Tmolympiadyn ikinji adimi...

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ilki bn hormartly agzalarymyz Mahri, Tomiris we Leyla kop minnetdarlygymy bildiryarin. Meni hem sogaplaryna şarik edenleri uchin.
Ilkinji gezek Yetimler oyune gidip goryan. “Goren goz bn eshiden den bolmaz ” ekeni. Yurdumuzda yetimler oyini beyle goz onune getiremokdym.
Ruhguni ayin 6 sina janypkesh agzalarymyz Leyli, Tomiris, Mahri 4 bolup Buzmeyindaki Yetimler oyune gitdik. Geçen gezek gıdıp bılmanlıgme gynanyp yördüm.Bu gezek nesibam bar ekeni. Teke bazaryn yanynda toplanyp Mahrin mashyny bn gitdik. Ilki bn yolda bolan wakany aydyp bereyin.
Gokdepan krugydyr oydip Gokja tarap owrulipdiris. Sonam uzak gitman yzymyza owruldik. Uly yola chykamyzda “Polis dayi ” sakaldy. Dokumentleri barlady. Kabir sebapleri aydyp bahana gozlejek boldy. Bizem name 4 bolup gurlap bashladyk. Sypsa kayil geldi. Sonunda “Dayi aydan-diyeniniz bolsa berayin Oraza ayinda kabul bolar” diyishdik
Polis: “Bular ozune satashyalara” diydi
Bashda kan dushunmedik welin son gulup hezil etdik. Asyl ol bizden sorapdyr ekeni .
Baramyzda beyleki gyzlary chagalar tanady onem baransonlar. Ylgashyp onumizden chykdylar.
Beyle yagdayda birinji gezek. Birhili boldum. Agym tutdymy aljyradym.Ozumi olan yerinde goyup gordum. Beyik Allah goterip bilmejek yukimizi yuklemesin. Gunasizje chagalar. Bir iki sanysy gelip elimden tutdular. Name diyjegimi bilman atlaryny sorashdyrdym. Ay garagoz chagalar. Shol pursatdaky duygularymy doly beyan etmek mumkin dal.
İndi gyzykly yeri: Baramyzda chagalar gunertanlyklarny iyip bolupdyrlar. Futbol oynamagy teklip etdik. Howes bn futbol meydanchalaryna alyp gitdiler. Mahri bn Leyli han boldular. Hersi ozune topar sayladylar. Men Mahrin toparyna Tomiris Leylin toparyna gechdi. Leyli ikimiz derwezani goradyk. Futbol hezil ekena  birinji gezek futbol oynap goryan. Yone bizin top oynayshymyz “bez prawila” topy ellerine alyshybam ylgap derweza salyp gaytyarlar. Amerkanlan Gandboly yaly. Yone shondada hezil boldy.
Haa kimin topary yenendir oytyaniz?
Elbetde biz yendik.
Hasap 3:1
Bizin peydamyza.
Galan zatlar hakda gyzlar gurrun bererler.
Menin pikirimche olara maddy tarapdan dalde ruhy taydan yetmezchilik bar yagny koprak olar bn gyzyklanmaly. Hersi bn ayratyn gyzyklanmaly.
Shu yerde yenede Leyli jorama kop sagbolsun aydyan. Allah senden razy bolsun Leylijan. Leyli olar uchin yorite inlische sozlukler, turkmenche hadislar yazipdir. Bosh wagtynyz okap owrenin indiki gelemizde soraris diyip gaytdyk.
Olar mahire zar chagalar. Men bir zada dushunmedim olaryn kopusinin ejesi yada kakasy barmyshyn. Nadip chagalaryny ol yere eltmage dozyarkalar. Ya sheyle mejbur bolyarlarmyka?
Gunasizje chagalar???
Oye gelemson oz-ozume diyyan: biz nameleri kowalap yorus olar bolsa nirede. Belki olary gormek bn men ders almalydyryn. Bir pursatlygam bolsa oz dunyamizi unudup olaryn dunyasinde yashap gorduk. Allajana minnetdar sheyle pursady omrume bagsh edeni uchin.
Olar YETIM dal, olar DOWLETLILER

Telpekler (6 kisiden 7 sany)

Bu yazgi ucin

 • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Dunya. 2 telpek goyyar we yazyar: "Gowy warot duryanyn uchin :)) "
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Hayir amalynyz ucin!"
 • sapphire 1 telpek goyyar we yazyar: "menden telpek gitdi!!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

men

men bu blogy on achmalydym welin saytymyz timarlandy oydyan...

hmm

Alla barymyzdan razy bolsun!!

geçen bayramlarynyz bilen mubarekleyan!!

gel ne olursan ol yine gel...

Gowy yazipsin

Gowi yazipsin, menem yashasim gelyar shol duygini! Indiki gezek bize-de nesip edewersin gitmek..

bayramynyz

bayramnyz gutly bolsun!
orazalarynyzam kabul bolsun

Gyzlar sag bolun

Gyzlar Alla razy bolsun eden ishlerinizden. Biza dine saytda okayas name name bolanyny, bashga wagt habarymyz bolmayar. Belki bu bizin wakalardan uzakda galmagymyz sebabplidir yada yene bashga bir sebapdendir. Yone erkeklerin gyzlar bn gitmegi birhilirak bolardy, belkide shonun uchin men yada men yalylaryn habary bolman galan bolaymasa...

Berekella! ------------------

Berekella!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

gyzlar meninem sizin bilen

gyzlar meninem sizin bilen gidesim gelyaa.. tomusda da gidayeli??

Ay seni ejen goyberenoga

Ay seni ejen goyberenoga Ashgabadyn ichine-de, Buzmeyine dagy... :)

Gyzlar molodes, sheydip ziyarat edip duryn chagalary, bizem
nesip bolsa tomus'da goshulysharys...

wii "mam internette bir sayt

wii
"mam internette bir sayt bar.. şo saytyn agzalary bolup uyşjek bolyas, men gitjek bomy?"

"gyzjagazym nirede naçede haçan kimler barya?"

"ay şo gde-to 3-4 gyz bilen 4-5 oglan.. gyzlardan leyli, hany arada gorüşmage gitdim-a yadyna düşyami? oglanlardanam arada tel etda, mergen. şolam barya.. başga da birnaçe kişi toçno bilemok.."

"ay yok gyzym gitmesen-e.."

"ay bor mam sen aytdyn gutardy:))"

buzmeyine yetimler oyune diysem goybererle ejem:))

Vay, sen ejene-de aytdynmay

Vay, sen ejene-de aytdynmay menin jan edenimi ?? :)) Bilen
bolsam ejen bilen ozumjik gurlesherdima, men uly adamlar bilen
govy onushyan, rugsat dagy berman name, gelmek islemesen hem
elinden tutup getirerdi 1-nji synpda mekdebe gitmek islemeyan chagalar yaly edip :D :D
Onsonam sen ejeni yrjagam bolmansyn, "gidaaaayeyin, olar govja oglanlar ve gyzlar" zat diyen bolsadyn, hokman goybererdi,
sen bolsa goni "aytdyn gutardy" diyip, kan gitjegem bolmana
menzeyan...Ay name, Bagyr'dan Ashgabada gelmeli, onda-da agsham, ansat dal ahyry, a "ejem goybermedi" in ansady :))

Borda, oyun oyun bilen gechdi barybir indi, onumizdaki tomus enshalla...

eyse name aytmayin mi??

eyse name aytmayin mi?? telefona her jan gelende ejem: "al mergen (bayram) jan edya" diyip arkayin :))

ejem gowjalay menin:)) oglan doganym yone gowy daaal:)) onler zat diyenokdy welin şu gulluga gidip geleni bari birhili:)

bagyra yzyma gaytmak kyn bolya yone hakykatdanam.. aşgabatda yaşayan bolsam belki goybererdam...

indiki tomus nesip bolsa yetimler oyune giderin.. yone gundiz gitmelidir:)

Akgül, tüweleme senem iň

Akgül, tüweleme senem iň belli "syra" öwrülip barýaň :D Adyňy ýenäňi gizläp ýöreniňden bäri, eýýäm sen barada iň köp bilýän agzamyza öwrüläýdiň... Seň bilen söhbetdeşlik geçiräýeli şu sahypada? :)
Surat zadyňam ýelmärsiň
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

howwa indi gizlenibem

howwa indi gizlenibem duramok.. arkayın men-a.. şu tmolympiad'a gelyan velin öz öyüme gelyan yalı:)

yone sohbetdeşlik islamok, suratam:))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Örän oňat!"

Onda-da bir döwür "indi

Onda-da bir döwür "indi men barada gürleşmäň" diýip pejikýädiň :D
Aý düşünmek kyna sizlere :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

men barada gurleşman:))

men barada gurleşman:))

Bayram, Akgulin gezegi hazir

Bayram, Akgulin gezegi hazir Mahriden sonra, ozem yekeje baha az ekeni, Mahri 579, Akgul hem 578 , barybir, onun bn geciriler sohbetdeshlik indi :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gyzlar, yene oran onat amal

Gyzlar, yene oran onat amal edipsiniz, eden hayrynyzy Biribar kabul etsin!

Hacan gidip, tazeden "dowletliler" oyundaki cagalary begendirerler, olary oz mahirlerine coyarlar, hatda, olar bn shadiyan halda futbol oynarkalar diyip yordum, ynha, bulam bolan ekeni.

Guljemal, jigim, blogy acyp, bizi habardar edenin ucin, sana telpek goyyaryn! Minnetdar, jigim!
Blogy ilki komp-da tayyarlanyn belli bolyar, sebabi, men hem sheyle edipdim, shonda gulki ysharaty ":)" "" ysharatyna owrulyar, indiki gezeklerde shol yasharty duzedibrak goyay:) Ha, birem "ders almak" dal-de "sapak almaly":) Kone edebiyatcy-da, aram-aram sheydip ic yakyan-da, gaty gormersin-le:)

Leylii-ni ayratyn gutlasym gelyar, sebabi, edyan enelik/atalyk aladasy bn shol cagalara umyt beryar, onun dashyndan mahir bn bilim. Hadys bn onat ahlak, terbiye, inlisce sozluk bn dil bilimi we sh.m. munyn aydyn shayady!
Aslynda, yazyp otursan kan zat bar welin, men hemmensini yazyp oturmayin! Minnetdar, jigim!

Mahri jigim bolsa - ona soz yok-la, eyyam, gor, nace gezek shu sahypanyn dushushyklary ucin, dowletli cagalar ucin oz ulagyna-da hyzmat baryny etdirdi :)
Dogumlylygy we ugurtapyjylygy hemme agzalar tarapyndan kabul edildi, ya kabul etmedigem barmyka:)
Minnetdar, jigim, dowamy gelsin, ensallah!

Tumar jigimize gelsek, ol-a kan sesini cykarmadyksyran bolup, kop hayra sebap boljak bolyana menzeyar?! Ya int-e girmezligindenmika :) Ona-da soz yok-la, tuweleme, elinden gelenini edyar olam hayir babatda! Minnetdarlyk bildiryarin, jigim!

Leylii, Mahri we Tumara telpek yok, sebabi mendende-de az :) Dineje minnetdarlyk bildiryarin:) Yone, rugsat berseniz, sizin ucin umumy dileg etmekci shu yerde:

Allah yhlasynyza yhlas goshsun we sizi hemishe soyguli bendelerinin hatarynda saklasyn, hayir amallarynyzy hem esse-esse sylaglandyrsyn we sizden razy bolsun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

tuweleme-dirlay bizin

tuweleme-dirlay bizin gyzlar..:)

olaryn futbol oynayshi goz onume gelip gulkim tutyar shuwagt..:)

mahri bilen leylii han bolya..:)

Men in sonky gezek

Men in sonky gezek mekdepdekam gidipdik!

Guljemal'a: Kakasy neshekesh, yada oylerinin yagdayi bolmasalar shol yerik goyyalar! Olaryn ozlerine has rahat bolmagy uchin. Biz baryp soramyzda: "meni ejem hepdanin shu-shu gunleri gelip ziyarat etyar, onson kawagt oye gityas" diydiler! Yone biz baramyzda gunortanlyk naharydy, olary gowy edip naharladyk, onu-muny berdik. Gechen tomus(2007) gitmekchidim, yone kabir nasazlyklar chykyp gidip bilmedim! Nesip bolsa gysh'da, yada indiki tomus'da giderinda!(Men Marydaky yetimler oyune gitdim)

Onsonam, Baba Gammar'da hem yetimler yashayar(azyrak bolsa hem) Shol yerik gitmegi hem maslahat beryan! Gaty gowy yer

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Nace sany yetimler oyune gidip, olara maddy we ruhy goldaw berenin ucin, jigim!"

tüweleme hany errrkeklerden

tüweleme hany errrkeklerden ses seda yoklay...galmalynda:D:D:D

......................edebi edepsizden öwren.......................

Haha.. futbol oynap

Haha.. futbol oynap bilmeyanler bolup bir komenda bolup sonam gomporan bolyanyzmy utdyk diyip :))) Tutush komandanyz futbolyn prawilalaryny bilenoklara. Guljemal bilen Mahra ruka, shtrafnoy, out.. diyilyan zatlary bilenoklaram olara ol diysen oglanlary ozlerine basketbol oynayandyrs oydyaler :))) Olara elleri bilen basketboldaky yaly edip oynayalarda warota eli bilen salayyalar. Onda-da warotyn dogry tarapyndan girse hijem weli arka ya-da shtangan aralygyndan salyalara.
Basketbol wagtam shukur diyip otyrdym weli sona baka ol Amerikanskiy futbola owurlaydi :)))) Chyndanam hakyky sholan futboly boldy birini eline top dushse dashyna uyship chozyalar o pahyry derbi-dagyn edayyaler topy chekelap. Top dushen adamyn dat gunune kuli chykya.
Yone yaman gyzykly oyun boldy mena Guljemal bilen Mahrin oynayshyna gulup-gulup ichim gyryldy. Guljemalyn warot durshuny dagy gorayseniz Buffona anyrrakda dur diyya :)) Tomirisa topdan gachyp hezil etdi :))

Mahri ishinden 10 futbolka,

Mahri ishinden 10 futbolka, 10 kepka, ruchka depder alypdyr chagajyklar begendiler. Yone olan arasynda okap-yazyp bilyani az ekeni shona gynandym.
Mayada gitjekdi yone ol Garrygala gidipdi shonun uchin gidip bilmedi indikide giderda hemem olan gozune gorkezer futbolyn duzgunlerini :)))

dogrymy aydayyn bu

dogrymy aydayyn bu gidishimiz menin ucin gaty gymmada dushdi, shol gun ishe cykmaladym, ishde yone rugsat soradym (OL yere gitjegimi bilmedimi:) goybermedi bashlyk, ay menem menda:) yerime birini akeldimde goyup gacyp gitdim, ertesi gun name bollany oziniz bilyansizin, in uly jezam namedir oydyanizin int ac acan girmek bolanok, dine bashlyk yok wagty bildirman giryan indi:)))
onson ol futbolda name Leyli ozin sayladyna oz komandany, Han ikimiz boldyga Han-han kim Han diyip gelyaler gujaklashyp, Kime RONALDIO kime-de BEKO gerek diyip gelyaler hemmesi, senem dine RONALDIO diyip durdyn:)))))))))))))))))
ertesi ol futboljygynam jezasyny aldym uzakly gun ayaklarym ilin ayaklary yaly bolup durdy:) oynamaly diysek ol komandadan galmajak bolup oynapdyrys:))))

eeeey

shol gunki futbol yadyma dushse yene oynasym gelyar
Baba Gammar nirede bolyaray?

baba gammar maryda

baba gammar maryda bolyar,gaty owadan we taryhy yer,gidip goyun iyipdik,ady yadymda dalde saryklan yaşayan yeri bara ana şonda...

......................edebi edepsizden öwren.......................

Yolötende Baba Gambaryn

Yolötende Baba Gambaryn mazary. Buluchlaram yashayar otayda :-)

Otayda "Dutar Gulak" diyilyan bir agajam ösyar eken, tasin bir agaçjagash.

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Mana aydanlarynda shol

Mana aydanlarynda shol agajyn duran yerine Baba Gammaryn dutarynyn gulagy dushupdir, we ony tapyp bilmandirler! Onson dashyna shol yerde duranja kichijek hayati aylapdyrlar. Yalnish hem bolup biler

Tüweleme gyzlar , berekella

Tüweleme gyzlar , berekella .Eden haýyrlaryňyzy Allajan öz dergähinde kabul eýlesin . Oglanlary utandyrýaňyzaý .Bizem mümkinçiligimiz bolanda nesip bolsa tomusda giderisdä.
Men aslynda her tomusda Ýolötendäki şikesliler çagalar öýine gitýän .Olaryň ýagdaýlary has erbet .Olary göreniňde 12 süňňüňiň abat ýaradylanyna şükr edeniňi bilmän galýaň . Men sazçylyk mekdebinde okaýan wagtym biziň toparymyz bolup ol ýerde täze ýyl baýramy beripdik .Çagalar gaty begenşipdiler .Şol günden bärem men her ýyl diýen ýaly ol ýere gitmäni kesemok. Men ol ýeriň müdiri bilen gürleşenimde soňky döwirde bu vere gelxqn zyýaratçylaryň we kömek elini uzatýanlaryň sany köpelip başlady diýipdi .
Bir zadyda belläsim gelýär .Egerde hususy kärhanasy bolan birisi ýetimler öýi bolsun şikesliler öýine belli mukdarda azyk önimleri bolýamy oýunjak bolýamy kömek etse döwlede tölemeli salgydy geçilýär .Gelejekde kärhana gurmak isleýänlere ýada kärhanasy bolanlara maslahat .Şol ýere kömek ediň , hem sogap hem salgyt ...

Geçenlerde oglanlaryň birä post açyp bizde futbola üns berilenok diýýärdi weli görip otursak türkmenistan gyzlar ýygyndysyny döredäýmeli bolupdyr :)) .

***********************************************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Baba Gammar dälde Gammar

Baba Gammar dälde Gammar Baba diýýäler ýalňyşmaýan bolsam .Aýdym sazyň piri hasaplanýa ol ýaşok . Bir rowaýat eşidipdim . Ýöne doly ýadymda dal weli ýene ýadyma düşenjesinden ýazjak bolaýyn .
Gammar Baba Hezreti Alynyň atynyň ýagny Düldüliň seýisi ( bakyjysy ) bolupdyr .Ol dutar çalar eken ,dutarynyň taryny hem şol Düldüliň guýrugynyň gylyndan dakar eken .Gammar Baba atlary meýdana otlatmana çykaryp dutar çalmana başlanda onuň sazyny diňläp gözleri ýaşaryp ot iýmän durar eken .Şeydip Hz Alynyň Düldül aty gaty horlanypdyr .Günlerde bir gün Hz Aly bu ýagdaýy bilip Gammar Babadan dutar çalmazlygyny isläpdir , ýogsam atnyň ölip biljegini nygtapdyr .Gammar Baba dutarsyz , sazsyz oňup bilmejegini bilip ýeriň ýarylmasyny isläpdir Biribardan .Şol ýerde ýer ýarylyp Gammar Babany dutary bilen bilelikde ýer ýuwudypdyr .Ýöne gammar Babanyň dutarynyň iki gulakly ýeri ýer üstinde gömilmän galypdyr .Soň şol gömilmän galanja dutar gulajygy gögerip ösipdir diýip bize görriň beripdi . Hazirem dutaryň gulagyna meňzeýän bir agaç gögerip otyr şol ýerde . agajyň ady hem dutar gulak dy ýalňyşmaýan bolsam . Has giňişleýin bilmek üçin şu siteden okap bilersiňiz .

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

sahypanyn adyny goymansyn-a,

sahypanyn adyny goymansyn-a, Sanjar?!

Bar bolsa goysana!

Eden hayir amallaryny Biribar kabul etsin, howri kop bolsun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gysaglylyk bilen ýadymdan

Gysaglylyk bilen ýadymdan cykarypdyryn atam .
Inha şu ýrden seredaýyň .Ýöne türkçedir .
http://www.turkleronline.com/turkler/oguzlar/turkmenler/turkmen_babakanber.htm
********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

gordum, minnetdar,

gordum, minnetdar, Sanjar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ol ýer Türkmenistanyň

Ol ýer Türkmenistanyň günortasynda ýagny Ýolöten şaherinden 35 - 45 km uzaklykda .
Ýolötenden isledigiňiz wagt maşyn tapyp bilersiňiz ol ýere gitmek üçin .Elbetde pulyndan çekinmeseňiz .Gammar Baba - öňki Pobeda häzirki Ýeňiş obasynda ýerleşýär.Ol obany Murgap derýasy ikä bölüp geçýär, Gammar Baba bolsa ikinji böleginde ýerleşýär .Ol obadan birnäçe dowletimiziň ýokary işlerinde halka hyzmat beren adamar çykypdy we häzirem çykmakda .

*******************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Gammar Bababada ýetimleriň

Gammar Bababada ýetimleriň bardygyny sizlerden eşitýän .Maňä ol ýere ilkinji sazçylyk mekdebinde okaýan wagtym şol mekdebiň okuwçylary we mugallymlary bilen gitmek nesip edipdi .Menem dutar çalýardym we Gammar Babadan ak pata almak üçin zyýaratyna gidipdim . Ondan soňam birküç ýyllykda . Şol wagytlaram ýokdy ýetimler .
Ýetimleriň ol ýerde bolmaklarynyň sebäbini men özimçe şeýleräk ýazaýyn
Ol ýer gaty köp gelim-gidimli ýer , gazanyň gaýnamaýan güni bolanok.Her utar çalan ak pata almak üçin aýdan - diýenjesini berip gaýtýar şol ýere . Kimisi goýun kesýär kimisi towuk. Köp dutar bagşysy ak pata alyp bir gijesini şol ýerde geçirendir .eger şol gije düşinde Gammar Babany görseň göýçli bagşy bolýamyşyň . ol ýer mydama adamdan doly .Şonuň üçin ýetimlermi ýa-da özlerini ýetim diýip hasaplaýanlarmy şol ýerde hyzmatçy bolup garynlaryny doýurup gezip ýörler .Olaryň köpiside ýerli halkdan däl . maňa olardan birnäçesi bilen tanyşmak nesip edipdi .Mary şäherinden ,Lebapdan hatda Daşoguzdan gelenlerem bardy.
Döwletiň hiç hili ýetimler öýi ýok ol ýerde täzelikde açmadyk bolsalar ...

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Hemme maglumatlaryn we shikesliler oyune her yil gidip, olara maddy we ruhy goldaw beryanin ucin! "

wi mena oykeledim

Mana gic aytdynyz .Yogsam seyle bir islapdim ..Ay borla. Sol gun men gunum bolan daldir.

Men öz gezegimde bizin

Men öz gezegimde bizin yardym söyer gyzlarymyzda köp köp tanyryalkasyn aytyaryn !!!
Kan zat yazyp durmayyn: Gysgaça garşylygyny o tarapda görersiniz diyyipjik yatladayayyn ;)

Bulam atylan adimler kan bolsun diyyip...

Birja klip menden..

Yetimler uçin !

Mahri wrote: Leyli ozin

Quote:

Leyli ozin sayladyna oz komandany, Han ikimiz boldyga Han-han kim Han diyip gelyaler gujaklashyp, Kime RONALDIO kime-de BEKO gerek diyip gelyaler hemmesi, senem dine RONALDIO diyip durdyn:))))))))))))))))

Hehe Mahri Ronaldio dalhow RONALDINHO :)))) Beko dal BEKHAM :))) Men nireden bileyin Ronaldinho yaly oynayandyrlar diyip dine shon bilen Zidany sayladymda :))) Senkiler bolsa Bekham bilen Ronaldo boldy oydyan :)) birem guychli waratar Buffonyn bar. Futbol diyip gompordylar komandamyz bar diydiler nabileyin oyunyn duzgunlerini bilyandirler diydim in bilyandir gowy oynayandyr diyenimem Guwanchjykdy weli basketbola bashlanam shol boldy. Yuregim yaryldy eli bilen topy oynap gelya oyun edyandir diydim “ruka” edeyin diyip arkayyn durdym weli geldide eli bilen warota top gechirip goyberdi :)) Dinlanogam onem sheyle oynayandyrlarda komandanyzam ayagy yerden galdy begenip hiy chynnakay gol gechiren yaly. Hehe sona baka menem waroty elim bilen suyshurip bashladym iki tarapa top gelyanini gorup. :)))

ha-ha-ha, Mahri futbol

ha-ha-ha, Mahri futbol oynayas diyipdi, sohbetdeshliginde soramaly oydyan nadip oynamalydygy barada :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Leylii wrote: Beko dal

Leylii wrote:

Beko dal BEKHAM :)))

Leylii senem yalnishyan bolayma..:)

BECKHAM.. dogrusy:)