..
Sagja bol ata aga ellerine güller bitsin :)

minnetdar, jigim, barde-ha

minnetdar, jigim, barde-ha meni gowy goren ekenin, yogsam, beyleki bloglarynda depjek bolup dursyna-how :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

toba diy ata aga sana

toba diy ata aga sana el-ayak galmaza..
Ulyny sylamadyk ular diyyipdirler..
Siz yaşulymyza ;)

Psiholog aga, gayrat edip

Psiholog aga, gayrat edip blog achmak bolumi okayda FAQ'da,
yogsa gaytalanyar soraglar ve birhili 5 postly blog'lardan
dolyar forum...Sagjabol!

Baa name Mergenjan bu

Baa name Mergenjan bu mowzugam barmay__?
Şu gezek ata aga zat diymedi diysem, innam sen diyyana..:)
Ya men sorajak soragymy düşünmansin, yada men doly yazyp bilmandirin oytyan__?
;)

batyr

Batyr sonky dowur psihologiya yatipsyn oytyan :D yöne yere Psiholog adyny goymansyn :)

:) ay önem yok dalle welin

:) ay önem yok dalle welin nirde we haçan başlasamkam diyyip yördüm...
Bagyt guşy tmolympiada gondy !!! :)
;)

PS: Seni tanap bilmedim yöne_?

:)

tanajak bolda... :))

mysal ucin ise gireninde

mysal ucin ise gireninde hazirki dowurde TM-da ulanylyann ylalasyklar, sertnamalar.
Chynar K.

Mysal üçin Faust ve

Mysal üçin Faust ve Mefisto arasyndaky dogovor.

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

men diyyanim asyl şertnama

men diyyanim asyl şertnama da dal ol kagys üssünde ulanylanson o görnişam dal..,
Esasasnam men diyyanim yhlasbey'in diyişi yalakrak da..

Önrak bir men birileri bn şolar yalak anlaşma edipdim..
Ol anlaşma.. Oglanlar umumy yaşayyş jayynda otagymyzda payyş söz diyayyadiler, yaşlaram menden kiçi bolanson men olara bir anlaşma teklip ettim..
Kim payyş söz diyse 1 YTL almaşak diyyip, sonam üyşensonam toplap bufetten köke-süyji alyp bileje iyip içeris diydim..
Ay nadersin son, 1-2.. gezek, 1ytl bolsada, pul pul bolyada..:)

Siz nahili anlaşma edip gördüniz şu wagta çenli _?
Nahili netiçe aldynyz_? + yada -

PS: İne men diyyan anlaşmam şu kysmyrak agzalar :)
Yene has ginişleyin düşündir diysenizem men bardyryn..:)
Arkayyn sorabermeli ve yazybermeli...;)

Ynha, munyn bashga gep,

Ynha, munyn bashga gep, yogsa, shol eje-eje, wiy, anlashma diydin durdyn :))

Sen diyyanin yene shertnama bolyar, garaz, arada shert bardar-ey :))

Yagny, "eger 1 gezek sowsen 1YTL bergili bolyarsyn!" - diyen shert boyunca oglanlaryn arasynda shertnama baglashypsynyz!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bor yaşuly bor bolmasa

bor yaşuly bor bolmasa senem şol eje-eje diyyip allynyza..)))))))

Ey mena anlaşmalarymy

Ey mena anlaşmalarymy yazmaga utanyan,
vsetaki "lichnoe delo" yada "ne tvoe delo"
diyilyan anlaşmalardan kan etdim :-)

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

hökman özüni yazmasan

hökman özüni yazmasan netiçe alan bolsan olaram çyrşap bilersin.. yenede gözel göwnün ;)

men hemişelik yada uzak

men hemişelik yada uzak wadaly şertnama etmejek bolyaryn. olar mysal üçin kabirileri (ölümüne kadar dostumsun!) yaly smsler ugratyarlar welin hayran galyaryn. belki düşünüşmezlik bolar danip duşman bolarsyng!

NAKYL:AT HEM BAŞMAJAK YERİNE 100 BASARMYŞYN!

100 dal, 1000 bolmaly

100 dal, 1000 bolmaly nakylda, ya senem sheyle bolaryn diyyarmin, ya sana sms iberen dostlaryn ucin?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

baaa ata aga bu wakany siz

baaa ata aga bu wakany siz nireden eşitdinigizay men uly ile masgara bolaydym oytyan bir hili:(

yokla, nadip habar bolsun,

yokla, nadip habar bolsun, sen öz ayybyny özün yayma...
;)

BAAAA

ay hany goreli kontor tapsam meselani çözyanlay!!!!!!

kontor bn name baglanyshygy

kontor bn name baglanyshygy bar-ay munyn, mana jan edip sogjekmi ya takyk owrenjekmi Ata Akbabe aga jan edip, men hem "ata" oz-a :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yok kimdigini takyk biljek.

yok kimdigini takyk biljek. size sogup bolmaza. onsong hem sogmek bilen gaharlanmak birem kayinmek arasynda kan tapawut bar ATA aga. sögmek küfür etmek bolyar türkçe. hass türkmençesi hem hapa sö diymek. yone koplenç gürleşmede biz olary kan biribirinden ayyrmayarys yagny dilimizing baylygyny peyadalanmayarys.

bir kommentde kan tema bolaydymay:):)

hay, berekellah, inim jan

hay, berekellah, inim jan :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

baa. ata mollumy nireden

baa. ata mollumy nireden tanayana_?
wii obadaşymy ya_? :D

Batyr, men B-aly TTM mekdebi

Batyr, men B-aly TTM mekdebi adyna 1997 we 1998 yillarynda Bashkent TTM-de gecirililen TM dili we edebiyaty olimpiadalarynda cykysh etdim, shonda in guycli dalashgarlerim Maryly olimpiadacylardy, yone in guyclisi Ata mugallymdy, shol sebapli-de, her iki yilam in onat orun elimden/elimizden gitdi :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hawwa ata mollum nomer 1

hawwa ata mollum nomer 1 TM'da men özüma gaty razy şol mollumdan, jan çekyardi bizi in gowy derejede oktjak bolup,
diymek ata mollum garşynyzda ekenida..))
önler ata mollumyn ady berilip men şon okuwçysy diysen gos ekzamenlerden göni geçiryan wagtlaram bolupdyr..
sebabi yykyp bilenoklarmyş:)

shol yillar Magtymguly unide

shol yillar Magtymguly unide prof bolan dil edebiyatcy biri (kitaby hem bar, unilerde okadylyan bolmaly) bize/mana teklip edipdi, bizin uni gel diyip welin, yone TC gazanypdym-da :) Ay, polisiya akademiyasy hem kidat etdi :))
hayirlysy name bolsa, shol boldy, Allaha shukur!
Bah, Ata mollumyn ady hem guycli ekeni, dineje ozi dal :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay, men yerin ashagynda

ay, men yerin ashagynda yilan gawushese-de bilyan-a diyip panlayadylar bir wagtlar ka ynsanlar :)
men olardan dal, dineje nakyly sheyle eshidipdim, sen ya yalnysh eshidipsin ya-da yazanda 1 noly yatdan cykarypsyn :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yekeje nol yalngyshlay...

yekeje nol yalngyshlay...

sheyledirem oytdum-le,

sheyledirem oytdum-le, yogsam Ata mollumyn talyplary yeserje we guycli bolmaly :))
onca roman okasam, men hem guycli bolardym-la :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men aňlaşma(dogawor) bilen

Men aňlaşma(dogawor) bilen maşynymyzy öz adyma aldym bu tomusda .
Netijesi hijem gowy bolmady .Maşyny awarýa etdim içinde jigim we ýegenim hem bardy .Ölmän galanyma şükür etdirdi .olara bolsa hiç zadam bolmady .Alla gorady olary we meni.Berilen sadakam bardyrda ...

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Herkesin

Herkesin dogdugunda bir anlashmasi vardir diye dushunuyorum...
Kullukla ilgili

salam ey menın gullukdash

salam ey menın gullukdash dostym.sen menın gullukdashymsyn,çünkı ıkımızem bır Alla gulluk edyarıs

tuweleme, dayow ekenin-a

tuweleme, dayow ekenin-a :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yokarda sız menın

yokarda sız menın gullukdash dostym dıymelı ekenım,sebabı hemme oglanlar üçın

:) Herkimin dogan wagty bir

:) Herkimin dogan wagty bir şertnamasy bar diyyip düşünyarin...
Gulluk bn baglanyşykly
;)

hehe

Mena shu wagt biri bilen shertnama baglashdym:) ezrayyl bilen men 123 yashayancam hic zat diymezlige mana ynanmasanyz ondan sorap bilersiniz:)

tuweleme bizede öwretsene

tuweleme bizede öwretsene şolar yalak şertnama baglaşmany_?
Gayrat et, name diysen men bar, garşylygynam boş goymaryn..
;)

yok gaty gymmat ol

yok gaty gymmat ol shertnama
shertnamanyn 3.1 bolegine baglylykda hic hili adres ya owretmeli dal diyilip gorkezilen

satyn alyp bolmajak zat

satyn alyp bolmajak zat yokdurla hany bahasyny ayt sen_?
;)